Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Публикация

Закон за данните: Предложение за регламент относно хармонизирани правила за справедлив достъп до данни и тяхното използване

Законодателният акт за данните има за цел да увеличи максимално стойността на данните в икономиката, като гарантира, че по-широк кръг от заинтересовани страни придобиват контрол върху своите данни и че повече данни са достъпни за иновативно използване, като същевременно се запазват стимулите за инвестиране в генерирането на данни.

Data Act: Proposal for a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data

GettyImages

Законодателният акт за данните допълва Регламента относно управлението на данните, предложен през ноември 2020 г. — първият резултат в рамките на европейската стратегия за данните

Related content

Доклад за оценка на въздействието и подкрепящи проучвания, придружаващи предложението за законодателен акт за данните

Policy and legislation | 23 февруари 2022

Настоящата оценка на въздействието придружава предложението за регламент относно хармонизирани правила за справедлив достъп до данни и тяхното използване („Законодателен акт за данните“).