Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Dostęp do Internetu

Czym jest dostępność stron internetowych? Dostępność sieci umożliwia wszystkim, w tym osobom niepełnosprawnym, postrzeganie, rozumienie, nawigowanie i interakcję z Internetem.

  Klawiatura z przyciskiem „dostępności” w miejscu przycisku enter. Jest zielony i ma na nim ikonę niepełnosprawności.

Dostępność cyfrowa stała się jeszcze ważniejsza w czasie pandemii COVID-19 i nadal ma zasadnicze znaczenie dla dostosowania Europy do ery cyfrowej. Wraz z szybkim rozwojem usług informacyjnych i interaktywnych świadczonych za pośrednictwem sieci i urządzeń mobilnych część ludności może zostać wykluczona z podstawowych usług zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, takich jak uzyskiwanie informacji z usług publicznych, zakupy spożywcze, konsultacje medyczne, bankowość internetowa, usługi przesyłania wiadomości i telefonii wideo, aby wymienić tylko kilka.

Proste zmiany, które czynią strony internetowe i aplikacje bardziej „dostępnymi” mogą pomóc wszystkim, a nie tylko użytkownikom niepełnosprawnym. Na przykład możliwość słuchania tekstu, gdy nie ma wystarczającej ilości światła do czytania lub gdy wielozadaniowość lub czytanie napisów do filmu w hałaśliwym środowisku. Firmy z dostępnymi usługami mogą dotrzeć do większej, w większości niewykorzystanej bazy klientów i doświadczyć korzyści ekonomicznych z tego powodu. Szacuje się, że 100 mln osób w UE ma jakąś formę niepełnosprawności, co stanowi ważny rynek.

Dostępność cyfrowa to nie tylko kwestia standardów technicznych, architektury i projektowania stron internetowych. Jest to również prawo osób niepełnosprawnych do dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych na równych zasadach z wszystkimi innymi osobami, aby zapewnić im niezależność, integrację społeczną i zawodową oraz uczestnictwo w życiu społeczności (karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 26: Integracja osób niepełnosprawnych: „Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających na celu zapewnienie ich niezależności, integracji społecznej i zawodowej oraz uczestnictwa w życiu społeczności”. Jest ona zapisana w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD). Art. 9 konwencji, której stroną jest UE i jej państwa członkowskie, wymaga podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym, na równych zasadach z innymi osobami, dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym Internetu. W związku z tym UE uchwaliła przepisy mające na celu wspieranie praw osób niepełnosprawnych.

Dyrektywa w sprawie dostępności sieci

Dyrektywa w sprawie dostępności sieci(dyrektywa (UE)2016/2102) obowiązuje od 22 grudnia 2016 r. i zapewnia osobom niepełnosprawnym lepszy dostęp do stron internetowych i aplikacji mobilnych usług publicznych.

Dostępne jest streszczenie dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych.

Przepisy określone w dyrektywie odzwierciedlają bieżące prace Komisji na rzecz budowy społecznej i integracyjnej europejskiej „Unii równości”, w której wszyscy Europejczycy mogą odgrywać pełną i aktywną rolę w gospodarce cyfrowej i społeczeństwiecyfrowym.

Dyrektywa zobowiązuje strony internetowe i aplikacje organów sektora publicznego do „bardziej dostępnych”. Istnieje ograniczona liczba wyjątków, które obejmują nadawców i transmisję na żywo. Norma techniczna popiera dyrektywę, wyjaśniając, czego oczekuje się po określeniu „dostępny”.

Dyrektywa wymaga:

 • oświadczenie o dostępności dla każdej strony internetowej i aplikacji mobilnej, zawierające niedostępne treści i alternatywy, a także kontakty;
 • mechanizm informacji zwrotnej, dzięki któremu użytkownicy mogą zgłaszać problemy z dostępnością lub żądać informacji publikowanych w treściach niedostępnych;
 • regularne monitorowanie przez państwa członkowskie stron internetowych i aplikacji sektora publicznego oraz składanie Komisji co trzy lata sprawozdań z wyników.

