Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ανοικτά δεδομένα

Τα ελεύθερα και ευρέως προσβάσιμα ανοικτά δεδομένα αποτελούν πολύτιμο πόρο που τροφοδοτεί την οικονομική και κοινωνική αξία. Η οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα διασφαλίζει τη διαφάνεια της κυβέρνησης και τον θεμιτό ανταγωνισμό για τα ενδιαφερόμενα μέρη που ενδιαφέρονται για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων του δημόσιου τομέα.

Στην ΕΕ, ο δημόσιος τομέας είναι ένας από τους πλέον εντατικούς όσον αφορά τον όγκο των δεδομένων που παράγει, συλλέγει και πληρώνει. Παραδείγματα περιλαμβάνουν μετεωρολογικά δεδομένα, γεωγραφικές πληροφορίες, στατιστικές, δημόσια χρηματοδοτούμενα ερευνητικά δεδομένα και ψηφιοποιημένα βιβλία βιβλιοθηκών. Τα «ανοικτά» δημόσια δεδομένα αναφέρονται σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (ΠΔΤ) οι οποίες είναι προσβάσιμες και επαναχρησιμοποιήσιμες, κατά προτίμηση χωρίς περιορισμούς.

Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης δεδομένων του δημόσιου τομέα για άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών, μπορεί:

 • προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης και της καινοτομίας μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών·
 • συμβολή στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων μέσω καινοτόμων λύσεων, όπως στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και των μεταφορών·
 • ενίσχυση της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στις δημόσιες διοικήσεις·
 • να καταστεί ζωτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), η οποία απαιτεί την επεξεργασία τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων υψηλής ποιότητας·
 • ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική και κοινωνική ζωή και αύξηση της διαφάνειας της κυβέρνησης.

Η ισχύουσα οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα,γνωστή και ως οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα, τέθηκε σε ισχύ στις 16 Ιουλίου 2019, αντικαθιστώντας την οδηγία ΠΔΤ του 2003. Βασίζεται σε δύο βασικούς άξονες της εσωτερικής αγοράς: διαφάνεια και θεμιτός ανταγωνισμός.

Οι χώρεςτης ΕΕ κλήθηκαν να μεταφέρουν την οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 16 Ιουλίου 2021. Τα εθνικά μέτρα μεταφοράς που κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη είναι διαθέσιμα εδώ.

Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς:

 • Τα δεδομένα τουδημόσιου τομέα που είναι προσβάσιμα βάσει της εθνικής νομοθεσίας περί ελευθερίας της πληροφόρησης είναι καταρχήν διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση. Οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν θα πρέπει να χρεώνουν περισσότερο από το οριακό κόστος για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων τους, εκτός από πολύ περιορισμένες περιπτώσεις. Αυτό επιτρέπει σε περισσότερες ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις να εισέλθουν σε νέες αγορές αναπτύσσοντας προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται σε δεδομένα.
 • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας, η επαναχρησιμοποίηση των οποίων προσφέρει σημαντικά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία. Αυτά τα σύνολα δεδομένων πρέπει να είναι διαθέσιμα δωρεάν, σε μηχαναγνώσιμους μορφότυπους, και μέσω API και μαζικής τηλεφόρτωσης. Εντός των ορίων του θεματικού πεδίου που ορίζεται στο παράρτημα της οδηγίας και με τη συνδρομήεπιτροπής αποτελούμενηςαπό εκπροσώπους των χωρών της ΕΕ, η Επιτροπή ενέκρινε κατάλογο συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας.
 • Περισσότερα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, διαθέσιμα μέσω APIs, μπορούν να επιτρέψουν στις εταιρείες, ιδίως στις νεοφυείς επιχειρήσεις, να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως εφαρμογές κινητικότητας.
 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις στους τομείς των μεταφορών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας παράγουν πολύτιμα δεδομένα κατά την παροχή υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. Όταν καθιστούν διαθέσιμα τα εν λόγω δεδομένα, πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της μη αποκλειστικότητας και να χρησιμοποιούν κατάλληλους μορφότυπους δεδομένων και μεθόδους διάδοσης. Εξακολουθούν να μπορούν να καθορίζουν εύλογα τέλη για την ανάκτηση του κόστους παραγωγής των δεδομένων και διάθεσής τους για περαιτέρω χρήση.
 • Ορισμένοι δημόσιοι φορείς συνάπτουν πολύπλοκες συμφωνίες δεδομένων με ιδιωτικές επιχειρήσεις, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε «εμπλοκή» των πληροφοριών του δημόσιου τομέα από λίγους ιδιωτικούς εταίρους. Η οδηγία περιλαμβάνει διασφαλίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και τον περιορισμό των εν λόγω συμφωνιών.
 • Η οδηγία καλύπτει επίσης τα ερευνητικά δεδομένα που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο: Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να αναπτύξουν πολιτικές ανοικτής πρόσβασης για τα εν λόγω δεδομένα, διασφαλίζοντας εναρμονισμένους κανόνες για την περαιτέρω χρήση τους όταν καθίστανται προσβάσιμες μέσω αποθετηρίων.

Η Επιτροπή δίνει το παράδειγμα, με ένα στέρεο νομικό πλαίσιο για την περαιτέρω χρήση των δικών της δεδομένων, το οποίο συμπληρώνεται από τηνεπίσημη πύλη για τα ευρωπαϊκά δεδομέναπου χρηματοδοτείται από την ΕΕΣύνολα δεδομένων από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ είναι διαθέσιμα στην πύλη, καθώς και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση ανοικτών δεδομένων και βάση δεδομένων ερευνητικών μελετών και παραδειγμάτων επιτυχίας.

