Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Adfærdskodeksen for desinformation fra 2022

Større onlineplatforme, nye og specialiserede platforme, aktører i reklamebranchen, faktatjekkere, forskning og civilsamfundsorganisationer leverede en styrket adfærdskodeks om desinformation i overensstemmelse med Kommissionens vejledning fra maj 2021

© European Commission

Den styrkede adfærdskodeks om desinformation blev undertegnet og forelagt den 16. juni 2022 af 34 underskrivere, der har tilsluttet sig revisionen af kodeksen fra 2018.

Den nye kodeks har til formål at nå målene i Kommissionens vejledning, der blev fremlagt i maj 2021, ved at fastsætte en bredere vifte af tilsagn og foranstaltninger til bekæmpelse af desinformation på internettet.

Adfærdskodeksen for2022 er resultatet af det arbejde, som underskriverne har udført. Det er op til underskriverne at afgøre, hvilke forpligtelser de underskriver, og det er deres ansvar at sikre en effektiv gennemførelse af deres forpligtelser. Kodeksen er ikke godkendt af Kommissionen, mens Kommissionen redegør for sine forventninger i vejledningen og mener, at kodeksen som helhed opfylder disse forventninger.

Underskrivere forpligtede sig til at træffe foranstaltninger på flere områder, f.eks. demonetisering af udbredelsen af desinformation sikring af gennemsigtighed i den politiske reklame styrkelse af brugerne styrkelse af samarbejdet med faktatjekkere og give forskerne bedre adgang til data.

I erkendelse af betydningen af at gøre kodeksen fremtidssikret blev underskriverne enige om at etablere en ramme for yderligere samarbejde gennem en permanent taskforce. Kodeksen indeholder også en styrket overvågningsramme baseret på kvalitative rapporteringselementer og indikatorer på serviceniveau, der måler effektiviteten af dens gennemførelse. Underskriverne vil oprette et gennemsigtighedscenter, der giver offentligheden et klart overblik over de politikker, de indfører for at gennemføre deres forpligtelser, og vil regelmæssigt ajourføre det med de relevante data.

Den styrkede kode

Adfærdskodeksen om desinformation er et første af sin art, hvorigennem relevante aktører i branchen — for første gang i 2018 — blev enige om selvregulerende standarder for bekæmpelse af desinformation.

Revisionsprocessen blev indledt i juni 2021, og efter undertegnelsen og forelæggelsen af den reviderede kodeks den 16. juni 2022 vil den nye kodeks blive en del af en bredere lovgivningsmæssig ramme i kombination med lovgivningen om gennemsigtighed og målretning af politisk reklame og retsakten om digitale tjenester. For underskrivere, der er meget store onlineplatforme, har kodeksen til formål at blive en afbødende foranstaltning og en adfærdskodeks, der er anerkendt inden for rammerne af retsakten om digitale tjenester.

Den styrkede adfærdskodeks indeholder 44 forpligtelser og 128 specifikke foranstaltninger på følgende områder.

 • Demonetisering: reduktion af de finansielle incitamenter for leverandører af desinformation

  Den styrkede kodeks har til formål at sikre, at leverandører af desinformation ikke drager fordel af reklameindtægter. Underskriverne forpligter sig til stærkere foranstaltninger til at undgå placering af reklamer ved siden af desinformation samt formidling af reklamer, der indeholder desinformation. Kodeksen etablerer også et mere effektivt samarbejde mellem aktørerne i reklamesektoren, hvilket giver mulighed for en stærkere fælles indsats.  

 • Gennemsigtighed i den politiske reklame

  I erkendelse af politisk reklames betydning for udformningen af det offentlige liv forpligter den styrkede kodeks underskriverne til at indføre stærkere gennemsigtighedsforanstaltninger, der giver brugerne mulighed for nemt at genkende politiske annoncer ved at give en mere effektiv mærkning, forpligte sig til at afsløre sponsor, annonceforbrug og visningsperiode.  Desuden forpligter underskriverne sig til at etablere effektive og søgbare annoncebiblioteker til politisk reklame.

 • Sikring af tjenesternes integritet

  Kodeksen vil styrke de foranstaltninger, der skal mindske manipulerende adfærd, der anvendes til at sprede desinformation (f.eks. falske konti, bot-drevet forstærkning, efterligning, ondsindede dybe forfalskninger), og etablere et stærkere samarbejde mellem underskriverne for at bekæmpe udfordringerne i forbindelse med sådanne teknikker. Underskriverne vil blive enige om en tværtjenstlig forståelse af ikke-tilladt manipulerende adfærd og praksis for spredning af desinformation. De vil også være forpligtet til regelmæssigt at gennemgå listen over taktikker, teknikker og procedurer (TTP'er), der anvendes af ondsindede aktører, og vil gennemføre klare politikker, der dækker den vifte af adfærd og praksis, der er identificeret.

