Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikation

Rapport om tillgängligheten till upphovsrättsskyddade verk för personer med funktionsnedsättning

Kommissionen har offentliggjort en rapport om tillgången till upphovsrättsskyddade verk i tillgängliga format för personer med funktionsnedsättning, utöver Marrakeshdirektivet 2017/1564.

Genom Marrakechdirektivet infördes ett undantag från upphovsrätten för att öka tillgången till skriftliga verk i tillgängliga format till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp. Rapporten härrör från artikel 9 i detta direktiv, enligt vilken kommissionen ska bedöma tillgången till verk i tillgängliga format som ligger utanför dess tillämpningsområde (t.ex. bilder, filmer och annat audiovisuellt innehåll, videospel, fonogram och skulpturer) och vid behov föreslå ändringar för att utvidga tillämpningsområdet för Marrakechdirektivet i enlighet med detta.

För att utarbeta arbetsdokumentet genomförde kommissionen ett riktat samråd för att samla in uppgifter från berörda parter (se den sammanfattande rapporten). Dessutom mottog kommissionen synpunkter från medlemsstaterna i enlighet med artikel 10.2 i direktivet.

Arbetsdokumentet har överlämnats till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Som nästa steg, i enlighet med artikel 10 i direktivet, kommer kommissionen att göra en utvärdering av Marrakechdirektivet i syfte att lägga fram en rapport senast den 11 oktober 2023. Rapporten ska ta hänsyn till synpunkter från relevanta aktörer i det civila samhället och från icke-statliga organisationer, inbegripet organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och äldre personer.

Dokument

Staff Working Document: Report on the availability of certain copyright protected works for persons with disabilities within the internal market
Hämta