Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

regler för e-handel i EU

Europeiska kommissionen bryter ner online-barriärer så att människor kan få full tillgång till alla varor och tjänster som erbjuds online av företag i EU.

  Någon som håller en surfplatta, och en digital ikon av en shoppingvagn dyker upp.

© iStock by Getty Images -12068000961 ipopba

EU har gjort det enklare och säkrare för europeiska konsumenter att handla online oavsett var de befinner sig i EU. För att nå e-handelns fulla potential har EU arbetat med följande:

 • det reviderade betaltjänstdirektivet och nya regler om gränsöverskridande paketleveranstjänster som redan är i kraft.
 • nya regler för att stoppa omotiverad geoblockering.
 • reviderade konsumentskyddsregler.
 • nya momsregler för onlineförsäljning av varor och tjänster.

Nya regler för att få ett slut på omotiverad geoblockering i EU

Geoblockering hindrar oss från att köpa från en webbplats som är baserad i en annan EU-medlemsstat. Detta skapar hinder för konsumenter i gränsöverskridande shopping.

Vad gör kommissionen åt det?

Kommissionen har meddelat EU-omfattande regler för att få slut på diskriminering på nätet på grund av nationalitet eller bosättningsort. Den inför också regler för att se till att vi inte längre står inför omotiverade hinder, t.ex. att omdirigeras tillbaka till landsspecifika webbplatser eller att behöva betala med betal- eller kreditkort från ett visst land.

Dessa regler kommer att bidra till att onlineförsäljare behandlar alla konsumenter i EU lika oavsett var de väljer att handla.

Läs mer om geoblockering genom att läsa via Q &A, som finns på följande språk: 

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

Göra gränsöverskridande paketleveranser billigare

Gränsöverskridande paketleveranspriser är i genomsnitt 3 till 5 gånger högre än inhemska leveranspriser för alla produkter. Omkring 62 procent av företag som vill sälja online identifierar höga leveranskostnader som ett problem. Detta är ett hinder för utvecklingen av gränsöverskridande e-handel.

Nya regler om gränsöverskridande paketleveranstjänster online gör det lättare att hitta det billigaste sättet att skicka ett paket från en medlemsstat till en annan.

Vad ändrar de nya reglerna?

Det finns inget tak för leveranspriserna, men företagen måste nu tydligt redovisa sina priser, så att konsumenten enkelt kan jämföra alternativ. Konsumenterna kan konsultera paketleveranspriser på en särskild webbplats på Europeiska kommissionens webbplats.

De nationella myndigheterna kommer varje år att samla in information från paketleveransföretag. Om paketleveranser omfattas av en skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster kommer de nationella regleringsmyndigheterna att vara skyldiga att bedöma om taxorna är orimligt höga.

Skydda dina rättigheter som onlinekonsument

EU-omfattande regler gör det lättare för medlemsstaterna att skydda konsumenterna på nätet. Dessa regler gör det möjligt att ta bort webbplatser eller konton på sociala medier där bedrägerier har identifierats. De gör det också möjligt att begära information från internetleverantörer eller banker för att spåra identiteten hos oseriösa onlinehandlare.

Kommissionen har föreslagit nya regler för digitala avtal, som kommer att börja tillämpas i slutet av 2021. Reglerna kommer att skapa tydligare rättigheter för konsumenterna när de får tillgång till digitalt innehåll och digitala tjänster.

Till exempel, om det digitala innehållet som användarna får inte är som överenskommits eller som de rimligen förväntat sig, har de särskilda avtalsenliga rättigheter. Dessa rättigheter gäller även när konsumenten har lämnat personuppgifter till näringsidkaren utan att betala ett pris.

Kommissionen föreslog en ny överenskommelse för konsumenterna 2018 för att ytterligare stärka konsumenternas rättigheter på nätet. I den nya överenskommelsen föreslås följande: 

 • e-marknadsplatser måste informera konsumenterna om huruvida de handlar från en näringsidkare eller en privatperson, så att de är medvetna om sina rättigheter om något går fel.
 • när konsumenter söker på nätet kommer de att informeras tydligt när ett sökresultat betalas av en näringsidkare och e-marknadsplatser måste informera om de viktigaste parametrarna som avgör resultatens rangordning.
 • när konsumenter betalar för en digital tjänst kommer de att dra nytta av vissa informationsrättigheter med 14 dagar för att häva avtalet.

