Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií z roku 2022

Hlavné online platformy, vznikajúce a špecializované platformy, aktéri v reklamnom priemysle, overovatelia faktov, výskumné organizácie a organizácie občianskej spoločnosti predložili posilnený Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií v nadväznosti na usmernenia Komisie z mája 2021.

Posilnený Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií podpísalo a 16. júna 2022 predložilo 34 signatárov, ktorí sa zapojili do procesu revízie kódexu z roku 2018. Odvtedy sa pripojilo ďalších desať signatárov. 

Cieľom nového kódexu je dosiahnuť ciele usmernení Komisie predložených v máji 2021 stanovením širšej škály záväzkov a opatrení na boj proti dezinformáciám na internete.

Kódex postupov zroku 2022 je výsledkom práce, ktorú vykonali signatári. Je na signatároch, aby rozhodli, ktoré záväzky podpíšu, a je ich zodpovednosťou zabezpečiť účinnosť plnenia ich záväzkov. Komisia kódex neschvaľuje, zatiaľ čo v usmerneniach stanovila svoje očakávania a domnieva sa, že kódex ako celok tieto očakávania spĺňa.

Signatári sa zaviazali prijať opatrenia vo viacerých oblastiach, ako napríklad: demonetizácia šírenia dezinformácií; zabezpečenie transparentnosti politickej reklamy; posilnenie postavenia používateľov; posilnenie spolupráce s overovateľmi faktov; a poskytnúť výskumným pracovníkom lepší prístup k údajom.

Signatári uznali, že je dôležité, aby bol kódex nadčasový, a dohodli sa na vytvorení rámca pre ďalšiu spoluprácu prostredníctvom stálej pracovnej skupiny. Kódex obsahuje aj posilnený rámec monitorovania založený na kvalitatívnych prvkoch podávania správ a ukazovateľoch úrovne služieb, ktorými sa meria účinnosť jeho vykonávania. Signatári zriadili centrum transparentnosti, ktoré verejnosti poskytuje jasný prehľad o politikách, ktoré zaviedli na plnenie svojich záväzkov, a pravidelne ho aktualizujú príslušnými údajmi.

Posilnený kódex

Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií je prvým nástrojom svojho druhu, prostredníctvom ktorého sa príslušní aktéri v tomto odvetví po prvýkrát v roku 2018 dohodli na samoregulačných normách na boj proti dezinformáciám.

Proces jeho revízie sa začal v júni 2021 a po podpísaní a predložení revidovaného kódexu 16. júna 2022 sa nový kódex stane súčasťou širšieho regulačného rámca v kombinácii s právnymi predpismi o transparentnosti a cielení politickej reklamy a aktom o digitálnych službách. Pre signatárov, ktorí sú veľmi veľkými online platformami, je cieľom kódexu stať sa zmierňujúcim opatrením a kódexom správania uznaným podľa koregulačného rámca aktu o digitálnych službách.

Posilnený kódex postupov obsahuje 44 záväzkov a 128 osobitných opatrení v týchto oblastiach.

 • Demonetizácia: obmedzenie finančných stimulov pre šíriteľov dezinformácií

  Cieľom posilneného kódexu je zabezpečiť, aby poskytovatelia dezinformácií nemali prospech z príjmov z reklamy. Signatári sa zaväzujú prijať prísnejšie opatrenia, aby sa zabránilo umiestňovaniu reklamy vedľa dezinformácií, ako aj šíreniu reklamy obsahujúcej dezinformácie. Kódexom sa takisto zavádza účinnejšia spolupráca medzi aktérmi reklamného sektora, čo umožňuje dôraznejšie spoločné opatrenia.  

 • Transparentnosť politickej reklamy

  Posilnený kódex uznáva význam politickej reklamy pri formovaní verejného života a zaväzuje signatárov, aby zaviedli prísnejšie opatrenia v oblasti transparentnosti, ktoré používateľom umožnia ľahko rozpoznať politickú reklamu tým, že poskytnú efektívnejšie označovanie, zaviažu sa odhaliť zadávateľa, výdavky na reklamu a obdobie zobrazovania.  Signatári sa okrem toho zaväzujú zaviesť efektívne reklamné knižnice na politickú reklamu s možnosťou vyhľadávania.

