Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband: Definizzjoni ta’ pjan

Iċ-ċavetta għas-suċċess tal-iżvilupp tal-broadband reġjonali hija pjan appoġġat politikament fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali, li jgħaqqad l-għanijiet ma’ ħtiġijiet speċifiċi u l-partijiet interessati.

Il-konnettività bħala faċilitatur għan-negozji żgħar u medji

fix-empty

Dawk li jfasslu l-politika nazzjonali u reġjonali huma msejħa jippjanaw l-investiment sabiex jappoġġaw l-objettivi ewlenin tal-politika ta’ żvilupp reġjonali jew rurali. Għalhekk, pjan tal-broadband għandu jkun appoġġat politikament u f’konformità mal-għanijiet tal-politika reġjonali.

L-ippjanar tal-broadband jinkludi kunsiderazzjonijiet dwar it-tkabbir ekonomiku sostenibbli f’diversi setturi (eż. is-saħħa, l-edukazzjoni u l-amministrazzjoni), is-servizzi ta’ aċċess ugwali, l-ispinta innovattiva u l-benefiċċji taċ-ċittadini mis-servizzi diġitali. Barra minn hekk, il-konnettività b’veloċità għolja għandha impatt fuq aġendi ta’ politika oħra, eż. bliet intelliġenti, telemediċina, edukazzjoni u grids intelliġenti tal-enerġija. Għall-kompilazzjoni tal-pjan tal-broadband tiegħek, jeħtieġ li tikkunsidra:

 • l-objettivi tal-iżvilupp soċjoekonomiku reġjonali fiż-żewġ deċennji li ġejjin;
 • il-kontribut mistenni tal-broadband b’veloċità għolja biex jintlaħqu dawn l-għanijiet;
 • id-domanda għal servizzi diġitali bbażati fuq konnettività b’veloċità għolja;
 • il-problemi li jridu jingħelbu għall-iffaċilitar tal-użu tal-broadband;
 • il-benefiċċji tal-broadband għar-residenti lokali u għas-soċjetà inġenerali.

Appoġġ fl-abbozzar tal-pjan tal-broadband — l-aggregazzjoni u l-federazzjoni ma’ muniċipalitajiet u reġjuni oħra

L-iżvilupp tal-broadband jeħtieġ għarfien espert tekniku u legali dettaljat, li jista’ jitwettaq biss bi sforz kbir fil-muniċipalitajiet u r-reġjuni individwali. Għalhekk huwa kruċjali li l-interessi uniċi jiġu kkonċentrati u li jingħelbu l-istrutturi fuq skala żgħira. Il-kollaborazzjoni mal-ġirien madwar il-fruntieri muniċipali, distrettwali, tal-kontea u tal-pajjiż fl-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-broadband għalhekk għandha benefiċċji deċiżivi:

 • jinkisbu ekonomiji ta’ skala;
 • tinkiseb setgħa kuntrattwali hekk kif titkellem b’vuċi waħda bħala punt uniku ta’ kuntatt;
 • l-infrastruttura integrata tagħmilha aktar faċli li tinkera l-fibra (jistgħu jiġu offruti konnessjonijiet kontinwi twal aktar milli sezzjonijiet qosra mhux konnessi), u b’hekk jiżdied il-potenzjal tad-dħul;
 • se jintlaħaq internet ta’ kwalità għolja bi prezzijiet affordabbli;
 • il-kondiviżjoni tal-għarfien fl-oqsma tat-teknoloġija u l-kundizzjonijiet legali;
 • l-użu ta’ sinerġiji fir-rigward tal-ippjanar, il-finanzjament, l-iskjerament, il-lokazzjoni u l-operat tan-netwerk;
 • l-użu reċiproku ta’ appoġġ ta’ konsulenza minn esperti imparzjali jikkontribwixxi għas-suċċess tal-proġetti fuq skala kbira.

