Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Andmebaaside kaitse

Euroopa Liidu andmebaasid on ELi õiguse alusel kaitstud. Andmebaaside õiguskaitse direktiiv võeti vastu 1996. aastal ja seda hinnati 2018. aastal.

Andmebaaside õiguskaitset käsitlev direktiiv kaitseb andmebaase autoriõigusega, kui need on originaalsed nende sisu valiku või korralduse tõttu. Mitteoriginaalseid andmebaase saab kaitsta ka siis, kui investeeringud andmete kogumiseks, kontrollimiseks ja esitamiseks olid märkimisväärsed. Mitteoriginaalandmebaasid sisaldavad kohtuasju ja seadusi, reklaamide loetelusid ja teaduspublikatsioonide andmebaase.

Andmebaaside kaitset nimetatakse sui generis õiguseks – andmebaaside konkreetne omandiõigus, mis ei ole seotud muude kaitsevormidega, näiteks autoriõigusega. Autoriõigus ja sui generis õigus võivad kehtida, kui iga õiguse kaitse tingimused on täidetud. Direktiivi sätteid kohaldatakse nii analoog- kui ka digitaalsete andmebaaside suhtes.

Andmebaaside direktiivi läbivaatamine

Andmebaasidirektiivi 2018. aasta teine hindamine näitas, et kuigi andmebaasidirektiiv annab lisaväärtust, võiks selle uuesti läbi vaadata, et hõlbustada andmetele juurdepääsu ja nende kasutamist.

Komisjon teatas oma 2021. aasta intellektuaalomandi tööprogrammis ja tegevuskavas, et vaatab direktiivi läbi. See järgnes Euroopa andmestrateegia käivitamisele. Läbivaatamisel keskendutakse asjade interneti kasutuselevõtu kontekstis loodud masintehtud andmete ja andmete jagamise ja nendega kauplemise hõlbustamisele. Läbivaatamine toimub koos andmeseadusega.

Hindamisaruanne

Euroopa Komisjon on avaldanud kaks hinnangut ELi õigusaktide kaitse kohta andmebaasidele alates direktiivi jõustumisest 1996. aastal.

Esimene neist hindamistest toimus 2005. aastal. Andmebaasidirektiivi teine hindamine avaldati 25. aprillil 2018 osana kolmandast andmepaketist. Hindamise peamine eesmärk oli hinnata direktiivi tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, sidusust ja ELi lisaväärtust. Eelkõige võttis ta arvesse sui generis õigust, analüüsides, kas see on uues õiguslikus, majanduslikus ja tehnoloogilises keskkonnas eesmärgipärane.

Hindamist toetas välisuuring. See toetav uuring andis ka märkimisväärseid tõendeid, mis toetavad komisjoni hinnangut direktiivi kohta. See sisaldas õiguslikku ja majandusanalüüsi, veebiküsitlust, põhjalikke intervjuusid õigusekspertide ja praktikutega ning sidusrühmade seminari tulemusi.

Konsulteerimine sidusrühmadega

Euroopa Komisjon korraldas 24. maist kuni 30. augustini 2017 avaliku konsultatsiooni, et esitada oma hindamisaruanne.

Konsultatsiooni eesmärk oli mõista, kuidas kohaldatakse andmebaasidirektiivi ja eelkõige andmebaaside sui generis kaitset ning milline on selle mõju kasutajatele ja tegijatele. Kokku saadi 113 vastust. Need pärinesid kirjastussektorist, teadus- ja akadeemilisest sektorist, IT-sektorist, transpordisektorist jpm. Avaliku konsultatsiooni koondaruanne avaldati 2017. aasta oktoobris.

Euroopa Komisjoni ja töövõtja korraldatud konsultatsioonide tulemusel koostati kokkuvõtlik aruanne. Käesolevas aruandes antakse ülevaade andmebaasiturust ning analüüsitakse direktiivi mõju ja kohaldamist. Samuti hinnatakse andmebaasi kohandamise vajadust, et tagada tasakaal andmebaasi omanike õiguste ja kasutajate vajaduste vahel.

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Autoriõigus: Komisjon kutsub Tšehhit üles võtma ELi autoriõiguse normid siseriiklikku õigusesse täielikult üle

Komisjon otsustas täna saata Tšehhile kaks põhjendatud arvamust selle kohta, et nad ei ole komisjonile teatanud kahe direktiivi ülevõtmismeetmetest, millest esimene käsitleb autoriõigust ja sellega kaasnevaid õigusi, mida kohaldatakse teatavate internetiülekannete suhtes (direktiiv (EL) 2019/789), ning teine autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kohta digitaalsel ühtsel turul (direktiiv (EL) 2019/790).

Seotud sisu

Üldpilt

Autoriõigus

The European Commission is adapting EU copyright rules to new consumer behaviours in a Europe which values its cultural diversity.

Vaata lisaks

Autoriõigust käsitlevad ELi õigusaktid

ELi autoriõiguse seadus koosneb 13 direktiivist ja kahest määrusest, millega ühtlustatakse autorite, esitajate, tootjate ja ringhäälinguorganisatsioonide põhiõigused.

Marrakechi lepingu rakendamine ELi õiguses

Marrakechi leping võimaldab trükikirja lugemise puudega inimestel pääseda juurde rohkematele raamatutele ja muudele trükimaterjalidele neile kättesaadavates vormingutes.