 • Zabezpečenie integrity služieb

  Kódexom sa posilnia opatrenia na obmedzenie manipulatívneho správania používaného na šírenie dezinformácií (napr. falošné účty, zosilňovanie vplyvu botov, zosobňovanie, škodlivé deepfakes) a nadviaže sa intenzívnejšia spolupráca medzi signatármi s cieľom bojovať proti výzvam súvisiacim s takýmito technikami. Signatári sa dohodnú na vzájomnom chápaní nepovoleného manipulatívneho správania a postupov na šírenie dezinformácií. Takisto sa od nich bude vyžadovať, aby pravidelne preskúmavali zoznam taktík, techník a postupov (TTP), ktoré používajú aktéri s nekalými úmyslami, a aby vykonávali jasné politiky zahŕňajúce škálu identifikovaného správania a praktík.

 • Posilnenie postavenia používateľov

  Používatelia budú lepšie chránení pred dezinformáciami prostredníctvom posilnených nástrojov na rozpoznávanie, pochopenie a označovanie dezinformácií, na prístup k spoľahlivým zdrojom a prostredníctvom iniciatív v oblasti mediálnej gramotnosti. Kódexom sa zabezpečí najmä zavedenie bezpečných postupov navrhovania s cieľom obmedziť šírenie dezinformácií a zabezpečiť väčšiu transparentnosť ich odporúčacích systémov, pričom ich prispôsobí tak, aby sa obmedzilo šírenie dezinformácií.

 • Posilnenie postavenia výskumných pracovníkov

  V kódexe sa stanovuje, že online platformy poskytujú lepšiu podporu výskumu dezinformácií. Výskumní pracovníci budú mať lepší a širší prístup k údajom platforiem. To znamená zabezpečiť automatizovaný prístup k iným ako osobným, anonymizovaným, agregovaným alebo zjavne zverejneným údajom a pracovať na zavedení riadiacej štruktúry na zjednodušenie prístupu k údajom, ktoré si vyžadujú dodatočnú kontrolu.

 • Posilnenie komunity na overovanie faktov

  Nový kódex rozšíri pokrytie overovaním faktov vo všetkých členských štátoch a jazykoch EÚ a zabezpečí, aby platformy dôslednejšie využívali overovanie faktov v rámci svojich služieb. Kódex okrem toho pracuje na zabezpečení spravodlivých finančných príspevkov na prácu overovateľov faktov a lepšieho prístupu overovateľov faktov k informáciám, ktoré uľahčujú ich každodennú prácu.

 • Centrum transparentnosti a pracovná skupina

  Centrum transparentnosti, ktoré je prístupné všetkým občanom, umožní jednoduchý prehľad o vykonávaní opatrení kódexu a zabezpečí transparentnosť a pravidelnú aktualizáciu príslušných údajov. Stála pracovná skupina zabezpečí, aby bol kódex nadčasový a vhodný na daný účel, a to okrem iného zriadením fóra na preskúmanie a prispôsobenie záväzkov vzhľadom na technologický, spoločenský, trhový a legislatívny vývoj. Pracovná skupina sa skladá zo zástupcov signatárov, skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby, Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a predsedá jej Komisia.

 • Posilnený rámec monitorovania

  Kódex obsahuje silný monitorovací rámec vrátane ukazovateľov úrovne služieb na meranie vykonávania kódexu v celej EÚ a na úrovni členských štátov. V januári 2023 signatári predložiaKomisii prvé východiskové správy o vykonávaní kódexu. Následne veľmi veľké online platformy, ako sú vymedzené v akte o digitálnych službách, podávajú správyopäť po šiestich mesiacoch, zatiaľ čo ostatní signatári podávajú správy raz ročne. Posilnený kódex obsahuje aj jasný záväzok pracovať na vytvorení štrukturálnych ukazovateľov, ktoré umožnia merať celkový vplyv kódexu na dezinformácie. Prvý počiatočný súbor už bol zverejnený. 

