Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Planlægning af bredbåndsprojekter

Bredbåndsplanlægningssektionen hjælper kommuner og andre enheder med at planlægge vellykkede bredbåndsudviklingsprojekter.

    Vej med lang eksponeringslysvej

Målet med bredbåndsinvesteringsvejledningen, der er tilgængelig på 22 sprog, er at bistå de offentlige myndigheder med at formulere de vigtige spørgsmål og tilvejebringe de konceptuelle rammer og de oplysninger, der er nødvendige for at træffe de rigtige beslutninger, der opfylder deres behov. Idéen er ikke at give brugsklare opskrifter, men at præsentere en værktøjskasse på alle tematiske områder, der skal overvejes, når der investeres i bredbånd.

Bredbåndsplan

En solid bredbåndsplan er et politisk støttet dokument, der indeholder en analyse af den nuværende situation, de mål, der skal nås, den finansielle støtte, der skal opnås, og en mekanisme til gennemførelse heraf.

Fire vigtige strategiske valg

Vejledningen indeholder fire nøglestrategivalg, der skal træffes for at nå de mål, der er fastsat i bredbåndsplanen:

Vælg den rigtige infrastrukturtype

Er det nødvendigt at etablere en ny fremtidssikret bredbåndsinfrastruktur, eller er det tilstrækkeligt at opgradere den eksisterende infrastruktur?

Ved planlægningen af et bredbåndsprojekt er det vigtigt at forstå de forskellige tekniske niveauer af infrastruktur, teknologier og netdesign for at kunne vælge den rette infrastrukturtype til dit regionale bredbåndsnet. Beslutningen om infrastruktur afhænger af en række faktorer, herunder:

  • konsekvenserne for infrastrukturens fysiske grundlæggende egenskaber (dvs. mediet)
  • ambitionsniveauet i regionen under hensyntagen til arten og antallet af planlagte tjenester
  • overvejelser om virkningerne på områdets tiltrækningskraft og konkurrenceevne
  • topografi, befolkningstæthed og fremtidige udviklingsplaner.

Vælg den rigtige investeringsmodel

Hvilken rolle spiller den offentlige myndighed med hensyn til gennemførelse, drift, ejerskab og forvaltning af infrastrukturen med henblik på at vælge den rigtige investeringsmodel?

Det valg, der træffes her, vil i høj grad påvirke en kommunes eller en regions rolle og dermed definere den offentlige myndigheds indflydelse på bredbåndsinfrastrukturprojektet. Fire store investeringsmodeller er velegnede til bredbåndsinvesteringer:

  • direkte investeringer gennem en offentligt drevet kommunal netværksmodel
  • indirekte investeringer gennem en privatdrevet kommunal netværksmodel
  • den fælles bredbåndsmodel
  • operatørsubsidiemodel (gap-finansiering)

Vælg den rigtige forretningsmodel

Bør den offentlige myndighed vælge en vertikalt integreret eller en åben netværksmodel? Hvilken forretningsmodel har størst sandsynlighed for at maksimere bredbåndsdækningen og udbredelsen, projektets finansielle bæredygtighed, konkurrencen og samfundets socioøkonomiske udvikling?

Forretningsmodellen beskriver rollerne for de forskellige aktører i et bredbåndsinfrastrukturprojekt, der er aktive på forskellige netlag: passiv infrastruktur, aktiv infrastruktur og tjenester. De respektive aktører eller luftfartsselskaber vil blive matchet efter kommunens eller regionens behov. Dette kan resultere i forskellige forretningsmodeller: åbne netværk med offentlige og private aktører i forskellige roller eller i vertikalt integrerede modeller med kun én (hovedsagelig etablerede) aktør for alle tre netlag. Nogle gange er valget af model begrænset på grund af regler.

Valg af de rigtige finansieringsværktøjer

Hvordan kan den offentlige myndighed sikre en tilstrækkelig finansiel dækning af opførelsen og driften af infrastrukturen med de rette finansielle værktøjer? Hvad kan det bidrage med i form af kapital, udgifter og aktiver?

De forskellige finansieringsværktøjer og -modeller, der er tilgængelige for offentlige og private investeringer i et bredbåndsprojekt, skal overvejes i forbindelse med det fjerde centrale strategiske valg. Et bæredygtigt finansieringskoncept bør sikre en tilstrækkelig finansiel dækning af opførelsen og driften af infrastrukturen.

Indtægtsbaseret finansiering af løbende projekter, privat kapital, banklån og obligationer, offentlige midler og fællesskabsfinansiering er blandt de vigtigste finansieringsværktøjer. Desuden kan private investeringer føre til finansiel stabilitet og en forbedring af kreditvurderingen af projektet. I områder, hvor markedet ikke investerer på grund af manglende rentabilitet, kan statsstøtte anvendes i overensstemmelse med de særlige betingelser, der er fastsat i EU's retningslinjer for statsstøtte.

Handlingsplan

Når disse valg er truffet, skal der udarbejdes og gennemføres en handlingsplan, der specificerer og kontrollerer alle de forskellige aktiviteter. Processen skal overvåges nøje for at sikre, at de tidligere fastsatte mål nås.

Se også

Det store billede

Støtte til udrulning af bredbånd

Europa-Kommissionen støtter EU's virksomheder, projektledere og myndigheder i at øge netværksdækningen for at nå EU's mål for gigabitsamfundet.

Grav dybere

Bredbånd: Aktører i værdikæden

De grundlæggende roller som udbyder af fysisk infrastruktur (PIP), Network Provider (NP) og Service Provider (SP) kan varetages af forskellige aktører.

Bredbånd: Definition af plan

Nøglen til en vellykket regional bredbåndsudvikling er en politisk støttet plan på lokalt, regionalt eller nationalt plan, der kombinerer mål med specifikke behov og interessenter.

Bredbånd: Handlingsplan

Handlingsplanen indeholder en detaljeret beskrivelse af omkostninger, interessenter, aktiviteter, koordinering og overvågning i forbindelse med gennemførelsen af bredbåndsstrategien.

Bredbånd: Oversigt over teknologi

En oversigt over forskellige kabelbaserede, trådløse og kommende bredbåndsteknologier og en beskrivelse af deres fordele, ulemper og bæredygtighed.

Bredbånd: Investeringsmodeller

Investeringsmodeller giver interessante muligheder for inddragelse af en offentlig myndighed, der beskæftiger sig med regional bredbåndsudvikling.

Bredbånd: Statsstøtte

Statsstøtte til bredbånd kan være nødvendig på visse steder, hvor markedet ikke giver de nødvendige infrastrukturinvesteringer.

Bredbånd: Netværk og topologi

Et bredbåndsnet består af geografiske dele. Topologien i et netværk beskriver, hvordan de forskellige dele af et netværk er forbundet. De mest relevante topologier for rygraden og området netværk er træ topologier, ring topologier og maskerede topologier. For den første mile, to...

Bredbånd: Valg af infrastruktur

Bredbåndsnet kræver forskellige infrastrukturtyper baseret på forskellige logistiske, økonomiske eller demografiske forhold. Brug spørgsmålene til at hjælpe med at vælge.

Bredbånd: Sammenligning af teknologi

En sammenligning af bredbåndsteknologier præsenterer funktioner i hver løsning og hjælper med at træffe beslutninger om den bedste løsning for forskellige regioner.

Se også

Bredbånd i EU-landene

Find aktuelle oplysninger om bredbåndsudviklingen i hvert land samt nationale strategier og politikker for udvikling af bredbånd.

Bredbåndsordliste

Dette er en ikke-udtømmende liste over vilkår, der er relevante for bredbånd.