Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband: Mudelli ta’ investiment

Il-mudelli ta’ investiment jippreżentaw opportunitajiet interessanti ta’ involviment għal awtorità pubblika li tinvolvi ruħha fl-iżvilupp reġjonali tal-broadband.

Netwerk FTTH bi prezz baxx għar-rivitalizzazzjoni tal-wied ta’ Aller, Spanja

fix-empty

L-għażla ta’ mudell hija deċiżjoni politika bbażata fuq is-sitwazzjoni kulturali u soċjoekonomika, il-livell ta’ ambizzjoni tal-awtorità pubblika u l-għanijiet ta’ żvilupp reġjonali fuq perjodu medju u twil ta’ żmien. Għandha ssir għażla fundamentali dwar il-livell ta’ impenn u r-rwol tal-awtorità pubblika vis-à-vis is-suq, iċ-ċittadini, u n-negozji fir-reġjun.

Jistgħu jiġu identifikati erba’ mudelli ta’ investiment:

  • Mudell ta’ investiment dirett (magħruf ukoll bħala l-mudell tan-netwerk muniċipali mmexxi pubblikament, jew DBO pubbliku)
  • Mudell ta’ konċessjoni (magħruf ukoll bħala mudell ta’ investiment indirett, mudell ta’ netwerk muniċipali mmexxi privatament, jew esternalizzazzjoni pubblika);
  • Mudell ta’ appoġġ Komunitarju (magħruf ukoll bħala mmexxi mill-komunità, jew mudell tal-broadband komunitarju);
  • Mudell ta’ sussidju tal-operatur (magħruf ukoll bħala finanzjament tad-diskrepanza jew DBO privat).

Mudell ta’ investiment dirett: il-mudell tan-netwerk muniċipali mmexxi pubblikament (DBO pubbliku)

F’dan il-mudell, l-awtorità pubblika tibni netwerk tal-broadband fil-muniċipalità, fil-kontea jew fir-reġjun (DBO tirreferi għad-disinn, il-bini u t-tħaddim). L-implimentazzjoni hija mmexxija u kkontrollata direttament mill-awtorità pubblika. Għal dan, kumpanija stabbilita ġdida jew diviżjoni ddedikata fi ħdan utilità eżistenti tuża n-netwerk direttament jew permezz ta’ akkwist standard għas-suq. L-awtorità pubblika żżomm is-sjieda tan-netwerk u tmexxi l-operat u l-manutenzjoni. In-netwerk imbagħad ġeneralment isir disponibbli għall-atturi kollha tas-suq (netwerk ta’ aċċess miftuħ). L-awtorità pubblika jew il-kumpanija bi skop speċjali teħtieġ impenn konsiderevoli u ġġorr ir-riskji finanzjarji kollha tal-operazzjoni, iżda żżomm ukoll kontroll sħiħ fuq id-disinn u kif jintuża n-netwerk.

Mudell ta’ konċessjoni: il-mudell tan-netwerk muniċipali mmexxi mill-privat

F’dan il-mudell, l-awtorità pubblika takkwista l-bini u t-tħaddim ta’ netwerk tal-broadband fil-muniċipalità, fil-kontea jew fir-reġjun minn attur privat (magħruf ukoll bħala mudell ta’ esternalizzazzjoni pubblika jew ta’ konċessjoni), li jirċievi konċessjoni biex jopera n-netwerk fuq perjodu twil ta’ żmien, tipikament minn għoxrin sa tletin sena.

Id-ditta privata kkuntrattata ġeneralment tibni netwerk miftuħ u newtrali għall-operatur li fuqu l-fornituri tas-servizzi konkorrenti jistgħu jipprovdu s-servizzi tagħhom lill-utenti finali kollha. L-awtorità pubblika żżomm is-sjieda tal-infrastruttura passiva. Bħala sid tan-netwerk, l-awtorità pubblika għandha influwenza kbira fuq il-proċess tad-disinn u tal-forniment tas-servizz.

Sabiex jiġu garantiti kundizzjonijiet ġusti u mhux diskriminatorji għall-fornituri kollha tas-servizz, il-bini ta’ ditta privata u t-tħaddim tan-netwerk għandhom idealment jiġu pprojbiti milli jipprovdu s-servizzi tagħhom stess. Madankollu, dan mhux dejjem ikun il-każ, l-aktar minħabba l-iskarsezza ta’ fornituri tan-netwerk newtrali għall-operaturi u ta’ fornituri indipendenti tas-servizzi f’ċerti Stati Membri kif ukoll nuqqas ta’ għarfien dwar din il-possibbiltà.

