Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas lietiskā interneta politika

ES aktīvi sadarbojas ar rūpniecību, organizācijām un akadēmiskajām aprindām, lai atraisītu lietiskā interneta potenciālu visā Eiropā un ārpus tās.

IoT pārveidojot tradicionālās nozares

fix-empty

Lietiskais internets apvieno fizisko un virtuālo, piedāvājot inovatīvus risinājumus un radot gudru vidi. Līdzās mākslīgajam intelektam (MI) un lielajiem datiem lietiskā interneta (IoT) tehnoloģijas ir pasaules ekonomikas digitālās pārveides priekšgalā. No sensoriem savāktos datus var uzraudzīt un nosūtīt atpakaļ, lai aktivizētu darbību, gūtu ieskatu vai reaģētu uz citu savienotu objektu, simtiem kilometru attālumā.

Eiropas lietu internets un Edge Computing

IoT tehnoloģijas optimizēs mūsu dzīves veidu. Paredzams, ka līdz 2025. gadam tiks ieviests vairāk nekā 41 miljards lietu interneta ierīču (International Data Corporation), kā rezultātā pieaugs datu apjoms un tiks virzītas skaitļošanas darbības un datu analīze līdz tīkla malai.

Ar apstrādi tuvojoties malai, mēs varam samazināt komunikācijas un uzglabāšanas izmaksas, kā arī enerģijas patēriņu. Mēs varam arī izmantot mašīnmācīšanos un mākslīgo intelektu, lai droši identificētu datu modeļus, kas ietekmē fiziskos procesus vai uzņēmumus. Eiropas Komisija ir pieņēmusi virkni atbalsta politikas pasākumu, lai paātrinātu nākamās paaudzes lietiskā interneta un perifērdatošanas ieviešanu un pilnībā izmantotu to potenciālu Eiropā ES iedzīvotāju un uzņēmumu labā.

Iespējams šķērslis lietu interneta vienotā tirgus izveidei ir saistīts ar spēju apstrādāt dažādus un ļoti lielus savienoto ierīču apjomus, kā arī nepieciešamību tās droši identificēt, lai tās varētu pieslēgt lietu interneta tīkliem. Šajā sakarā ir svarīgi veicināt savstarpēji izmantojamu lietu interneta numurēšanas telpu, lai izveidotu universālu objektu identifikācijas sistēmu, kas pārsniedz ģeogrāfiskās robežas, un atvērtu telpu objektu autentifikācijai.

Eiropas Datu stratēģija veicina Eiropas IoT vienotā tirgus izveidi. Šajā stratēģijā ir ierosināti politikas un juridiski risinājumi attiecībā uz brīvu datu plūsmu pāri valstu robežām ES. Tas attiecas arī uz atbildību sarežģītā vidē, piemēram, IoT, kas ir būtiski, lai uzlabotu juridisko noteiktību attiecībā uz IoT produktiem un pakalpojumiem. Lai sniegtu pirmo pārskatu par atbildības problēmām, kas rodas saistībā ar jaunajām digitālajām tehnoloģijām, tostarp lietu internetu, Komisija publicēja dienestu darba dokumentu par atbildību attiecībā uz jaunām digitālajām tehnoloģijām.

IoT pētniecība, izstrāde un inovācija

Laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam saskaņā ar programmu “Apvārsnis Eiropa” ES ieguldīs aptuveni 95,5 miljonus EUR jauno tehnoloģiju pētniecībā, inovācijā un ieviešanā, pamatojoties uz pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” panākumiem un veicinot Eiropas zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Ar Eiropas rūpniecības digitalizācijas (DEI) mērķjomu ES piešķir prioritāti ekosistēmu veidošanai, platformu sadarbspējai, tehnoloģiju integrācijai, standartizācijai un validēšanai, izmantojot plaša mēroga izmēģinājuma projektus un eksperimentālas iekārtas. Papildinot dažādas politikas iniciatīvas, Komisija ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” starpniecību piešķīra aptuveni 400 miljonus eiro platformu veidošanas un plaša mēroga izmēģinājuma projektiem. Daži no šiem projektiem jau ir pabeigti, bet citi turpinās darboties 2023. gadā.

Komisija 2021.–2022. gada uzaicinājumā “Pasaules vadošās datu un datortehnoloģijas” pašlaik atbalsta lietiskā interneta projektus un citus pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 4. kopas “Digitālā, rūpniecība un kosmoss” 3. galamērķa darbības: No mākoņa līdz malai līdz IoT.

Šie projekti ir vērsti uz lietiskā interneta un progresīvo tehnoloģiju izstrādi un to izmantošanas demonstrēšanu dažādās nozarēs, rūpnieciskās sadarbības veicināšanu, izmantojot atvērtas platformas un standartus, un Eiropas līderības panākšanu visā pierobežas ekosistēmā. Komisija veicina vairāk iniciatīvu Eiropas rūpniecības digitalizācijas atbalstam, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un programmu “ Digitālā Eiropa”, piemēram,kopīgu Eiropas datu telpu izvēršanu vertikālās nozarēs, piemēram, lauksaimniecībā, enerģētikā un mobilitātē.

