Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Avoin data

Vapaasti ja laajasti saatavilla oleva avoin data on arvokas voimavara taloudellisen ja yhteiskunnallisen arvon ruokkimiseksi. Avoimesta datasta ja julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytöstä annetulla direktiivillä varmistetaan julkishallinnon avoimuus ja reilu kilpailu julkisen sektorin datan uudelleenkäytöstä kiinnostuneille sidosryhmille.

  Tarrat, joissa lukee ”avoin tieto”

Julkinen sektori on EU:ssa yksi dataintensiivisimmistä tuottamiensa, keräämiensä ja maksamiensa datamäärien osalta. Esimerkkejä ovat säätiedot, paikkatiedot, tilastot, julkisesti rahoitetut tutkimushanketiedot ja digitoidut kirjastokirjat. ’Avoimella’ julkisella datalla tarkoitetaan julkisen sektorin tietoja, jotka ovat saatavilla ja uudelleenkäytettävissä mieluiten rajoituksetta.

Julkisen sektorin datan uudelleenkäytön salliminen muihin tarkoituksiin, myös kaupallisiin tarkoituksiin, voi

 • edistää talouskasvua ja innovointia kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja;
 • auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin innovatiivisilla ratkaisuilla, kuten terveydenhuollossa ja liikenteessä;
 • tehostaa näyttöön perustuvaa päätöksentekoa ja tehostaa julkishallintoa;
 • tulla elintärkeäksi voimavaraksi uusien teknologioiden, kuten tekoälyn, kehittämisessä, mikä edellyttää valtavien korkealaatuisten tietojen käsittelyä;
 • edistetään kansalaisten osallistumista poliittiseen ja yhteiskunnalliseen elämään ja lisätään hallinnon avoimuutta.

Nykyinen avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annettu direktiivi, joka tunnetaanmyös nimellä avointa dataa koskeva direktiivi, tuli voimaan 16. heinäkuuta 2019, ja se korvasi vuoden 2003 PSI-direktiivin. Se perustuu sisämarkkinoiden kahteen keskeiseen osa-alueeseen: avoimuus ja oikeudenmukainen kilpailu.

EU-maiden oli saatettava avointa dataa koskeva direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään 16. heinäkuuta 2021 mennessä. Jäsenvaltioiden ilmoittamat kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet ovat saatavilla täällä.

Näiden sääntöjen mukaan:

 • Julkisen sektorin data, joka on kansallisen tiedonvälityksen vapautta koskevan lainsäädännön nojalla saatavilla, on periaatteessa uudelleenkäytettävissä. Julkisen sektorin elimet eivät saisi periä datansa uudelleenkäytöstä enempää kuin rajakustannukset, lukuun ottamatta hyvin rajoitettuja tapauksia. Näin yhä useammat pk-yritykset ja startup-yritykset pääsevät uusille markkinoille kehittämällä datapohjaisia tuotteita ja palveluja.
 • Erityistä huomiota kiinnitetään arvokkaisiin tietoaineistoihin, joiden uudelleenkäytöstä on merkittävää hyötyä yhteiskunnalle ja taloudelle. Näiden tietoaineistojen on oltava saatavilla maksutta koneellisesti luettavassa muodossa sekä API-liittymien ja massalatausten kautta. Komissio hyväksyi direktiivin liitteessä esitetyntemaattisen soveltamisalan rajoissa jaEU-maiden edustajista koostuvan komiteanavustuksellaluettelon erityisistä arvokkaista tietoaineistoista.
 • Enemmän reaaliaikaista dataa, joka on saatavilla API-liittymien kautta, voi antaa yrityksille, erityisesti startup-yrityksille, mahdollisuuden luoda innovatiivisia tuotteita ja palveluja, kuten liikkuvuussovelluksia.
 • Liikenteen ja yleishyödyllisten palvelujen alalla toimivat julkisetyritykset tuottavat arvokasta dataa tarjotessaan yleishyödyllisiä palveluja. Kun ne asettavat tällaisia tietoja saataville, niiden on noudatettava avoimuuden, syrjimättömyyden ja yksinoikeuden periaatteita ja käytettävä soveltuvia tietomuotoja ja levitysmenetelmiä. Ne voivat edelleen asettaa kohtuullisia maksuja tietojen tuottamisesta ja niiden saattamisesta saataville uudelleenkäyttöä varten aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.
 • Jotkin julkiset elimet tekevät monimutkaisia datasopimuksia yksityisten yritysten kanssa, mikä voi johtaa siihen, että muutamat yksityiset kumppanit ”lukkivat” julkisen sektorin tiedot. Direktiiviin sisältyy suojatoimia avoimuuden lisäämiseksi ja tällaisten sopimusten rajoittamiseksi.
 • Direktiivi kattaa myös julkisesti rahoitetut tutkimustiedot: EU-maiden on kehitettävä tällaista dataa koskevia avointa saatavuutta koskevia toimintalinjoja, joilla varmistetaan yhdenmukaiset säännöt sen uudelleenkäytölle, kun ne asetetaan saataville tietovarastojen kautta.

