Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Kodeks postępowania w zakresie dezinformacji z 2022 r.

Główne platformy internetowe, powstające i wyspecjalizowane platformy, podmioty z branży reklamowej, weryfikatory faktów, organizacje badawcze i organizacje społeczeństwa obywatelskiego przedstawiły wzmocniony kodeks postępowania w zakresie dezinformacji zgodnie z wytycznymi Komisji z maja 2021 r.

© European Commission

Wzmocniony kodeks postępowania w zakresie dezinformacji został podpisany i przedstawiony 16 czerwca 2022 r. przez 34 sygnatariuszy, którzy przystąpili do procesu przeglądu kodeksu z 2018 r. Od tego czasu dołączyło jeszcze dziewięciu sygnatariuszy.

Nowy kodeks ma na celu osiągnięcie celów wytycznych Komisji przedstawionych w maju 2021 r. poprzez ustanowienie szerszego zakresu zobowiązań i środków służących zwalczaniu dezinformacji w internecie.

Kodeks postępowania z2022 r. jest wynikiem prac przeprowadzonych przez sygnatariuszy. Do sygnatariuszy należy decyzja, na jakie zobowiązania się podpisują, a ich obowiązkiem jest zapewnienie skuteczności ich realizacji. Kodeks nie został zatwierdzony przez Komisję, podczas gdy Komisja określiła swoje oczekiwania w wytycznych i uważa, że kodeks jako całość spełnia te oczekiwania.

Sygnatariusze zobowiązali się do podjęcia działań w kilku dziedzinach, takich jak: demonetyzowanie rozpowszechniania dezinformacji; zapewnienie przejrzystości reklamy politycznej; wzmocnienie pozycji użytkowników; zacieśnienie współpracy z podmiotami weryfikującymi fakty; oraz zapewnienie naukowcom lepszego dostępu do danych.

Uznając znaczenie dostosowania kodeksu do przyszłości, sygnatariusze zgodzili się ustanowić ramy dalszej współpracy za pośrednictwem stałej grupy zadaniowej. Kodeks zawiera również wzmocnione ramy monitorowania oparte na jakościowych elementach sprawozdawczości i wskaźnikach poziomu usług mierzących skuteczność jego wdrażania. Sygnatariusze utworzyli Centrum ds.Przejrzystości,które zapewnia społeczeństwu jasny przegląd strategii politycznych, które wdrażają w celu realizacji swoich zobowiązań, oraz regularnie aktualizuje je o odpowiednie dane.

Wzmocniony kodeks

Kodeks postępowania w zakresie dezinformacji jest pierwszym w swoim rodzaju narzędziem, za pomocą którego odpowiednie podmioty w branży uzgodniły – po raz pierwszy w 2018 r. – standardy samoregulacji w celu zwalczania dezinformacji.

Proces jego przeglądu rozpoczęto w czerwcu 2021 r., a po podpisaniu i przedstawieniu zmienionego kodeksu 16 czerwca 2022 r. nowy kodeks stanie się częścią szerszych ram regulacyjnych w połączeniu z przepisami dotyczącymi przejrzystości i ukierunkowania reklamy politycznej oraz aktem o usługach cyfrowych. W przypadku sygnatariuszy, którzy są bardzo dużymi platformami internetowymi, kodeks ma stać się środkiem łagodzącym i kodeksem postępowania uznanym w ramach współregulacji aktu o usługach cyfrowych.

Wzmocniony kodeks postępowania zawiera 44 zobowiązania i 128 szczególnych środków w następujących obszarach.

 • Demonetyzacja: ograniczenie zachęt finansowych dla podmiotów odpowiedzialnych za dezinformację

  Wzmocniony kodeks ma na celu zapewnienie, aby podmioty przekazujące dezinformację nie korzystały z przychodów z reklam. Sygnatariusze zobowiązują się do podjęcia bardziej zdecydowanych środków zapobiegających umieszczaniu reklamy obok dezinformacji, a także rozpowszechnianiu reklam zawierających dezinformację. Kodeks ustanawia również skuteczniejszą współpracę między podmiotami sektora reklamy, umożliwiając silniejsze wspólne działania.  

