Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Platjoslas projektu plānošana

Platjoslas plānošanas nodaļa palīdz pašvaldībām un citām struktūrām plānot veiksmīgus platjoslas attīstības projektus.

    Ceļš ar garu ekspozīcijas gaismas ceļu

Platjoslas ieguldījumu rokasgrāmatas, kas pieejama 22 valodās, mērķis ir palīdzēt valsts iestādēm formulēt svarīgus jautājumus un nodrošināt konceptuālu sistēmu un informāciju, kas vajadzīga, lai pieņemtu pareizos lēmumus, kuri atbilst to vajadzībām. Ideja ir nevis piedāvāt lietošanai gatavas receptes, bet gan piedāvāt instrumentu komplektu visās tematiskajās jomās, kas jāņem vērā, veicot ieguldījumus platjoslā.

Platjoslas plāns

Stabils platjoslas plāns ir politiski atbalstīts dokuments, kurā analizēta pašreizējā situācija, sasniedzamie mērķi, iegūstamais finansiālais atbalsts un mehānisms tā īstenošanai.

Četras galvenās stratēģiskās izvēles

Rokasgrāmatā ir izklāstītas četras galvenās stratēģijas izvēles, kas jāveic, lai sasniegtu platjoslas plānā noteiktos mērķus:

Pareizā infrastruktūras veida izvēle

Vai ir nepieciešams izvērst jaunu nākotnes prasībām atbilstošu platjoslas infrastruktūru, vai arī būtu pietiekami modernizēt esošo infrastruktūru?

Plānojot platjoslas projektu, ir svarīgi izprast dažādos infrastruktūras, tehnoloģiju un tīkla projektu tehniskos līmeņus, lai izvēlētos pareizo infrastruktūras veidu jūsu reģionālajam platjoslas tīklam. Lēmums par infrastruktūru ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp:

  • ietekmi uz infrastruktūras fiziskajām pamatīpašībām (t. i., vidi);
  • vērienīguma līmenis reģionā, ņemot vērā plānoto pakalpojumu veidus un skaitu;
  • apsvērumi par ietekmi uz apgabala pievilcību un konkurētspēju;
  • topogrāfija, iedzīvotāju blīvums un nākotnes attīstības plāni.

Pareizā investīciju modeļa izvēle

Kāda ir publiskās iestādes loma attiecībā uz infrastruktūras ieviešanu, ekspluatāciju, īpašumtiesībām un pārvaldību, lai izvēlētos pareizo ieguldījumu modeli?

Šeit izdarītā izvēle būtiski ietekmēs pašvaldības vai reģiona lomu un tādējādi noteiks valsts iestādes ietekmi uz platjoslas infrastruktūras projektu. Platjoslas ieguldījumiem ir piemēroti četri galvenie investīciju modeļi:

  • tiešās investīcijas, izmantojot valsts vadītu pašvaldību tīkla modeli
  • netiešas investīcijas, izmantojot privāti vadītu pašvaldību tīkla modeli
  • Kopienas platjoslas modelis
  • operatora subsīdiju modelis (starpības finansējums)

Pareizā biznesa modeļa izvēle

Vai publiskajai iestādei būtu jāizvēlas vertikāli integrēts vai atvērtas piekļuves tīkla modelis? Kurš uzņēmējdarbības modelis, visticamāk, maksimāli palielinās platjoslas pārklājumu un izplatību, projekta finansiālo ilgtspēju, konkurenci un kopienas sociālekonomisko attīstību?

Uzņēmējdarbības modelī aprakstītas dažādu dalībnieku lomas platjoslas infrastruktūras projektā, kas darbojas dažādos tīkla slāņos: pasīvā infrastruktūra, aktīvā infrastruktūra un pakalpojumi. Attiecīgie dalībnieki vai pārvadātāji tiks saskaņoti atbilstoši pašvaldības vai reģiona vajadzībām. Tas var radīt dažādus uzņēmējdarbības modeļus: atvērti tīkli ar publiskā un privātā sektora dalībniekiem dažādās lomās vai vertikāli integrētos modeļos ar tikai vienu (galvenokārt vēsturisko) dalībnieku visos trijos tīkla slāņos. Dažreiz modeļa izvēle ir ierobežota noteikumu dēļ.

