Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kodex zásad boje proti dezinformacím z roku 2022

Hlavní online platformy, vznikající a specializované platformy, subjekty v reklamním průmyslu, ověřovatelé faktů, výzkumné organizace a organizace občanské společnosti předložily posílený kodex zásad v oblasti dezinformací v návaznosti na pokyny Komise z května 2021

© European Commission

Posílený kodex zásad v oblasti dezinformací podepsalo a předložilo dne 16. června 2022 34 signatářů, kteří se připojili k procesu revize kodexu z roku 2018.

Cílem nového kodexu je dosáhnout cílů pokynů Komise předložených v květnu 2021 stanovením širší škály závazků a opatření pro boj proti dezinformacím na internetu.

Kodex zásad z roku2022 je výsledkem práce signatářů. Je na signatářích, aby rozhodli, ke kterým závazkům se podepíší, a jejich odpovědností je zajistit účinnost plnění svých závazků. Kodex není Komisí schválen, zatímco Komise v pokynech uvedla svá očekávání a domnívá se, že kodex jako celek tato očekávání splňuje.

Signatáři, kteří se zavázali jednat v několika oblastech, např. démonizace šíření dezinformací; zajištění transparentnosti politické reklamy; posílení postavení uživatelů; posílení spolupráce s ověřovateli faktů; a poskytnout výzkumným pracovníkům lepší přístup k datům.

Signatáři uznali, že je důležité, aby kodex obstál i v budoucnu, a proto se dohodli na vytvoření rámce pro další spolupráci prostřednictvím stálé pracovní skupiny. Kodex rovněž obsahuje posílený monitorovací rámec založený na kvalitativních prvcích podávání zpráv a ukazatelích na úrovni služeb, které měří účinnost jeho provádění. Signatáři zřídí středisko transparentnosti, které veřejnosti poskytne jasný přehled o politikách, které zavedli k plnění svých závazků, a budou jej pravidelně aktualizovat o příslušné údaje.

Posílený kód

Kodex zásad boje proti dezinformacím je prvním nástrojem svého druhu, jehož prostřednictvím se příslušní aktéři v tomto odvětví poprvé v roce 2018 dohodli na samoregulačních normách v boji proti dezinformacím.

Proces revize byl zahájen v červnu 2021 a po podpisu a předložení revidovaného kodexu dne 16. června 2022 se nový kodex stane součástí širšího regulačního rámce v kombinaci s právními předpisy o transparentnosti a cílení politické reklamy a aktem o digitálních službách. Pro signatáře, kteří jsou velmi velkými on-line platformami, má kodex za cíl stát se zmírňujícím opatřením a kodexem chování uznávaným v rámci společné regulace aktu o digitálních službách.

Posílený kodex postupů obsahuje 44 závazků a 128 konkrétních opatření v následujících oblastech.

 • Démonizace: snížení finančních pobídek pro poskytovatele dezinformací

  Cílem posíleného kodexu je zajistit, aby poskytovatelé dezinformací neměli prospěch z příjmů z reklamy. Signatáři se zavazují k přísnějším opatřením, která zabrání umísťování reklamy vedle dezinformací, jakož i šíření reklamy obsahující dezinformace. Kodex rovněž zavádí účinnější spolupráci mezi subjekty v odvětví reklamy a umožňuje silnější společnou činnost.  

 • Transparentnost politické reklamy

  Posílený kodex uznává význam politické reklamy pro utváření veřejného života a zavazuje signatáře, aby zavedli přísnější opatření v oblasti transparentnosti, která uživatelům umožní snadno rozpoznat politickou reklamu tím, že poskytnou účinnější označování, zaváže se odhalit sponzora, reklamní výdaje a období zobrazování.  Signatáři se navíc zavazují zavádět efektivní a vyhledávatelné reklamní knihovny pro politickou reklamu.

 • Zajištění integrity služeb

  Kodex posílí opatření ke snížení manipulativního chování používaného k šíření dezinformací (např. falešné účty, zesílení založené na botech, napodobování, zlomyslné hluboké padělky) a nastolí silnější spolupráci mezi signatáři v boji proti výzvám souvisejícím s těmito technikami. Signatáři se dohodnou na meziútvarovém chápání nepovoleného manipulativního chování a praktik šíření dezinformací. Budou rovněž muset pravidelně přezkoumávat seznam taktik, technik a postupů (TTP) používaných škodlivými aktéry a provádět jasné politiky, které budou zahrnovat celou škálu zjištěných chování a postupů.

