Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Dostępność stron internetowych w państwach członkowskich

Państwa członkowskie muszą promować dostępność stron internetowych poprzez programy szkoleniowe, podnoszenie świadomości i środki ułatwiające dostępność.

    Klawiatura z przyciskiem wprowadzania zastąpiona niebieskim przyciskiem odczytującym „dostępność” i ikoną niepełnosprawności obok niego.

© iStock by Getty Images -1149465351 GOCMEN

Oprócz konieczności przyjmowania krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu transpozycji obowiązków określonych w dyrektywie w sprawie dostępności sieci do prawa krajowego, państwa członkowskie muszą podjąć działania w celu dalszej poprawy dostępności sieci.

Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie muszą:

  • promowanie i ułatwianie programów szkoleniowych dla odpowiednich zainteresowanych stron i pracowników organów sektora publicznego;
  • podnoszenie świadomości na temat wymogów dostępności i ich korzyści dla użytkowników i właścicieli stron internetowych i aplikacji mobilnych;
  • informowanie użytkowników o możliwości przekazywania informacji zwrotnych w przypadku napotkania niedostępnych treści;
  • podjęcie środków w celu ułatwienia stosowania wymogów dostępności do innych rodzajów stron internetowych lub aplikacji mobilnych, z wyjątkiem tych stosowanych przez organy sektora publicznego.

Niniejsza strona internetowa zawiera zbiór linków do zasobów państw członkowskich w zakresie dostępności stron internetowych, takich jak informacje ogólne, wyjaśnienia, wytyczne, wytyczne, odpowiednie prawodawstwo i administracja, otrzymane od państw członkowskich. Lista będzie okresowo aktualizowana o nowe informacje, ponieważ Komisja Europejska otrzymuje dalsze zasoby od państw członkowskich. Publikacja na stronie internetowej nie oznacza, że Komisja Europejska popiera lub zgadza się z treścią.

Niniejsza strona może zawierać odniesienia do krajowych środków transponujących dyrektywę. Informacje na temat wszystkich środków krajowych można znaleźć na stronie internetowej EUR-Lex.

Państwa członkowskie są wymienione w porządku protokołu urzędowego (w porządku alfabetycznym w językach własnych państw członkowskich).

Jeśli masz więcej linków do polecenia, napisz na adres CNECT-WAD@ec.europa.eu.

Hiszpania

Francja

Chorwacja

Szwecja

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Dostęp do Internetu

Czym jest dostępność stron internetowych? Dostępność sieci umożliwia wszystkim, w tym osobom niepełnosprawnym, postrzeganie, rozumienie, nawigowanie i interakcję z Internetem.

Zobacz też