Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pleanáil tionscadail leathanbhanda

Cuidíonn an rannóg pleanála Leathanbhanda le bardais agus le haonáin eile tionscadail forbartha leathanbhanda rathúla a phleanáil.

    Bóthar ar a bhfuil cosán solais nochta fada

Is é an sprioc atá leis an treoir maidir le hinfheistíocht Leathanbhanda, atá ar fáil in 22 theanga, cabhrú le húdaráis phoiblí na ceisteanna tábhachtacha a cheapadh agus an creat coincheapúil agus an fhaisnéis is gá a sholáthar chun na cinntí cearta a dhéanamh a fhreastalóidh ar a riachtanais. Níl sé i gceist oidis atá réidh le cur i bhfeidhm a chur ar fáil ach bosca uirlisí a chur i láthair i ngach réimse téamach a bheidh le cur san áireamh agus infheistíocht á déanamh sa leathanbhanda.

Plean leathanbhanda

Is doiciméad é plean leathanbhanda fónta a bhfuil tacaíocht pholaitiúil aige ina bhfuil anailís ar an staid reatha, na spriocanna atá le baint amach, an tacaíocht airgeadais atá le baint amach agus meicníocht maidir le conas é a chur chun feidhme.

Ceithre phríomhrogha straitéiseacha

Cuirtear i láthair sa treoir ceithre phríomhrogha straitéise is gá a dhéanamh chun na spriocanna atá sainithe sa phlean leathanbhanda a bhaint amach:

An cineál ceart bonneagair a roghnú

An gá bonneagar leathanbhanda nua a bheidh slán i bhfad na haimsire a chur in úsáid nó an leor é an bonneagar atá ann cheana a uasghrádú?

Agus tionscadal leathanbhanda á phleanáil, tá sé tábhachtach tuiscint a fháil ar leibhéil theicniúla éagsúla an bhonneagair, na dteicneolaíochtaí agus na ndearthaí líonra chun rogha a dhéanamh maidir leis an gcineál bonneagair ceart atá agat do do líonra leathanbhanda réigiúnach. Braitheann an cinneadh maidir le bonneagar ar roinnt tosca lena n-áirítear:

  • na himpleachtaí a bhaineann le hairíonna fisiceacha bunúsacha an bhonneagair (i.e. an meán);
  • leibhéal uaillmhéine an réigiúin i bhfianaise na gcineálacha agus líon na seirbhísí atá beartaithe;
  • breithnithe maidir leis na héifeachtaí ar tharraingteacht agus ar iomaíochas an limistéir;
  • an topagrafaíocht, dlús daonra agus pleananna forbartha sa todhchaí.

An tsamhail cheart infheistíochta a roghnú

Cén ról atá ag an údarás poiblí maidir le cur chun feidhme, oibriú, úinéireacht agus bainistiú an bhonneagair chun an tsamhail cheart infheistíochta a roghnú?

Beidh tionchar mór ag an rogha a dhéanfar anseo ar ról bardais nó réigiúin agus, ar an gcaoi sin, saineofar tionchar an údaráis phoiblí ar an tionscadal bonneagair leathanbhanda. Tá ceithre shamhail infheistíochta mhóra oiriúnach d’infheistíocht leathanbhanda:

  • infheistíocht dhíreach trí shamhail de líonra bardasach atá á reáchtáil go poiblí
  • infheistíocht indíreach trí shamhail líonra bhardasaigh atá á reáchtáil go príobháideach
  • samhail leathanbhanda an phobail
  • samhail fóirdheontais an oibreora (cistiú bearna)

Roghnú an tsamhail ghnó ceart

Ar cheart don údarás poiblí samhail líonra atá comhtháite go hingearach nó samhail de líonra rochtana oscailte a roghnú? Cén tsamhail ghnó is dóichí a uasmhéadóidh cumhdach agus dul i bhfód leathanbhanda, inbhuanaitheacht airgeadais an tionscadail, iomaíocht agus forbairt shocheacnamaíoch an phobail?

Déantar cur síos sa tsamhail ghnó ar róil na ngníomhaithe éagsúla i dtionscadal bonneagair leathanbhanda atá gníomhach ar shraitheanna líonra éagsúla: bonneagar éighníomhach, bonneagar gníomhach agus seirbhísí gníomhacha. Déanfar na gníomhaithe nó na hiompróirí faoi seach a mheaitseáil de réir riachtanais an bhardais nó an réigiúin. D’fhéadfadh samhlacha gnó éagsúla a bheith mar thoradh air sin: líonraí oscailte le gníomhaithe poiblí agus príobháideacha i róil éagsúla nó i samhlacha atá comhtháite go hingearach gan ach gníomhaí amháin (atá ann faoi láthair den chuid is mó) do gach ceann de na trí chiseal líonra. Uaireanta tá an rogha an tsamhail teoranta mar gheall ar rialacháin.

