Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tehisintellekti käsitlev kooskõlastatud kava

Tehisintellekti kooskõlastatud kava eesmärk on kiirendada investeerimist tehisintellekti, tegutseda tehisintellekti strateegiates ja programmides ning ühtlustada tehisintellektipoliitikat, et vältida killustumist Euroopas.

    Robot raputab inimese kätt

© iStock by Getty Images - 1152951190 metamorworks

Tehisintellekti kooskõlastatud kava kajastab Euroopa pühendumust ülemaailmse juhtpositsiooni loomisele usaldusväärse tehisintellekti valdkonnas. Kava viimane ajakohastatud versioon avaldati 2021. aastal ning see on tihedalt kooskõlas komisjoni digi- ja keskkonnahoidlike prioriteetidega ning Euroopa reageerimisega COVID-19 pandeemiale.

Koordineeritud kava avaldati algselt 2018. aastal kui komisjoni, ELi liikmesriikide, Norra ja Šveitsi ühine kohustus maksimeerida Euroopa ülemaailmset konkurentsivõimet. Esimese sammuna sellise kohustuse võtmise suunas määratleti esialgses kavas meetmed ja rahastamisvahendid tehisintellekti kasutuselevõtuks ja arendamiseks kõigis sektorites. Samal ajal julgustati liikmesriike töötama välja oma riiklikud strateegiad.

2021. aasta kooskõlastatud kava eesmärk on muuta strateegia teoks, kutsudes üles:

  • kiirendada investeeringuid tehisintellekti tehnoloogiatesse, et edendada vastupanuvõimelist majanduslikku ja sotsiaalset taastumist, mida toetab uute digilahenduste kasutuselevõtt
  • õigusakt tehisintellekti strateegiate ja programmide kohta, rakendades neid täielikult ja õigeaegselt, et tagada, et EL saaks täiel määral kasu esimese turuletulija eelistest
  • ühtlustada tehisintellektipoliitikat, et kõrvaldada killustatus ja lahendada ülemaailmsed probleemid

Selle saavutamiseks esitatakse ajakohastatud kavas neli peamist poliitikaeesmärkide kogumit, mida toetavad konkreetsed meetmed, ning esitatakse võimalik rahastamismehhanism ja ajakava, et:

  1. luua tingimused tehisintellekti arendamiseks ja kasutuselevõtuks ELis
  2. teha EList koht, kus laborist turule saab tipptase
  3. tagada, et tehisintellekti tehnoloogiad toimiksid inimeste heaks
  4. strateegilise juhtpositsiooni loomine suure mõjuga sektorites

Sinine ring tekstiga, mis varjab tehisintellekti koordineerimiskava

 

Investeeringud

Komisjon tegi ettepaneku, et EL investeeriks tehisintellekti programmidest „Euroopa horisont“ ja „Digitaalne Euroopa“ vähemalt 1 miljard eurot aastas. Tehisintellekti rahastamine ELi tasandil peaks meelitama ja koondama investeeringuid, et edendada koostööd liikmesriikide vahel ja maksimeerida mõju, ühendades jõud.

Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend annab enneolematu võimaluse tehisintellekti moderniseerida ja sellesse investeerida. Selle kaudu võib EL saada ülemaailmseks liidriks inimkesksete, usaldusväärsete, turvaliste ja kestlike tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel ja kasutuselevõtul.

Taust

Liikmesriigid ja komisjon on teinud tihedat koostööd ja kohtunud korrapäraselt, et töötada välja 2018. aasta kooskõlastatud kavas kavandatud peamised meetmed. Nad tegid edusamme kõigis kava valdkondades, sealhulgas esitades andmestrateegia, toetades väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid ning luues tingimused tipptasemel teadus- ja arendustegevuseks ning tehisintellekti kasutuselevõtuks Euroopas.

Üldiselt kinnitasid rakendamise kaks esimest aastat, et ühismeetmed ja struktureeritud koostöö liikmesriikide ja komisjoni vahel on ELi ülemaailmse konkurentsivõime ja tehisintellekti arendamise ja kasutuselevõtu juhtpositsiooni võti. Enamik liikmesriike on vastu võtnud riiklikud tehisintellekti strateegiad ja hakanud neid rakendama. Investeeringud tehisintellekti on suurenenud ja EL suutis mobiliseerida nende protsesside toetamiseks kriitilisi ressursse.