 • Štrukturálne ukazovatele

Posilnený kódex obsahuje aj jasný záväzok pracovať na vytvorení štrukturálnych ukazovateľov, ktoré umožnia merať celkový vplyv kódexu na dezinformácie. Prvý počiatočný súbor štrukturálnych ukazovateľov už bol uverejnený.

 • Spolupráca počas volieb

Signatári kódexu sa zaviazali spolupracovať a koordinovať svoju prácu počas volieb, keď je hrozba dezinformačných kampaní obzvlášť vysoká. Ako sa stanovuje v kódexe, signatári vytvorilisystém rýchlej reakcie na zabezpečenie rýchlej a účinnej spolupráce medzi platformami, organizáciami občianskej spoločnosti a overovateľmi faktov počas volebných období, ktorý je funkčný pre voľby do Európskeho parlamentu v júni 2024.

Kroky vpred

Komisiaspolu soskupinou európskychregulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) aEurópskym strediskompre monitorovanie digitálnych médií (EDMO)pravidelne posudzuje pokrok dosiahnutýpri vykonávaní kódexu na základe podrobného kvalitatívneho a kvantitatívneho podávania správ, ktoré sa očakáva od signatárov. 

Zriadená osobitná skupina, ktorá sa stretávapodľa potreby a aspoň každých šesť mesiacov, monitorujea prispôsobuje záväzky vzhľadom na technologický, spoločenský, trhový a legislatívny vývoj. 

Komisia plánuje urýchlene začať postup týkajúci sa uznania kódexu postupov ako kódexu správania podľaaktu odigitálnych službách.  

Cesta, ktorá viedla k sprísnenému kódexu z roku 2022

V Kódexe postupov proti šíreniu dezinformácií z roku 2018 sapo prvýkrát stretli svetoví aktéri z tohto odvetvia, aby sa zaviazali bojovať proti dezinformáciám. Kódex, ktorý je jadromstratégie EÚ proti dezinformáciám,sa ukázal ako  účinný nástroj na obmedzenie šírenia dezinformácií na internete, a to aj počas volebných období, a na rýchlu reakciu na krízy, ako je pandémia koronavírusu a vojna na Ukrajine. 

V nadväznosti na posúdenie Komisie týkajúce sa prvého obdobia vykonávania kódexu Komisia v máji 2021 uverejnila podrobné usmernenia na riešenie nedostatkov kódexu z roku 2018, v ktorých navrhla riešenia na zvýšenie jeho účinnosti. Signatári kódexu z roku 2018 sa spolu so širokou škálou potenciálnych signatárov zapojili do procesu revízie, ktorý viedol k posilnenému kódexu predloženému Komisii 16. júna 2022.

Najnovšie správy

NEWS ARTICLE |
Komisia víta, že Rada schválila usmerňujúci rámec pre praktické zriadenie tímov rýchlej reakcie na hybridné hrozby

Tým sa pripravuje pôda pre nasadenie takýchto tímov na požiadanie v rámci prípravy na hybridné hrozby a kampane a boja proti nim v dnešnom zhoršujúcom sa bezpečnostnom prostredí s rastúcimi dezinformáciami, kybernetickými útokmi, útokmi na kritickú infraštruktúru, inštrumentalizovanou migráciou a zásahmi škodlivých aktérov do volieb.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Boj proti dezinformáciám na internete

Komisia bojuje proti šíreniu dezinformácií a mylných informácií na internete s cieľom zabezpečiť ochranu európskych hodnôt a demokratických systémov.

Pozri aj

Program monitorovania dezinformácií COVID-19

Signatári Kódexu postupov proti dezinformáciám vykonávajú program monitorovania dezinformácií v súvislosti s ochorením COVID-19 s cieľom informovať ľudí o víruse a vakcínach.