Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband: Fondi pubbliċi u privati li jiffinanzjaw l-użu tal-broadband

L-isforzi ta’ investiment għall-finanzjament tan-netwerks pubbliċi-privati u dawk immexxija mis-settur privat isiru f’kooperazzjoni bejn l-atturi privati li huma s-sidien tal-infrastruttura eżistenti, u l-awtoritajiet pubbliċi.

Kopertura sħiħa tal-FTTH għal Senden, il-Ġermanja

fix-empty

Fondi pubbliċi

Il-fondi pubbliċi jippermettu titjib ekonomiku u soċjali u huma disponibbli fil-livelli tal-gvern lokali, reġjonali u nazzjonali, kif ukoll fil-livell tal-UE. L-Unjoni Ewropea hija sors dejjem aktar importanti ta’ finanzjament, li tipprovdi prinċipalment għotjiet u self, iżda anke finanzjament ta’ ekwità. Peress li l-volum u t-tip ta’ finanzjament disponibbli żdiedu matul is-snin, hekk ukoll l-għadd ta’ skemi.

Il -Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (FSIE) jinkludu:

  • Il- Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) li għandu l-għan li jsaħħaħ il-koeżjoni ekonomika u soċjali fl-UE billi jikkoreġi l-iżbilanċi bejn ir-reġjuni tagħha. L-appoġġ tal-FEŻR għall-implimentazzjoni tal-broadband jiffoka primarjament fuq l-indirizzar tal-fallimenti tas-suq, filwaqt li jimmira lejn reġjuni fejn l-investimenti ma jkunux qed isiru fuq bażi tas-suq biss.
  • Il- Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) li għandu l-għan li jappoġġa ż-żoni rurali tal-UE biex tiġi indirizzata l-firxa wiesgħa ta’ sfidi ekonomiċi, ambjentali u soċjali. Tista’ tintuża biex tappoġġja proġetti tal-broadband f’ċerti reġjuni u Stati Membri, skont kif tkun tfasslet l-allokazzjoni tal-fond.
  • Il- Fond Soċjali Ewropew (FSE) li jappoġġja l-impjiegi u l-opportunitajiet ta’ impjieg għaċ-ċittadini kollha tal-UE u jista’ jintuża parzjalment biex jappoġġja l-introduzzjoni tal-broadband.
  • Il- Fond ta’ Koeżjoni (FK) li għandu l-għan li jnaqqas id-disparitajiet ekonomiċi u soċjali u li jippromwovi l-iżvilupp sostenibbli.

Programm iddedikat għall-konnettività huwa l- Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), li tappoġġa l-implimentazzjoni tal-broadband permezz ta’ żewġ strumenti finanzjarji: Il-Fond Ewropew għall-Broadband Nikkollegaw l-Ewropa (CEBF, ekwità) u l-istrument ta’ dejn tas-CEF. Il- Fond tal-Broadband Nikkollegaw l-Ewropa jipprovdi ekwità u kważi ekwità għal proġetti tal-broadband fuq skala iżgħar u b’riskju ogħla, li ma għandhomx aċċess suffiċjenti għall-finanzjament, f’żoni suburbani u rurali (li mhumiex moqdija biżżejjed). Is-CEBF huwa fond ta’ ekwità ta’ EUR 420 miljun, u l-Istrument tad-Dejn tal-FNE jagħmel disponibbli madwar EUR 17-il miljun f’self. Il-parti diġitali tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF Diġitali) se tappoġġa u tikkatalizza kemm l-investimenti pubbliċi kif ukoll dawk privati fl-infrastrutturi tal-konnettività diġitali bejn l-2021 u l-2027.