2021. aasta kooskõlastatud kavas kutsutakse liikmesriike üles vajaduse korral läbi vaatama ja ajakohastama riiklikke tehisintellektistrateegiaid. Mõned liikmesriigid on oma esialgseid strateegiaid juba ajakohastanud.

Alljärgnevas tabelis on näidatud, kuidas 23 ELi liikmesriiki 27st ning Norra ja Šveits on oma riiklike strateegiatega edasi liikunud. Peagi avaldatakse ka ülejäänud riiklikud strateegiad.

 

Riik

Strateegia staatus

Kuupäev

Seotud dokumendid

Austria

Avaldatud

August 2021

Strateegia lisa

Belgia

Käimas

KINNITAMISEL

Strateegiline aruanne

Bulgaaria

Avaldatud

Detsember 2020

Digitaalse ümberkujundamise strateegia

Horvaatia

Käimas

KINNITAMISEL

 

Küpros

Avaldatud

Jaanuar 2020

Konkurentsivõime aruanne

Tšehhi Vabariik

Avaldatud

Mai 2019

 

Taani

Avaldatud

Märts 2019

Digitaalse majanduskasvu strateegia

Eesti

Avaldatud

Juuli 2019

Rakkerühma aruanne

Soome

Avaldatud

Oktoober 2017

Vahearuanne

Prantsusmaa

Avaldatud

Märts 2018

Strateegia ajakohastamine

Saksamaa

Avaldatud

November 2018

Strateegia ajakohastamine

Andmestrateegia

Kreeka

Käimas

KINNITAMISEL

Esialgne strateegia

Ungari

Avaldatud

September 2020

 

Iirimaa

Avaldatud

Juuli 2021

Avatud andmete strateegia

Itaalia

Avaldatud

September 2020

Strateegia ajakohastamine

Avatud valitsuse tegevuskava

Läti

Avaldatud

Veebruar 2020

 

Leedu

Avaldatud

Märts 2019

 

Luksemburg

Avaldatud

Mai 2019

 

Malta

Avaldatud

Oktoober 2019

Tegevuskava 2025

Eetiline raamistik

Madalmaad

Avaldatud

Oktoober 2019

Programm „Mass“

Norra

Avaldatud

Jaanuar 2020

Meie uus digitaalne maailm

Andmed kui resourse

Poola

Avaldatud

Detsember 2020

Avatud andmete juhend

Portugal

Avaldatud

Juuni 2019

Täiustatud andmetöötluse strateegia

Rumeenia

Käimas

KINNITAMISEL

Riikliku strateegiaeelnõu

Slovakkia

Avaldatud

Juuli 2019

Digitaalse ümberkujundamise tegevuskava

Riiklikud teadus- ja arendusprogrammid

Sloveenia

Avaldatud

Mai 2021

 

Hispaania

Avaldatud

Detsember 2020

Digitaalne tegevuskava

Digioskuste kava

Rootsi

Avaldatud

Mai 2018

 

Šveits

Avaldatud

Detsember 2019

Tehisintellekt hariduses

 

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Euroopa lähenemisviis tehisintellektile

ELi lähenemisviis tehisintellekti tipptaseme ja usalduse keskustele, mille eesmärk on suurendada teadus- ja tööstussuutlikkust, tagades samal ajal ohutuse ja põhiõigused.

Mine süvitsi

AI tipptase õitseb laborist turule

Tehisintellekti kooskõlastatud kavas esitatakse Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele konkreetsed ühismeetmed, et saavutada ülemaailmne juhtpositsioon usaldusväärse tehisintellekti valdkonnas.

Vaata lisaks

Euroopa tehisintellekti liit

Euroopa tehisintellekti liit on Euroopa Komisjoni algatus alustada avatud poliitilist dialoogi tehisintellekti teemal. Alates selle loomisest 2018. aastal on tehisintellekti liit kaasanud korrapäraste ürituste, avalike konsultatsioonide ja veebifoorumite kaudu ligikaudu 6000...