Dyrektywa uzupełniaeuropejski aktw sprawie dostępności, który obejmuje szeroki zakres produktów i usług również w sektorze prywatnym. Dalsze prawodawstwo europejskie wspiera osoby niepełnosprawne w innych dziedzinach, w tym w łączności elektronicznej, audiowizualnych usługach medialnych, książkach elektronicznych, handlu elektronicznego i sprzęcie ICT. Informacje na temat tego, w jaki sposób te polityki UE wpływają na dostępność cyfrową, znajdują się w infografice „Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe”

Przegląd dyrektywy w sprawie dostępności sieci

Komisja Europejska dokonała przeglądu dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych w 2022 r. W przeglądzie uwzględniono wyniki konsultacji publicznych przeprowadzonych w 2021 r., w których zebrano opinie na temat stosowania dyrektywy w praktyce, pierwsze sprawozdania państw członkowskich z monitorowania dostępności oraz badanie uzupełniające.

Sprawozdanie Komisji jest publikowane na portalu EUR-Lex:

Te dokumenty i wyniki konsultacji są również publikowane na portaluHave yoursay.

Badanie wspierające przegląd dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych

W badaniu tym poparto przegląd dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych i jej aktów wykonawczych.

Badanie i łatwe do odczytania wersje są publikowane na portalu publikacji UE:

Wdrożenie dyrektywy w sprawie dostępności sieci

W 2018 r. Komisja Europejska przyjęła dwie decyzje wykonawcze zapewniające jednolite warunki wdrażania dyrektywy:

 1. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523 ustanawiająca wzór oświadczenia o dostępności
 2. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1524 ustanawiająca metodykę monitorowania i ustalenia dotyczące sprawozdawczości przez państwa członkowskie

Od 2018 r. zaktualizowano trzecią decyzję wykonawczą w sprawie normy zharmonizowanej dla stron internetowych i aplikacji mobilnych, która przewiduje domniemanie zgodności z dyrektywą. Obowiązującą normą zharmonizowaną jest EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) PDF,która jest zgodna z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych: WCAG 2.1. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Grupa ekspertów ds. dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych (WADEX) zrzesza przedstawicieli państw członkowskich, aby wspierać wdrażanie dyrektywy, ułatwiać współpracę między państwami członkowskimi a zainteresowanymi stronami oraz wymieniać najlepsze praktyki.

Transpozycja dyrektywy w sprawie dostępności sieci

Wszystkie państwa członkowskie dokonały transpozycji dyrektywy do prawa krajowego (termin upłynął 23 września 2018 r.).

Wykaz krajowych środków transpozycji

Wsparcie poprzez finansowanie projektów badawczych i pilotażowych

Komisja zapewnia wsparcie finansowe na badania i wdrażanie dostępności stron internetowych i dostępnych rozwiązań technologicznych.

Ostatnie przykłady projektów obejmują:

 • Wai-Tools, które zrzesza kluczowych partnerów z przemysłu, rządu i środowiska badawczego w celu ustanowienia jednolitych zasad testowania dostępności;
 • WADcher, która tworzy platformę oceny dostępności, monitorowania i sprawozdawczości;
 • Wai-Guide, który projektuje programy edukacyjne w zakresie dostępności stron internetowych, opracowuje wytyczne dotyczące tworzenia narzędzi i zajmuje się aspektami dostępności pojawiających się technologii, takimi jak środowisko wciągające i sieć rzeczy;
 • We4Authors, co ułatwia włączenie funkcji dostępności jako domyślnej opcji w narzędziach do tworzenia.

 

Najnowsze

POLITYKA I PRAWODAWSTWO |
Dyrektywa w sprawie dostępności stron internetowych – sprawozdania monitorujące

Dyrektywa w sprawie dostępności stron internetowych wymaga, aby państwa członkowskie co trzy lata składały sprawozdania z wyników swoich działań monitorujących. Państwa członkowskie opublikowały sprawozdania z pierwszego okresu monitorowania na swoich krajowych stronach internetowych.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Włączenie cyfrowe

Włączenie cyfrowe to podejmowane na poziomie UE starania mające na celu zapewnienie, by wszyscy mogli wnieść wkład w świat cyfrowy i czerpać z niego korzyści.

Szczegółowe wyjaśnienia