Id-ditta kkuntrattata timpenja l-investiment u tieħu d-dħul kollu iżda wkoll ir-riskji tan-negozju għall-perjodu kollu tal-kuntratt. Fi tmiem il-kuntratt, l-infrastruttura tan-netwerk tibqa’ f’idejn l-awtorità pubblika, li mbagħad tista’ tiddeċiedi li ġġedded il-kuntratt, tiffirma kuntratt ma’ kumpanija oħra jew saħansitra tbiddel l-involviment tagħha kompletament u tadotta mudell ta’ netwerk muniċipali mmexxi mill-pubbliku.

Mudell ta’ appoġġ Komunitarju

F’dan il-mudell, l-investiment fil-broadband isir bħala inizjattiva privata mir-residenti lokali (approċċ minn isfel għal fuq). Proġetti bħal dawn ġeneralment irnexxielhom jixprunaw ir-rata ta’ użu fost l-utenti finali u fil-bini ta’ każijiet finanzjarjament sostenibbli. Il-grad ta’ kompetizzjoni jvarja bejn proġetti li jużaw mudell ta’ negozju ta’ netwerk miftuħ b’livelli tajbin ta’ kompetizzjoni għal oħrajn li jaġixxu bħala operaturi integrati vertikalment jew servizzi ta’ akkwist minn operatur wieħed għal numru ta’ snin.

L-awtorità pubblika tista’ tappoġġa l-kofinanzjament u l-għoti, ir-regolamentazzjoni u l-koordinazzjoni tad-dritt tal-passaġġ ma’ skjeramenti oħra tal-infrastruttura u l-aċċess għall-infrastruttura pubblika u l-punti ta’ preżenza biex jiġu pprovduti konnessjonijiet backhaul. L-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jgħinu wkoll biex jiġu stabbiliti kundizzjonijiet ġusti għall-operaturi kollha li jfittxu aċċess għall-infrastruttura.

Mudell ta’ sussidju tal-operatur (finanzjament tad-diskrepanza jew DBO privat)

F’dan il-mudell, l-awtorità pubblika mhijiex involuta direttament fil-proġetti ta’ implimentazzjoni tal-broadband tar-reġjun, iżda tissussidja attur tas-suq wieħed biex taġġorna l-infrastruttura tagħha stess. L-operaturi stabbiliti tat-telekomunikazzjoni u l-fornituri alternattivi l-kbar normalment ikollhom l-infrastruttura passiva, it-tagħmir attiv u joffru servizzi lill-utenti finali f’mudell integrat vertikalment.

L-awtorità pubblika tiffinanzja d-differenza bejn dak li huwa kummerċjalment vijabbli u l-kopertura li l-awtorità pubblika għandha l-għan li tikseb. Il-finanzjament huwa offrut bħala għotja lil operatur privat wieħed jew aktar.

Il-vantaġġi ta’ dan il-mudell jinsabu f’arranġamenti kuntrattwali komparattivament sempliċi, il-potenzjal għal skjerament relattivament rapidu u l-kumpens tar-riskji għar-riċevitur/operatur tal-għotja. Madankollu, l-awtoritajiet pubbliċi mhux se jirċievu premjijiet finanzjarji iżda minflok se jkollhom jiffaċċjaw talba ogħla għal finanzjament għal kull fażi ġdida ta’ skjerament, u b’hekk iwasslu għal investimenti ogħla milli maħsub.

L-għażla tal-mudell

Il-mistoqsijiet li awtorità pubblika se jkollha bżonn twieġeb qabel ma tagħżel mudell ta’ investiment huma:

  • Kif nistgħu noħolqu magna li tiżgura investiment futur fl-infrastruttura lil hinn mill-proġett immedjat u l-finanzjament disponibbli?
  • Hemm benefiċċji fiż-żamma tal-kontroll u s-sjieda tal-infrastruttura passiva u fid-definizzjoni tal-prijoritajiet tal-implimentazzjoni?
  • Minflok inkunu aħjar biex inżommu s-sjieda tal-infrastruttura iżda nħallu operatur jiddefinixxi u jwettaq l-iskjerament?
  • X’inhuma l-vantaġġi u l-iżvantaġġi li jinvolvu lill-operaturi integrati vertikalment (dawk eżistenti u oħrajn) biex jaġġornaw jew jespandu n-netwerk?
  • Naraw ukoll lok biex jiġu appoġġjati inizjattivi lokali minn isfel għal fuq taċ-ċittadini?
  • Fid-dawl tal-kundizzjonijiet soċjoekonomiċi fil-prattika, liema livell ta’ kompetizzjoni huwa meħtieġ biex tiġi ffaċilitata l-penetrazzjoni ta’ servizzi ta’ kwalità għolja u affordabbli?

