Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Disinformaatiota koskevat vuoden 2022 käytännesäännöt

Tärkeimmät verkkoalustat, uudet ja erikoistuneet alustat, mainosalan toimijat, faktantarkistajat, tutkimus- ja kansalaisjärjestöt laativat disinformaatiota koskevat käytännesäännöt toukokuussa 2021 annettujen komission ohjeiden mukaisesti.

© European Commission

Disinformaatiota koskevat vahvistetut käytännesäännöt on allekirjoittanut ja esitellyt 16. kesäkuuta 2022 34 allekirjoittajaa, jotka ovat liittyneet vuoden 2018 käytännesääntöjen tarkistusprosessiin.

Uusilla käytännesäännöillä pyritään saavuttamaan toukokuussa 2021 esitettyjen komission ohjeiden tavoitteet asettamalla laajempi joukko sitoumuksia ja toimenpiteitä verkossa tapahtuvan disinformaation torjumiseksi.

Vuoden 2022 käytännesäännöt ovat seurausta allekirjoittajien tekemästä työstä. Allekirjoittajien on päätettävä, mihin sitoumuksiin ne sitoutuvat, ja niiden vastuulla on varmistaa sitoumustensa täytäntöönpanon tehokkuus. Komissio ei hyväksy käytännesääntöjä, kun taas komissio on esittänyt ohjeissa odotuksensa ja katsoo, että käytännesäännöt kokonaisuudessaan täyttävät nämä odotukset.

Allekirjoittajat sitoutuivat toteuttamaan toimia useilla aloilla, kuten disinformaation levittämisen demonetisointi; poliittisen mainonnan avoimuuden varmistaminen; käyttäjien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen; yhteistyön tehostaminen faktantarkistajien kanssa; ja tarjoamalla tutkijoille paremmat mahdollisuudet saada tietoja.

Tunnustaen, että käytännesääntöjen tulevaisuuden vaatimukset on tärkeää tehdä, allekirjoittajat sopivat perustavansa puitteet yhteistyön jatkamiselle pysyvän työryhmän avulla. Säännöstöön sisältyy myös tehostettu seurantakehys, joka perustuu laadullisiin raportointielementteihin ja niiden täytäntöönpanon tehokkuutta mittaaviin palvelutason indikaattoreihin. Allekirjoittajat perustavat avoimuuskeskuksen, joka antaa kansalaisille selkeän yleiskuvan toimintalinjoista, joita ne ovat ottaneet käyttöön sitoumustensa täytäntöönpanemiseksi, ja päivittää sitä säännöllisesti asiaankuuluvien tietojen perusteella.

Vahvemmat koodit

Disinformaatiota koskevat käytännesäännöt ovat ensimmäinen laatuaan väline, jonka avulla alan asiaankuuluvat toimijat sopivat – ensimmäistä kertaa vuonna 2018 – itsesääntelystandardeista disinformaation torjumiseksi.

Sen tarkistusprosessi käynnistettiin kesäkuussa 2021, ja sen jälkeen kun tarkistetut käytännesäännöt allekirjoitettiin ja esiteltiin 16. kesäkuuta 2022, uudesta säännöstöstä tulee osa laajempaa sääntelykehystä yhdessä poliittisen mainonnan avoimuutta ja kohdentamista koskevan lainsäädännön ja digitaalisia palveluja koskevan säädöksen kanssa. Niiden allekirjoittajien osalta, jotka ovat erittäin suuria verkkoalustoja, käytännesääntöjen tavoitteena on olla lieventävä toimenpide ja menettelysäännöt, jotka tunnustetaan digipalvelusäädöksen yhteissääntelykehyksessä.

Vahvistetut käytännesäännöt sisältävät 44 sitoumusta ja 128 erityistoimenpidettä seuraavilla aloilla:

 • Demonetisointi: disinformaation välittäjien taloudellisten kannustimien vähentäminen

  Vahvistetuilla käytännesäännöillä pyritään varmistamaan, että disinformaation välittäjät eivät hyödy mainostuloista. Allekirjoittajat sitoutuvat vahvempiin toimenpiteisiin, joilla vältetään mainonnan sijoittaminen disinformaation viereen sekä disinformaatiota sisältävän mainonnan levittäminen. Käytännesäännöillä luodaan myös tehokkaampaa yhteistyötä mainosalan toimijoiden kesken, mikä mahdollistaa tiiviimmän yhteisen toiminnan.  