 • Posílení postavení uživatelů

  Uživatelé budou lépe chráněni před dezinformacemi prostřednictvím vylepšených nástrojů pro rozpoznávání dezinformací, pochopení a označování dezinformací, přístup k autoritativním zdrojům a prostřednictvím iniciativ v oblasti mediální gramotnosti. Kodex zejména zajistí zavedení bezpečných postupů navrhování s cílem omezit šíření dezinformací a zajistit větší transparentnost jejich doporučovacích systémů a přizpůsobit je tak, aby se omezilo šíření dezinformací.

 • Posílení postavení výzkumných pracovníků

  Kodex předpokládá, že on-line platformy poskytují lepší podporu výzkumu dezinformací. Výzkumní pracovníci budou mít lepší a širší přístup k datům platforem. To znamená zajistit automatizovaný přístup k neosobním, anonymizovaným, souhrnným nebo zjevně zveřejněným údajům a usilovat o zavedení správní struktury s cílem zjednodušit přístup k údajům vyžadujícím další kontrolu.

 • Posílení postavení komunity pro ověřování faktů

  Nový kodex rozšíří rozsah kontroly faktů ve všech členských státech a jazycích EU a zajistí, aby platformy důsledněji využívaly ověřování faktů u svých služeb. Kodex navíc usiluje o zajištění spravedlivých finančních příspěvků na práci ověřovatelů faktů a o lepší přístup k informacím usnadňujícím jejich každodenní práci k ověřovatelům faktů.

 • Centrum transparentnosti a pracovní skupina

  Centrum transparentnosti, přístupné všem občanům, umožní snadný přehled o provádění opatření kodexu a poskytne transparentnost a pravidelné aktualizace příslušných údajů. Stálá pracovní skupina zachová kodex, který obstojí i v budoucnu, a to tak, že zřídí fórum – mimo jiné – pro přezkum a přizpůsobení závazků s ohledem na technologický, společenský, tržní a legislativní vývoj. Pracovní skupina se skládá ze zástupců signatářů, skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby, Evropského střediska pro sledování digitálních médií a Evropské služby pro vnější činnost a předsedá jí Komise.

 • Posílený monitorovací rámec

  Kodex obsahuje silný monitorovací rámec, včetně ukazatelů úrovně služeb pro měření provádění kodexu v celé EU a na úrovni členských států. Do začátku roku 2023 předloží signatáři Komisi první základní zprávy o provádění kodexu. Následně budou Velmi velké online platformy, jak jsou definovány v aktu o digitálních službách (DSA), podávat zprávy každých šest měsíců, zatímco ostatní signatáři budou každoročně podávat zprávy. Posílený kodex rovněž obsahuje jasný závazek pracovat na stanovení strukturálních ukazatelů, které umožní měřit celkový dopad kodexu na dezinformace.

Kroky vpřed

Signatáři budou mít šest měsíců na to, aby splnili závazky a opatření, k nimž se zavázali.

Společně se skupinou evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA) a Evropskou observatoří digitálních médií (EDMO) bude Komise pravidelně posuzovat pokrok dosažený při provádění kodexu na základě podrobných kvalitativních a kvantitativních zpráv, které se očekávají od signatářů.

Zřízená pracovní skupina, která se bude scházet podle potřeby a nejméně jednou za šest měsíců, bude sledovat a upravovat závazky s ohledem na technologický, společenský, tržní a legislativní vývoj.

Cesta, která vedla k posílenému kodexu z roku 2022

Kodex zásad boje proti dezinformacím z roku 2018poprvé spojil subjekty z celého světa, aby se zavázaly bojovat proti dezinformacím. V jádru strategie EU proti dezinformacímse ukázalo, že kodex je účinným nástrojem k omezení šíření dezinformací na internetu, a to i během volebních období, a k rychlé reakci na krize, jako je pandemie koronaviru a válka na Ukrajině.

V návaznosti na posouzení Komise týkající se jeho prvního období provádění zveřejnila Komise v květnu 2021 podrobné pokyny k řešení nedostatků kodexu z roku 2018, v nichž navrhla řešení, která by jej zefektivnila. Signatáři kodexu z roku 2018, ke kterým se připojila široká škála potenciálních signatářů, se zapojili do procesu revize, který vedl k posílenému kodexu předloženému Komisi dne 16. června 2022.

Nejnovější zprávy

Související obsah

Souvislosti

Boj proti dezinformacím na internetu

The Commission is tackling the spread of online disinformation and misinformation to ensure the protection of European values and democratic systems.

Viz také