Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikācija

Ziņojums par ar autortiesībām aizsargātu darbu pieejamību personām ar invaliditāti

Komisija ir publicējusi ziņojumu par ar autortiesībām aizsargātu darbu pieejamību personām ar invaliditāti pieejamos formātos papildus Marrākešas direktīvai 2017/1564.

Ar Marrākešas direktīvu tika ieviests autortiesību izņēmums, lai palielinātu rakstisku darbu pieejamību pieejamos formātos tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ. Ziņojuma pamatā ir šīs direktīvas 9. pants, kurā noteikts, ka Komisijai jānovērtē tādu darbu pieejamība pieejamos formātos, kas neietilpst tās darbības jomā (piemēram, attēli, filmas un cits audiovizuālais saturs, videospēles, fonogrammas, skulptūras), un vajadzības gadījumā jāierosina izmaiņas, lai attiecīgi paplašinātu Marrākešas direktīvas piemērošanas jomu.

Lai sagatavotu dienestu darba dokumentu, Komisija rīkoja mērķorientētu apspriešanos, lai apkopotu pierādījumus no ieinteresētajām personām (sk. faktu kopsavilkuma ziņojumu). Turklāt Komisija saņēma informāciju no dalībvalstīm saskaņā ar direktīvas 10. panta 2. punktu.

Dienestu darba dokuments ir iesniegts Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

Kā nākamo soli, kā noteikts direktīvas 10. pantā, Komisija izvērtēs Marrākešas direktīvu, lai līdz 2023. gada 11. oktobrim nāktu klajā ar ziņojumu. Ziņojumā ņem vērā attiecīgo pilsoniskās sabiedrības dalībnieku un nevalstisko organizāciju, tostarp to organizāciju, kas pārstāv personas ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēkus, viedokļus.

Lejupielādēšanai

Staff Working Document: Report on the availability of certain copyright protected works for persons with disabilities within the internal market
Lejupielādēt