Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Europejskie podejście do sztucznej inteligencji

Podejście UE do sztucznej inteligencji koncentruje się na doskonałości i zaufaniu, mające na celu zwiększenie potencjału badawczego i przemysłowego przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i praw podstawowych.

    Cyfrowy mózg

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

Sposób, w jaki podchodzimy do sztucznej inteligencji (AI) określi świat, w którym żyjemy w przyszłości. Aby pomóc w budowaniu odporności, ludzie i przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość korzystania z korzyści płynących z sztucznej inteligencji, jednocześnie czując się bezpiecznie i chronieni.

Celem europejskiej strategii w zakresie sztucznej inteligencji jest uczynienie z UE światowej klasy centrum sztucznej inteligencji oraz zapewnienie, by sztuczna inteligencja była zorientowana na człowieka i godna zaufania. Taki cel przekłada się na europejskie podejście do doskonałości i zaufania (.pdf) poprzez konkretne zasady i działania.

W kwietniu 2021 r. Komisja przedstawiła pakiet dotyczący sztucznej inteligencji, w tym:

Europejskie podejście do doskonałości w dziedzinie sztucznej inteligencji

Wspieranie doskonałości w dziedzinie sztucznej inteligencji wzmocni potencjał Europy w zakresie konkurowania na całym świecie.

UE osiągnie ten cel poprzez:

  1. umożliwienie rozwoju i upowszechniania sztucznej inteligencji w UE;
  2. uczynienie UE miejscem, w którym sztuczna inteligencja rozwija się z laboratorium na rynek;
  3. zapewnienie, by sztuczna inteligencja działała na rzecz ludzi i stanowiła siłę dobra w społeczeństwie;
  4. budowanie strategicznego przywództwa w sektorach o dużym wpływie.

Komisja i państwa członkowskie uzgodniły zwiększenie doskonałości w zakresie sztucznej inteligencji poprzez połączenie sił w zakresie polityki i inwestycji. W zaktualizowanym skoordynowanym planie w sprawie sztucznej inteligencji przedstawiono wizję przyspieszenia, działania i dostosowania priorytetów do obecnego europejskiego i globalnego krajobrazu AI oraz wprowadzenia w życie strategii AI.

Maksymalizacja zasobów i koordynacja inwestycji jest kluczowym elementem doskonałości w zakresie sztucznej inteligencji. W ramach programów „Cyfrowa Europa” i „Horyzont Europa” Komisja planuje zainwestować 1 mld EUR rocznie w sztuczną inteligencję. Zmobilizuje ona dodatkowe inwestycje sektora prywatnego i państw członkowskich w celu osiągnięcia rocznej wielkości inwestycji w wysokości 20 mld EUR w ciągu dekady cyfrowej.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności udostępnia 134 mld EUR na technologie cyfrowe. Będzie to zmiana gry, która pozwoli Europie wzmocnić swoje ambicje i stać się światowym liderem w rozwijaniu najnowocześniejszej, godnej zaufania sztucznej inteligencji.

Dostęp do wysokiej jakości danych jest zasadniczym czynnikiem w budowaniu wydajnych, solidnych systemów sztucznej inteligencji. Inicjatywy takie jak unijna strategia bezpieczeństwa cybernetycznego, akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych oraz akt w sprawie zarządzania danymi zapewniają odpowiednią infrastrukturę do budowy takich systemów.

Europejskie podejście do zaufania do sztucznej inteligencji

Budowanie godnej zaufania sztucznej inteligencji stworzy bezpieczne i przyjazne dla innowacji środowisko dla użytkowników, programistów i podmiotów wdrażających.

Komisja zaproponowała trzy powiązane ze sobą inicjatywy prawne, które przyczynią się do budowy godnej zaufania sztucznej inteligencji:

  1. Europejskie ramy prawne dotyczące sztucznej inteligencji w celu uwzględnienia praw podstawowych i zagrożeń dla bezpieczeństwa właściwych dla systemów sztucznej inteligencji;
  2. Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję – dostosowanie zasad odpowiedzialności do ery cyfrowej i sztucznej inteligencji;
  3. Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkt 

Europejski wniosek dotyczący ram prawnych dotyczących sztucznej inteligencji

Komisja dąży do rozwiązania problemu ryzyka związanego z konkretnymi zastosowaniami sztucznej inteligencji za pomocą zestawu uzupełniających, proporcjonalnych i elastycznych przepisów. Przepisy te zapewnią również Europie wiodącą rolę w ustanawianiu globalnego standardu złota.

Ramy te zapewniają twórcom, podmiotom wdrażającym i użytkownikom przejrzystość, której potrzebują, interweniując tylko w przypadkach, w których obowiązujące przepisy krajowe i unijne nie obejmują. W ramach prawnych dotyczących sztucznej inteligencji proponuje się jasne, łatwe do zrozumienia podejście oparte na czterech różnych poziomach ryzyka: niedopuszczalne ryzyko, wysokie ryzyko, ograniczone ryzyko i minimalne ryzyko.

Ważne kamienie milowe

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sztuczna inteligencja

Celem UE jest rozwój godnej zaufania sztucznej inteligencji, która stawia ludzi na pierwszym miejscu.

Szczegółowe wyjaśnienia

Skoordynowany plan w sprawie sztucznej inteligencji na 2021 r.

Główne cele skoordynowanego planu w sprawie sztucznej inteligencji na 2021 r. to przyspieszenie inwestycji w sztuczną inteligencję, działanie w zakresie strategii i programów w zakresie sztucznej inteligencji oraz dostosowanie polityki w zakresie sztucznej inteligencji, aby...

Europejski sojusz na rzecz sztucznej inteligencji

Europejski sojusz na rzecz sztucznej inteligencji jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu nawiązanie otwartego dialogu politycznego na temat sztucznej inteligencji. Od momentu uruchomienia w 2018 r. sojusz na rzecz sztucznej inteligencji zaangażował około 6000...

Zobacz też

Technologie językowe

Technologie językowe, znane również jako przetwarzanie języka naturalnego (PJN), umożliwiają każdemu z nas dostęp do europejskiej cyfrowej dekady.

Robotyka

UE aktywnie promuje badania naukowe, tworzenie miejsc pracy i innowacje za pomocą lepszych i bezpieczniejszych robotów, przy jednoczesnym zachowaniu etycznych aspektów osiągniętych postępów.

Powiązane treści