Pareizo finansēšanas instrumentu izvēle

Kā valsts iestāde var nodrošināt pienācīgu finansiālo segumu infrastruktūras būvniecībai un ekspluatācijai, izmantojot pareizos finanšu instrumentus? Ko tā var ieguldīt kapitāla, izdevumu un aktīvu ziņā?

Attiecībā uz ceturto galveno stratēģisko izvēli ir jāapsver dažādie finansēšanas instrumenti un modeļi, kas pieejami publiskiem un privātiem ieguldījumiem platjoslas projektā. Ilgtspējīga finansējuma koncepcijai būtu jānodrošina pienācīgs finansiālais segums infrastruktūras būvniecībai un ekspluatācijai.

Uz ieņēmumiem balstīts finansējums projektu vadīšanai, privātais kapitāls, banku aizdevumi un obligācijas, publiskie līdzekļi un Kopienas finansējums ir viens no galvenajiem finansēšanas instrumentiem. Turklāt privātie ieguldījumi var veicināt finanšu stabilitāti un projekta kredītreitinga uzlabošanos. Jomās, kurās tirgus neveic ieguldījumus nerentablības dēļ, valsts atbalstu var izmantot, ievērojot īpašos nosacījumus, kas paredzēti ES Valsts atbalsta pamatnostādnēs.

Rīcības plāns

Kad šīs izvēles ir izdarītas, ir jādefinē un jāīsteno rīcības plāns, kurā norādītas un pārbaudītas visas dažādās darbības. Process ir cieši jāuzrauga, lai nodrošinātu iepriekš noteikto mērķu sasniegšanu.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Atbalsts platjoslas izvēršanai

Eiropas Komisija atbalsta ES uzņēmumus, projektu vadītājus un iestādes tīkla pārklājuma palielināšanā, lai sasniegtu ES Gigabitu sabiedrības mērķus.

Rociet dziļāk!

Platjoslas pakalpojumi: Nesējmodeļi

Pašvaldības, pašvaldību uzņēmumi, kopuzņēmumi un privāti uzņēmumi var būt iesaistīti vienā, divos vai visos trijos platjoslas attīstības posmos.

Platjoslas pieslēgums: Plāna definīcija

Veiksmīgas reģionālās platjoslas attīstības pamatā ir politiski atbalstīts plāns vietējā, reģionālā vai valsts līmenī, kas apvieno mērķus ar īpašām vajadzībām un ieinteresētajām personām.

Platjoslas pieslēgums: Tīkls un topoloģija

Platjoslas tīkls sastāv no ģeogrāfiskām daļām. Tīkla topoloģija apraksta, kā ir savienotas dažādas tīkla daļas. Visatbilstošākās topoloģijas pamattīkliem un teritoriju tīkliem ir koku topoloģijas, gredzena topoloģijas un acu topoloģijas. Par pirmo jūdzi, divas galvenās pamata...

Platjoslas pieslēgums: Infrastruktūras izvēle

Platjoslas tīkliem ir vajadzīgi dažādi infrastruktūras veidi, kuru pamatā ir atšķirīgi loģistikas, ekonomiskie vai demogrāfiskie apstākļi. Izmantojiet jautājumus, lai palīdzētu izvēlēties.

Skatīt arī

Platjoslas pakalpojumi ES valstīs

Atrodiet aktuālo informāciju par platjoslas attīstību katrā valstī, kā arī valsts stratēģijas un politiku platjoslas attīstībai.

Gigabitu infrastruktūras likums

Gigabitu infrastruktūras akts (GIA) atbilst pieaugošajām vajadzībām pēc ātrākas, uzticamas un datu ietilpīgas savienojamības, aizstājot 2014. gada Platjoslas izmaksu samazināšanas direktīvu.