Mer information om konsumenträttigheter och information om rättigheter som EU-medborgare finns på alla EU-språk.

Underlätta tillgången till audiovisuella tjänster

Européerna kan använda sina onlineabonnemang på filmer, sportevenemang, e-böcker, videospel eller musik när de reser i EU. Kommissionen arbetar för att skapa en modern ram för upphovsrätten i EU som kommer att möjliggöra mer gränsöverskridande tillgång till innehåll online genom att göra licensiering för onlineöverföring enklare.

Nya EU-regler för audiovisuella medier har överenskommits om, anpassa befintliga regler till den digitala tidsåldern och främja europeiska verk och bevara den kulturella mångfalden. Dessa regler är ännu inte i kraft.

Lagen om digitala tjänster 

Kommissionen har antagit ett förslag till lag om digitala tjänster. Tillsammans med en lag om digitala marknader kommer detta förslag att skapa ett säkrare och öppnare digitalt utrymme för alla användare och säkerställa lika villkor för företagen.

DSA har tre specifika mål: 

 • att på ett effektivare sätt skydda konsumenterna och deras grundläggande rättigheter på nätet.
 • att inrätta en kraftfull ram för transparens och ansvarsskyldighet för onlineplattformar.
 • främja innovation, tillväxt och konkurrenskraft på den inre marknaden.

E-handelsdirektivet förblir hörnstenen i den digitala lagstiftningen, men mycket har förändrats sedan det antogs för 20 år sedan. Rättsakten om digitala tjänster kommer att ta itu med dessa förändringar och de utmaningar som följer med dem, särskilt när det gäller onlineförmedlare.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Kommissionen offentliggör en mall för grindvakter enligt rättsakten om digitala marknader för deras rapporteringsskyldigheter när det gäller konsumentprofileringstekniker

I dag offentliggjorde kommissionen en mall för rapportering om metoder för profilering av konsumenter och en oberoende granskning av sådana rapporter. Grindvakterna är skyldiga att lämna in rapporterna till kommissionen som en del av sina skyldigheter enligt artikel 15 i rättsakten om digitala marknader.

PRESS RELEASE |
Tillståndet i unionen 2017: EU-kommissionen föreslår en färdväg för det digitala decenniet för att genomföra EU:s digitalisering fram till 2030

Kommissionen har i veckan föreslagit en färdväg för det digitala decenniet, en konkret plan för att uppnå den digitala omvandlingen av vårt samhälle och vår ekonomi senast 2030. Den föreslagna färdvägen kommer att omsätta EU:s digitala ambitioner för 2030 i konkret handling. Den kommer att omfatta ett ramverk för styrning som bygger på en årlig mekanism för samarbete med EU-länderna för att uppnå 2030 års mål för det digitala decenniet på unionsnivå i fråga om digitala färdigheter, digital infrastruktur och digitalisering av företag och offentliga tjänster. Den syftar också till att

PRESS RELEASE |
European Commission and European Parliament take stock of the progress made in breaking down barriers to e-commerce in the EU

Consumers and businesses show an increasing interest in shopping and selling across the EU. Online sales of products are growing by 22% per year. However, some traders still make it difficult for customers from another EU Member State to buy online or to benefit from equally advantageous prices in comparison with local clients. Vice-President Ansip and Commissioners Bieńkowska, Jourová and Gabriel met in Strasbourg with members of the European Parliament to take stock of the progress made in breaking down the barriers to e-commerce in the EU and discuss next opportunities and challenges.

Läs mer

Översikt

Onlineplattformar och e-handel

EU vill se till att företag och människor kan använda onlineplattformar och e-handelstjänster oavsett var i EU de befinner sig.

Fördjupning

direktivet om e-handel

E-handelsdirektivet är den grundläggande rättsliga ramen för onlinetjänster i EU. Syftet är att undanröja hinder för gränsöverskridande onlinetjänster.

Se också

Online-plattformar

Europeiska kommissionen syftar till att främja en miljö där onlineplattformar blomstrar, behandlar användarna rättvist och vidtar åtgärder för att begränsa spridningen av olagligt innehåll.

Paketet om digitala tjänster

Rättsakten om digitala tjänster och rättsakten om digitala marknader syftar till att skapa ett säkrare digitalt utrymme där användarnas grundläggande rättigheter skyddas och att skapa lika villkor för företag.