Il- Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) hija l-istrument ewlieni għall-irkupru fil-qalba tal- QFP Next Generation EU li huwa maħsub biex jassisti lill-UE fl-irkupru tagħha mill-kriżi attwali. Il-Faċilità se tipprovdi kemm self kif ukoll għotjiet permezz ta’ antiċipazzjoni ta’ appoġġ finanzjarju għall-ewwel snin kruċjali tal-irkupru (total ta’ EUR 672.5 biljun, imqassma lill-Istati Membri f’miżuri differenti; mill-inqas 20 % allokati għad-diġitali). L-Istati Membri għandhom jipprovdu spjegazzjoni dettaljata ta’ kif l-isfidi identifikati fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż, b’mod partikolari ċ-ċikli tas-semestru 2019 u 2020, huma indirizzati mill-miżuri proposti. Huma għandhom jispjegaw ukoll kif il-pjanijiet huma konsistenti mal-isfidi identifikati fl-aktar rakkomandazzjoni reċenti tal-Kunsill dwar il-politika ekonomika taż-żona tal-euro għall-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro. Iċċekkja l-punteġġbord tal- RRF b’analiżi tematika dwar is-suġġett tal-Konnettività.

Il- Portal InvestEU huwa l-portal online tal-UE dwar it-tlaqqigħ li jippermetti lill-promoturi tal-proġetti bbażati fl-UE — pubbliċi jew privati — jilħqu lill-investituri potenzjali madwar id-dinja. InvestEU jippermetti lill-promoturi tal-proġetti bbażati fl-UE jilħqu investituri potenzjali madwar id-dinja u jagħtu spinta lill-viżibbiltà tal-proġetti tagħhom lil netwerk kbir ta’ investituri internazzjonali. L-investituri li jkunu qed ifittxu opportunitajiet ta’ investiment fl-infrastruttura tal-broadband huma offruti għażla wiesgħa ta’ proġetti vijabbli.

Barra minn hekk, l-Istati Membri tal-UE stabbilixxew strateġiji u politiki nazzjonali tal-broadband, strumenti finanzjarji u fondi ddedikati għall-investiment fi proġetti tal-broadband b’kapaċità għolja.

Il-kapital privat u s-swieq finanzjarji

Is-swieq finanzjarji jistgħu jiġu aċċessati għal fondi ta’ investiment li jipprovdu finanzjament ta’ ekwità jew ta’ dejn kif ukoll soluzzjonijiet ibridi (finanzjament intermedju). Fondi ta’ investiment li jfittxu redditu stabbli fuq l-investiment u jistgħu jiffukaw fuq assi sikuri u tanġibbli bħall-infrastruttura tal-broadband b’kapaċità għolja:

  • il-banek, il-fondi ta’ investiment u l-investituri ta’ ekwità privata jistgħu jkunu interessati li jipprovdu finanzjament fi stadju bikri, filwaqt li jfittxu primjum tar-riskju ogħla u ħruġ bejn 3 u 7 snin ladarba n-negozju jkun stabbilit;
  • il-fondi tal-infrastruttura, il-fondi tal-pensjonijiet u investituri istituzzjonali oħra jistgħu jinvestu f’infrastruttura stabbilita minn dawn ta’ hawn fuq wara 3–7 snin u jfittxu investiment fit-tul b’rati tal-imgħax aktar baxxi.

Sorsi oħra, bħall-kapital ta’ riskju, normalment ma jintużawx għall-investiment fl-infrastruttura peress li jiffukaw fuq opportunitajiet għal żmien qasir, ta’ riskju ogħla u jitolbu rati tal-imgħax għoljin b’għażliet ta’ ħruġ bikri.

Għal aktar dettalji u eżempji jekk jogħġbok irreferi għall- Gwida dwar l-Investiment fil-Broadband.

 

L-aħħar aħbarijiet

NEWS ARTICLE |
l-UE39 tilħaq kopertura FTTH/B ta’ 70 % skont it-TTFH Council Europe

Skont il-Panorama tas-Suq tal-Fibra għad-Dar/Bini (FTTTH/B), l-UE39 (is-27 Stat Membru tal-UE, ir-Renju Unit, 4 pajjiżi tal-KSI, l-Iżlanda, l-Iżrael, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, is-Serbja, l-Iżvizzera, it-Turkija) laħqu rata ta’ kopertura FTTH/B ta’ 70 %, għaddew 244 miljun dar u 121 miljun abbonat FTTH/B minn Settembru 2023.

