Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Skydd av databaser

Databaser i Europeiska unionen är skyddade enligt EU-lagstiftningen. Direktivet om rättsligt skydd för databaser antogs 1996 och utvärderades 2018.

    Rad av digitala hänglås, som väcker idén om skydd av databaser

© iStock by Getty Images -1191219229 JuSun

Direktivet om rättsligt skydd för databaser skyddar upphovsrättsligt skyddade databaser om de är original på grund av urvalet eller arrangemanget av deras innehåll. Icke-ursprungliga databaser kan också skyddas om investeringen i att erhålla, verifiera och presentera uppgifterna var betydande. Icke-ursprungliga databaser omfattar sammanställningar av rättsfall och lagar, annonsförteckningar och databaser över vetenskapliga publikationer.

Skyddet av databaser kallas sui generis- rätten – en särskild äganderätt för databaser som inte har något samband med andra former av skydd, t.ex. upphovsrätt. Upphovsrätten och sui generis- rätten kan båda gälla om villkoren för skydd för varje rättighet är uppfyllda. Direktivets bestämmelser gäller både analoga och digitala databaser.

Översyn av databasdirektivet

Den andra utvärderingen av databasdirektivet från 2018 visade att även om databasdirektivet tillför ett mervärde kunde det ses över för att underlätta tillgången till och användningen av data.

Kommissionen meddelade i sitt arbetsprogram och sin handlingsplan för immateriella rättigheter 2021 att den kommer att se över direktivet. Detta följde på lanseringen av den europeiska strategin för data. Översynen kommer att inriktas på att underlätta delning och handel med maskingenererade data och data som genereras i samband med införandet av sakernas internet (IoT). Översynen kommer att ske vid sidan av datalagen.

Utvärderingsrapport

Europeiska kommissionen har publicerat två utvärderingar av det skydd som EU-lagstiftningen ger databaser sedan direktivet trädde i kraft 1996.

Den första av dessa utvärderingar ägde rum 2005. Den andra utvärderingen av databasdirektivet offentliggjordes den 25 april 2018 som en del av det tredje datapaketet. Huvudsyftet med utvärderingen var att bedöma direktivets ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, samstämmighet och EU-mervärde. Den tog särskilt hänsyn till sui generis- rätten och analyserade om den fortfarande är ändamålsenlig i den nya rättsliga, ekonomiska och tekniska miljön.

Utvärderingen stöddes av en extern studie. Denna stödjande studie gav också betydande belägg för kommissionens utvärdering av direktivet. Den innehöll en juridisk och en ekonomisk analys, en online-enkät, djupgående intervjuer med juridiska experter och utövare, och resultaten av en intressentworkshop.

Samråd med berörda parter

Europeiska kommissionen genomförde ett offentligt samråd mellan den 24 maj och den 30 augusti 2017 för att lägga fram sin utvärderingsrapport.

Syftet med samrådet var att förstå hur databasdirektivet, särskilt sui generis- skyddet av databaser, tillämpas och vilken inverkan det har haft på användare och tillverkare. Totalt 113 svar inkom. Dessa kom från förlagssektorn, forsknings- och akademiska sektorn, IT-sektorn, transportsektorn med mera. Den sammanfattande rapporten från det offentliga samrådet offentliggjordes i oktober 2017.

De samråd som genomförts av Europeiska kommissionen och en uppdragstagare resulterade i en sammanfattande rapport. Denna rapport ger en översikt över databasmarknaden och analyserar direktivets effekter och tillämpning. Den bedömer också behovet av anpassningar för att säkerställa en balans mellan databasägares rättigheter och användarnas behov.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Upphovsrätt: Kommissionen uppmanar Tjeckien att fullt ut införliva EU:s upphovsrättsregler i den nationella lagstiftningen

Kommissionen har i dag beslutat att sända två motiverade yttranden till Tjeckien eftersom landet inte har anmält införlivandeåtgärder till kommissionen enligt två direktiv, för det första med avseende på upphovsrätt och närstående rättigheter som är tillämpliga på vissa onlinesändningar (direktiv (EU) 2019/789) och för det andra om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden (direktiv (EU) 2019/790).

PRESS RELEASE |
Upphovsrätt: Kommissionen uppmanar medlemsländer att till fullo införliva EU:s upphovsrättslagstiftning i nationell lagstiftning

Kommissionen har beslutat att sända motiverade yttranden till Bulgarien, Cypern, Grekland, Irland, Lettland, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakien och Finland eftersom de inte har underrättat kommissionen om införlivandeåtgärder avseende upphovsrätt och närstående rättigheter som är tillämpliga på vissa onlinesändningar (EU-direktiv 2019/789).

Läs mer

Översikt

Upphovsrätt

EU-kommissionen anpassar EU:s upphovsrättsregler till nya konsumentbeteenden i ett Europa som värdesätter sin kulturella mångfald.

Se också

Dialog med berörda parter om upphovsrätt

Kommissionen anordnade en dialog med berörda parter för att diskutera bästa praxis för samarbete mellan plattformar för delning av innehåll på nätet och upphovsrättsinnehavare.

EU:s upphovsrättslagstiftning

EU:s upphovsrättslagstiftning består av 13 direktiv och två förordningar som harmoniserar de grundläggande rättigheterna för upphovsmän, utövande konstnärer, producenter och programföretag.