 • Przejrzystość reklamy politycznej

  Uznając znaczenie reklamy politycznej w kształtowaniu życia publicznego, wzmocniony kodeks zobowiązuje sygnatariuszy do wprowadzenia silniejszych środków w zakresie przejrzystości, umożliwiających użytkownikom łatwe rozpoznawanie reklam politycznych poprzez zapewnienie skuteczniejszego etykietowania, zobowiązującego się do ujawniania sponsora, wydawania reklam i okresu wyświetlania.  Ponadto sygnatariusze zobowiązują się do tworzenia wydajnych i możliwych do przeszukiwania bibliotek reklamowych do celów reklamy politycznej.

 • Zapewnienie integralności usług

  Kodeks wzmocni środki mające na celu ograniczenie zachowań manipulacyjnych wykorzystywanych do rozpowszechniania dezinformacji (np. fałszywe konta, amplifikacja oparta na botach, podszywanie się pod niego, podszywające się pod złośliwe podróbki) i nawiąże ściślejszą współpracę między sygnatariuszami w celu zwalczania wyzwań związanych z takimi technikami. Sygnatariusze uzgodnią wzajemne zrozumienie nieprzejrzystych zachowań i praktyk manipulacyjnych mających na celu rozpowszechnianie dezinformacji. Będą one również zobowiązane do okresowego przeglądu wykazu taktyk, technik i procedur stosowanych przez szkodliwe podmioty oraz będą wdrażać jasne polityki obejmujące szereg zidentyfikowanych zachowań i praktyk.

 • Wzmocnienie pozycji użytkowników

  Użytkownicy będą lepiej chronieni przed dezinformacją za pomocą ulepszonych narzędzi służących do rozpoznawania, rozumienia i sygnalizowania dezinformacji, dostępu do autorytatywnych źródeł oraz poprzez inicjatywy w zakresie umiejętności korzystania z mediów. W szczególności kodeks zapewni wprowadzenie bezpiecznych praktyk projektowych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się dezinformacji i zapewnienia większej przejrzystości ich systemów rekomendacji, dostosowując je w celu ograniczenia rozpowszechniania dezinformacji.

 • Wzmocnienie pozycji naukowców

  Kodeks przewiduje, że platformy internetowe zapewniają lepsze wsparcie dla badań nad dezinformacją. Naukowcy będą mieli lepszy i szerszy dostęp do danych platform. Oznacza to zapewnienie zautomatyzowanego dostępu do nieosobowych, zanonimizowanych, zagregowanych lub ewidentnie upublicznionych danych oraz działania na rzecz stworzenia struktury zarządzania w celu uproszczenia dostępu do danych wymagających dodatkowej kontroli.

 • Wzmocnienie pozycji społeczności zajmującej się weryfikacją faktów

  Nowy kodeks rozszerzy zakres weryfikacji faktów we wszystkich państwach członkowskich i językach UE oraz zagwarantuje, że platformy będą w większym stopniu korzystać z weryfikacji faktów w ramach swoich usług. Ponadto kodeks ma na celu zapewnienie sprawiedliwego wkładu finansowego na rzecz weryfikatorów faktów oraz lepszy dostęp do informacji ułatwiających im codzienną pracę.

 • Centrum przejrzystości i grupa zadaniowa

  Centrum służące przejrzystości, dostępne dla wszystkich obywateli, umożliwi łatwy przegląd wdrażania środków przewidzianych w kodeksie, zapewniając przejrzystość i regularne aktualizacje odpowiednich danych. Stała grupa zadaniowa będzie nadal dostosowywać kodeks do przyszłych potrzeb, ustanawiając między innymi forum służące przeglądowi i dostosowywaniu zobowiązań do zmian technologicznych, społecznych, rynkowych i legislacyjnych. Grupa zadaniowa składa się z przedstawicieli sygnatariuszy, Europejskiej Grupy Regulatorów ds. Audiowizualnych Usług Medialnych, Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, której przewodniczy Komisja.