VIDEO |
Il-FEŻR jiffinanzja l-espansjoni tal-broadband tal-gigabits tal-Belt ta’ Halle

Il-belt ta’ Halle fil-Ġermanja tal-Lvant tibda vjaġġ trasformattiv biex tespandi l-infrastruttura tal-broadband tagħha, filwaqt li tqis il-popolazzjoni dejjem tikber tagħha u l-aspirazzjonijiet tal-ekonomija diġitali. Billi jżid l-aċċess għall-gigabits, dan il-proġett irawwem l-innovazzjoni u l-iżvilupp soċjoekonomiku fir-reġjun u jgħin lir-reġjun jilħaq l-objettivi tad-Deċennju Diġitali tal-UE.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Broadband project planning

The Broadband planning section helps municipalities and other entities in their planning of successful broadband development projects.

Ara Wkoll

Broadband: Mudelli ta’ trasportaturi

Il-muniċipalitajiet, il-kumpaniji muniċipali, l-impriżi konġunti, u l-kumpaniji privati jistgħu jkunu involuti f’fażi waħda, tnejn jew tliet stadji tal-iżvilupp tal-broadband.

Broadband: Atturi fil-katina tal-valur

Ir-rwoli bażiċi tal-Fornitur tal-Infrastruttura Fiżika (PIP), tal-Fornitur tan-Netwerk (NP) u tal-Fornitur tas-Servizz (SP) jistgħu jittieħdu minn atturi differenti.

Broadband: Definizzjoni ta’ pjan

Iċ-ċavetta għas-suċċess tal-iżvilupp tal-broadband reġjonali hija pjan appoġġat politikament fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali, li jgħaqqad l-għanijiet ma’ ħtiġijiet speċifiċi u l-partijiet interessati.

Broadband: Pjan ta’ azzjoni

Il-pjan ta’ azzjoni jagħti dettalji dwar l-ispejjeż, il-partijiet interessati, l-attivitajiet, il-koordinazzjoni u l-monitoraġġ involuti fl-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-broadband.

Broadband: Mudelli ta’ investiment

Il-mudelli ta’ investiment jippreżentaw opportunitajiet interessanti ta’ involviment għal awtorità pubblika li tinvolvi ruħha fl-iżvilupp reġjonali tal-broadband.

Broadband: Għodod ewlenin ta’ finanzjament

L-għodod ewlenin ta’ finanzjament għal proġetti ta’ żvilupp tal-broadband b’veloċità għolja huma r-riżorsi proprji, il-finanzjament ibbażat fuq id-dħul, is-self, l-ekwità u l-għotjiet.

Broadband: Għajnuna mill-Istat

L-għajnuna mill-Istat għall-broadband tista’ tkun meħtieġa f’xi postijiet fejn is-suq ma jipprovdix l-investiment meħtieġ fl-infrastruttura.

Broadband: Netwerk u topoloġija

Netwerk tal-broadband jikkonsisti f’partijiet ġeografiċi. It-topoloġija ta’ netwerk tiddeskrivi kif il-partijiet differenti ta’ netwerk huma konnessi. It-topoloġiji l-aktar rilevanti għan-netwerks tas-sinsla u taż-żona huma t-topoloġiji tas-siġar, it-topoloġiji taċ-ċirku u t...

Broadband: saffi tan-netwerk u rwoli tan-negozju

Sabiex wieħed jifhem ir-rwoli li l-amministrazzjonijiet pubbliċi jistgħu jieħdu, huwa utli li wieħed jara s-saffi differenti li jiffurmaw netwerk tal-broadband kif ukoll ir-rwoli ewlenin tan-negozju.

Broadband: Tqabbil tat-teknoloġija

Tqabbil tat-teknoloġiji tal-broadband jippreżenta karatteristiċi ta’ kull soluzzjoni u jgħin biex jittieħdu deċiżjonijiet dwar l-aħjar soluzzjoni għal reġjuni differenti.