Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europæisk tilgang til kunstig intelligens

EU's tilgang til kunstig intelligens er centre for ekspertise og tillid, der har til formål at fremme forskning og industriel kapacitet og samtidig garantere sikkerhed og grundlæggende rettigheder.

Den måde, vi griber kunstig intelligens (AI) an på, vil definere den verden, vi lever i i fremtiden. For at bidrage til opbygningen af et modstandsdygtigt Europa i det digitale årti bør borgere og virksomheder kunne nyde godt af fordelene ved kunstig intelligens, samtidig med at de føler sig sikre og beskyttede.

Den europæiske strategi for kunstig intelligens har til formål at gøre EU til et knudepunkt i verdensklasse for kunstig intelligens og sikre, at kunstig intelligens er menneskecentreret og pålidelig. Et sådant mål udmønter sig i den europæiske tilgang til ekspertise og tillid gennem konkrete regler og tiltag.

I april 2021 fremlagde Kommissionen sin AI-pakke, herunder:

I januar 2024 lancerede Kommissioneninnovationspakken vedrørendekunstig intelligens til støtte for nystartede virksomheder inden for kunstig intelligens og SMV'er. Pakken omfatter flere foranstaltninger til støtte for europæiske nystartede virksomheder og SMV'er i udviklingen af pålidelig kunstig intelligens, der respekterer EU's værdier og regler.

Et centralt element i denne pakke ermeddelelsen om fremme afnystartede virksomheder og innovation inden for pålidelig kunstig intelligens, der fastlægger en strategisk investeringsramme for pålidelig kunstig intelligens, således at Unionen kan udnytte sine aktiver, navnlig sin verdensførende supercomputerinfrastruktur, og fremme et innovativt europæisk AI-økosystem.

Det vigtigste skelsættende initiativ i meddelelsen er "GenAI4EU" for at stimulere udbredelsen af generativ kunstig intelligens på tværs af Unionens vigtigste strategiske industrielle økosystemer, og som vil tilskynde til udvikling af store åbne innovationsøkosystemer, der vil fremme samarbejdet mellem nystartede AI-virksomheder og udbredere af kunstig intelligens i industrien samt den offentlige sektor.

En europæisk tilgang til ekspertise inden for kunstig intelligens

Fremme af ekspertise inden for kunstig intelligens vil styrke Europas potentiale til at konkurrere globalt.

EU vil opnå dette ved at:

 1. muliggørelse af udvikling og udbredelse af kunstig intelligens i EU
 2. at blive det sted, hvor AI trives fra laboratoriet til markedet
 3. sikring af, at kunstig intelligens fungerer for mennesker og er en drivkraft for det gode i samfundet
 4. opbygning af strategisk lederskab i sektorer med stor indvirkning

Kommissionen og medlemsstaterne blev enige om at fremme ekspertise inden for kunstig intelligens ved at forene kræfterne om politik og investeringer. 2021-revisionen af den koordinerede plan for kunstig intelligens skitserer en vision om at fremskynde, handle og tilpasse prioriteterne til det nuværende europæiske og globale AI-landskab og omsætte strategien for kunstig intelligens til handling.

Maksimering af ressourcer og koordinering af investeringer er et afgørende element i AI-ekspertise. Både HorisontEuropa og  programmetfor et digitalt Europavil investere 1 mia. EUR om året i kunstig intelligens. Kommissionen vil også mobilisere yderligere investeringer fra den private sektor og medlemsstaterne for at nå op på et årligt investeringsvolumen på 20 mia. EUR i løbet af det digitale årti. 

Genopretnings- og resiliensfaciliteten stiller 134 mia. EUR til rådighed på det digitale område. Dette vil ændre spillereglerne og gøre det muligt for Europa at forstærke sine ambitioner og blive en global leder inden for udvikling af avanceret, pålidelig kunstig intelligens.