Ιστορικό

Το 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε ένα νομικό πλαίσιο για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (PSI), το οποίο αργότερα αναθεωρήθηκε με την οδηγία 2013/37/ΕΕ. Η μελέτη που υποστηρίζει τηνεκτίμηση επιπτώσεων για την επανεξέταση της οδηγίας του 2003 προβλέπει ότι η συνολική άμεση οικονομική αξία των ΠΔΤ θα αυξηθεί από 52 δισ. EUR το 2018 (ΕΕ27 και Ηνωμένο Βασίλειο) σε 194 δισ. EUR το 2030.

Η οδηγία του 2013 επικεντρώνεται στις οικονομικές πτυχές της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών, ενώ το ζήτημα των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούνται εξετάζεται κυρίως σε επίπεδο κρατών μελών όσον αφορά τη νομοθεσία περί ελευθερίας της πληροφόρησης.

Η Επιτροπή προέβη σε επανεξέταση της οδηγίας ΠΔΤ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, εκτενούς αξιολόγησης της οδηγίας ΠΔΤ και εκτίμησης επιπτώσεωνΗ ισχύουσα οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση των ΠΔΤ, η οποία εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στις 20 Ιουνίου 2019, είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας.

Οι βασικές αλλαγές σε σύγκριση με την οδηγία ΠΔΤ επικεντρώθηκαν στα εξής:

 • μείωση των φραγμών εισόδου στην αγορά, ιδίως για τις ΜΜΕ, περιορίζοντας τις εξαιρέσεις που επιτρέπουν στους δημόσιους φορείς να χρεώνουν περισσότερο από το οριακό κόστος διάδοσης για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων τους·
 • αύξηση της διαθεσιμότητας δεδομένων με τη συμπερίληψη νέων τύπων δημόσιων και δημόσια χρηματοδοτούμενων δεδομένων στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα που τηρούνται από δημόσιες επιχειρήσεις στους τομείς των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και των μεταφορών, καθώς και ερευνητικά δεδομένα χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο·
 • ελαχιστοποίηση του κινδύνου υπέρμετρου πλεονεκτήματος της πρώτης κίνησης, το οποίο ευνοεί τις μεγάλες εταιρείες και περιορίζει τους δυνητικούς περαιτέρω χρήστες δεδομένων, απαιτώντας μια διαφανή διαδικασία για τις ρυθμίσεις δεδομένων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·
 • ενίσχυση των επιχειρηματικών ευκαιριών με την προώθηση της δυναμικής διάδοσης δεδομένων μέσω APIs.

Τελευταίες ειδήσεις

PRESS RELEASE |
Νέοι κανόνες της ΕΕ καθιστούν διαθέσιμα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας που βασίζεται στα δεδομένα

Από χθες, έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται νέοι κανόνες της ΕΕ για τη διάθεση περισσότερων δημόσιων συνόλων δεδομένων για περαιτέρω χρήση. Αυτά τα λεγόμενα «σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας» περιέχουν πληροφορίες σχετικά με έξι θεματικούς τομείς που ορίζονται στην οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα: γεωχωρικές, γεωσκόπηση και περιβάλλον, μετεωρολογικές, στατιστικές, εταιρείες και κινητικότητα.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή καλεί 18 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την πράξη της ΕΕ για τη διακυβέρνηση δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής σε 18 κράτη μέλη που δεν έχουν ορίσει τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της πράξης για τη διακυβέρνηση δεδομένων ή που δεν έχουν αποδείξει ότι τα εν λόγω κράτη μέλη είναι εξουσιοδοτημένα να εκτελούν τα καθήκοντα που απαιτούνται από την πράξη.

PRESS RELEASE |
Έναρξη ισχύος του νόμου για τη διαλειτουργική Ευρώπη για καλύτερα συνδεδεμένες δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Ο νόμος για τη διαλειτουργική Ευρώπη, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 11 Απριλίου 2024, θα διευκολύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων και θα επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα.

PRESS RELEASE |
Η ευρωπαϊκή πράξη για τα δεδομένα τίθεται σε ισχύ, θεσπίζοντας νέους κανόνες για μια δίκαιη και καινοτόμο οικονομία δεδομένων

Οι νέοι κανόνες καθορίζουν τα δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης δεδομένων που παράγονται στην ΕΕ σε όλους τους οικονομικούς τομείς και θα διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων, ιδίως βιομηχανικών δεδομένων.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Δεδομένα

Τα δεδομένα είναι παντού και αυξάνονται με πρωτοφανή ρυθμό. Η Επιτροπή έχει αναπτύξει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα που θα μας βοηθήσει να ξεκλειδώσουμε τα οφέλη της.

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτές πύλες δεδομένων

Οι πύλες ανοικτών δεδομένων διευκολύνουν την πρόσβαση και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Μπορούν να συμβάλουν στην ενθάρρυνση της διασυνοριακής χρήσης επαναχρησιμοποιήσιμων δεδομένων στην Ευρώπη.

Από την οδηγία για τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα (ΠΔΤ) στην οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα

Η περαιτέρω χρήση ανοικτών δεδομένων μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και στην παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.

Βλ. επίσης