Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopa põllumajandussektori digitaliseerimine

Euroopa põllumajandussektori digitaliseerimine võib muuta tööstust revolutsiooniliseks, edendades tõhusust, jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet.

Alates tehisintellektist ja robootikast kuni asjade interneti ja 5G-ni võivad uusimad tehnoloogiad pakkuda põllumajandustootjatele ja põllumajandusettevõtetele hindamatut tuge.

Digiülemineku kaudu saavad sidusrühmad kasu sujuvamast väärtusahelast, tihedamast koostööst ja paremast teabevahetusest tootjate, töötlejate, turustajate ja jaemüüjate vahel. Samal ajal võivad uuenduslikud VKEd areneda ja areneda, toetades tööstust uute ideede ja uute väljavaadetega.

Hoolimata digiülemineku paljudest eelistest võib see tekitada ka digitaalse lõhe nende vahel, kellel on juurdepääs tipptasemel tehnoloogiatele, ja nende vahel, kellel puudub juurdepääs. See lõhe võib avalduda mitmel viisil, näiteks ühendatud ja lahutatud põllumajandusettevõtete vahel ning väikeste ja suurte põllumajandusettevõtete vahel.

Tagamaks, et digiteerimine on kaasav ja kõigile kättesaadav, on oluline, et poliitikakujundajad, tööstuse juhid ja tehnoloogia pakkujad teeksid koostööd, et edendada digitaliseerimisest saadavat kasu ning toetada põllumajandustootjaid koolituse, ressursside ja stiimulitega uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks. Seda tehes saab Euroopa põllumajandussektor digitaalajastut maksimaalselt ära kasutada, parandades põllumajandustegevuse jätkusuutlikkust ja kasumlikkust, käsitledes samal ajal ka selliseid pakilisi küsimusi nagu toiduga kindlustatus ja kliimamuutused.

Kuidas kasutatakse asjade internetti põllumajanduses ja kuidas see toob kasu põllumajandustootjatele ja tööstusele tervikuna?

Asjade interneti tehnoloogia on muutnud põllumajandussektorit, pakkudes põllumajandustootjatele juurdepääsu keskkonna- ja masinatingimusi käsitlevatele reaalajas andmetele. Need andmed aitavad põllumajandustootjatel teha paremaid otsuseid ja parandada oma töö kõiki aspekte, sealhulgas põllukultuuride kasvatamist ja loomakasvatuse järelevalvet. Kombineerides asjade interneti reaalajas andmeid täpsete georuumiliste andmetega, saavad põllumajandustootjad kasutada täppispõllumajandust, mille tulemuseks on suurem saagikus, väiksem raiskamine ja säästvamad tavad.

Lisaks võimaldab asjade interneti tehnoloogia põllumajandustootjatel eemalt jälgida põllukultuure ja kariloomi, vähendades tööjõukulusid ning tagades loomade tervise ja ohutuse.

Kasu ja eesseisvad väljakutsed

Soodustused

Väljakutsed

Digitehnoloogia kasutamine põllumajanduses võib tuua mitmeid eeliseid

Vaatamata eelistele on vaja lahendada ka mitmeid probleeme.

Suurem majanduslik ja keskkonnaalane tulemuslikkus: Digiteerimine võib aidata põllumajandustootjatel teha paremaid otsuseid, optimeerida oma tegevust ja suurendada tootlikkust, mis toob kaasa suurema kasumi ja kestlikuma põllumajandussektori

 

Keskkonnasäästlikkus: Digitehnoloogia kasutamine võib aidata põllumajandustootjatel vähendada oma ökoloogilist jalajälge, optimeerides ressursikasutust, vähendades jäätmeid ja kasutades täppispõllumajanduse meetodeid.

 

ELi digitaalse tarne tööstusekonkurentsivõime: Digiteerimine võib aidata Euroopa põllumajandussektoril püsida maailmaturul konkurentsivõimelisena, pakkudes uuenduslikke lahendusi ja luues uusi ärivõimalusi

 

Põllumajandustootjate töötingimusteparandamine: Ülesannete automatiseerimise ja toimingute optimeerimise abil võivad digitehnoloogiad aidata vähendada põllumajandustootjate füüsilist ja vaimset töökoormust, mis toob kaasa paremad töötingimused.

 

Suurem läbipaistvus kogu tarneahelas: Digiteerimine võib aidata parandada põllumajandustoodete jälgitavust ja läbipaistvust, võimaldades tarbijatel teha teadlikumaid valikuid

 

 

Ühenduvusega seotud küsimused: Paljudes maapiirkondades puudub endiselt usaldusväärne ja taskukohane internetiühendus, mis takistab digitehnoloogia kasutuselevõttu.

