Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Европейски подход към изкуствения интелект

Подходът на ЕС към изкуствения интелект е съсредоточен върху високите постижения и доверието, чиято цел е да се стимулират научните изследвания и промишленият капацитет, като същевременно се гарантират безопасността и основните права.

    Дигитален мозък

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

 

Начинът, по който подхождаме към изкуствения интелект (AI), ще определи света, в който живеем в бъдеще. За да се подпомогне изграждането на устойчива Европа за цифровото десетилетие, хората и предприятията следва да могат да се възползват от предимствата на ИИ, като същевременно се чувстват сигурни и защитени.

Европейската стратегия за ИИ има за цел да превърне ЕС в център на световно равнище за ИИ и да гарантира, че ИИ е ориентиран към човека и заслужава доверие. Тази цел се изразява в европейския подход към високите постижения и доверието чрез конкретни правила и действия.

През април 2021 г. Комисията представи своя пакет за ИИ, включително:

Европейски подход към високите постижения в областта на ИИ

Насърчаването на високите постижения в областта на ИИ ще укрепи потенциала на Европа да се конкурира в световен мащаб.

ЕС ще постигне това, като:

  1. създаване на условия за разработването и внедряването на ИИ в ЕС;
  2. превръщане на ЕС в мястото, където ИИ процъфтява от лабораторията до пазара;
  3. гарантиране, че ИИ работи за хората и е сила за добро в обществото;
  4. изграждане на стратегическо лидерство в сектори с голямо въздействие.

Комисията и държавите членки се споразумяха да повишат върховите постижения в областта на ИИ чрез обединяване на усилията в областта на политиката и инвестициите. Прегледът за 2021 г. на координирания план за ИИ очертава визия за ускоряване, предприемане на действия и привеждане на приоритетите в съответствие с настоящата европейска и глобална среда в областта на ИИ и за привеждане в действие на стратегията за ИИ.

Максимизирането на ресурсите и координирането на инвестициите е ключов компонент за върховите постижения в областта на ИИ. Чрез програмите „Хоризонт Европа„ и „ Цифрова Европа“ Комисията планира да инвестира 1 милиард евро годишно в ИИ. Тя ще мобилизира допълнителни инвестиции от частния сектор и държавите членки, за да достигне годишен обем на инвестициите от 20 милиарда евро през цифровото десетилетие.

Механизмът за възстановяване и устойчивост предоставя 134 милиарда евро за цифровите технологии. Това ще промени играта, което ще позволи на Европа да засили амбициите си и да се превърне в световен лидер в разработването на авангарден и надежден ИИ.

Достъпът до висококачествени данни е съществен фактор за изграждането на надеждни системи с ИИ с висока производителност. Инициативи като стратегията на ЕС за киберсигурност, законодателният акт за цифровите услуги и Законодателният акт за цифровите пазари и Законодателниятакт за управление на данните осигуряват правилната инфраструктура за изграждането на такива системи.

Европейски подход към доверието в ИИ

Изграждането на надежден ИИ ще създаде безопасна и благоприятна за иновациите среда за потребителите, разработчиците и внедрителите.

Комисията предложи 3 взаимосвързани правни инициативи, които ще допринесат за изграждането на надежден ИИ:

  1. европейска правна рамка за ИИ за справяне с основните права и рисковете за безопасността, специфични за системите с ИИ;
  2. рамка за гражданска отговорност — адаптиране на правилата за отговорност към цифровата ера и ИИ;
  3. преразглеждане на секторното законодателство в областта на безопасността (напр. Регламента относно машините, Директивата относно общата безопасностна продуктите).

Европейско предложение за правна рамка относно ИИ

Комисията има за цел да се справи с рисковете, породени от специфичното използване на ИИ, чрез набор от допълващи се, пропорционални и гъвкави правила. Тези правила също така ще осигурят на Европа водеща роля при определянето на световния златен стандарт.

Тази рамка дава на разработчиците, внедрителите и ползвателите на ИИ яснотата, от която се нуждаят, като се намесват само в случаите, в които съществуващото национално законодателство и законодателство на ЕС не обхващат. Правната рамка за ИИ предлага ясен, лесен за разбиране подход, основан на четири различни нива на риск: неприемлив риск, висок риск, ограничен риск и минимален риск.

Важни етапи

  1.  

Последни новини

PRESS RELEASE |
Съветът по търговия и технологии ЕС-САЩ засилва сътрудничеството в областта на нововъзникващите технологии, устойчивата търговия и икономическата сигурност

Днес Европейският съюз и Съединените щати проведоха четвъртата министерска среща на Съвета по търговия и технологии (СТТ) ЕС-САЩ в Лулео, Швеция.

PRESS RELEASE |
Първият Съвет по търговия и технологии ЕС-Индия се съсредоточи върху задълбочаването на стратегическия ангажимент в областта на търговията и технологиите

Европейският съюз и Индия проведоха първата си среща на министрите на Съвета по търговия и технологии (СТТ) днес в Брюксел.

PRESS RELEASE |
1.3 милиарда евро от програмата „Цифрова Европа“ за цифровия преход и киберсигурността на Европа

Днес Комисията прие две многогодишни работни програми за програмата „Цифрова Европа“, в които се очертават целите и специфичните тематични области, които ще получат финансиране в размер на близо 1.3 милиарда евро.

Съдържание по темата

Обща картина

Изкуствен интелект

ЕС се стреми да разработи надежден и антропоцентричен изкуствен интелект (ИИ).

По-задълбочено

Координиран план за изкуствения интелект

Координираният план за изкуствения интелект има за цел да ускори инвестициите в ИИ, да предприеме действия във връзка със стратегиите и програмите в областта на ИИ и да съгласува политиката в областта на ИИ, за да се избегне разпокъсаността в Европа.

Европейски алианс за ИИ

Европейският алианс за ИИ е инициатива на Европейската комисия за установяване на открит политически диалог относно изкуствения интелект. От създаването си през 2018 г. Алиансът за ИИ е ангажирал около 6000 заинтересовани страни чрез редовни прояви, обществени консултации и...

Вижте също

Езикови технологии

Езиковите технологии, известни също като обработка на естествен език (NLP), правят цифровото десетилетие на Европа достъпно за всеки от нас.

Роботика

ЕС активно насърчава научните изследвания, създаването на работни места и иновациите чрез по-добри и по-безопасни роботи, като същевременно защитава етичните аспекти на постигнатия напредък.

Свързано съдържание