Għal aktar dettalji irreferi għall- Gwida dwar l-Investiment fil-Broadband.

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tippreżenta inizjattivi ġodda għall-infrastrutturi diġitali ta’ għada

Il-Kummissjoni ppreżentat sett ta’ azzjonijiet possibbli biex trawwem l-innovazzjoni, is-sigurtà u r-reżiljenza tal-infrastrutturi diġitali. Il-kompetittività futura tal-ekonomija tal-Ewropa tiddependi fuq dawn l-infrastrutturi u s-servizzi avvanzati tan-network diġitali, peress li konnettività veloċi, sigura u mifruxa hija essenzjali għall-użu tat-teknoloġiji li se jġibuna fid-dinja ta’ għada: it-telemediċina, is-sewqan awtomatizzat, il-manutenzjoni predittiva tal-bini, jew l-agrikoltura ta’ preċiżjoni.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Broadband project planning

The Broadband planning section helps municipalities and other entities in their planning of successful broadband development projects.

Ara Wkoll

Broadband: Mudelli ta’ trasportaturi

Il-muniċipalitajiet, il-kumpaniji muniċipali, l-impriżi konġunti, u l-kumpaniji privati jistgħu jkunu involuti f’fażi waħda, tnejn jew tliet stadji tal-iżvilupp tal-broadband.

Broadband: Atturi fil-katina tal-valur

Ir-rwoli bażiċi tal-Fornitur tal-Infrastruttura Fiżika (PIP), tal-Fornitur tan-Netwerk (NP) u tal-Fornitur tas-Servizz (SP) jistgħu jittieħdu minn atturi differenti.

Broadband: Definizzjoni ta’ pjan

Iċ-ċavetta għas-suċċess tal-iżvilupp tal-broadband reġjonali hija pjan appoġġat politikament fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali, li jgħaqqad l-għanijiet ma’ ħtiġijiet speċifiċi u l-partijiet interessati.

Broadband: Pjan ta’ azzjoni

Il-pjan ta’ azzjoni jagħti dettalji dwar l-ispejjeż, il-partijiet interessati, l-attivitajiet, il-koordinazzjoni u l-monitoraġġ involuti fl-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-broadband.

Broadband: Għodod ewlenin ta’ finanzjament

L-għodod ewlenin ta’ finanzjament għal proġetti ta’ żvilupp tal-broadband b’veloċità għolja huma r-riżorsi proprji, il-finanzjament ibbażat fuq id-dħul, is-self, l-ekwità u l-għotjiet.

Broadband: Għajnuna mill-Istat

L-għajnuna mill-Istat għall-broadband tista’ tkun meħtieġa f’xi postijiet fejn is-suq ma jipprovdix l-investiment meħtieġ fl-infrastruttura.

Broadband: Netwerk u topoloġija

Netwerk tal-broadband jikkonsisti f’partijiet ġeografiċi. It-topoloġija ta’ netwerk tiddeskrivi kif il-partijiet differenti ta’ netwerk huma konnessi. It-topoloġiji l-aktar rilevanti għan-netwerks tas-sinsla u taż-żona huma t-topoloġiji tas-siġar, it-topoloġiji taċ-ċirku u t...

Broadband: saffi tan-netwerk u rwoli tan-negozju

Sabiex wieħed jifhem ir-rwoli li l-amministrazzjonijiet pubbliċi jistgħu jieħdu, huwa utli li wieħed jara s-saffi differenti li jiffurmaw netwerk tal-broadband kif ukoll ir-rwoli ewlenin tan-negozju.

Broadband: Tqabbil tat-teknoloġija

Tqabbil tat-teknoloġiji tal-broadband jippreżenta karatteristiċi ta’ kull soluzzjoni u jgħin biex jittieħdu deċiżjonijiet dwar l-aħjar soluzzjoni għal reġjuni differenti.