Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pleanáil tionscadal leathanbhanda

Cuidíonn an Rannóg um Pleanáil Leathanbhanda le bardais agus le heintitis eile tionscadail forbartha leathanbhanda rathúla a phleanáil.

    Bóthar le cosán solais nochta fhada

Is é is aidhm don treoirleabhar infheistíochta Leathanbhanda, atá ar fáil in 22 theanga, cúnamh a thabhairt d’údaráis phoiblí na ceisteanna tábhachtacha a fhoirmliú agus an creat coincheapúil agus an fhaisnéis is gá a chur ar fáil chun na cinntí cearta a dhéanamh chun freastal ar a gcuid riachtanas. Níl sé i gceist oidis a chur ar fáil atá réidh le cur i bhfeidhm ach bosca uirlisí a chur i láthair i ngach réimse téamach a bheidh le cur san áireamh agus infheistíocht á déanamh i leathanbhanda.

Plean leathanbhanda

Is éard atá i bplean leathanbhanda fónta doiciméad a bhfuil tacaíocht pholaitiúil ag gabháil leis ina bhfuil anailís ar an staid reatha, na spriocanna atá le baint amach, an tacaíocht airgeadais atá le fáil agus sásra maidir le conas é a chur chun feidhme.

Ceithre phríomhrogha straitéiseacha

Cuirtear i láthair sa treoir ceithre phríomhrogha straitéise nach mór a dhéanamh chun na spriocanna atá sainithe sa phlean leathanbhanda a bhaint amach:

An cineál bonneagair ceart a roghnú

An gá bonneagar leathanbhanda nua a sheasfaidh an aimsir a úsáid nó an mbeadh sé leordhóthanach an bonneagar atá ann cheana a uasghrádú?

Agus tionscadal leathanbhanda á phleanáil, tá sé tábhachtach tuiscint a fháil ar na leibhéil theicniúla éagsúla bonneagair, teicneolaíochtaí agus dearaí líonra chun rogha a dhéanamh maidir leis an gcineál bonneagair ceart do do líonra leathanbhanda réigiúnach. Braitheann an cinneadh maidir le bonneagar ar roinnt tosca lena n-áirítear:

  • na himpleachtaí a bhaineann le hairíonna bunúsacha fisiceacha an bhonneagair (i.e. an meán);
  • an leibhéal uaillmhéine sa réigiún i bhfianaise na gcineálacha agus líon na seirbhísí atá beartaithe;
  • breithnithe maidir le héifeachtaí ar tharraingteacht agus ar iomaíochas an limistéir;
  • an topagrafaíocht, dlús daonra agus pleananna forbartha amach anseo.

Roghnú an tsamhail infheistíochta ceart

Cén ról atá ag an údarás poiblí maidir le cur chun feidhme, oibriú, úinéireacht agus bainistiú an bhonneagair chun an tsamhail cheart infheistíochta a roghnú?

Beidh tionchar mór ag an rogha a dhéanfar anseo ar ról bardais nó réigiúin agus ar an gcaoi sin saineofar tionchar an údaráis phoiblí ar an tionscadal bonneagair leathanbhanda. Tá ceithre mhórshamhail infheistíochta oiriúnach d’infheistíocht leathanbhanda:

  • infheistíocht dhíreach trí shamhail de líonra bardasach atá á reáchtáil go poiblí
  • infheistíocht indíreach trí shamhail de líonra bardasach atá á reáchtáil go príobháideach
  • samhail leathanbhanda an phobail
  • samhail fóirdheontais an oibreora (maoiniú)

An tsamhail ghnó cheart a roghnú

Ar cheart don údarás poiblí samhail líonra atá comhtháite go hingearach nó rochtain oscailte a roghnú? Cén tsamhail ghnó is dóichí a mhéadóidh clúdach agus dul i bhfód leathanbhanda, inbhuanaitheacht airgeadais an tionscadail, iomaíocht agus forbairt shocheacnamaíoch an phobail?

Déantar cur síos sa tsamhail ghnó ar róil na ngníomhaithe éagsúla i dtionscadal bonneagair leathanbhanda atá gníomhach ar chisil éagsúla líonra: bonneagar éighníomhach, bonneagar gníomhach agus seirbhísí éighníomhacha. Déanfar na gníomhaithe nó na hiompróirí faoi seach a mheaitseáil de réir riachtanais an bhardais nó an réigiúin. D’fhéadfadh samhlacha gnó éagsúla a bheith mar thoradh air sin: líonraí oscailte le gníomhaithe poiblí agus príobháideacha i róil éagsúla nó i samhlacha atá comhtháite go hingearach le gníomhaí amháin (atá ann cheana den chuid is mó) le haghaidh gach ceann de na trí shraith líonra. Uaireanta bíonn rogha na samhla teoranta mar gheall ar rialacháin.

