Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europese benadering van artificiële intelligentie

De EU-aanpak van artificiële intelligentie is gericht op excellentie en vertrouwen, met als doel de onderzoeks- en industriële capaciteit te vergroten en tegelijkertijd de veiligheid en de grondrechten te waarborgen.

  Digitaal brein

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

De manier waarop we kunstmatige intelligentie (AI) benaderen, zal de wereld bepalen die we in de toekomst leven. Om een veerkrachtig Europa voor het digitale decennium te helpen opbouwen, moeten mensen en bedrijven kunnen profiteren van de voordelen van AI terwijl ze zich veilig en beschermd voelen.

De Europese AI-strategie is erop gericht van de EU een hub van wereldklasse voor AI te maken en ervoor te zorgen dat AI mensgericht en betrouwbaar is. Een dergelijke doelstelling vertaalt zich in de Europese benadering van excellentie en vertrouwen door middel van concrete regels en acties.

In april 2021 heeft de Commissie haar AI-pakket gepresenteerd, met inbegrip van:

In januari 2024 heeft de Commissie de mededeling AI@EC aangenomen, waarinstrategieën worden geschetst om de eigen capaciteiten van de Commissie op het gebied van artificiële intelligentie (AI) te verbeteren en tegelijkertijd het belang van een veilig, transparant en mensgericht gebruik van AI-technologieën te benadrukken. De richtsnoeren (die in de mededeling zijn opgenomen) moedigt de Commissie aan zich intern aan te passen, te innoveren en AI in een vroeg stadium goed te keuren om een voorbeeld te geven van beste praktijken.

Een Europese benadering van excellentie op het gebied van AI

Het bevorderen van excellentie op het gebied van AI zal Europa’s potentieel om wereldwijd te concurreren versterken.

De EU zal dit bereiken door:

 1. de ontwikkeling en toepassing van AI in de EU mogelijk maken
 2. de plek worden waar AI gedijt van het lab tot de markt
 3. ervoor zorgen dat AI werkt voor mensen en een kracht is voor het goede in de samenleving
 4. strategisch leiderschap opbouwen in sectoren met een grote impact

De Commissie en de lidstaten zijn overeengekomen excellentie op het gebied van AI te bevorderen door de krachten te bundelen op het gebied van beleid en investeringen. De evaluatie van 2021 van het gecoördineerde plan inzake AI schetst een visie om prioriteiten te versnellen, te handelen en af te stemmen op het huidige Europese en mondiale AI-landschap en om AI-strategie in actie te brengen.

Het maximaliseren van middelen en het coördineren van investeringen is een cruciaal onderdeel van AI-excellentie. Zowel de programma’s Horizon Europaals Digitaal Europa zullen jaarlijks 1 miljard euroinvesteren in AI. De Commissie zal ook extra investeringen van de particuliere sector en de lidstaten mobiliseren om in de loop van het digitale decennium een jaarlijks investeringsvolume van 20 miljard EUR te bereiken. 

De faciliteit voor herstel en veerkracht stelt 134 miljard EUR beschikbaar voor digitaal. Dit zal een game-changer zijn, waardoor Europa zijn ambities kan versterken en een wereldleider kan worden in de ontwikkeling van geavanceerde, betrouwbare AI.

Toegang tot gegevens van hoge kwaliteit is een essentiële factor bij het bouwen van robuuste AI-systemen met hoge prestaties. Initiatieven zoals de EU-strategie voor cyberbeveiliging ,de datawet en de datagovernancewet bieden dejuiste infrastructuur voor het bouwen van dergelijke systemen. 

Een Europese benadering van vertrouwen in AI

Het bouwen van betrouwbare AI zal een veilige en innovatievriendelijke omgeving creëren voor gebruikers, ontwikkelaars en exploitanten.

De Commissie heeft drie onderling samenhangende juridische initiatieven voorgesteld die zullen bijdragen tot de opbouw van betrouwbare AI:

 1. een Europees rechtskader voor AI dat de grondrechten eerbiedigt en specifieke veiligheidsrisico’s voor AI- systemen aanpakt;
 2. een kader voor civiele aansprakelijkheid — aanpassing van de aansprakelijkheidsregels aan het digitale tijdperk en aan AI;
 3. een herziening van de sectorale veiligheidswetgeving ( bv. machineverordening, richtlijn algemene productveiligheid).