 • Poliittisen mainonnan läpinäkyvyys

  Kun otetaan huomioon poliittisen mainonnan merkitys julkisen elämän muokkaamisessa, vahvistetut käytännesäännöt velvoittavat allekirjoittajat ottamaan käyttöön tiukempia avoimuustoimenpiteitä, joiden avulla käyttäjät voivat helposti tunnistaa poliittiset mainokset tarjoamalla tehokkaampia merkintöjä, sitoutumalla paljastamaan sponsorin, mainosten käytön ja näyttöajan.  Lisäksi allekirjoittajat sitoutuvat ottamaan käyttöön tehokkaita ja hakukelpoisia mainoskirjastoja poliittista mainontaa varten.

 • Palvelujen eheyden varmistaminen

  Käytännesäännöillä vahvistetaan toimenpiteitä disinformaation levittämiseen käytettävän manipuloivan käyttäytymisen vähentämiseksi (esim. valetilit, bottivetoinen vahvistus, imitointi, pahantahtoiset syväväärennökset) ja vahvistetaan allekirjoittajien välistä yhteistyötä tällaisiin tekniikoihin liittyvien haasteiden torjumiseksi. Allekirjoittajat sopivat eri yksiköiden välisestä käsityksestä disinformaation levittämiseen liittyvistä luvattomista manipuloivista käyttäytymistavoista ja käytännöistä. Niiden on myös tarkistettava määräajoin vihamielisten toimijoiden käyttämien taktiikoiden, tekniikoiden ja menettelyjen luetteloa ja pantava täytäntöön selkeät toimintaperiaatteet, jotka kattavat havaitut käyttäytymismallit ja käytännöt.

 • Käyttäjien voimaannuttaminen

  Käyttäjiä suojellaan paremmin disinformaatiolta parantamalla välineitä disinformaation tunnistamiseksi, ymmärtämiseksi ja liputtamiseksi, pääsyyn arvovaltaisiin lähteisiin ja medialukutaitoaloitteiden avulla. Käytännesäännöillä varmistetaan erityisesti, että otetaan käyttöön turvallisia suunnittelukäytäntöjä disinformaation leviämisen rajoittamiseksi ja niiden suosittelujärjestelmien avoimuuden lisäämiseksi ja mukautetaan niitä disinformaation leviämisen rajoittamiseksi.

 • Tutkijoiden voimaannuttaminen

  Käytännesääntöjen mukaan verkkoalustat tukevat paremmin disinformaatiota koskevaa tutkimusta. Tutkijoilla on parempi ja laajempi pääsy alustojen tietoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että varmistetaan automaattinen pääsy muihin kuin henkilötietoihin, anonymisoituihin, yhdistettyihin tai selvästi tehtyihin julkisiin tietoihin ja pyritään luomaan hallintorakenne, jolla yksinkertaistetaan pääsyä tietoihin, jotka edellyttävät lisätarkastuksia.

 • Faktantarkistavan yhteisön voimaannuttaminen

  Uusilla käytännesäännöillä laajennetaan faktantarkistamisen kattavuutta kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin ja kieliin ja varmistetaan, että alustat hyödyntävät yksiköissään entistä johdonmukaisemmin faktantarkistusta. Lisäksi käytännesäännöillä pyritään varmistamaan, että faktantarkistajien työlle annetaan oikeudenmukaiset rahoitusosuudet ja että faktantarkistajat saavat helpommin tietoa, joka helpottaa heidän päivittäistä työtään.

 • Avoimuuskeskus ja työryhmä

  Avoimuuskeskus, joka on kaikkien kansalaisten käytettävissä, antaa helpon yleiskuvan käytännesääntöjen toimenpiteiden täytäntöönpanosta, lisää avoimuutta ja päivittää säännöllisesti asiaankuuluvia tietoja. Pysyvä työryhmä pitää käytännesäännöt tulevaisuuden vaatimukset täyttävinä ja tarkoituksenmukaisina perustamalla muun muassa foorumin sitoumusten tarkistamiseksi ja mukauttamiseksi teknologian, yhteiskunnan, markkinoiden ja lainsäädännön kehityksen huomioon ottamiseksi. Työryhmä koostuu allekirjoittajien, audiovisuaalisia mediapalveluja käsittelevän Euroopan sääntelyviranomaisten ryhmän, Euroopan digitaalisen median seurantakeskuksen ja Euroopan ulkosuhdehallinnon edustajista, ja sen puheenjohtajana toimii komissio.