 • Wzmocnione ramy monitorowania

  Kodekszawiera solidne ramy monitorowania, w tym wskaźniki poziomu usług służące do pomiaru wdrażania kodeksu w całej UE i na szczeblu państw członkowskich. W styczniu 2023 r.sygnatariuszeprzekazują Komisji pierwsze sprawozdania bazowe z wdrażania kodeksu. Następnie bardzo duże platformy internetowe, zgodnie z definicją zawartą w akcie o usługach cyfrowych (DSA),zgłosiły się ponownie po sześciu miesiącach, podczas gdy inni sygnatariusze co roku. Wzmocniony kodeks zawiera również wyraźne zobowiązanie do działania na rzecz ustanowienia wskaźników strukturalnych, co pozwoli zmierzyć ogólny wpływ kodeksu na dezinformację. Pierwszy zestaw początkowy został już opublikowany.

Ponieważ wzmocniony kodeks został po raz pierwszy przedstawiony, sygnatariusze pracowali nad kilkoma rezultatami określonymi w kodeksie. Obejmuje to publikację pierwszego zestawu wskaźników strukturalnych zapewniających wgląd w dezinformację na temat usług platform lub ustanowienie systemu szybkiego reagowania w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej współpracy w okresach wyborczych – funkcjonujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2024 r.

Do tej pory sygnatariusze opublikowali trzy rundy sprawozdań, w których szczegółowo opisano postępy w zwalczaniu dezinformacji. Wszystkie sprawozdania są dostępne do przeczytania na temat Centrum Przejrzystości.

Kroki do przodu

Wraz z Europejską Grupą Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych (ERGA) i Europejskim Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO)Komisjaregularnieocenia postępy we wdrażaniu kodeksu na podstawie szczegółowych sprawozdań jakościowych i ilościowych oczekiwanych od sygnatariuszy.

Powołana grupa zadaniowa, która spotyka się w razie potrzeby i co najmniej co sześć miesięcy, monitorujezobowiązaniai dostosowuje je dozmian technologicznych, społecznych, rynkowych i legislacyjnych.

Komisja przewiduje szybkie rozpoczęcie procedury dotyczącej uznania kodeksu postępowania za kodeks postępowania na mocyaktu ousługach cyfrowych.

Droga, która doprowadziła do wprowadzenia wzmocnionego kodeksu z 2022 r.

Kodeks postępowania w zakresie dezinformacji z2018 r.po raz pierwszy zgromadził podmioty branżowe na całym świecie, aby zobowiązać się do przeciwdziałania dezinformacji. U podstawstrategii UE przeciwko dezinformacji kodeksokazałsięskutecznym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania się dezinformacji w internecie, w tym w okresach wyborczych, oraz szybkiego reagowania na kryzysy, takie jak pandemia koronawirusa i wojna w Ukrainie.

W następstwie przeprowadzonej przez Komisję oceny pierwszego okresu wdrażania Komisja opublikowała w maju 2021 r. szczegółowewytycznemające na celu usunięcie niedociągnięć w kodeksie z 2018 r., proponując rozwiązania mające na celu zwiększenie jego skuteczności. Sygnatariusze kodeksu z 2018 r., wraz z szerokim gronem przyszłych sygnatariuszy, zaangażowali się w proces przeglądu, który doprowadził do przyjęcia wzmocnionego kodeksu przedstawionego Komisji w dniu 16 czerwca 2022 r.

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Platformy internetowe kładą szczególny nacisk na wybory w trzeciej partii sprawozdań zgodnie z kodeksem postępowania w zakresie dezinformacji

Dziś sygnatariusze kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji, w tym główne platformy internetowe, takie jak Google, Meta, Microsoft i TikTok, opublikowali trzeci zestaw raportów, w których szczegółowo opisano działania podejmowane w celu zwalczania rozprzestrzeniania się dezinformacji w internecie, ze szczególnym uwzględnieniem zbliżających się wyborów europejskich w czerwcu.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Zwalczanie dezinformacji w internecie

Komisja zajmuje się rozpowszechnianiem dezinformacji i dezinformacji w internecie w celu zapewnienia ochrony wartości europejskich i systemów demokratycznych.

Zobacz też

Program monitorowania dezinformacji COVID-19

Sygnatariusze kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji prowadzą program monitorowania dezinformacji w związku z COVID-19, aby informować ludzi o wirusie i szczepionkach.