Adgang til data af høj kvalitet er en afgørende faktor i opbygningen af robuste AI-systemer med høj ydeevne. Initiativer såsom EU's strategi for cybersikkerhed,dataforordningen ogdatastyringsforordningen  udgør den rette infrastruktur til opbygning af sådanne systemer. 

En europæisk tilgang til tillid til kunstig intelligens

Opbygning af pålidelig kunstig intelligens vil skabe et sikkert og innovationsvenligt miljø for brugere, udviklere og udbredere.

Kommissionen har foreslået tre indbyrdes forbundne retlige initiativer, der vil bidrage til at opbygge pålidelig kunstig intelligens:

 1. en europæisk retlig ramme for AI, der værner om de grundlæggende rettigheder og imødegår sikkerhedsrisici, der er specifikke for AI-systemerne
 2. en ramme for civilretligt ansvar – tilpasning af ansvarsreglerne til den digitale tidsalder og kunstig intelligens
 3. en revision af den sektorspecifikke sikkerhedslovgivning (f.eks. maskinforordningen og direktivet om produktsikkerhed i almindelighed).

En europæisk retlig ramme for kunstig intelligens

Kommissionen sigter mod at imødegå de risici, der opstår som følge af specifikke anvendelser af kunstig intelligens, ved hjælp af et sæt supplerende, forholdsmæssige og fleksible regler. Disse regler giver også Europa en ledende rolle i fastsættelsen af den globale guldstandard.

Denne ramme giver udviklere, udbredere og brugere af kunstig intelligens den klarhed, de har brug for, ved kun at gribe ind i de tilfælde, som den eksisterende nationale lovgivning og EU-lovgivningen ikke dækker. Retsakten om kunstig intelligens har en klar og letforståelig tilgang baseret på fire forskellige risikoniveauer: minimal risiko, høj risiko, uacceptabel risiko og specifik gennemsigtighedsrisiko. Der indføres også særlige regler for AI-modeller til generelle formål.

Vigtige milepæle

 1.  
  september 2022
   
 2.  

Seneste nyheder

Se også

Det store billede

Kunstig intelligens

EU sigter mod at opbygge pålidelig kunstig intelligens (AI), der sætter mennesker først.

Grav dybere

Lov om kunstig intelligens

AI-retsakten er den første retlige ramme for kunstig intelligens nogensinde, som tager højde for risiciene ved kunstig intelligens og sætter Europa i stand til at spille en ledende rolle på globalt plan.

Koordineret plan for kunstig intelligens

Den koordinerede plan for kunstig intelligens har til formål at fremskynde investeringer i kunstig intelligens, gennemføre strategier og programmer for kunstig intelligens og tilpasse politikken for kunstig intelligens for at forhindre fragmentering i Europa.

Den europæiske AI-alliance

Den europæiske AI-alliance er et initiativ fra Europa-Kommissionen til at etablere en åben politisk dialog om kunstig intelligens. Siden den blev lanceret i 2018, har AI-alliancen engageret omkring 6000 interessenter gennem regelmæssige arrangementer, offentlige høringer og...

Se også

AI-fabrikker

AI-fabrikker udnytter EuroHPC-fællesforetagendets supercomputerkapacitet til at udvikle pålidelige banebrydende generative AI-modeller.

Det Europæiske Kontor for Kunstig Intelligens

Det Europæiske Kontor for Kunstig Intelligens vil være centrum for ekspertise inden for kunstig intelligens i hele EU. Den vil spille en central rolle i gennemførelsen af forordningen om kunstig intelligens — navnlig for AI til generelle formål — fremme udviklingen og anvendelsen...

Sprogteknologier

Sprogteknologier åbner porten til et mere forbundet, innovativt og tilgængeligt Europa.

Robotteknologi

EU fremmer aktivt forskning, jobskabelse og innovation gennem bedre og sikrere robotter, samtidig med at de etiske aspekter af de opnåede fremskridt bevares.

Relateret indhold