L-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet ta’ investiment

Il-pjan tal-broadband tiegħek għandu jinkludi analiżi tas-suq u tal-infrastruttura tas-sitwazzjoni tal-broadband tar-reġjun tiegħek sabiex jiġu identifikati ż-żoni għall-intervent u jiġu stabbiliti l-ispejjeż probabbli. Il-kwistjonijiet ewlenin li għandhom jiġu indirizzati jinkludu:

 • l-analiżi tal-karatteristiċi soċjo-ekonomiċi u demografiċi tat-territorju;
 • servizzi pubbliċi li għandhom jitwasslu (esklussivament) online fil-5 sa 15-il sena li ġejjin;
 • il-kopertura attwali, il-kwalità u l-prezz tal-aċċess għall-broadband;
 • il-kisba tal-kopertura tal-broadband tal-NGN fir-reġjun, jekk ma jsir l-ebda intervent;
 • kompetizzjoni għas-servizzi tal-broadband fir-reġjun;
 • it- taħlita ta’ infrastruttura ta’ proprjetà pubblika u infrastruttura oħra ta’ utilità;
 • l-ispeċifiċitajiet topografiċi li jżidu l-ispejjeż jew jiddeterminaw it-teknoloġija, bħal siti ta’ protezzjoni naturali jew żoni sensittivi ħafna f’ċentru ta’ belt;
 • ir-rwol tal-komunitajiet lokali u l-inizjattivi minn isfel għal fuq fil-kontribut għall-investiment.

Id-definizzjoni tal-għanijiet

Il-pjan tal-broadband għandu jiddefinixxi għanijiet konkreti għall-kopertura tal-broadband u l-kisba ta’ kwalità ta’ ħajja ogħla fir-reġjun, eż.:

 • il-perċentwal tal-popolazzjoni/djar b’aċċess għal broadband b’veloċità għolja fis-sena 2025 u 2030;
 • il-kwalità tal-infrastruttura meħtieġa fil-5 sa 15-il sena li ġejjin;
 • titjib tal-infrastruttura l-ġdida fl-10 sa 20 sena li ġejjin.

L-identifikazzjoni tal-partijiet interessati u l-istabbiliment ta’ kollaborazzjoni

Pjan tal-broadband li joħloq il-kundizzjonijiet u l-inċentivi t-tajba għal għadd ta’ partijiet interessati rilevanti biex jipparteċipaw fil-proġett se jkun jista’ jinfluwenza aħjar ir-riżorsi, il-kompetenza u l-assi preżenti fir-reġjun u fl-aħħar mill-aħħar se jkollu aktar ċans li jirnexxi.

Il-partijiet interessati rilevanti huma:

 • l-imsieħba finanzjarji u istituzzjonali;
 • l-operaturi tan-netwerk u l-fornituri tas-servizzi (interessati fil-bejgħ tas-servizzi fuq in-netwerk);
 • assoċjazzjonijiet taċ-ċittadini, negozji lokali, kumpaniji tad-djar;
 • kumpaniji oħra li jippossjedu l-infrastruttura (speċjalment konnessjonijiet tal-fibra, jew tal-aħħar mil mal-utent aħħari);
 • kumpaniji oħra tat-telekomunikazzjoni li lesti jikru fibra skura, eż. operaturi 4G/5G/6G;
 • operaturi tat-TV bil-kejbil, fornituri tas-servizz, u kwalunkwe operatur ieħor li jeħtieġ backhauling;
 • kumpaniji li mhumiex tat-telekomunikazzjoni li jixtiequ jikru fibra skura għall-ħtiġijiet tagħhom stess;
 • il-partijiet interessati li jipprovdu benefiċċju soċjali permezz ta’ servizzi soċjali avvanzati tal-ICT, u li juru wkoll l-akbar klijenti potenzjali tan-netwerk il-ġdid tal-broadband (eż. sptarijiet, skejjel, anzjani u kumpaniji tal-akkomodazzjoni soċjali, il-pulizija, is-sigurtà, il-militar, is-servizzi ta’ emerġenza, eċċ.);
 • partijiet ikkonċernati b’aċċess dirett għal utenti finali privati (eż. sjieda ta’ proprjetà jew assoċjazzjonijiet);
 • partijiet interessati istituzzjonali għar-regolamentazzjoni u l-appoġġ (eż. uffiċjali tal-amministrazzjoni, muniċipalitajiet, gvern nazzjonali u tal-UE, regolaturi nazzjonali tat-telekomunikazzjoni, regolaturi tal-UE u korpi tal-għotjiet).

