Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sonraí oscailte

Is acmhainn luachmhar iad sonraí oscailte atá inrochtana go héasca agus go forleathan chun luach eacnamaíoch agus sochaíoch a chothú. Leis an Treoir maidir le sonraí oscailte agus athúsáid faisnéise ón earnáil phoiblí, áirithítear trédhearcacht rialtais agus iomaíocht chóir do pháirtithe leasmhara ar spéis leo sonraí earnála poiblí a athúsáid.

  Greamáin a léann ‘sonraí oscailte’

San Aontas Eorpach, tá an earnáil phoiblí ar cheann de na sonraí is déine ó thaobh an méid sonraí a ghineann sí, a bhailíonn sí agus a n-íocann sí astu. I measc na samplaí tá sonraí aimsire, faisnéis gheografach, staitisticí, sonraí tionscadail taighde a mhaoinítear go poiblí agus leabhair dhigitithe leabharlainne. Tagraíonn sonraí poiblí ‘oscailte’ d’fhaisnéis ón earnáil phoiblí (PSI) atá inrochtana agus in-athúsáidte, gan srianta más féidir.

Is féidir an méid seo a leanas a dhéanamh trí chead a thabhairt sonraí ón earnáil phoiblí a athúsáid chun críoch eile, lena n-áirítear críocha tráchtála:

 • fás eacnamaíoch agus nuálaíocht a chothú trí tháirgí agus seirbhísí nua a fhorbairt;
 • cuidiú chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin na sochaítrí réitigh nuálacha, amhail cúram sláinte agus iompar;
 • feabhas a chur ar cheapadh beartas atá bunaithe ar fhianaise agus borradh a chur faoin éifeachtúlacht sna riaracháin phoiblí;
 • a bheith ina sócmhainn ríthábhachtach chun teicneolaíochtaí nua amhail an intleacht shaorga (IS) a fhorbairt, rud a éilíonn próiseáil méideanna ollmhóra sonraí ardcháilíochta;
 • rannpháirtíocht na saoránach sa saol polaitiúil agus sóisialta a chothú, agus trédhearcacht rialtais a mhéadú.

TháiniganTreoir reathamaidir le sonraí oscailte agus athúsáid faisnéise ón earnáil phoiblí, ar a dtugtar an Treoir maidir le Sonraí Oscailtefreisin, i bhfeidhm an 16 Iúil 2019, in ionad Threoir 2003 maidir le Faisnéis ón Earnáil Phoiblí. Cuireann sé le dhá phríomhghné den mhargadh inmheánach: trédhearcacht agus iomaíocht chóir.

Ceanglaíodh ar thíortha anAontais an Treoir maidir le Sonraí Oscailte a thrasuí faoin 16 Iúil 2021. Tá na bearta náisiúnta trasuite a chuir na Ballstáit in iúl ar fáil anseo.

Faoi na rialacha sin:

 • Tá sonraí ón earnáilphoiblí a bhfuil rochtain orthu faoi dhlíthe náisiúnta um shaoráil faisnéise ar fáil i bprionsabal lena n-athúsáid. Níor cheart do chomhlachtaí earnála poiblí níos mó ná an costas imeallach d’athúsáid a gcuid sonraí a ghearradh, ach amháin i gcásanna an-teoranta. Cuireann sé sin ar chumas níos mó FBManna agus gnólachtaí nuathionscanta dul isteach i margaí nua trí tháirgí agus seirbhísí sonraíbhunaithe a fhorbairt.
 • Dírítear go háirithe ar thacair ardluacha sonraí, a bhfuilbuntáistí suntasacha ag baint lena n -athúsáid don tsochaí agus don gheilleagar. Ní mór na tacair sonraí sin a bheith ar fáil saor in aisce, i bhformáidí meaisín-inléite, agus trí APInna agus oll-íoslódáil. Laistigh de theorainneacha an raoin feidhmethéamaigh a leagtar amach san iarscríbhinn a ghabhann leis an Treoir, agus le cúnamh ó Choiste ar a bhfuil ionadaithe ó thíorthaan Aontais, ghlac an Coimisiúnliosta de thacair shonracha ardluacha sonraí.
 • Le tuilleadh sonraí fíor-ama, atá ar fáil trí APInna, is féidir le cuideachtaí, go háirithe gnólachtaí nuathionscanta, táirgí agus seirbhísí nuálacha a chruthú, amhail aipeanna soghluaisteachta.
 • Gineann gnóthais phoiblí in earnáil an iompair agus in earnáil na bhfóntas sonraí luachmhara agus seirbhísí leasa ghinearálta á soláthar acu. Nuair a chuireann siad sonraí den sórt sin ar fáil, ní mór dóibh cloí le prionsabail na trédhearcachta, an neamh-idirdhealaithe agus na neamheisiachta agus formáidí sonraí oiriúnacha agus modhanna scaipthe a úsáid. Is féidir leo muirir réasúnta a shocrú fós chun na costais a bhaineann leis na sonraí a tháirgeadh agus a chur ar fáil lena n-athúsáid a aisghabháil.
 • Bíonn roinnt comhlachtaí poiblí i mbun comhaontuithe casta sonraí le gnólachtaí príobháideacha, rud a d’fhéadfadh roinnt comhpháirtithe príobháideacha a ‘ghlasáil’ d’fhaisnéis ón earnáil phoiblí. Áirítear sa Treoir coimircí chun trédhearcacht a threisiú agus chun comhaontuithe den sórt sin a theorannú.
 • Cumhdaítear leisan Treoir freisin sonraí taighde a mhaoinítear go poiblí: Ní mór do thíortha AE beartais rochtana oscailte a fhorbairt le haghaidh sonraí den sórt sin, lena n-áirithítear rialacha comhchuibhithe maidir lena n-athúsáid nuair a chuirtear ar fáil iad trí stórtha.

