Skip to main content
De digitale toekomst van Europa vormgeven

Praktijkcode 2022 inzake desinformatie

Belangrijke onlineplatforms, opkomende en gespecialiseerde platforms, spelers in de reclame-industrie, factcheckers, onderzoeks- en maatschappelijke organisaties hebben een versterkte praktijkcode inzake desinformatie opgeleverd volgens de richtsnoeren van de Commissie van mei 2021.

© European Commission

De versterkte praktijkcode inzake desinformatie is op 16 juni 2022 ondertekend en gepresenteerd door 34 ondertekenaars die zich hebben aangesloten bij het herzieningsproces van de Code 2018.

De nieuwe code is bedoeld om de doelstellingen van de in mei 2021 gepresenteerde richtsnoeren van de Commissie te verwezenlijken door een breder scala aan toezeggingen en maatregelen vast te stellen om online desinformatie tegen te gaan.

De Code of Practice 2022 is het resultaat van de werkzaamheden van de ondertekenaars. Het is aan de ondertekenaars om te beslissen welke verbintenissen zij aangaan en het is hun verantwoordelijkheid om de doeltreffendheid van de uitvoering van hun verbintenissen te waarborgen. De code wordt niet door de Commissie goedgekeurd, terwijl de Commissie haar verwachtingen in de richtsnoeren uiteenzet en is van mening dat de code als geheel aan deze verwachtingen voldoet.

De ondertekenaars hebben zich ertoe verbonden actie te ondernemen op verschillende gebieden, zoals; demonetiseren van de verspreiding van desinformatie; het waarborgen van de transparantie van politieke reclame; empowerment van gebruikers; versterking van de samenwerking met factcheckers; en het bieden van betere toegang tot gegevens aan onderzoekers.

Erkennend het belang om de code toekomstbestendig te maken, zijn de ondertekenaars overeengekomen een kader vast te stellen voor verdere samenwerking door middel van een permanente taskforce. De code bevat ook een versterkt monitoringkader op basis van kwalitatieve rapportage-elementen en indicatoren op serviceniveau waarmee de effectiviteit van de uitvoering ervan wordt gemeten. De ondertekenaars zullen een transparantiecentrum oprichten, dat het publiek een duidelijk overzicht geeft van het beleid dat zij hebben genomen om hun verbintenissen na te komen, en zal het regelmatig bijwerken met de relevante gegevens.

De versterkte code

De praktijkcode inzake desinformatie is een eersteklas instrument waarmee relevante spelers in de sector — voor het eerst in 2018 — overeenstemming hebben bereikt over zelfregulerende normen om desinformatie te bestrijden.

Het herzieningsproces is in juni 2021 van start gegaan en na de ondertekening en presentatie van de herziene code op 16 juni 2022 zal de nieuwe code deel gaan uitmaken van een breder regelgevingskader, in combinatie met de wetgeving inzake transparantie en gerichte politieke reclame en de wet inzake digitale diensten. Voor ondertekenaars die zeer grote onlineplatforms zijn, heeft de Code tot doel een mitigatiemaatregel te worden en een gedragscode te worden die is erkend in het coreguleringskader van de DSA.

De versterkte praktijkcode bevat 44 verbintenissen en 128 specifieke maatregelen op de volgende gebieden.

 • Demonetisatie: vermindering van de financiële prikkels voor leveranciers van desinformatie

  De versterkte code heeft tot doel ervoor te zorgen dat aanbieders van desinformatie niet profiteren van reclame-inkomsten. De ondertekenaars verbinden zich ertoe strengere maatregelen te nemen om de plaatsing van reclame naast desinformatie te voorkomen, evenals de verspreiding van reclame die desinformatie bevat. De code voorziet ook in een effectievere samenwerking tussen de actoren van de reclamesector, waardoor een krachtiger gemeenschappelijk optreden mogelijk is.  

 • Transparantie van politieke reclame

  De versterkte Code erkent het belang van politieke reclame voor de vormgeving van het openbare leven en verplicht de ondertekenaars om strengere transparantiemaatregelen in te voeren, waardoor gebruikers politieke advertenties gemakkelijk kunnen herkennen door efficiëntere etikettering te verstrekken, zich ertoe te verbinden de sponsor, de advertentie-uitgave en de weergaveperiode te onthullen.  Bovendien verbinden de ondertekenaars zich ertoe efficiënte en doorzoekbare advertentiebibliotheken voor politieke reclame op te zetten.

 • Waarborging van de integriteit van de diensten

  De code zal de maatregelen versterken om manipulatief gedrag dat wordt gebruikt om desinformatie te verspreiden (bv. nepaccounts, botgestuurde versterking, impersonatie, kwaadaardige diepe vervalsingen) te verminderen, en zorgt voor een sterkere samenwerking tussen ondertekenaars om de uitdagingen in verband met dergelijke technieken te bestrijden. De ondertekenaars zullen overeenstemming bereiken over een wederzijds begrip van niet-toegestane manipulatieve gedragingen en praktijken om desinformatie te verspreiden. Zij zullen ook worden verplicht om periodiek de lijst van tactieken, technieken en procedures (TTP’s) te herzien die door kwaadwillende actoren worden gebruikt, en zullen duidelijk beleid voeren, dat betrekking heeft op het scala aan vastgestelde gedragingen en praktijken.

 • Gebruikers in staat stellen

  Gebruikers zullen beter worden beschermd tegen desinformatie door middel van verbeterde instrumenten om desinformatie te herkennen, te begrijpen en te markeren, om toegang te krijgen tot gezaghebbende bronnen en door initiatieven op het gebied van mediageletterdheid. De code zal er met name voor zorgen dat veilige ontwerppraktijken worden ingevoerd om de verspreiding van desinformatie te beperken en te zorgen voor meer transparantie van hun aanbevelingssystemen, door ze aan te passen om de verspreiding van desinformatie te beperken.