Europees voorstel voor een rechtskader voor AI

De Commissie wil de risico’s van specifieke toepassingen van AI aanpakken door middel van een reeks aanvullende, evenredige en flexibele regels. Deze regels zullen Europa ook een leidende rol geven bij het vaststellen van de wereldwijde goudstandaard.

Dit kader geeft AI-ontwikkelaars, -uitrolders en -gebruikers de duidelijkheid die ze nodig hebben door alleen in te grijpen in die gevallen waar de bestaande nationale en EU-wetgeving niet van toepassing is. Het rechtskader voor AI, of AI-wet, heeft een duidelijke, gemakkelijk te begrijpen aanpak, gebaseerd op vier verschillende risiconiveaus: minimaal risico, hoog risico, onaanvaardbaar risico en specifiek transparantierisico. Het introduceert ook specifieke regels voor AI-modellen voor algemene doeleinden.

Belangrijke mijlpalen

 1.  
  Februari 2024
   
 2.  

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie doet oproepen om meer dan 176 miljoen euro te investeren in digitale capaciteiten en technologie

De Europese Commissie opende een nieuwe reeks oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van de werkprogramma’s 2023-2024 van het programma Digitaal Europa om de digitale capaciteit in de hele EU te versterken. Deze oproepen staan open voor bedrijven, overheidsdiensten en andere entiteiten uit de EU-lidstaten, de EVA/EER-landen en geassocieerde landen. Het budget voor deze oproepen bedraagt meer dan 176 miljoen EUR.

PRESS RELEASE |
Commission makes first payment of €202 million to Finland under the Recovery Facility

The European Commission opened a new set of calls for proposals under the 2023-2024 Work Programmes of the Digital Europe Programme to strengthen digital capacities across EU. These calls are open to businesses, public administrations, and other entities from the EU Member States, EFTA/EEA countries, and associated countries. The budget for this set of calls is over €176 million.

PRESS RELEASE |
EU investeert 216 miljoen euro om onderzoek en innovatie op het gebied van halfgeleiders te bevorderen

De Gemeenschappelijke Onderneming halfgeleiders (GO Chips) heeft vandaag de lancering aangekondigd van 216 miljoen EUR aan oproepen tot het indienen van voorstellen ter ondersteuning van onderzoeks- en innovatie-initiatieven op het gebied van halfgeleiders, micro-elektronica en fotonica. Deze aankondiging volgt op een eerste ronde van oproepen tot het indienen van innovatieve proeflijnen, die in november 2023 werd aangekondigd en waarvoor 1.67 miljard EUR aan EU-financiering werd uitgetrokken.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Kunstmatige intelligentie

De EU streeft ernaar betrouwbare kunstmatige intelligentie (AI) op te bouwen die mensen op de eerste plaats zet.

Zoek verder

AI-wet

De Commissie stelt het allereerste rechtskader inzake AI voor, waarin de risico’s van AI worden aangepakt en Europa een leidende rol op mondiaal niveau speelt.

Gecoördineerd plan voor artificiële intelligentie

Het gecoördineerde plan voor kunstmatige intelligentie heeft tot doel investeringen in AI te versnellen, AI-strategieën en -programma’s uit te voeren en AI-beleid op elkaar af te stemmen om versnippering binnen Europa te voorkomen.

De Europese AI-alliantie

De Europese AI-alliantie is een initiatief van de Europese Commissie om een open beleidsdialoog over artificiële intelligentie op te zetten. Sinds de oprichting in 2018 heeft de AI Alliance ongeveer 6000 belanghebbenden betrokken via regelmatige evenementen, openbare...

Zie ook

Europees AI-bureau

Het Europees AI-bureau zal het centrum van KI-expertise in de hele EU zijn. Het zal een sleutelrol spelen bij de uitvoering van de AI-wet — met name voor AI voor algemene doeleinden — de ontwikkeling en het gebruik van betrouwbare AI en internationale samenwerking bevorderen.

Taaltechnologieën

Taaltechnologieën openen de toegangspoort tot een meer verbonden, innovatiever en toegankelijker Europa.

Robotica

De EU bevordert actief onderzoek, het scheppen van banen en innovatie door middel van betere en veiligere robots, met behoud van ethische aspecten van de geboekte vooruitgang.

Gerelateerde inhoud