Tugann an Coimisiún dea-shampla, lecreat dlíthiúildaingean chun a shonraí féin a athúsáid, arna chomhlánú ag antairseach oifigiúil le haghaidh sonraí Eorpachaarna maoiniú ag an AontasTá tacair sonraí ó Bhallstáit an Aontais agus ó institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais ar fáil ar an tairseach, chomh maith le hábhar oiliúna maidir le hathúsáid sonraí oscailte agus bunachar sonraí de staidéir thaighde agus de scéalta ratha.

Cúlra

In 2003, bhunaigh an Coimisiún Eorpachcreat dlíthiúil chun faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid, creat a athbhreithníodh ina dhiaidh sin le Treoir 2013/37/AE. Tuartar sa staidéar a thacaíonn leisanmeasúnú tionchair don athbhreithniú ar Threoir 2003 gon-ardóidh luach eacnamaíoch díreach iomlán PSI ó EUR 52 bhilliún in 2018 (AE27 agus an Ríocht Aontaithe) go EUR 194 bhilliún in 2030.

Dírítear i dTreoir 2013 ar na gnéithe eacnamaíocha a bhaineann le hathúsáid faisnéise, agus tugtar aghaidh den chuid is mó ar leibhéal na mBallstát i ndlíthe um shaoráil faisnéise ar an gceist maidir leis an bhfaisnéis ba cheart a chur ar fáil don phobal.

Rinne an Coimisiún athbhreithniú ar an Treoir maidir le Faisnéis ón Earnáil Phoiblí, bunaithe ar chomhairliúchán poiblí, meastóireacht chuimsitheach ar an Treoir maidir le Faisnéis ón Earnáil Phoiblí agus measúnú tionchairIstoradh ar an bpróiseas sin anTreoir atá ann faoi láthairmaidir le sonraí oscailte agus athúsáid faisnéise poiblí, a glacadh agus a foilsíodh an 20 Meitheamh 2019.

Dhírigh na príomhathruithe i gcomparáid leis an Treoir maidir le Faisnéis ón Earnáil Phoiblí ar an méid seo a leanas:

 • bacainní ar iontráil sa mhargadh a laghdú, go háirithe do FBManna, trí theorainn a chur leis na heisceachtaí a cheadaíonn do chomhlachtaí poiblí níos mó ná costais scaipthe imeallacha a ghearradh ar athúsáid a gcuid sonraí;
 • infhaighteacht sonraí amhéadú trí chineálacha nua sonraí poiblí agus sonraí a mhaoinítear go poiblí a áireamh faoi raon feidhme na Treorach. Áirítear leis sin sonraí atá i seilbh gnóthas poiblí in earnálacha na bhfóntas agus an iompair chomh maith le sonraí taighde a mhaoinítear go poiblí;
 • íoslaghdú a dhéanamh ar an riosca go mbeadh buntáiste iomarcach ag an gceannródaí, rud a thacaíonn le cuideachtaí móra agus a chuireann teorainn le hathúsáideoirí ionchasacha sonraí, trí phróiseas trédhearcach a éileamh le haghaidh socruithe sonraí príobháideacha poiblí;
 • borradh a chur faoi dheiseanna gnó trí scaipeadh dinimiciúil sonraí a chur chun cinn trí APInna.

An Nuacht is Déanaí

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Sonraí

Tá sonraí i ngach áit agus tá siad ag fás ar luas nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo. Tá straitéis Eorpach maidir le sonraí forbartha ag an gCoimisiún chun cabhrú linn leas a bhaint as na buntáistí a bhaineann léi.

Léargas níos doimhne

Tairseacha sonraí oscailte

Open data portals facilitate access to and reuse of public sector information. They can help encourage cross-border use of reusable data in Europe.

Féach freisin