Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas pieeja mākslīgajam intelektam

ES pieeja mākslīgajam intelektam ir vērsta uz izcilību un uzticēšanos, un tās mērķis ir palielināt pētniecības un rūpniecības spējas, vienlaikus nodrošinot drošību un pamattiesības.

  Digitālās smadzenes

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

Mūsu pieeja mākslīgajam intelektam (MI) noteiks pasauli, kurā dzīvosim nākotnē. Lai palīdzētu veidot noturīgu Eiropu digitālajai desmitgadei, cilvēkiem un uzņēmumiem vajadzētu būt iespējai izmantot MI sniegtās priekšrocības, vienlaikus justies droši un aizsargāti.

Eiropas MI stratēģijas mērķis ir padarīt ES par pasaules līmeņa MI centru un nodrošināt, ka MI ir antropocentrisks un uzticams. Šāds mērķis izpaužas Eiropas pieejā izcilībai un uzticībai, izmantojot konkrētus noteikumus un darbības.

Komisija 2021. gada aprīlī nāca klajā ar MI paketi, tostarp:

2024. gada janvārī Komisija nāca klajā ar MI inovācijas paketi, kuras mērķis ir atbalstīt mākslīgā intelekta jaunuzņēmumus un MVU. Paketē ir iekļauti vairāki pasākumi, kuru mērķis ir atbalstīt Eiropas jaunuzņēmumus un MVU tāda uzticama MI izstrādē, kurā tiek ievērotas ES vērtības un noteikumi.

Viens no galvenajiem šīs paketes elementiem ir paziņojums par jaunuzņēmumu un inovācijas veicināšanu uzticamā mākslīgajā intelektā, kurā izklāstīts stratēģisks satvars investīcijām uzticamā mākslīgajā intelektā, lai Savienība varētu izmantot savus aktīvus, jo īpaši pasaulē vadošo superdatošanas infrastruktūru, un veicināt inovatīvu Eiropas mākslīgā intelekta ekosistēmu.

Galvenā nozīmīgā paziņojuma iniciatīva ir “GenAI4EU”, kuras mērķis ir stimulēt ģeneratīvā MI ieviešanu Savienības galvenajās stratēģiskajās industriālajās ekosistēmās un kura veicinās lielu atvērtu inovācijas ekosistēmu attīstību, kas veicinās sadarbību starp MI jaunuzņēmumiem un MI ieviesējiem rūpniecībā, kā arī publiskajā sektorā.

Eiropas pieeja izcilībai mākslīgā intelekta jomā

Izcilības veicināšana mākslīgā intelekta jomā stiprinās Eiropas potenciālu konkurēt pasaules mērogā.

ES to panāks:

 1. MI izstrādes un ieviešanas nodrošināšana ES
 2. kļūt par vietu, kur mākslīgais intelekts plaukst no laboratorijas līdz tirgum
 3. nodrošināt, ka mākslīgais intelekts darbojas cilvēku labā un ir labs spēks sabiedrībā;
 4. stratēģiskās līderības veidošana nozarēs ar lielu ietekmi

Komisija un dalībvalstis vienojās veicināt izcilību MI jomā, apvienojot spēkus politikas un investīciju jomā. Koordinētā mākslīgā intelekta plāna 2021. gada pārskatīšanā ir izklāstīts redzējums par to, kā paātrināt, rīkoties un saskaņot prioritātes ar pašreizējo Eiropas un globālo mākslīgā intelekta vidi un īstenot mākslīgā intelekta stratēģiju.

Resursu maksimāla izmantošana un ieguldījumu koordinēšana ir būtisks MI izcilības komponents. Ganprogrammā “ApvārsnisEiropa”, gan  programmā“Digitālā Eiropa”mākslīgajā intelektā ik gadu tiks ieguldīts 1 miljards eiro. Komisija arī mobilizēs papildu investīcijas no privātā sektora un dalībvalstīm, lai digitālās desmitgades laikā sasniegtu ikgadēju investīciju apjomu 20 miljardu EUR apmērā. 

Atveseļošanas un noturības mehānisms digitālajai jomai dara pieejamus 134 miljardus eiro. Tas mainīs situāciju, ļaujot Eiropai pastiprināt savas ambīcijas un kļūt par pasaules līderi progresīva un uzticama MI izstrādē.

