Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Публикация

Доклад относно наличието на защитени с авторско право произведения за хора с увреждания

Комисията публикува доклад относно наличието на защитени с авторско право произведения в достъпни формати за хората с увреждания, извън обхвата на Директива 2017/1564 от Маракеш.

С Директивата от Маракеш беше въведено изключение от авторското право, за да се увеличи наличието на писмени произведения в достъпни формати в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Докладът произтича от член 9 от тази директива, който изисква от Комисията да направи оценка на наличието на произведения в достъпни формати, които са извън нейния обхват (напр. изображения, филми и друго аудио-визуално съдържание, видеоигри, звукозаписи, скулптури) и, ако е необходимо, да предложи промени за съответно разширяване на приложното поле на Директивата от Маракеш.

За да подготви работния документ на службите на Комисията, Комисията проведе целева консултация, за да събере данни от заинтересованите страни ( вж. Обобщения доклад). Освен това Комисията получи информация от държавите членки в съответствие с член 10, параграф 2 от директивата.

Работният документ на службите на Комисията беше представен на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

Като следваща стъпка, както се изисква в член 10 от директивата, Комисията ще извърши оценка на Директивата от Маракеш с оглед на изготвянето на доклад до 11 октомври 2023 г. В доклада се вземат предвид становищата на съответните участници от гражданското общество и на неправителствените организации, включително организациите, представляващи хората с увреждания, и тези, представляващи възрастните хора.

Документи за изтегляне

Staff Working Document: Report on the availability of certain copyright protected works for persons with disabilities within the internal market
Изтегляне