Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tīmekļa pieejamība

Kas ir tīmekļa pieejamība? Tīmekļa pieejamība ļauj ikvienam, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti, uztvert, saprast, orientēties un mijiedarboties ar internetu.

  Tastatūra ar pogu “pieejamība” ievades pogas vietā. Tas ir zaļš, un uz tā ir invaliditātes ikona.

Covid pandēmijas laikādigitālā pieejamība kļuva vēl svarīgāka, un tā joprojām ir būtiska, lai Eiropa būtu gatava digitālajam laikmetam. Strauji pieaugot informācijai un interaktīvajiem pakalpojumiem, ko sniedz tīmeklī un mobilajās ierīcēs, daļa iedzīvotāju var tikt izslēgti no pamatpakalpojumiem gan no privātā, gan publiskā sektora, piemēram, informācijas iegūšana no publiskajiem pakalpojumiem, pārtikas preču iepirkšanās, medicīniskās konsultācijas, tiešsaistes banku pakalpojumi, ziņojumapmaiņas un videozvanīšanas pakalpojumi, lai nosauktu tikai dažus.

Vienkāršas izmaiņas, kas padara tīmekļa vietnes un lietotnes pieejamākas, var palīdzēt ikvienam, ne tikai lietotājiem ar invaliditāti. Piemēram, spēja klausīties tekstu, ja nav pietiekami daudz gaismas, lai lasītu vai kad daudzuzdevumu, vai lasot subtitrus video trokšņainā vidē. Uzņēmumi, kuriem ir pieejami pakalpojumi, var sasniegt lielāku, galvenokārt neizmantotu klientu bāzi, un no tā var gūt ekonomisku labumu. Tiek lēsts, ka 100 miljoniem cilvēku Eiropas Savienībā ir kāda veida invaliditāte, un tādējādi tie ir nozīmīgs tirgus.

Digitālā pieejamība nav tikai tehnisko standartu, tīmekļa arhitektūras un dizaina jautājums. Personām ar invaliditāti ir arī tiesības piekļūt informācijai un komunikācijas tehnoloģijām vienlīdzīgi ar visiem pārējiem, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un līdzdalību kopienas dzīvē (ES Pamattiesību hartas 26. pants: Personu ar invaliditāti integrācija: “Savienība atzīst un ievēro personu ar invaliditāti tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un līdzdalību kopienas dzīvē”). Un tas ir nostiprināts Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD). Konvencijas 9. pantā, kuras dalībnieces ir ES un tās dalībvalstis, ir noteikts, ka jāveic atbilstīgi pasākumi, lai personām ar invaliditāti vienlīdzīgi ar citiem nodrošinātu piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, tostarp internetam. Tāpēc ES ir pieņēmusi tiesību aktus, lai atbalstītu personu ar invaliditāti tiesības.

Tīmekļa pieejamības direktīva

Tīmekļa pieejamības direktīva (Direktīva (ES) 2016/2102)ir spēkā kopš 2016. gada 22. decembra un nodrošina cilvēkiem ar invaliditāti labāku piekļuvi sabiedrisko pakalpojumu tīmekļa vietnēm un mobilajām lietotnēm.

Ir pieejams Tīmekļa pieejamības direktīvas kopsavilkums.

Direktīvā izklāstītie noteikumi atspoguļo Komisijas pašreizējo darbu, lai izveidotu sociālu un iekļaujošu Eiropas “līdztiesības savienību”, kurā visi eiropieši var pilnvērtīgi un aktīvi piedalīties digitālajā ekonomikā un sabiedrībā.

Direktīvā noteikts, ka publiskā sektora iestāžu tīmekļa vietnēm un lietotnēm ir jābūt pieejamākām. Ir ierobežots skaits izņēmumu, kas ietver raidorganizācijas un tiešraidi. Tehniskais standarts atbalsta direktīvu, precizējot, ko sagaida termins “pieejams”.

Direktīvā ir noteikts, ka:

 • piekļūstamības paziņojumu par katru tīmekļa vietni un mobilo lietotni, norādot nepieejamu saturu un alternatīvas, kā arī kontaktus;
 • atgriezeniskās saites mehānisms, lai lietotāji varētu norādīt uz pieejamības problēmām vai pieprasīt informāciju, kas publicēta nepieejamā saturā;
 • regulāri uzraudzīt publiskā sektora tīmekļa vietnes un lietotnes, ko veic dalībvalstis, un reizi trijos gados ziņot Komisijai par rezultātiem.