Na huirlisí maoinithe cearta a roghnú

Conas is féidir leis an údarás poiblí cumhdach airgeadais leordhóthanach a áirithiú chun an bonneagar a thógáil agus a oibriú leis na huirlisí airgeadais cearta? Cad is féidir leis a dhéanamh ó thaobh caipitil, caiteachais agus sócmhainní de?

Ní mór na huirlisí maoinithe éagsúla agus na samhlacha éagsúla atá ar fáil d’infheistíocht phoiblí agus phríobháideach i dtionscadal leathanbhanda a mheas don cheathrú príomhrogha straitéiseach. Le coincheap maoinithe inbhuanaithe, ba cheart cumhdach airgeadais leordhóthanach a áirithiú chun an bonneagar a thógáil agus a oibriú.

Tá maoiniú ioncambhunaithe chun tionscadail a reáchtáil, caipiteal príobháideach, iasachtaí agus bannaí bainc, cistí poiblí agus maoiniú pobail i measc na bpríomhuirlisí maoinithe. Thairis sin, d’fhéadfadh cobhsaíocht airgeadais agus feabhas ar rátáil chreidmheasa an tionscadail a bheith mar thoradh ar infheistíochtaí príobháideacha. I réimsí ina dteipeann ar an margadh infheistíocht a dhéanamh mar gheall ar neamhbhrabúsacht, is féidir státchabhair a úsáid de réir na gcoinníollacha sonracha a leagtar síos i dTreoirlínte an Aontais maidir le Státchabhair.

Plean Gníomhaíochta

A luaithe a dhéanfar na roghanna sin, ní mór plean gníomhaíochta a shainiú agus a chur i gcrích a shonraíonn agus a sheiceálann na gníomhaíochtaí éagsúla go léir. Ní mór dlúthfhaireachán a dhéanamh ar an bpróiseas chun a áirithiú go mbainfear amach na spriocanna a sainíodh roimhe seo.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Tacaíocht do chur i bhfeidhm céimneach Leathanbhanda

Tá an Coimisiún Eorpach ag tacú le gnólachtaí, bainisteoirí tionscadail agus údaráis an Aontais cumhdach líonra a mhéadú chun spriocanna Sochaí Gigighiotáin an Aontais a bhaint amach.

Léargas níos doimhne

Leathanbhanda: Samhlacha iompróra

Is féidir le bardais, cuideachtaí bardasacha, comhfhiontair, agus cuideachtaí príobháideacha a bheith páirteach i gceann amháin, in dhá chéim nó i ngach ceann de thrí chéim d’fhorbairt leathanbhanda.

Leathanbhanda: Gníomhaithe sa slabhra luacha

Is féidir le gníomhaithe éagsúla na róil bhunúsacha atá ag an Soláthraí Bonneagair Fhisiciúil (PIP), ag an Soláthraí Líonra (NP) agus ag an Soláthraí Seirbhíse (SP) a ghlacadh.

Leathanbhanda: Forbhreathnú ar an teicneolaíocht

Forbhreathnú ar theicneolaíochtaí éagsúla leathanbhanda sreinge, gan sreang agus atá ag teacht aníos agus tuairisc ar na buntáistí, na míbhuntáistí agus an inbhuanaitheacht a bhaineann leo.

Leathanbhanda: Státchabhair

D’fhéadfadh gá a bheith le státchabhair don leathanbhanda i roinnt áiteanna nach soláthraíonn an margadh an infheistíocht bonneagair is gá.

Leathanbhanda: Líonra agus topology

Tá codanna geografacha i líonra leathanbhanda. Déanann toipeolaíocht líonra cur síos ar an gcaoi a bhfuil na codanna éagsúla de líonra nasctha. Is iad na topologies is ábhartha do na líonraí cnámh droma agus ceantair ná topologies crann, topologies fáinne agus topologies mogalra...

Leathanbhanda: Roghnú an bhonneagair

Teastaíonn cineálacha éagsúla bonneagair ó líonraí leathanbhanda atá bunaithe ar dhálaí éagsúla lóistíochta, eacnamaíocha nó déimeagrafacha. Bain úsáid as na ceisteanna chun cabhrú leat a roghnú.

Féach freisin

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.