Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europese aanpak van artificiële intelligentie

De EU-aanpak van artificiële intelligentie is gericht op excellentie en vertrouwen, met als doel onderzoek en industriële capaciteit te stimuleren en tegelijkertijd de veiligheid en de grondrechten te waarborgen.

  Digitaal brein

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

De manier waarop we Artificiële Intelligentie (AI) benaderen, zal bepalend zijn voor de wereld waarin we in de toekomst leven. Om een veerkrachtig Europa voor het digitale decennium te helpen opbouwen, moeten mensen en bedrijven kunnen profiteren van de voordelen van AI en zich tegelijkertijd veilig en beschermd voelen.

De Europese AI-strategie heeft tot doel van de EU een hub van wereldklasse voor AI te maken en ervoor te zorgen dat AI mensgericht en betrouwbaar is. Een dergelijke doelstelling vertaalt zich in de Europese benadering van excellentie en vertrouwen door middel van concrete regels en acties.

In april 2021 presenteerde de Commissie haar AI-pakket, dat onder meer het volgende omvatte:

In januari 2024 lanceerde de Commissie hetAI-innovatiepakket ter ondersteuning vanstart-ups en kmo’s op het gebied van artificiële intelligentie. Het pakket omvat verschillende maatregelen om Europese start-ups en kmo’s te ondersteunen bij de ontwikkeling van betrouwbare AI die de waarden en regels van de EU eerbiedigt.

Een belangrijk onderdeel van dit pakket is demededeling over het stimuleren van start-ups en innovatie op hetgebied van betrouwbare artificiële intelligentie, waarin een strategisch investeringskader voor betrouwbare AI wordt uiteengezet, zodat de Unie kan profiteren van haar troeven, met name haar toonaangevende supercomputinginfrastructuur, en een innovatief Europees AI-ecosysteem kan bevorderen.

Het belangrijkste baanbrekende initiatief van de mededeling is “GenAI4EU” om het gebruik van generatieve AI in de belangrijkste strategische industriële ecosystemen van de Unie te stimuleren en de ontwikkeling van grote open innovatie-ecosystemen aan te moedigen die de samenwerking tussen AI-startups en -exploitanten van AI in de industrie en de publieke sector zullen bevorderen.

Een Europese benadering van excellentie op het gebied van KI

Het bevorderen van excellentie op het gebied van KI zal het potentieel van Europa om wereldwijd te concurreren versterken.

De EU zal dit bereiken door:

 1. de ontwikkeling en toepassing van AI in de EU mogelijk maken
 2. de plaats worden waar AI gedijt van het laboratorium tot de markt
 3. ervoor zorgen dat AI werkt voor mensen en een kracht ten goede is in de samenleving
 4. Strategisch leiderschap opbouwen in sectoren met een grote impact

De Commissie en de lidstaten zijn overeengekomen excellentie op het gebied van AI te stimuleren door de krachten te bundelen op het gebied van beleid en investeringen. In de evaluatie van 2021 van het gecoördineerde plan inzake AI wordt een visie geschetst om de prioriteiten te versnellen, te handelen en af te stemmen op het huidige Europese en mondiale AI-landschap en de AI-strategie in actie te brengen.

Het maximaliseren van middelen en het coördineren van investeringen is een cruciaal onderdeel van AI-excellentie. Zowel de programma’sHorizon Europa als Digitaal Europazullen 1 miljard EUR per jaar in AI investeren. De Commissie zal ook aanvullende investeringen uit de particuliere sector en de lidstaten mobiliseren om in de loop van het digitale decennium een jaarlijks investeringsvolume van 20 miljard EUR te bereiken. 

De faciliteit voor herstel en veerkracht stelt 134 miljard EUR beschikbaar voor digitaal gebruik. Dit zal een game-changer zijn, waardoor Europa zijn ambities kan versterken en een wereldleider kan worden in de ontwikkeling van geavanceerde, betrouwbare AI.

Toegang tot hoogwaardige gegevens is een essentiële factor bij het bouwen van krachtige, robuuste AI-systemen. Initiatieven zoals de EU-cyberbeveiligingsstrategie,de dataverordening en de datagovernanceverordening bieden de juiste infrastructuur voor het bouwen van dergelijke systemen. 

