Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaistaprojektien suunnittelu

Laajakaistasuunnitteluosasto auttaa kuntia ja muita yksiköitä menestyksekkäiden laajakaistakehityshankkeiden suunnittelussa.

    Tie, jolla on pitkä valotusreitti

Laajakaistainvestointioppaan (laajakaistainvestointiopas, joka on saatavilla 22 kielellä) tavoitteena on auttaa viranomaisia muotoilemaan tärkeitä kysymyksiä ja tarjota käsitteelliset puitteet ja tiedot, joita tarvitaan oikeiden päätösten tekemiseen niiden tarpeisiin vastaamiseksi. Tarkoituksena ei ole tarjota valmiita reseptejä, vaan esitellä työkalulaatikko kaikilla temaattisilla aloilla, jotka on otettava huomioon laajakaistainvestoinneissa.

Laajakaistasuunnitelma

Vankka laajakaistasuunnitelma on poliittisesti tuettu asiakirja, joka sisältää analyysin nykytilanteesta, saavutetuista tavoitteista, saatavasta taloudellisesta tuesta ja mekanismin sen täytäntöönpanosta.

Neljä keskeistä strategista valintaa

Oppaassa esitetään neljä keskeistä strategiavaihtoehtoa, jotka on tehtävä laajakaistasuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi:

Oikean infrastruktuurin tyypin valitseminen

Onko tarpeen ottaa käyttöön uusi tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottava laajakaistainfrastruktuuri vai riittääkö olemassa olevan infrastruktuurin parantaminen?

Laajakaistahanketta suunniteltaessa on tärkeää ymmärtää infrastruktuurin, teknologian ja verkkosuunnittelun erilaiset tekniset tasot, jotta voit valita oikean infrastruktuurityypin alueelliselle laajakaistaverkollesi. Infrastruktuuria koskeva päätös riippuu useista tekijöistä, kuten:

  • vaikutukset infrastruktuurin fyysisiin perusominaisuuksiin (eli välineeseen);
  • tavoitetaso alueella ottaen huomioon suunniteltujen palvelujen tyyppi ja määrä;
  • näkökohdat, jotka koskevat alueen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä;
  • topografia, väestötiheys ja tulevat kehityssuunnitelmat.

Oikean sijoitusmallin valitseminen

Mikä on viranomaisen rooli infrastruktuurin toteutuksessa, toiminnassa, omistamisessa ja hallinnoinnissa oikean investointimallin valinnassa?

Tässä tehtävä valinta vaikuttaa suuresti kunnan tai alueen rooliin ja siten määrittää viranomaisen vaikutusvallan laajakaistainfrastruktuurihankkeeseen. Laajakaistainvestointeihin soveltuu neljä suurta investointimallia:

  • suorat investoinnit julkisen kunnan verkkomallin avulla
  • välilliset investoinnit yksityisomistuksessa olevan kunnallisverkon mallin avulla
  • yhteisön laajakaistamalli
  • operaattoritukimalli (aukkorahoitus)

Oikean liiketoimintamallin valitseminen

Pitäisikö viranomaisen valita vertikaalisesti integroitu tai avoin verkkomalli? Millä liiketoimintamallilla voidaan todennäköisimmin maksimoida laajakaistan kattavuus ja levinneisyys, hankkeen rahoituksen kestävyys, kilpailu ja yhteisön sosioekonominen kehitys?

Liiketoimintamalli kuvaa eri verkkokerroksilla toimivien laajakaistainfrastruktuurihankkeen eri toimijoiden rooleja: passiivinen infrastruktuuri, aktiivinen infrastruktuuri ja palvelut. Asianomaiset toimijat tai liikenteenharjoittajat sovitetaan yhteen kunnan tai alueen tarpeiden mukaan. Tämä voi johtaa erilaisiin liiketoimintamalleihin: avoimet verkot, joissa on julkisia ja yksityisiä toimijoita eri rooleissa tai vertikaalisesti integroituja malleja, joissa on vain yksi (enimmäkseen vakiintunut) toimija kaikilla kolmella verkkokerroksella. Joskus mallin valinta on rajoitettu säännösten vuoksi.

