Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Европейски подход към изкуствения интелект

Подходът на ЕС към центровете за върхови постижения и доверие в областта на изкуствения интелект има за цел да стимулира научноизследователския и промишления капацитет, като същевременно гарантира безопасността и основните права.

  Цифров мозък

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

Начинът, по който подхождаме към изкуствения интелект (AI), ще определи света, в който живеем в бъдеще. За да се подпомогне изграждането на устойчива Европа за цифровото десетилетие, хората и предприятията следва да могат да се възползват от предимствата на ИИ, като същевременно се чувстват в безопасност и защитени.

Европейската стратегия за ИИ има за цел да превърне ЕС в център за ИИ на световно равнище и да гарантира, че ИИ е ориентиран към човека и надежден. Тази цел намира израз в европейския подход към високите постижения и доверието чрез конкретни правила и действия.

През април 2021 г. Комисията представи своя пакет за ИИ, който включва:

През януари 2024 г. Комисията стартирапакета за иновации в областта наИИ в подкрепа на стартиращите предприятия и МСПв областта на изкуствения интелект. Пакетът включва няколко мерки в подкрепа на европейските стартиращи предприятия и МСП при разработването на надежден ИИ, който зачита ценностите и правилата на ЕС.

Един от ключовите елементи на този пакет е съобщението относно насърчаването на стартиращите предприятия и иновациите в областта на надеждния изкуствен интелект, в което се определя стратегическа рамка за инвестиции в надежден ИИ, за да може Съюзът да се възползва от своите активи, по-специално от своята водеща в световен мащаб инфраструктура от суперкомпютри, и да насърчава иновативна европейска екосистема в областта на ИИ.

Основната знакова инициатива на съобщението е „GenAI4EU“ за стимулиране на навлизането на генеративен ИИ в ключовите стратегически промишлени екосистеми на Съюза и за насърчаване на развитието на големи отворени иновационни екосистеми, които ще насърчат сътрудничеството между стартиращите предприятия в областта на ИИ и внедрителите на ИИ в промишлеността, както и в публичния сектор.

Европейски подход към върховите постижения в областта на ИИ

Насърчаването на високите постижения в областта на ИИ ще укрепи потенциала на Европа да се конкурира в световен мащаб.

ЕС ще постигне това чрез:

 1. създаване на условия за разработването и внедряването на ИИ в ЕС
 2. превръщайки се в място, където ИИ процъфтява от лабораторията до пазара
 3. гарантиране, че ИИ работи за хората и е сила за добро в обществото
 4. изграждане на стратегическо лидерство в секторите с голямо въздействие

Комисията и държавите членки се споразумяха да стимулират високите постижения в областта на ИИ, като обединят усилията си в областта на политиката и инвестициите. Прегледът от 2021 г. на координирания план за ИИ очертава визия за ускоряване, предприемане на действия и привеждане на приоритетите в съответствие с настоящата европейска и глобална среда в областта на ИИ и за привеждане в действие на стратегията за ИИ.

Увеличаването на ресурсите и координирането на инвестициите е критичен компонент на високите постижения в областта на ИИ. Както програмата„Хоризонт Европа“,така и  програмата„Цифрова Европа“ще инвестират 1 милиард евро годишно в ИИ. Комисията също така ще мобилизира допълнителни инвестиции от частния сектор и държавите членки, за да достигне годишен обем на инвестициите от 20 милиарда евро през цифровото десетилетие. 

Механизмът за възстановяване и устойчивост предоставя 134 милиарда евро за цифрови технологии. Това ще промени правилата на играта, като позволи на Европа да увеличи амбициите си и да се превърне в световен лидер в разработването на авангарден и надежден ИИ.

Достъпът до висококачествени данни е съществен фактор за изграждането на високопроизводителни и стабилни системи с ИИ. Инициативи като Стратегията на ЕС за киберсигурност, Законодателният акт за данните иАктът за управление наданните  осигуряват правилната инфраструктура за изграждането на такива системи. 

Европейски подход към доверието в ИИ

Изграждането на надежден ИИ ще създаде безопасна и благоприятна за иновациите среда за потребителите, разработчиците и внедрителите.

Комисията предложи 3 взаимосвързани правни инициативи, които ще допринесат за изграждането на надежден ИИ:

 1. европейска правна рамка за ИИ, която защитава основните права и разглежда рисковете за безопасността, специфични за системите с ИИ;
 2. рамка за гражданска отговорност — адаптиране на правилата за отговорност към цифровата ера и ИИ;
 3. преразглеждане на секторното законодателство в областта на безопасността (напр. Регламента относно машините, Директивата относно общата безопасност на продуктите).

Европейска правна рамка за ИИ

Комисията има за цел да се справи с рисковете, породени от специфични употреби на ИИ, чрез набор от допълващи се, пропорционални и гъвкави правила. Тези правила също така предоставят на Европа водеща роля при определянето на световния златен стандарт.

Тази рамка дава на разработчиците, внедрителите и ползвателите на ИИ яснотата, от която се нуждаят, като се намесва само в случаите, които не са обхванати от действащото национално законодателство и законодателството на ЕС. Законодателният акт за ИИ има ясен, лесен за разбиране подход, основан на четири различни нива на риск: минимален риск, висок риск, неприемлив риск и специфичен риск за прозрачността. С него също така се въвеждат специални правила за моделите с ИИ с общо предназначение.

Важни етапи

 1.  
  февруари 2024 г.
   
 2.  

Последни новини

PRESS RELEASE |
Комисията инвестира 112 млн. евро в научни изследвания и иновации в областта на ИИ и квантовите технологии

Европейската комисия обяви покани за представяне на предложения в рамките на работната програма на „Хоризонт Европа“ в областта на цифровите, промишлените и космическите технологии за периода 2023—2024 г. за научни изследвания и иновации в областта на изкуствения интелект (ИИ) и квантовите технологии.

Съдържание по темата

Обща картина

Изкуствен интелект

ЕС има за цел да изгради надежден изкуствен интелект (ИИ), който поставя хората на първо място.

По-задълбочено

Координиран план за изкуствения интелект

Координираният план за изкуствения интелект има за цел да се ускорят инвестициите в ИИ, да се приложат стратегии и програми за ИИ и да се съгласува политиката в областта на ИИ, за да се предотврати разпокъсаността в рамките на Европа.

Европейски алианс за ИИ

Европейският алианс за ИИ е инициатива на Европейската комисия за установяване на открит политически диалог в областта на изкуствения интелект. От стартирането си през 2018 г. Алиансът за ИИ е ангажирал около 6000 заинтересовани страни чрез редовни прояви, обществени консултации...

Вижте също

AI Фабрики

Фабриките за ИИ използват капацитета за суперкомпютри на съвместното предприятие EuroHPC за разработване на надеждни авангардни генеративни модели на ИИ.

Европейска служба за ИИ

Европейската служба за ИИ ще бъде центърът на експертния опит в областта на ИИ в целия ЕС. Той ще играе ключова роля в прилагането на Законодателния акт за ИИ — особено за ИИ с общо предназначение — ще насърчава разработването и използването на надежден ИИ и международното...

Езикови технологии

Езиковите технологии отварят портала към по-свързана, иновативна и достъпна Европа.

Роботика

ЕС активно насърчава научните изследвания, създаването на работни места и иновациите чрез по-добри и по-безопасни роботи, като същевременно защитава етичните аспекти на постигнатия напредък.

Свързано съдържание