Na huirlisí maoinithe cearta a roghnú

Conas is féidir leis an údarás poiblí cumhdach airgeadais leordhóthanach a áirithiú chun an bonneagar a thógáil agus a oibriú leis na huirlisí airgeadais cearta? Cad is féidir léi a dhéanamh i dtéarmaí caipitil, caiteachais agus sócmhainní?

Ní mór na huirlisí agus na samhlacha maoinithe éagsúla atá ar fáil d’infheistíocht phoiblí agus phríobháideach i dtionscadal leathanbhanda a mheas don cheathrú príomhrogha straitéiseach. Le coincheap an mhaoinithe inbhuanaithe, ba cheart cumhdach airgeadais leordhóthanach a áirithiú chun an bonneagar a thógáil agus a oibriú.

I measc na bpríomhuirlisí maoinithe tá maoiniú ioncambhunaithe do thionscadail reatha, caipiteal príobháideach, iasachtaí bainc agus bannaí bainc, cistí poiblí agus maoiniú pobail. Ina theannta sin, d’fhéadfadh cobhsaíocht airgeadais agus feabhas ar rátáil chreidmheasa an tionscadail a bheith mar thoradh ar infheistíochtaí príobháideacha. I réimsí ina dteipeann ar an margadh infheistíocht a dhéanamh mar gheall ar neamhbhrabúsacht, is féidir státchabhair a úsáid de réir na gcoinníollacha sonracha a leagtar síos i dTreoirlínte an Aontais maidir le Státchabhair.

Plean gníomhaíochta

A luaithe a dhéanfar na roghanna sin, ní mór plean gníomhaíochta a shainiú agus a chur i gcrích ina sonraítear agus ina ndéanfar seiceálacha ar na gníomhaíochtaí éagsúla go léir. Ní mór dlúthfhaireachán a dhéanamh ar an bpróiseas chun a áirithiú go mbainfear amach na spriocanna a sainíodh roimhe seo.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Tacaíocht do rolladh amach Leathanbhanda

Tá an Coimisiún Eorpach ag tacú le gnólachtaí, bainisteoirí tionscadail agus údaráis an Aontais cumhdach líonra a mhéadú chun spriocanna an Aontais maidir leis an tSochaí Ghigighiotáin a bhaint amach.

Léargas níos doimhne

Leathanbhanda: Samhlacha iompróra

Is féidir le bardais, cuideachtaí bardasacha, comhfhiontair, agus cuideachtaí príobháideacha a bheith páirteach i gceann amháin, in dhá chéim nó i ngach ceann de thrí chéim d’fhorbairt leathanbhanda.

Leathanbhanda: Gníomhaithe sa slabhra luacha

Is féidir le gníomhaithe éagsúla na róil bhunúsacha atá ag an Soláthraí Bonneagair Fhisiciúil (PIP), ag an Soláthraí Líonra (NP) agus ag an Soláthraí Seirbhíse (SP) a ghlacadh.

Leathanbhanda: Forbhreathnú ar an teicneolaíocht

Forbhreathnú ar theicneolaíochtaí éagsúla leathanbhanda sreinge, gan sreang agus atá ag teacht aníos agus tuairisc ar na buntáistí, na míbhuntáistí agus an inbhuanaitheacht a bhaineann leo.

Leathanbhanda: Státchabhair

D’fhéadfadh gá a bheith le státchabhair don leathanbhanda i roinnt áiteanna nach soláthraíonn an margadh an infheistíocht bonneagair is gá.

Leathanbhanda: Líonra agus topology

Tá codanna geografacha i líonra leathanbhanda. Déanann toipeolaíocht líonra cur síos ar an gcaoi a bhfuil na codanna éagsúla de líonra nasctha. Is iad na topologies is ábhartha do na líonraí cnámh droma agus ceantair ná topologies crann, topologies fáinne agus topologies mogalra...

Leathanbhanda: sraitheanna líonra agus róil ghnó

Chun tuiscint a fháil ar na róil is féidir le riaracháin phoiblí a ghlacadh, tá sé úsáideach féachaint ar na sraitheanna éagsúla atá i líonra leathanbhanda chomh maith le príomhróil ghnó.

Leathanbhanda: Roghnú an bhonneagair

Teastaíonn cineálacha éagsúla bonneagair ó líonraí leathanbhanda atá bunaithe ar dhálaí éagsúla lóistíochta, eacnamaíocha nó déimeagrafacha. Bain úsáid as na ceisteanna chun cabhrú leat a roghnú.

Féach freisin

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

An Gníomh um Bonneagar Gigighiotáin

Freagraíonn an Gníomh um Bonneagar Gigighiotáin (GIA) do na riachtanais mhéadaitheacha le haghaidh nascacht atá níos tapúla, iontaofa agus dian ar shonraí, a thagann in ionad Threoir 2014 maidir le Costas Leathanbhanda a Laghdú.