No lietojumprogrammu viedokļa lietiskais internets un digitālās tehnoloģijas ir galvenie digitālās pārveides veicinātāji dažādās nozarēs. Lai panāktu šo digitalizāciju, Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts (DG CONNECT) sadarbojas ar attiecīgajiem politikas ģenerāldirektorātiem, lai atbalstītu digitālos projektus pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 5. kopas “Klimats, enerģētika un mobilitāte” un 6. kopas “Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide” ietvaros.

Kopā ar perifēro datošanu turpmākais lietu internets radikāli mainīs veidu, kā ražošana un procesi tiek organizēti un uzraudzīti visās stratēģiskajās vērtības ķēdēs, nodrošinot Eiropas rūpniecībai nepieciešamo zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Lietu internets pēc nozares

Eiropas Komisijas IoT politika aptver daudzas vertikālas nozares, veicinot jaunu tehnoloģiju izmantošanu, lai veicinātu mūsu ekonomikas un sabiedrības digitālo un zaļo pārkārtošanos.

CONNECTĢD ir apvienojis spēkus ar citiem Komisijas ģenerāldirektorātiem (ĢD), lai aptvertu visus iespējamos iemeslus. Jo īpaši tā ir sadarbojusies ar Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorātu (MOVE ĢD), lai attīstītu sinerģiju starp Eiropas Datu stratēģijuun Ilgtspējīgasun viedas mobilitātes stratēģiju , īpašu uzmanību pievēršotkopējas Eiropas mobilitātes datu telpasizvēršanai . Satīklotas un automatizētas mobilitātesjomāabi ģenerāldirektorāti ir apvienojuši spēkus ar Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorātu (RTD ĢD) un Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorātu (GROW ĢD), izmantojot virkni papildinošu politikas virzienu, pētniecības un izstrādes darbību.

CONNECTĢD cieši sadarbojas ar Enerģētikas ģenerāldirektorātu (DG ENER), lai sagatavotu pamatuenerģētikas digitalizācijasrīcības plānam, lai paātrinātu ES energosistēmas digitālo un ilgtspējīgu pārveidi saskaņā ar Komisijas Eiropas zaļo kursu, REPowerEU unDigitālāsdesmitgades politikas programmu 2030. gadam. Šis kopīgais darbs attiecas arī uz apmaiņas un datu izmantošanas uzlabošanu enerģētikas nozarē, lai izveidotu vienotu Eiropas enerģētikas datu telpu.

Runājot par Eiropas lauksaimniecības nozares digitālo pārveidi, CONNECT ĢD sadarbojas arī ar Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorātu (AGRI ĢD), laiizveidotu vienotuEiropas lauksaimniecības datu telpu . Pašreizējās norises tiek līdzfinansētas no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”, un 2024. gadā, pamatojoties uz ES dalībvalstu darbībām, tiks izvietotas attiecīgās datu telpas, kas jāatbalsta saskaņā ar DIGITAL.

Ar lielisku, efektīvu un ciešu sadarbību starp dažādiem Komisijas ģenerāldirektorātiem ES rāda piemēru tādās jomās kā tiesību akti, standartizācija un sadarbspēja, kiberdrošība, ilgtspējīgas IKT, pētniecība, inovācija un ieviešana. Tā sadarbojas ar attiecīgajām ieinteresētajām personām gan no publiskā, gan privātā sektora un pilsoniskās sabiedrības šajās jomās.

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
ES ieguldīs 13,5 miljardus eiro pētniecībā un inovācijā 2023.–2024. gadam

Komisija ir pieņēmusi galveno pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” darba programmu 2023.–2024. gadam ar aptuveni 13,5 miljardiem eiro, lai atbalstītu pētniekus un novatorus Eiropā nolūkā rast revolucionārus risinājumus vides, enerģētikas, digitālajām un ģeopolitiskajām problēmām.

NEWS ARTICLE |
Lietiskais internets un Edge datošanas nākotne Eiropā

Lietu internets (IoT) ir savienotu digitālo ierīču tīkls, kas dažkārt pazīstams kā “viedās” ierīces, un ar to saistītie pētījumi aptver tādas jomas kā mākslīgais intelekts, 5G, mākoņdatošana, blokķēde un mikrosistēmas vai nanosistēmas. Nesen ir mainījušās ierīču paplašinātās spējas, ātrāki sakaru tīkli, sakaru protokolu standartizācija un pieejamāki sensori un mikroelektroniskas ierīces, kas veicina IoT parādību.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Progresīvas digitālās tehnoloģijas

ES paātrina progresīvo tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu, lai iedzīvotāji un uzņēmumi varētu pilnībā izmantot digitālās pasaules potenciālu.

Rociet dziļāk!

Nākamās paaudzes lietu internets

Nākotnes lietiskais internets un Edge Computing var radikāli mainīt veidu, kā ražošana un procesi tiek organizēti un uzraudzīti visās stratēģiskajās vērtības ķēdēs.

Skatīt arī

Blockchain stratēģija

ES vēlas būt līderis blokķēdes tehnoloģijā, kļūstot par inovatoru blokķēdē un par mājvietu nozīmīgām platformām, lietojumprogrammām un uzņēmumiem.

Liela mēroga izmēģinājuma projekti — Datu stratēģija

Eiropas Datu stratēģija

Datu stratēģija ir vērsta uz to, lai cilvēkus izvirzītu par prioritāti tehnoloģiju izstrādē un...