Direktīva papildina Eiropas Pieejamības aktu, kas aptver plašu produktu un pakalpojumu klāstu arī privātajā sektorā. Citi Eiropas tiesību akti atbalsta cilvēkus ar invaliditāti citās jomās, tostarp elektronisko sakaru, audiovizuālo mediju pakalpojumu, e-grāmatu, e-komercijas un IKT aprīkojuma jomā. Aktualitātes par to, kā šīs ES politikas jomas ietekmē digitālo pieejamību, ir atrodamas infografikā “Digitālās ekonomikas un sabiedrības tiesību akti”

Tīmekļa pieejamības direktīvas pārskatīšana

Eiropas Komisija 2022. gadā pārskatīja Tīmekļa pieejamības direktīvu. Pārskatīšanā tika ņemti vērā 2021. gadā notikušās sabiedriskās apspriešanas rezultāti, kurā tika apkopoti viedokļi par direktīvas piemērošanu praksē, dalībvalstu pirmie piekļūstamības uzraudzības ziņojumi un papildpētījums.

Komisijas ziņojums ir publicēts portālā “EUR-Lex”:

Šie dokumenti un apspriešanas rezultāti ir publicēti arī portālā “Izsakiet viedokli”.

Pētījums, kas atbalsta Tīmekļa pieejamības direktīvas pārskatīšanu

Šis pētījums atbalstīja Tīmekļa pieejamības direktīvas un tās īstenošanas aktu pārskatīšanu.

Pētījums un viegli lasāmas versijas ir publicētas ES Publikāciju portālā:

Tīmekļa pieejamības direktīvas īstenošana

Eiropas Komisija 2018. gadā pieņēma divus īstenošanas lēmumus, kas nodrošina vienādus nosacījumus direktīvas īstenošanai:

 1. Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1523, ar ko izveido piekļūstamības paziņojuma paraugu
 2. Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1524, ar ko nosaka monitoringa metodiku un dalībvalstu ziņošanas kārtību

Trešais īstenošanas lēmums par tīmekļvietņu un mobilo lietotņu saskaņoto standartu, kas paredz pieņēmumu par atbilstību direktīvai, ir atjaunināts kopš pirmās pieņemšanas 2018. gadā. Pašreizējais saskaņotais standarts ir EN 301 549 V2.1.2 (2018–08) PDF,kas atbilst jaunākajām tīmekļa satura pieejamības pamatnostādnēm: WCAG 2.1. Plašāka informācija ir pieejama šeit.

Tīmekļa pieejamības direktīvas ekspertu grupa (WADEX) apvieno dalībvalstu pārstāvjus, lai atbalstītu direktīvas īstenošanu, veicinātu sadarbību starp dalībvalstīm un ieinteresētajām personām un apmainītos ar paraugpraksi.

Tīmekļa pieejamības direktīvas transponēšana

Visas dalībvalstis ir transponējušas direktīvu valsts tiesību aktos (termiņš bija 2018. gada 23. septembris).

Valstu transponēšanas pasākumu saraksts

Tīmekļa pieejamības direktīvas uzraudzība

Tīmekļa pieejamības direktīvā noteikts, ka dalībvalstīm periodiski jāuzrauga publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu atbilstība piekļūstamības prasībām.  

Kopš 2021. gada un pēc tam reizi trijos gados dalībvalstis publicē un iesniedz Komisijai ziņojumu par izpildes uzraudzības un izmantošanas rezultātiem. 

Pirmie dalībvalstu uzraudzības ziņojumi par 2021. gadu ir pieejami Komisijas tīmekļa vietnē. 

Nākamā ziņojumu sērija ir jāiesniedz 2024. gada decembrī. 

Atbalsts, finansējot pētniecību un izmēģinājuma projektus

Komisija sniedz finansiālu atbalstu, lai pētītu un izvērstu tīmekļa pieejamību un pieejamus tehnoloģiju risinājumus.

Nesenie projektu piemēri ir šādi:

 • Wai-Tools, kas apvieno galvenos partnerus no nozares, valdības un pētniecības aprindām, lai izveidotu vienotus pieejamības testēšanas noteikumus;
 • WADcher, kas izstrādā platformu pieejamības novērtēšanai, uzraudzībai un ziņošanai;
 • Wai-Guide, kas izstrādā izglītojošas programmas tīmekļa pieejamībai, izstrādā norādījumus autorēšanas rīkiem un pievēršas jauno tehnoloģiju pieejamības aspektiem, piemēram, iegremdējošai videi un lietu tīmeklim;
 • We4Authors, kas atvieglo pieejamības funkciju kā noklusējuma opcijas iekļaušanu autorēšanas rīkos.

 

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālā iekļaušana

Digitālā iekļaušana ir ES mēroga pasākums, ar ko nodrošina, ka ikviens var dot ieguldījumu digitālajā pasaulē un gūt no tās labumu.

Rociet dziļāk!

Tīmekļa pieejamība dalībvalstīs

Dalībvalstīm ir jāveicina tīmekļa pieejamība, izmantojot mācību programmas, izpratnes veicināšanu un pasākumus pieejamības veicināšanai.

Skatīt arī

Sievietes digitālajā jomā

ES vēlas nodrošināt, ka ikvienam neatkarīgi no dzimuma ir taisnīgas iespējas gūt labumu no digitālā laikmeta un dot ieguldījumu tajā.