Komissio näyttää esimerkkiä omien tietojensa uudelleenkäyttöä koskevalla vankalla oikeudellisella kehyksellä, jota täydentää EU:n rahoittama Euroopan dataportaali. Portaalissa on saatavilla EU:n jäsenvaltioiden sekä EU:n toimielinten ja virastojentietoaineistoja, avoimen datan uudelleenkäyttöä koskevaa koulutusmateriaalia sekä tutkimustutkimusten ja menestystarinoiden tietokantaa.

Tausta

Euroopan komissio perusti vuonna 2003julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöäkoskevan oikeudellisen kehyksen, jota tarkistettiin myöhemmin direktiivillä 2013/37/EU. Vuoden 2003 direktiivin tarkistamisen vaikutustenarviointia tukevan tutkimuksen mukaanjulkisen sektorin tietojen suora taloudellinen kokonaisarvo nousee 52 miljardista eurosta vuonna 2018 (EU27 ja Yhdistynyt kuningaskunta) 194 miljardiin euroon vuonna 2030.

Vuoden 2013 direktiivissä keskitytään tietojen uudelleenkäytön taloudellisiin näkökohtiin, kun taas kysymystä siitä, mitä tietoja olisi julkistettava, käsitellään pääasiassa jäsenvaltioiden tasolla tiedonvälityksen vapautta koskevassa lainsäädännössä.

Komissio tarkasteli julkisen sektorin tietoja koskevaa direktiiviä julkisen kuulemisen, PSI-direktiivin laajan arvioinnin ja vaikutustenarvioinnin perusteellaTämän prosessin tulos on 20. kesäkuuta 2019 hyväksytty ja julkaistu nykyinendirektiivi avoimesta datasta ja julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytöstä.

Keskeisissä muutoksissa PSI-direktiiviin verrattuna keskityttiin seuraaviin seikkoihin:

 • vähennetään markkinoille pääsyn esteitä erityisesti pk-yritysten osalta rajoittamalla poikkeuksia, joiden nojalla julkiset elimet voivat periä datansa uudelleenkäytöstä enemmän kuin marginaalisia levityskustannuksia;
 • lisätään tietojen saatavuutta sisällyttämällä direktiivin soveltamisalaan uudentyyppisiä julkisia ja julkisesti rahoitettuja tietoja. Tähän sisältyvät yleishyödyllisten palvelujen ja liikenteen alalla toimivien julkisten yritysten hallussa olevat tiedot sekä julkisesti rahoitetut tutkimustiedot;
 • minimoidaan ensimmäisen toimijan liiallisen edun riski, joka suosii suuria yrityksiä ja rajoittaa mahdollisia datan uudelleenkäyttäjiä, edellyttämällä avointa prosessia julkisen ja yksityisen sektorin datajärjestelyjä varten;
 • lisätään liiketoimintamahdollisuuksia edistämällä dynaamista datan levittämistä API-liittymien kautta.

Viimeisimmät uutiset

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Data

Data on kaikkialla ja kasvaa ennennäkemättömällä vauhdilla. Komissio on laatinut eurooppalaisen datastrategian, joka auttaa meitä hyödyntämään sen etuja.

Syventävää tietoa

Avoimen datan portaalit

Avoimen datan portaalit helpottavat julkisen sektorin tiedon saatavuutta ja uudelleenkäyttöä. Ne voivat edistää uudelleenkäytettävien tietojen rajatylittävää käyttöä Euroopassa.

Katso myös