Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Platjoslas projektu plānošana

Platjoslas plānošanas sadaļa palīdz pašvaldībām un citām struktūrām plānot sekmīgus platjoslas attīstības projektus.

    Ceļš ar garu ekspozīcijas gaismas ceļu

Platjoslas ieguldījumu rokasgrāmatas, kas pieejama 22 valodās, mērķis ir palīdzēt valsts iestādēm formulēt svarīgos jautājumus un nodrošināt konceptuālu sistēmu un informāciju, kas vajadzīga, lai pieņemtu pareizos lēmumus, kas atbilst to vajadzībām. Mērķis nav nodrošināt lietošanai gatavas receptes, bet gan piedāvāt instrumentu kopumu visās tematiskajās jomās, kas jāņem vērā, veicot ieguldījumus platjoslā.

Platjoslas plāns

Stabils platjoslas plāns ir politiski pamatots dokuments, kas ietver pašreizējās situācijas analīzi, sasniedzamos mērķus, iegūstamo finansiālo atbalstu un mehānismu tā īstenošanai.

Četras galvenās stratēģiskās izvēles

Rokasgrāmatā ir izklāstītas četras galvenās stratēģijas izvēles, kas jāizdara, lai sasniegtu platjoslas plānā noteiktos mērķus:

Pareizā infrastruktūras tipa izvēle

Vai ir nepieciešams izvērst jaunu nākotnes prasībām atbilstošu platjoslas infrastruktūru, vai arī tas būtu pietiekami, lai modernizētu esošo infrastruktūru?

Plānojot platjoslas projektu, ir svarīgi izprast dažādos infrastruktūras, tehnoloģiju un tīklu projektēšanas tehniskos līmeņus, lai izvēlētos pareizo infrastruktūras veidu jūsu reģionālajam platjoslas tīklam. Lēmums par infrastruktūru ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp:

  • ietekme uz infrastruktūras (t. i., vides) fiziskajām pamatīpašībām;
  • mērķu vērienīgums reģionā, ņemot vērā plānoto pakalpojumu veidus un skaitu;
  • apsvērumi par ietekmi uz teritorijas pievilcību un konkurētspēju;
  • topogrāfija, iedzīvotāju blīvums un nākotnes attīstības plāni.

Pareizā ieguldījumu modeļa izvēle

Kāda ir publiskās iestādes loma attiecībā uz infrastruktūras īstenošanu, darbību, īpašumtiesībām un pārvaldību, lai izvēlētos pareizo ieguldījumu modeli?

Šeit izdarītā izvēle būtiski ietekmēs pašvaldības vai reģiona lomu un tādējādi noteiks valsts iestādes ietekmi uz platjoslas infrastruktūras projektu. Platjoslas ieguldījumiem ir piemēroti četri galvenie investīciju modeļi:

  • tiešie ieguldījumi, izmantojot publisko pašvaldību tīkla modeli
  • netieši ieguldījumi, izmantojot privāti pārvaldītu pašvaldību tīkla modeli
  • Kopienas platjoslas modelis
  • operatoru subsīdiju modelis (atšķirības finansējums)

Pareizā biznesa modeļa izvēle

Vai publiskajai iestādei būtu jāizvēlas vertikāli integrēts vai atvērtas piekļuves tīkla modelis? Kurš uzņēmējdarbības modelis visdrīzāk maksimizēs platjoslas pārklājumu un izplatību, projekta finansiālo ilgtspēju, konkurenci un kopienas sociālekonomisko attīstību?