Een Europese benadering van vertrouwen in KI

Het bouwen van betrouwbare AI zal een veilige en innovatievriendelijke omgeving creëren voor gebruikers, ontwikkelaars en exploitanten.

De Commissie heeft drie onderling samenhangende juridische initiatieven voorgesteld die zullen bijdragen tot de opbouw van betrouwbare AI:

 1. een Europees rechtskader voor AI dat de grondrechten eerbiedigt en veiligheidsrisico’s aanpakt die specifiek zijn voor de AI-systemen;
 2. een kader voor civielrechtelijke aansprakelijkheid – aanpassing van de aansprakelijkheidsregels aan het digitale tijdperk en AI;
 3. een herziening van de sectorale veiligheidswetgeving (bv. de machineverordening en de richtlijn algemene productveiligheid).

Een Europees rechtskader inzake KI

De Commissie streeft ernaar de risico’s van specifieke toepassingen van AI aan te pakken door middel van een reeks aanvullende, evenredige en flexibele regels. Deze regels geven Europa ook een leidende rol bij het vaststellen van de wereldwijde goudstandaard.

Dit kader geeft AI-ontwikkelaars, -exploitanten en -gebruikers de duidelijkheid die zij nodig hebben door alleen in te grijpen in gevallen die niet onder de bestaande nationale en EU-wetgeving vallen. De AI-verordening heeft een duidelijke, gemakkelijk te begrijpen aanpak, op basis van vier verschillende risiconiveaus: minimaal risico, hoog risico, onaanvaardbaar risico en specifiek transparantierisico. Het bevat ook specifieke regels voor AI-modellen voor algemene doeleinden.

Belangrijke mijlpalen

 1.  
  februari 2024
   
 2.  

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie investeert 112 miljoen euro in AI en kwantumonderzoek en innovatie

De Europese Commissie heeft oproepen tot het indienen van voorstellen gelanceerd in het kader van Horizon Europa’s digitale, industriële en ruimtevaartwerkprogramma 2023-2024 voor onderzoek en innovatie op het gebied van artificiële intelligentie (AI) en kwantumtechnologieën.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Kunstmatige intelligentie

De EU streeft ernaar betrouwbare kunstmatige intelligentie (AI) op te bouwen die mensen op de eerste plaats zet.

Zoek verder

AI-wet

De AI-wet is het allereerste juridische kader voor AI, dat de risico’s van AI aanpakt en Europa een leidende rol geeft wereldwijd.

Gecoördineerd plan voor artificiële intelligentie

Het gecoördineerde plan inzake artificiële intelligentie heeft tot doel investeringen in AI te versnellen, AI-strategieën en -programma’s uit te voeren en het AI-beleid op elkaar af te stemmen om versnippering binnen Europa te voorkomen.

De Europese AI-alliantie

De Europese AI-alliantie is een initiatief van de Europese Commissie om een open beleidsdialoog over artificiële intelligentie op te zetten. Sinds de oprichting in 2018 heeft de AI Alliance ongeveer 6000 belanghebbenden betrokken via regelmatige evenementen, openbare...

Zie ook

AI-fabrieken

AI-fabrieken maken gebruik van de supercomputercapaciteit van de Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC om betrouwbare geavanceerde generatieve AI-modellen te ontwikkelen.

Europees AI-bureau

Het Europees AI-bureau zal het centrum van KI-expertise in de hele EU zijn. Het zal een sleutelrol spelen bij de uitvoering van de AI-wet — met name voor AI voor algemene doeleinden — de ontwikkeling en het gebruik van betrouwbare AI en internationale samenwerking bevorderen.

Taaltechnologieën

Taaltechnologieën openen de toegangspoort tot een meer verbonden, innovatiever en toegankelijker Europa.

Robotica

De EU bevordert actief onderzoek, het scheppen van banen en innovatie door middel van betere en veiligere robots, met behoud van ethische aspecten van de geboekte vooruitgang.

Gerelateerde inhoud