Wara li kkunsidrat l-istampa soċjoekonomika ġenerali, id-dotazzjoni tal-broadband u l-kuntest tal-politika għar-reġjun tiegħek, trid tagħmel 4 għażliet strateġiċi ewlenin dwar: l-infrastruttura u t-teknoloġija, il- mudell ta’ investiment, il- mudell tan-negozju u l- finanzjament. L-aħħar pass ikun li jiġi elaborat pjan ta’ azzjoni konkret.

Għal aktar dettalji u eżempji jekk jogħġbok irreferi għall- Gwida dwar l-Investiment fil-Broadband.

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tippreżenta inizjattivi ġodda għall-infrastrutturi diġitali ta’ għada

Il-Kummissjoni ppreżentat sett ta’ azzjonijiet possibbli biex trawwem l-innovazzjoni, is-sigurtà u r-reżiljenza tal-infrastrutturi diġitali. Il-kompetittività futura tal-ekonomija tal-Ewropa tiddependi fuq dawn l-infrastrutturi u s-servizzi avvanzati tan-network diġitali, peress li konnettività veloċi, sigura u mifruxa hija essenzjali għall-użu tat-teknoloġiji li se jġibuna fid-dinja ta’ għada: it-telemediċina, is-sewqan awtomatizzat, il-manutenzjoni predittiva tal-bini, jew l-agrikoltura ta’ preċiżjoni.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Broadband project planning

The Broadband planning section helps municipalities and other entities in their planning of successful broadband development projects.

Ara Wkoll

Broadband: Mudelli ta’ trasportaturi

Il-muniċipalitajiet, il-kumpaniji muniċipali, l-impriżi konġunti, u l-kumpaniji privati jistgħu jkunu involuti f’fażi waħda, tnejn jew tliet stadji tal-iżvilupp tal-broadband.

Broadband: Atturi fil-katina tal-valur

Ir-rwoli bażiċi tal-Fornitur tal-Infrastruttura Fiżika (PIP), tal-Fornitur tan-Netwerk (NP) u tal-Fornitur tas-Servizz (SP) jistgħu jittieħdu minn atturi differenti.

Broadband: Pjan ta’ azzjoni

Il-pjan ta’ azzjoni jagħti dettalji dwar l-ispejjeż, il-partijiet interessati, l-attivitajiet, il-koordinazzjoni u l-monitoraġġ involuti fl-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-broadband.

Broadband: Mudelli ta’ investiment

Il-mudelli ta’ investiment jippreżentaw opportunitajiet interessanti ta’ involviment għal awtorità pubblika li tinvolvi ruħha fl-iżvilupp reġjonali tal-broadband.

Broadband: Għodod ewlenin ta’ finanzjament

L-għodod ewlenin ta’ finanzjament għal proġetti ta’ żvilupp tal-broadband b’veloċità għolja huma r-riżorsi proprji, il-finanzjament ibbażat fuq id-dħul, is-self, l-ekwità u l-għotjiet.

Broadband: Għajnuna mill-Istat

L-għajnuna mill-Istat għall-broadband tista’ tkun meħtieġa f’xi postijiet fejn is-suq ma jipprovdix l-investiment meħtieġ fl-infrastruttura.

Broadband: Netwerk u topoloġija

Netwerk tal-broadband jikkonsisti f’partijiet ġeografiċi. It-topoloġija ta’ netwerk tiddeskrivi kif il-partijiet differenti ta’ netwerk huma konnessi. It-topoloġiji l-aktar rilevanti għan-netwerks tas-sinsla u taż-żona huma t-topoloġiji tas-siġar, it-topoloġiji taċ-ċirku u t...

Broadband: saffi tan-netwerk u rwoli tan-negozju

Sabiex wieħed jifhem ir-rwoli li l-amministrazzjonijiet pubbliċi jistgħu jieħdu, huwa utli li wieħed jara s-saffi differenti li jiffurmaw netwerk tal-broadband kif ukoll ir-rwoli ewlenin tan-negozju.

Broadband: Tqabbil tat-teknoloġija

Tqabbil tat-teknoloġiji tal-broadband jippreżenta karatteristiċi ta’ kull soluzzjoni u jgħin biex jittieħdu deċiżjonijiet dwar l-aħjar soluzzjoni għal reġjuni differenti.