Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas pieeja mākslīgajam intelektam

ES pieeja mākslīgā intelekta centriem attiecībā uz izcilību un uzticēšanos, kuras mērķis ir palielināt pētniecības un rūpnieciskās spējas, vienlaikus nodrošinot drošību un pamattiesības.

  Digitālās smadzenes

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

Veids, kā mēs tuvojamies mākslīgajam intelektam (MI), noteiks pasauli, ko mēs dzīvojam nākotnē. Lai palīdzētu veidot noturīgu Eiropu digitālajai desmitgadei, cilvēkiem un uzņēmumiem vajadzētu būt iespējai izmantot mākslīgā intelekta sniegtās priekšrocības, vienlaikus jūtoties droši un aizsargāti.

Eiropas mākslīgā intelekta stratēģijas mērķis ir padarīt ES par pasaules klases MI centru un nodrošināt, ka mākslīgais intelekts ir uz cilvēku vērsts un uzticams. Šāds mērķis izpaužas Eiropas pieejā izcilībai un uzticībai ar konkrētiem noteikumiem un darbībām.

2021. gada aprīlī Komisija nāca klajā ar savu mākslīgā intelekta tiesību aktu kopumu, tostarp:

Eiropas pieeja MI izcilībai

Mākslīgā intelekta izcilības veicināšana stiprinās Eiropas potenciālu konkurēt pasaules mērogā.

ES to panāks,

 1. nodrošināt mākslīgā intelekta izstrādi un ieviešanu ES;
 2. padarīt ES par vietu, kur mākslīgais intelekts plaukst no laboratorijas līdz tirgum;
 3. nodrošināt, ka mākslīgais intelekts darbojas cilvēku labā un ir spēks sabiedrības labā;
 4. stratēģiskas līderības veidošana nozarēs ar lielu ietekmi.

Komisija un dalībvalstis vienojās veicināt izcilību MI jomā, apvienojot spēkus politikas un investīciju jomā. Koordinētā MI plāna 2021. gada pārskatā ir izklāstīts redzējums par to, kā paātrināt, rīkoties un saskaņot prioritātes ar pašreizējo Eiropas un globālo MI vidi un īstenot mākslīgā intelekta stratēģiju.

Resursu maksimāla izmantošana un investīciju koordinēšana ir būtisks MI izcilības komponents. Izmantojot programmas “Apvārsnis Eiropa” un “ Digitālā Eiropa”, Komisija plāno MI gadā ieguldīt 1 miljardu eiro. Tā mobilizēs papildu investīcijas no privātā sektora un dalībvalstīm, lai digitālās desmitgades laikā sasniegtu 20 miljardus eiro gadā.

Atveseļošanas un noturības mehānisms digitālajai jomai dara pieejamus 134 miljardus eiro. Tas būs revolucionārs faktors, kas ļaus Eiropai pastiprināt savus mērķus un kļūt par pasaules līderi progresīva un uzticama MI izstrādē.

Piekļuve augstas kvalitātes datiem ir būtisks faktors augstas veiktspējas, stabilu MI sistēmu izveidē. Tādas iniciatīvas kā ES kiberdrošības stratēģija, Digitālo pakalpojumu akts un Digitālo tirgu akts un Datu pārvaldības akts nodrošina pareizo infrastruktūru šādu sistēmu izveidei.

Eiropas pieeja attiecībā uz uzticēšanos mākslīgajam intelektam

Uzticama MI veidošana radīs drošu un inovācijai draudzīgu vidi lietotājiem, izstrādātājiem un ieviesējiem.

Komisija ir ierosinājusi trīs savstarpēji saistītas juridiskās iniciatīvas, kas palīdzēs veidot uzticamu mākslīgo intelektu:

 1. Eiropas tiesiskais regulējums MI jomā, lai risinātu ar AI sistēmām saistītos pamattiesību un drošības riskus;
 2. civiltiesiskās atbildības regulējums — atbildības noteikumu pielāgošana digitālajam laikmetam un mākslīgajam intelektam;
 3. pārskatīt nozaru drošības tiesību aktus (piemēram, Mašīnu regula, Produktu vispārējās drošības direktīva).

Eiropas priekšlikums par MI tiesisko regulējumu

Komisijas mērķis ir novērst riskus, ko rada konkrēti MI lietojumi, izmantojot papildinošu, samērīgu un elastīgu noteikumu kopumu. Šie noteikumi arī nodrošinās Eiropai vadošo lomu pasaules zelta standarta noteikšanā.

Šis regulējums sniedz MI izstrādātājiem, ieviesējiem un lietotājiem vajadzīgo skaidrību, iejaucoties tikai tajos gadījumos, uz kuriem neattiecas spēkā esošie valstu un ES tiesību akti. MI tiesiskajā regulējumā ir ierosināta skaidra, viegli saprotama pieeja, kuras pamatā ir četri dažādi riska līmeņi: nepieņemams risks, augsts risks, ierobežots risks un minimāls risks.

Svarīgi atskaites punkti

 1.  
  2022. gada decembris
   
 2.  

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Komisija atver piekļuvi ES superdatoriem, lai paātrinātu mākslīgā intelekta izstrādi

Šodien Komisija un Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (kopuzņēmums EuroHPC) apņēmās ES mākslīgā intelekta jaunuzņēmumiem, MVU un plašākai MI kopienai atvērt un paplašināt piekļuvi ES pasaules līmeņa superdatošanas resursiem ES mākslīgā intelekta jaunuzņēmumiem, MVU un plašākai MI kopienai kā daļu no ES mākslīgā intelekta jaunuzņēmumu iniciatīvas.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Mākslīgais intelekts

ES mērķis ir izveidot uzticamu mākslīgo intelektu, kas kalpo cilvēkam.

Rociet dziļāk!

Eiropas mākslīgā intelekta alianse

Eiropas MI alianse ir Eiropas Komisijas iniciatīva izveidot atklātu politikas dialogu par mākslīgo intelektu. Kopš MI alianses izveides 2018. gadā tā ir iesaistījusi aptuveni 6000 ieinteresēto personu regulāru pasākumu, sabiedriskās apspriešanas un tiešsaistes forumu apmaiņas...

Skatīt arī

Valodu tehnoloģijas

Valodu tehnoloģijas paver ceļu uz savienotāku, inovatīvāku un pieejamāku Eiropu.

Robotikas robotika

ES aktīvi veicina pētniecību, darbvietu radīšanu un inovāciju, izmantojot labākus un drošākus robotus, vienlaikus aizsargājot sasniegtā progresa ētiskos aspektus.

Saistītais saturs