Piekļuve augstas kvalitātes datiem ir būtisks faktors augstas veiktspējas un stabilu MI sistēmu izveidē. Tādas iniciatīvas kā ES kiberdrošības stratēģija,Datu akts un Datu pārvaldības akts nodrošina pareizo infrastruktūru šādu sistēmu izveidei. 

Eiropas pieeja attiecībā uz uzticēšanos mākslīgajam intelektam

Uzticama MI veidošana radīs drošu un inovācijai labvēlīgu vidi lietotājiem, izstrādātājiem un ieviesējiem.

Komisija ir ierosinājusi trīs savstarpēji saistītas juridiskas iniciatīvas, kas palīdzēs veidot uzticamu MI:

 1. Eiropas tiesiskais regulējums MI jomā, kas nodrošina pamattiesību ievērošanu un novērš MI sistēmām raksturīgos drošības riskus;
 2. civiltiesiskās atbildības regulējums — atbildības noteikumu pielāgošana digitālajam laikmetam un mākslīgajam intelektam;
 3. nozaru drošības tiesību aktu (piemēram, Mašīnu regulas, Produktu vispārējās drošības direktīvas)pārskatīšana.

Eiropas tiesiskais regulējums mākslīgā intelekta jomā

Komisijas mērķis ir novērst riskus, ko rada konkrēti MI lietojumi, izmantojot papildinošu, samērīgu un elastīgu noteikumu kopumu. Šie noteikumi arī nodrošina Eiropai vadošo lomu pasaules zelta standarta noteikšanā.

Šis satvars sniedz MI izstrādātājiem, ieviesējiem un lietotājiem vajadzīgo skaidrību, iejaucoties tikai tajos gadījumos, uz kuriem neattiecas spēkā esošie valstu un ES tiesību akti. Mākslīgā intelekta aktam ir skaidra, viegli saprotama pieeja, kuras pamatā ir četri dažādi riska līmeņi: minimāls risks, augsts risks, nepieņemams risks un specifisks pārredzamības risks. Ar to tiek ieviesti arī īpaši noteikumi attiecībā uz vispārēja lietojuma MI modeļiem.

Svarīgi atskaites punkti

 1.  
  2024. gada februāris
   
 2.  
  2022. gada jūnijs
   

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Mākslīgais intelekts

ES mērķis ir veidot uzticamu mākslīgo intelektu (MI), kas priekšplānā izvirza cilvēkus.

Rociet dziļāk!

MI akts

MI akts ir pirmais tiesiskais regulējums mākslīgā intelekta jomā, kas pievēršas MI riskiem un liek Eiropai uzņemties vadošo lomu pasaulē.

Koordinētais mākslīgā intelekta plāns

Koordinētā mākslīgā intelekta plāna mērķis ir paātrināt ieguldījumus mākslīgajā intelektā, īstenot mākslīgā intelekta stratēģijas un programmas un saskaņot mākslīgā intelekta politiku, lai novērstu sadrumstalotību Eiropā.

Eiropas mākslīgā intelekta alianse

Eiropas MI alianse ir Eiropas Komisijas iniciatīva izveidot atklātu politikas dialogu par mākslīgo intelektu. Kopš MI alianses izveides 2018. gadā tā ir iesaistījusi aptuveni 6000 ieinteresēto personu regulāru pasākumu, sabiedriskās apspriešanas un tiešsaistes forumu apmaiņas...

Skatīt arī

Eiropas MI birojs

Eiropas MI birojs būs MI ekspertīzes centrs visā ES. Tai būs svarīga loma MI akta īstenošanā, jo īpaši attiecībā uz vispārējas nozīmes mākslīgo intelektu, un tas veicinās uzticama mākslīgā intelekta izstrādi un izmantošanu, kā arī starptautisko sadarbību.

Valodu tehnoloģijas

Valodu tehnoloģijas paver ceļu uz savienotāku, inovatīvāku un pieejamāku Eiropu.

Robotikas robotika

ES aktīvi veicina pētniecību, darbvietu radīšanu un inovāciju, izmantojot labākus un drošākus robotus, vienlaikus aizsargājot sasniegtā progresa ētiskos aspektus.

Saistītais saturs