 • Empowerment van onderzoekers

  In de code is bepaald dat onlineplatforms betere ondersteuning bieden aan onderzoek naar desinformatie. Onderzoekers hebben een betere en ruimere toegang tot de gegevens van platforms. Dit betekent dat geautomatiseerde toegang tot niet-persoonlijke, geanonimiseerde, geaggregeerde of kennelijk openbaar gemaakte gegevens moet worden gewaarborgd, en dat moet worden gewerkt aan de invoering van een governancestructuur om de toegang tot gegevens te vereenvoudigen die aanvullende controle vereisen.

 • Empowerment van de fact-checking community

  De nieuwe code zal de dekking van feitencontroles uitbreiden tot alle lidstaten en talen van de EU en ervoor zorgen dat platforms consistenter gebruik zullen maken van de factchecking van hun diensten. Bovendien streeft de Code naar eerlijke financiële bijdragen voor het werk van factcheckers en een betere toegang tot factcheckers tot informatie die hun dagelijkse werk vergemakkelijkt.

 • Transparantiecentrum en taskforce

  Het transparantiecentrum, dat toegankelijk is voor alle burgers, zal een eenvoudig overzicht mogelijk maken van de uitvoering van de maatregelen van de code, die transparantie en regelmatige actualiseringen van relevante gegevens biedt. De permanente taskforce zal de code toekomstbestendig en doelgericht houden, door een forum op te richten — onder meer — om de verbintenissen te herzien en aan te passen in het licht van technologische, maatschappelijke, markt- en wetgevingsontwikkelingen. De taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van ondertekenaars, de Europese Groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten, het Europees Waarnemingscentrum voor digitale media en de Europese Dienst voor extern optreden, en wordt voorgezeten door de Commissie.

 • Versterkt toezichtkader

  De code wordt geleverd met een sterk monitoringkader, met inbegrip van indicatoren voor dienstverleningsniveau om de uitvoering van de code in de hele EU en op het niveau van de lidstaten te meten. Tegen het begin van 2023 zullen de ondertekenaars de Commissie de eerste basisverslagen over de tenuitvoerlegging van de code verstrekken. Vervolgens rapporteren Very Large Online Platforms, zoals gedefinieerd in de Digital Services Act (DSA), om de zes maanden, terwijl andere ondertekenaars jaarlijks verslag uitbrengen. De versterkte code bevat ook een duidelijke toezegging om te werken aan de vaststelling van structurele indicatoren, waardoor het algemene effect van de code op desinformatie kan worden gemeten.

Stappen vooruit

De ondertekenaars hebben zes maanden de tijd om de verbintenissen en maatregelen die zij hebben ondertekend ten uitvoer te leggen.

Samen met de Europese Groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten (ERGA) en het Europees Waarnemingscentrum voor digitale media (EDMO) zal de Commissie regelmatig de vooruitgang beoordelen die is geboekt bij de uitvoering van de code, op basis van de gedetailleerde kwalitatieve en kwantitatieve rapportage die van de ondertekenaars wordt verwacht.

De opgerichte taskforce, die waar nodig en ten minste om de zes maanden zal bijeenkomen, zal de verbintenissen monitoren en aanpassen in het licht van technologische, maatschappelijke, markt- en wetgevingsontwikkelingen.

De weg die leidde tot de Versterkte Code 2022

De praktijkcode voor desinformatie van 2018bracht voorhet eerst spelers uit de hele wereld samen om zich ertoe te verbinden desinformatie tegen te gaan. Als kern van de EU-strategie tegen desinformatieis de code een doeltreffend instrument gebleken om de verspreiding van online desinformatie, ook tijdens verkiezingsperiodes, te beperken en snel te reageren op crises, zoals de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.

Naar aanleiding van de beoordeling door de Commissie van haar eerste uitvoeringsperiode heeft de Commissie in mei 2021 gedetailleerde richtsnoeren gepubliceerd om de tekortkomingen van de code van 2018 aan te pakken en oplossingen voor te stellen om deze doeltreffender te maken. De ondertekenaars van de code van 2018, vergezeld door een breed scala van potentiële ondertekenaars, waren betrokken bij het herzieningsproces dat heeft geleid tot de op 16 juni 2022 aan de Commissie voorgelegde versterkte code.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
EU-hubs voor de bestrijding van desinformatie bestrijken nu alle EU-landen

De Commissie heeft vandaag de oprichting aangekondigd van zes nieuwe antidesinformatiecentra die deel zullen uitmaken van het Europees Waarnemingscentrum voor digitale media (EDMO), het onafhankelijke platform voor factcheckers, academische onderzoekers en andere relevante belanghebbenden die bijdragen aan de bestrijding van desinformatie in Europa.

NEWS ARTICLE |
Hubs van het Europees Waarnemingscentrum voor digitale media bestrijken nu de hele EU27

Zes nieuwe hubs, die elk één of meer lidstaten bestrijken, zullen deel uitmaken van het Europees Waarnemingscentrum voor digitale media om bij te dragen aan de bestrijding van desinformatie in heel Europa. Samen met de huidige acht hubs die al sinds 2021 bestaan, zullen zij de dekking van het EDMO-netwerk uitbreiden tot 100 % van de EU-bevolking.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Online desinformatie aanpakken

De Commissie pakt de verspreiding van online desinformatie en desinformatie aan om de bescherming van de Europese waarden en democratische systemen te waarborgen.

Zie ook