Uzņēmējdarbības modelī ir aprakstītas dažādu dalībnieku lomas platjoslas infrastruktūras projektā, kas darbojas dažādos tīkla līmeņos: pasīvā infrastruktūra, aktīvā infrastruktūra un pakalpojumi. Attiecīgie dalībnieki vai pārvadātāji tiks saskaņoti atbilstoši pašvaldības vai reģiona vajadzībām. Tā rezultātā var rasties dažādi uzņēmējdarbības modeļi: atvērt tīklus ar publiskā un privātā sektora dalībniekiem dažādās lomās vai vertikāli integrētos modeļos ar tikai vienu (galvenokārt vēsturisko) dalībnieku visos trijos tīkla slāņos. Dažreiz modeļa izvēle ir ierobežota noteikumu dēļ.

Pareizo finansēšanas instrumentu izvēle

Kā valsts iestāde var nodrošināt pienācīgu finansiālo segumu infrastruktūras būvniecībai un ekspluatācijai, izmantojot pareizos finanšu instrumentus? Ko tā var dot kapitāla, izdevumu un aktīvu ziņā?

Attiecībā uz ceturto galveno stratēģisko izvēli jāņem vērā dažādie finansēšanas instrumenti un modeļi, kas pieejami publiskā un privātā sektora ieguldījumiem platjoslas projektā. Ilgtspējīgas finansēšanas koncepcijai būtu jānodrošina pienācīgs finansiālais segums infrastruktūras būvniecībai un ekspluatācijai.

Uz ieņēmumiem balstīts finansējums projektu īstenošanai, privātais kapitāls, banku aizdevumi un obligācijas, publiskie līdzekļi un Kopienas finansējums ir vieni no galvenajiem finansēšanas instrumentiem. Turklāt privātie ieguldījumi var veicināt finanšu stabilitāti un uzlabot projekta kredītreitingu. Jomās, kurās tirgus nerentabilitātes dēļ neveic ieguldījumus, valsts atbalstu var izmantot, ievērojot īpašos nosacījumus, kas noteikti ES valsts atbalsta pamatnostādnēs.

Rīcības plāns

Tiklīdz šīs izvēles ir izdarītas, ir jādefinē un jāizpilda rīcības plāns, kurā norādītas un pārbaudītas visas dažādās darbības. Process ir cieši jāuzrauga, lai nodrošinātu iepriekš noteikto mērķu sasniegšanu.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Atbalsts platjoslas izvēršanai

Eiropas Komisija atbalsta ES uzņēmumus, projektu vadītājus un iestādes tīkla pārklājuma palielināšanā, lai sasniegtu ES Gigabitu sabiedrības mērķus.

Rociet dziļāk!

Platjoslas pakalpojumi: Nesējmodeļi

Pašvaldības, pašvaldību uzņēmumi, kopuzņēmumi un privāti uzņēmumi var būt iesaistīti vienā, divos vai visos trijos platjoslas attīstības posmos.

Platjoslas pieslēgums: Plāna definīcija

Veiksmīgas reģionālās platjoslas attīstības pamatā ir politiski atbalstīts plāns vietējā, reģionālā vai valsts līmenī, kas apvieno mērķus ar īpašām vajadzībām un ieinteresētajām personām.

Platjoslas pieslēgums: Tīkls un topoloģija

Platjoslas tīkls sastāv no ģeogrāfiskām daļām. Tīkla topoloģija apraksta, kā ir savienotas dažādas tīkla daļas. Visatbilstošākās topoloģijas pamattīkliem un teritoriju tīkliem ir koku topoloģijas, gredzena topoloģijas un acu topoloģijas. Par pirmo jūdzi, divas galvenās pamata...

Platjoslas pieslēgums: Infrastruktūras izvēle

Platjoslas tīkliem ir vajadzīgi dažādi infrastruktūras veidi, kuru pamatā ir atšķirīgi loģistikas, ekonomiskie vai demogrāfiskie apstākļi. Izmantojiet jautājumus, lai palīdzētu izvēlēties.

Skatīt arī

Platjoslas pakalpojumi ES valstīs

Atrodiet aktuālo informāciju par platjoslas attīstību katrā valstī, kā arī valsts stratēģijas un politiku platjoslas attīstībai.