 • Tehostettu seurantakehys

  Käytännesäännöstöön sisältyy vahva seurantakehys, mukaan lukien palvelutasoindikaattorit, joilla mitataan käytännesääntöjen täytäntöönpanoa kaikkialla ja jäsenvaltioiden tasolla. Vuoden 2023 alkuun mennessä allekirjoittajat toimittavat komissiolle ensimmäiset perusraportit käytännesääntöjen täytäntöönpanosta. Tämän jälkeen erittäin suuret verkkoalustat, sellaisina kuin ne on määritelty digitaalisia palveluja koskevassa säädöksessä, raportoivat kuuden kuukauden välein, kun taas muut allekirjoittajat raportoivat vuosittain. Vahvistetut käytännesäännöt sisältävät myös selkeän sitoumuksen pyrkiä luomaan rakenteellisia indikaattoreita, joiden avulla voidaan mitata käytännesääntöjen yleistä vaikutusta disinformaatioon.

Askeleet eteenpäin

Allekirjoittajilla on kuusi kuukautta aikaa panna täytäntöön sitoumukset ja toimenpiteet, joihin ne ovat sitoutuneet.

Komissio arvioi yhdessä audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän (ERGA) ja Euroopan digitaalisen median seurantakeskuksen (EDMO) kanssa säännöllisesti käytännesääntöjen täytäntöönpanon edistymistä allekirjoittajilta odotettavissa olevan yksityiskohtaisen laadullisen ja määrällisen raportoinnin perusteella.

Perustettu työryhmä, joka kokoontuu tarpeen mukaan ja vähintään kuuden kuukauden välein, seuraa ja mukauttaa sitoumuksia teknologian, yhteiskunnan, markkinoiden ja lainsäädännön kehityksen huomioon ottamiseksi.

Tie, joka johti vuoden 2022 vahvistettuun säännöstöön

Disinformaatiota koskevat vuoden 2018 käytännesäännöttoivat ensimmäistä kertaa yhteen maailmanlaajuiset toimijat sitoutumaan disinformaation torjuntaan. Disinformaation vastaisen EU:n strategianytimessäkäytännesäännötovat osoittautuneet tehokkaaksi välineeksi, jolla voidaan rajoittaa verkossa tapahtuvan disinformaation leviämistä myös vaalikausina ja reagoida nopeasti kriiseihin, kuten koronaviruspandemiaan ja Ukrainan sotaan.

Sen jälkeen kun komissio oli arvioinut ensimmäistä täytäntöönpanokauttaan, se julkaisi toukokuussa 2021 yksityiskohtaiset ohjeet vuoden 2018 käytännesääntöjen puutteiden korjaamiseksi ja ehdotti ratkaisuja niiden tehostamiseksi. Vuoden 2018 käytännesääntöjen allekirjoittajat, joihin liittyy useita mahdollisia allekirjoittajia, osallistuivat tarkistusprosessiin, joka johti lujitettujen käytännesääntöjen laatimiseen ja joka esiteltiin komissiolle 16. kesäkuuta 2022.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Disinformaatiota koskevien käytännesääntöjen vahvistaminen: Allekirjoittajat kartoittavat tapoja tehostaa työtä vuoden kuluttua käynnistämisestä

Varapuheenjohtaja Věra Jourová ja viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston pääjohtaja Roberto Viola tapaavat disinformaatiota koskevien vuoden 2022 tehostettujen käytännesääntöjen allekirjoittajat, jotka kokoontuvat maanantaina 5. kesäkuuta käytännesääntötyöryhmän täysistuntoon, jonka puheenjohtajana toimii komissio.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Verkossa tapahtuvan disinformaation torjunta

Komissio torjuu disinformaation ja väärän tiedon leviämistä verkossa varmistaakseen eurooppalaisten arvojen ja demokraattisten järjestelmien suojelun.

Katso myös

Covid-19-disinformaation seurantaohjelma

Disinformaatiota koskevien käytännesääntöjen allekirjoittajat toteuttavat covid-19-disinformaation seurantaohjelmaa, jonka tarkoituksena on pitää ihmiset ajan tasalla viruksesta ja rokotteista.