 

Piiratud teadlikkus kasust: Paljud põllumajandustootjad ei pruugi olla teadlikud digiteerimise võimalikust kasust ning neil võib puududa uute tehnoloogiate rakendamiseks vajalikud oskused ja ressursid.

 

Süsteemi koostalitlusvõime: Erinevad digiplatvormid ei pruugi omavahel ühilduda, mistõttu on andmete jagamine ja erinevate rakenduste integreerimine keeruline.

 

Põllumajandustootjate oskused: Paljudel põllumajandustootjatel võib digiüleminekust täiel määral kasu saamiseks puududa vajalikud digioskused

 

Tulude ja kulude suhe: Uute digitehnoloogiate rakendamise kulud võivad kaaluda üles potentsiaalse kasu, eriti väikepõllumajandustootjate jaoks.

 

Soovimatus andmeid jagada: Võib esineda muret andmete privaatsuse ja omandilise kuuluvuse pärast, mis takistab andmete jagamist põllumajandussektori eri osaliste vahel.

 

Ühise Euroopa põllumajanduse andmeruumi jaoks vajalike andmejagamisplatvormide ja ökosüsteemide maastik: on vaja välja töötada ühised andmejagamisplatvormid ja ökosüsteemid, mis võimaldavad andmete jagamist ja koostalitlusvõimet põllumajandussektori eri rakenduste ja sidusrühmade vahel.

                            Euroopa ühise põllumajandusandmeruumi jaoks vajalike andmejagamisplatvormide ja ökosüsteemide maastik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaata ette

Digitaalsete kaksikutekasutamine võib võimaldada koostalitlusvõimelist ja jätkusuutlikku ümberkujundamist põllumajanduses. Luues virtuaalseid kujutisi füüsilistest varadest, nagu väljad, loomad või masinad, saab digitaalseid kaksikuid täiustada maapealsete andurite ja kaamerate andmetega, kasutades pilve-, serva-, tehisintellekti- ja asjade interneti tehnoloogiaid, et optimeerida veekasutust, levitada täpselt seemneid ja väetisi ning vähendada vajadust kahjulike pestitsiidide järele.

Digitaalsete kaksikute kasutamisest põllumajanduses on paljukasu, sealhulgas suurem tõhusus ja tootlikkus, väiksem jäätme- ja keskkonnamõju ning põllumajandustootjate parem otsustusvõime. Lisaks võivad digitaalsed kaksikud pakkuda platvormi uute põllumajandustehnikate ja -tehnoloogiate katsetamiseks, vähendades kulukate ja aeganõudvate katse- ja veaprotsesside riski.

Siiski on endiselt probleeme digitaalsete kaksikute rakendamisega põllumajanduses, sealhulgas vajadus usaldusväärse ja turvalise ühenduvuse, andmete privaatsuse ja omandisuhete järele ning selliste tehnoloogiate rakendamise kulud. Seega on vaja täiendavat teadus- ja arendustegevust ning põllumajandustootjate, tööstuse juhtide ja poliitikakujundajate ühiseid jõupingutusi, et täielikult realiseerida digitaalsete kaksikute potentsiaali põllumajanduses.

 

 

 

 

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Euroopa asjade interneti poliitika

EL teeb aktiivselt koostööd tööstuse, organisatsioonide ja akadeemiliste ringkondadega, et kasutada ära asjade interneti potentsiaali kogu Euroopas ja mujal.

Mine süvitsi

Põllumajanduse tulevik on siin

Põllumajanduse tulevik sõltub teadusuuringutest, innovatsioonist ja suutlikkuse suurendamisest põllumajanduslikus toidutööstuses, mida rahastatakse mitme finantsraamistiku algatustest.

Vaata lisaks

Investeerimine pilve, Edge’i ja asjade internetti

Euroopa Liidu digikümnendi poliitikaprogrammis seatakse digipöörde eesmärgid, mille üheks eesmärgiks on 10,000 kliimaneutraalse servasõlme. See tähendab, et pilvel, serval ja asjade internetil on suur roll.

Järgmise põlvkonna asjade internet

Tuleviku asjade internet ja Edge Computing võivad revolutsiooniliselt muuta seda, kuidas tootmist ja protsesse korraldatakse ja jälgitakse läbi strateegiliste väärtusahelate.