 • Styrkelse af brugerne

  Brugerne vil blive bedre beskyttet mod desinformation gennem forbedrede værktøjer til at genkende, forstå og markere desinformation, få adgang til autoritative kilder og gennem mediekendskabsinitiativer. Kodeksen vil navnlig sikre, at der indføres sikker designpraksis for at begrænse spredningen af desinformation og sikre større gennemsigtighed i deres anbefalingssystemer og tilpasse dem til at begrænse udbredelsen af desinformation.

 • Styrkelse af forskere

  Kodeksen fastsætter, at onlineplatforme yder bedre støtte til forskning i desinformation. Forskere vil få bedre og bredere adgang til platformenes data. Det betyder, at der sikres automatiseret adgang til ikkepersonlige, anonymiserede, aggregerede eller åbenlyst offentliggjorte data, og at der arbejdes på at etablere en forvaltningsstruktur for at forenkle adgangen til data, der kræver yderligere kontrol.

 • Styrkelse af faktatjek-fællesskabet

  Den nye kodeks vil udvide faktatjekkets dækning i alle EU's medlemsstater og sprog og sikre, at platformene vil gøre mere konsekvent brug af faktatjek af deres tjenester. Kodeksen arbejder desuden på at sikre rimelige finansielle bidrag til faktatjekkeres arbejde og bedre adgang til faktatjekkere til oplysninger, der letter deres daglige arbejde.

 • Gennemsigtighedscenter og taskforce

  Gennemsigtighedscentret, der er tilgængeligt for alle borgere, vil give mulighed for et let overblik over gennemførelsen af kodeksens foranstaltninger og sikre gennemsigtighed og regelmæssige ajourføringer af relevante data. Den permanente taskforce vil holde kodeksen fremtidssikret og egnet til formålet ved at oprette et forum — bl.a. — for at gennemgå og tilpasse tilsagnene i lyset af den teknologiske, samfundsmæssige, markedsmæssige og lovgivningsmæssige udvikling. Taskforcen består af repræsentanter for underskriverne, Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Audiovisuelle Medier, Det Europæiske Observatorium for Digitale Medier og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og ledes af Kommissionen.

 • Styrket overvågningsramme

  Kodeksen har en stærk overvågningsramme, herunder indikatorer på serviceniveau til måling af kodeksens gennemførelse i hele EU og på medlemsstatsniveau. I begyndelsen af 2023 vil underskriverne forelægge Kommissionen de første basisrapporter om deres gennemførelse af kodeksen. Efterfølgende vil meget store onlineplatforme, som defineret i loven om digitale tjenester (DSA), rapportere hver sjette måned, mens andre signatarer rapporterer på årsbasis. Den styrkede kodeks indeholder også en klar forpligtelse til at arbejde hen imod at fastlægge strukturelle indikatorer, der gør det muligt at måle kodeksens samlede indvirkning på desinformation.

Skridt fremad

Underskriverne har seks måneder til at gennemføre de forpligtelser og foranstaltninger, de har tilsluttet sig.

Sammen med Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Audiovisuelle Medietjenester (ERGA) og Det Europæiske Observatorium for Digitale Medier (EDMO) vil Kommissionen regelmæssigt vurdere de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af kodeksen, på grundlag af den detaljerede kvalitative og kvantitative rapportering, der forventes fra underskriverne.

Den oprettede taskforce, som mødes efter behov og mindst hver sjette måned, vil overvåge og tilpasse tilsagnene i lyset af den teknologiske, samfundsmæssige, markedsmæssige og lovgivningsmæssige udvikling.

Vejen, der førte til den styrkede kodeks for 2022

Adfærdskodeksen for desinformation fra 2018 samlede for første gang globale aktører i branchen for at forpligte sig til at bekæmpe desinformation. Som et centralt element i EU's strategi mod desinformation har kodeksen vist sig at være et effektivt redskab til at begrænse udbredelsen af desinformation på internettet, herunder i valgperioder, og til hurtigt at reagere på kriser som f.eks. coronaviruspandemien og krigen i Ukraine.

Efter Kommissionens vurdering af den første gennemførelsesperiode offentliggjorde Kommissionen i maj 2021 en detaljeret vejledning for at afhjælpe manglerne i 2018-kodeksen og foreslog løsninger, der kan gøre den mere effektiv. Underskriverne af 2018-kodeksen, som sammen med en bred vifte af potentielle underskrivere deltog i den revisionsproces, der førte til den styrkede kodeks, der blev forelagt Kommissionen den 16. juni 2022.

Seneste nyheder

Se også

Det store billede

Bekæmpelse af desinformation på internettet

Kommissionen bekæmper udbredelsen af desinformation og misinformation online for at sikre beskyttelsen af europæiske værdier og demokratiske systemer.

Se også