Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Date deschise

Datele deschise libere și accesibile pe scară largă reprezintă o resursă valoroasă pentru a alimenta valoarea economică și societală. Directiva privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public asigură transparența guvernamentală și concurența loială pentru părțile interesate de reutilizarea datelor din sectorul public.

  Autocolante care citesc „date deschise”

În UE, sectorul public este unul dintre cele mai intensive date în ceea ce privește cantitatea de date pe care le generează, le colectează și le plătește. Exemplele includ date meteorologice, informații geografice, statistici,date privind proiectele de cercetare finanțate din fonduri publice și cărți de bibliotecă digitalizate. Datele publice „deschise” se referă la informațiile din sectorul public care sunt accesibile și reutilizabile, de preferință fără restricții.

Permiterea reutilizării datelor din sectorul public în alte scopuri, inclusiv în scopuri comerciale, poate:

 • stimularea creșterii economice și a inovării prin dezvoltarea de noi produse și servicii;
 • contribuie la abordarea provocărilor societale prin soluții inovatoare, cum ar fi în domeniul asistenței medicale și al transporturilor;
 • consolidarea procesului de elaborare a politicilor bazate pe date concrete și sporirea eficienței în administrațiile publice;
 • să devină un atu vital pentru dezvoltarea de noi tehnologii, cum ar fi inteligența artificială (IA), care necesită prelucrarea unor cantități mari de date de înaltă calitate;
 • să încurajeze participarea cetățenilor la viața politică și socială și să sporească transparența guvernamentală.

Actuala directivă privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public, cunoscută și subdenumirea de Directiva privind datele deschise, a intrat în vigoare la 16 iulie 2019, înlocuind Directiva ISP din 2003. Acesta se bazează pe două componente esențiale ale pieței interne: transparență și concurență loială.

Țărilor UE li s-a solicitat să transpună Directiva privind datele deschise până la 16 iulie 2021. Măsurile naționale de transpunere comunicate de statele membre sunt disponibile aici.

În temeiul acestor norme:

 • Dateledin sectorul public care sunt accesibile în temeiul legislației naționale privind libertatea de informare sunt, în principiu, disponibile pentru reutilizare. Organismele din sectorul public nu ar trebui să perceapă mai mult decât costul marginal pentru reutilizarea datelor lor, cu excepția cazurilor foarte limitate. Acest lucru permite mai multor IMM-uri și startup-uri să intre pe noi piețe prin dezvoltarea de produse și servicii bazate pe date.
 • Se pune un accent deosebit pe seturile de date de mare valoare, a căror reutilizare oferă beneficii semnificative pentru societate și economie. Aceste seturi de date trebuie să fie disponibile gratuit, în formate care pot fi citite automat și prin API-uri și descărcări în masă. În limitele domeniului de aplicaretematic prevăzut în anexa la directivă și cu sprijinul unui comitet compus din reprezentanți ai țărilor UE,Comisia a adoptato listă de seturi de date specifice cu valoare ridicată.
 • Mai multe date în timp real, disponibile prin intermediul API-urilor, pot permite companiilor, în special startup-urilor, să creeze produse și servicii inovatoare, cum ar fi aplicațiile de mobilitate.
 • Întreprinderile publice din sectoarele transporturilor și utilităților generează date valoroase atunci când furnizează servicii de interes general. Atunci când pun la dispoziție astfel de date, aceștia trebuie să respecte principiile transparenței, nediscriminării și neexclusivității și să utilizeze formate adecvate de date și metode de diseminare. Acestea pot stabili în continuare taxe rezonabile pentru recuperarea costurilor de producere a datelor și de punere la dispoziție a acestora în vederea reutilizării.
 • Unele organisme publice se angajează în acorduri complexe privind datele cu firme private, ceea ce poate duce la blocarea informațiilor din sectorul public de către câțiva parteneri privați. Directiva include garanții pentru a consolida transparența și a limita astfel de acorduri.
 • Directiva acoperă, de asemenea, datele de cercetare finanțate din fonduri publice: Țările UE trebuie să elaboreze politici de acces liber pentru astfel de date, asigurând norme armonizate pentru reutilizarea acestora atunci când sunt puse la dispoziție prin intermediul registrelor.

Comisia conduce prin exemplu, cu uncadru juridicsolid pentru reutilizarea propriilor date, completat deportalul oficial de date europene finanțat deUEPe portal sunt disponibile seturi de date din partea statelor membre ale UE și a instituțiilor și agențiilor UE, precum și materiale de formare privind reutilizarea datelor deschise și o bază de date cu studii de cercetare și povești de succes.

Fundal

În 2003, Comisia Europeană a instituit un cadru juridic pentru reutilizarea informațiilor din sectorul public (ISP), care a fost ulterior revizuit prin Directiva 2013/37/UE. Studiul care sprijinăevaluarea impactului pentru revizuirea directivei din 2003 estimează că valoarea economică directă totală a ISP va crește de la 52 de miliarde EUR în 2018 (UE27 și Regatul Unit) la 194 de miliarde EUR în 2030.

Directiva din 2013 se axează pe aspectele economice ale reutilizării informațiilor, în timp ce problema informațiilor care ar trebui făcute publice este abordată în principal la nivelul statelor membre în legislația privind libertatea de informare.

Comisia a efectuat o revizuire a Directivei ISP, pe baza unei consultări publice, a unei evaluări ample a Directivei ISP și a unei evaluări a impactuluiActuala Directivă privind datele deschise și reutilizarea ISP, adoptată și publicată la 20 iunie 2019, este rezultatul acestui proces.

Principalele modificări în comparație cu Directiva ISP s-au axat pe:

 • reducerea barierelor la intrarea pe piață, în special pentru IMM-uri, prin limitarea excepțiilor care permit organismelor publice să perceapă costuri de diseminare mai mult decât marginale pentru reutilizarea datelor lor;
 • creșterea disponibilității datelor prin includerea unor noi tipuri de date publice și finanțate din fonduri publice în domeniul de aplicare al directivei. Aceasta include datele deținute de întreprinderile publice din sectoarele utilităților și transporturilor, precum și datele de cercetare finanțate din fonduri publice;
 • reducerea la minimum a riscului de avantaj excesiv al primului venit, care favorizează întreprinderile mari și limitează potențialii reutilizatori de date, prin impunerea unui proces transparent pentru sistemele de date public-privat;
 • stimularea oportunităților de afaceri prin promovarea difuzării dinamice a datelor prin intermediul API-urilor.

Ultimele știri

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Date

Datele sunt peste tot și cresc într-un ritm fără precedent. Comisia a elaborat o strategie europeană privind datele pentru a ne ajuta să deblocăm beneficiile acesteia.

Aprofundați subiectul

Portaluri de date deschise

Portalurile de date deschise facilitează accesul la informațiile din sectorul public și reutilizarea acestora. Acestea pot contribui la încurajarea utilizării transfrontaliere a datelor reutilizabile în Europa.

Citiți și