Skip to main content
Att forma EU:s digitala framtid

En europeisk strategi för artificiell intelligens

EU:s strategi för artificiell intelligens är inriktad på spetskompetens och förtroende, som syftar till att främja forskning och industriell kapacitet samtidigt som säkerhet och grundläggande rättigheter säkerställs.

    Digital hjärna

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

 

Hur vi närmar oss artificiell intelligens (AI) kommer att definiera den värld vi lever i framtiden. För att bidra till att bygga ett motståndskraftigt Europa för det digitala decenniet bör människor och företag kunna dra nytta av AI:s fördelar samtidigt som de känner sig säkra och skyddade.

Den europeiska AI-strategin syftar till att göra EU till ett nav i världsklass för AI och se till att AI är människocentrerad och tillförlitlig. Ett sådant mål omsätts i den europeiska strategin för spetskompetens och förtroende genom konkreta regler och åtgärder.

I april 2021 lade kommissionen fram sitt AI-paket, bland annat följande:

En europeisk strategi för spetskompetens inom AI

Att främja spetskompetens inom AI kommer att stärka Europas potential att konkurrera globalt.

EU kommer att uppnå detta genom att

  1. möjliggöra utveckling och användning av AI i EU.
  2. göra EU till den plats där AI frodas från labbet till marknaden.
  3. se till att AI fungerar för människor och är en kraft för det goda i samhället.
  4. att bygga strategiskt ledarskap inom sektorer med hög genomslagskraft.

Kommissionen och medlemsstaterna enades om att öka spetskompetensen inom AI genom att samarbeta om politik och investeringar. I 2021 års översyn av den samordnade AI-planen beskrivs en vision om att påskynda, agera och anpassa prioriteringarna till det nuvarande europeiska och globala AI-landskapet och genomföra AI-strategin.

Att maximera resurser och samordna investeringar är en viktig del av AI:s spetskompetens. Genom programmen Horisont Europa och ett digitalt Europa planerar kommissionen att investera 1 miljard euro per år i AI. Det kommer att mobilisera ytterligare investeringar från den privata sektorn och medlemsstaterna för att uppnå en årlig investeringsvolym på 20 miljarder euro under det digitala decenniet.

Faciliteten för återhämtning och resiliens gör 134 miljarder euro tillgängliga för digitala tjänster. Detta kommer att bli en spelväxlare som gör det möjligt för Europa att förstärka sina ambitioner och bli en global ledare när det gäller att utveckla banbrytande och pålitlig AI.

Tillgång till data av hög kvalitet är en viktig faktor för att bygga högpresterande, robusta AI-system. Initiativ som EU:s strategi för cybersäkerhet, rättsakten om digitala tjänster och rättsakten om digitala marknadersamt dataförvaltningslagen ger rätt infrastruktur för att bygga sådana system.

En europeisk strategi för tillit till AI

Att bygga pålitlig AI kommer att skapa en säker och innovationsvänlig miljö för användare, utvecklare och driftsättare.

Kommissionen har föreslagit tre sammanhängande rättsliga initiativ som kommer att bidra till att bygga upp tillförlitlig AI:

  1. en europeisk rättslig ram för AI för att ta itu med de grundläggande rättigheter och säkerhetsrisker som är specifika för AI-systemen.
  2. en ram för civilrättsligt ansvar – anpassning av ansvarsreglerna till den digitala tidsåldern och AI.
  3. en översyn av sektorsspecifik säkerhetslagstiftning (t.ex. maskinförordningen, direktivet om allmän produktsäkerhet).

Europeiskt förslag till rättslig ram för AI

Kommissionen strävar efter att ta itu med de risker som uppstår vid specifik användning av AI genom en uppsättning kompletterande, proportionella och flexibla regler. Dessa regler kommer också att ge Europa en ledande roll när det gäller att fastställa den globala guldstandarden.

Denna ram ger AI-utvecklare, distribuerare och användare den tydlighet de behöver genom att ingripa endast i de fall som befintlig nationell lagstiftning och EU-lagstiftning inte omfattar. I den rättsliga ramen för AI föreslås ett tydligt och lättförståeligt tillvägagångssätt, baserat på fyra olika risknivåer: oacceptabel risk, hög risk, begränsad risk och minimal risk.

Viktiga milstolpar

  1.  

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
EU investerar 13.5 miljarder euro i forskning och innovation 2023–2024

Kommissionen har i dag antagit det huvudsakliga arbetsprogrammet för Horisont Europa 2023–24, med omkring 13.5 miljarder euro till stöd för forskare och innovatörer i Europa för att hitta banbrytande lösningar på miljömässiga, energirelaterade, digitala och geopolitiska utmaningar.

PRESS RELEASE |
Digitala rättigheter och principer: en digital omställning för EU-medborgarna

Kommissionen välkomnar den överenskommelse som nåddes i går med Europaparlamentet och rådet om den europeiska förklaringen om digitala rättigheter och principer. I förklaringen, som lades fram i januari, fastställs en tydlig referenspunkt för den typ av människocentrerad digital omvandling som EU främjar och försvarar, både hemma och utomlands.

Läs mer

Översikt

Artificiell intelligens

EU strävar efter att bygga upp tillförlitlig artificiell intelligens som sätter människorna i centrum.

Fördjupning

Samordnad plan för artificiell intelligens

Den samordnade planen för artificiell intelligens syftar till att påskynda investeringarna i AI, agera på AI-strategier och AI-program och anpassa AI-politiken för att undvika fragmentering i Europa.

Europeiska AI-alliansen

Den europeiska AI-alliansen är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att upprätta en öppen politisk dialog om artificiell intelligens. Sedan lanseringen 2018 har AI Alliance engagerat cirka 6 000 intressenter genom regelbundna evenemang, offentliga samråd och utbyten av...

Se också

Språkteknik

Språkteknik, även känt som bearbetning av naturligt språk, gör Europas digitala decennium tillgängligt för var och en av oss.

Robotteknik

EU främjar aktivt forskning, skapande av arbetstillfällen och innovation genom bättre och säkrare robotar, samtidigt som etiska aspekter av de framsteg som gjorts skyddas.

Relaterat innehåll