Oikeiden rahoitusvälineiden valinta

Miten viranomainen voi varmistaa infrastruktuurin rakentamisen ja käytön riittävän rahoituksen oikeilla rahoitusvälineillä? Mitä se voi edistää pääoman, menojen ja varojen osalta?

Neljättä keskeistä strategista valintaa varten on harkittava erilaisia rahoitusvälineitä ja malleja, joita voidaan käyttää laajakaistahankkeeseen tehtäviin julkisiin ja yksityisiin investointeihin. Kestävän rahoituksen käsitteellä olisi varmistettava riittävä rahoitus kattavuus infrastruktuurin rakentamista ja käyttöä varten.

Tuloihin perustuva rahoitus hankkeiden toteuttamista varten, yksityinen pääoma, pankkilainat ja joukkovelkakirjalainat, julkiset varat ja yhteisön rahoitus ovat tärkeimpiä rahoitusvälineitä. Lisäksi yksityiset investoinnit voivat johtaa rahoitusvakauteen ja hankkeen luottoluokituksen paranemiseen. Alueilla, joilla markkinat eivät pysty investoimaan kannattamattomuuden vuoksi, valtiontukea voidaan käyttää EU:n valtiontukisuuntaviivoissa vahvistettujen erityisedellytysten mukaisesti.

Toimintasuunnitelma

Kun nämä valinnat on tehty, on määriteltävä ja toteutettava toimintasuunnitelma, jossa täsmennetään ja tarkastetaan kaikki eri toiminnot. Prosessia on seurattava tiiviisti, jotta voidaan varmistaa aiemmin määriteltyjen tavoitteiden saavuttaminen.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Tuki laajakaistan käyttöönottoon

Euroopan komissio tukee EU:n yrityksiä, hankepäälliköitä ja viranomaisia verkon kattavuuden lisäämisessä EU:n gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Syventävää tietoa

Laajakaista: Suunnitelman määritelmä

Alueellisen laajakaistakehityksen onnistumisen kannalta keskeistä on paikallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla poliittisesti tuettu suunnitelma, jossa tavoitteet yhdistetään erityistarpeisiin ja sidosryhmiin.

Laajakaista: Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmassa esitetään yksityiskohtaisesti laajakaistastrategian täytäntöönpanoon liittyvät kustannukset, sidosryhmät, toimet, koordinointi ja seuranta.

Laajakaista: Sijoitusmallit

Investointimallit tarjoavat mielenkiintoisia osallistumismahdollisuuksia viranomaiselle, joka osallistuu alueelliseen laajakaistakehitykseen.

Laajakaista: Valtiontuki

Laajakaistalle myönnettävä valtiontuki voi olla tarpeen joissakin paikoissa, joissa markkinat eivät tarjoa tarvittavia infrastruktuuri-investointeja.

Laajakaista: Verkko ja topologia

Laajakaistaverkko koostuu maantieteellisistä osista. Verkon topologia kuvaa, miten verkon eri osat ovat yhteydessä toisiinsa. Tärkeimmät topologiat selkärangan ja alueen verkostoille ovat puutopologiat, rengastopologiat ja meshed topologiat. Ensimmäisen mailin osalta kaksi...

Laajakaista: Infrastruktuurin valinta

Laajakaistaverkot edellyttävät erilaisia infrastruktuurityyppejä, jotka perustuvat erilaisiin logistisiin, taloudellisiin tai demografisiin olosuhteisiin. Käytä kysymyksiä auttaaksesi valitsemaan.

Laajakaista: Teknologian vertailu

Laajakaistateknologioiden vertailu tuo esiin kunkin ratkaisun ominaisuuksia ja auttaa tekemään päätöksiä parhaasta ratkaisusta eri alueilla.

Katso myös

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Laajakaistasanasto

Tämä ei ole tyhjentävä luettelo laajakaistan kannalta merkityksellisistä termeistä.