Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cód Cleachtais 2022 maidir leis an mBréagaisnéis

Rinne ardáin mhóra ar líne, ardáin atá ag teacht chun cinn agus ardáin speisialaithe, gníomhaithe i dtionscal na fógraíochta, seiceálaithe fíricí, eagraíochtaí taighde agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta Cód Cleachtais neartaithe maidir le Bréagaisnéis a sheachadadh tar éis Threoir an Choimisiúin i mí na Bealtaine 2021

Shínigh 34 shínitheoir an Cód Cleachtais neartaithe maidir le Bréagaisnéis agus chuir siad i láthair é an 16 Meitheamh 2022 a ghlac páirt i bpróiseas athbhreithnithe Chód 2018. Tá deich sínitheoir eile tagtha isteach ó shin. 

Is é is aidhm don Chód nua cuspóirí Threoir an Choimisiúin a cuireadh i láthair i mí na Bealtaine 2021 a bhaint amach, trí raon níos leithne gealltanas agus beart a leagan síos chun cur i gcoinne na bréagaisnéise ar líne.

Is toradh é Cód Cleachtais 2022 ar an obair a rinne na sínitheoirí. Is faoi na sínitheoirí atá sé a chinneadh cé na gealltanais a nglacann siad leo agus tá sé de fhreagracht orthu éifeachtacht chur chun feidhme a ngealltanas a áirithiú. Ní fhormhuiníonn an Coimisiún an Cód, agus leag an Coimisiún amach a ionchais sa Treoir agus measann sé go gcomhlíonann an Cód na hionchais sin ina iomláine.

Gheall sínitheoirí go ngníomhóidís i roinnt réimsí, amhail; luach airgid a bhaint de scaipeadh na bréagaisnéise; trédhearcacht na fógraíochta polaitiúla a áirithiú; úsáideoirí a chumhachtú; feabhas a chur ar an gcomhar le seiceálaithe fíricí; agus rochtain níos fearr ar shonraí a chur ar fáil do thaighdeoirí.

Agus aitheantas á thabhairt acu don tábhacht a bhaineann leis an gCód a dhéanamh slán i bhfad na haimsire, chomhaontaigh sínitheoirí creat a bhunú le haghaidh tuilleadh comhair trí Thascfhórsa buan. Tá creat faireacháin neartaithe ag gabháil leis an gCód freisin atá bunaithe ar ghnéithe tuairiscithe cáilíochtúla agus ar tháscairí ar leibhéal seirbhíse lena dtomhaistear éifeachtacht a chur chun feidhme. Lárionad Trédhearcachtacurthaar bun ag sínitheoirí, lenadtugtar forléargas soiléir don phobal ar na beartais a chuir siad i bhfeidhm chun a ngealltanais a chur chun feidhme, agus déanann siad é a thabhairt cothrom le dáta go rialta leis na sonraí ábhartha.

An Cód Neartaithe

Is uirlis den chéad scoth é an Cód Cleachtais maidir le Bréagaisnéis trínar chomhaontaigh gníomhaithe ábhartha sa tionscal - den chéad uair in 2018 - maidir le caighdeáin féinrialála chun an bhréagaisnéis a chomhrac.

Seoladh a phróiseas athbhreithnithe i mí an Mheithimh 2021 agus, tar éis shíniú agus chur i láthair an Chóid athbhreithnithe an 16 Meitheamh 2022, beidh an Cód nua mar chuid de chreat rialála níos leithne, in éineacht leis an reachtaíocht maidir le Trédhearcacht agus Spriocdhíriú na Fógraíochta Polaitiúla agus an Gníomh um Sheirbhísí Digiteacha. I gcás sínitheoirí ar Ardáin an-Mhór ar Líne iad, is é is aidhm don Chód a bheith ina bheart maolaithe agus ina Chód Iompair a aithnítear faoi chreat comhrialála DSA.

Tá 44 ghealltanas agus 128 mbeart shonracha sa Chód Cleachtais neartaithe, sna réimsí seo a leanas.

 • Luach airgid a bhaint: dreasachtaí airgeadais a laghdú do sholáthraithe na bréagaisnéise

  Is é is aidhm don Chód neartaithe a chinntiú nach mbainfidh soláthróirí na bréagaisnéise tairbhe as ioncam fógraíochta. Geallann sínitheoirí go ndéanfaidh siad bearta níos láidre lena seachnófar fógraíocht a chur in aice leis an mbréagaisnéis, chomh maith le fógraíocht ina bhfuil bréagaisnéis a scaipeadh. Bunaítear leis an gCód freisin comhar níos éifeachtaí i measc ghníomhaithe na hearnála fógraíochta, rud a fhágann gur féidir gníomhaíocht chomhpháirteach níos láidre a dhéanamh.  

 • Trédhearcacht na fógraíochta polaitiúla

  Agus aitheantas á thabhairt don tábhacht a bhaineann le fógraíocht pholaitiúil maidir leis an saol poiblí a mhúnlú, leis an gCód neartaithe cuirtear de cheangal ar shínitheoirí bearta trédhearcachta níos láidre a chur i bhfeidhm, rud a chuirfidh ar chumas úsáideoirí fógraí polaitiúla a aithint go héasca trí lipéadú níos éifeachtúla a sholáthar, trí ghealltanas a thabhairt an t-urraitheoir, an caiteachas ar fhógraí agus an tréimhse taispeána a nochtadh.  Thairis sin, geallann sínitheoirí go gcuirfidh siad leabharlanna fógraíochta éifeachtúla inchuardaithe i bhfeidhm le haghaidh fógraíocht pholaitiúil.

 • Sláine na seirbhísí a áirithiú

  Neartóidh an Cód na bearta chun laghdú a dhéanamh ar an iompraíocht ionramhála a úsáidtear chun bréagaisnéis a scaipeadh (e.g. cuntais bhréige, méadú faoi thionchar botaí, pearsanú, domhainbhrionnuithe mailíseacha), agus bunaítear leis comhar níos láidre i measc sínitheoirí chun na dúshláin a bhaineann le teicnící den sórt sin a chomhrac. Comhaontóidh sínitheoirí tuiscint thrasseirbhíse ar iompraíochtaí agus cleachtais ionramhála neamhcheadaithe chun bréagaisnéis a scaipeadh. Ceanglófar orthu freisin athbhreithniú tréimhsiúil a dhéanamh ar liosta na n-oirbheartaíocht, na dteicnící agus na nósanna imeachta (TTPanna) atá in úsáid ag gníomhaithe mailíseacha, agus cuirfidh siad beartais shoiléire chun feidhme, lena gcumhdófar an raon iompraíochtaí agus cleachtas a shainaithnítear.

 • Úsáideoirí a chumhachtú

  Tabharfar cosaint níos fearr d’úsáideoirí ar bhréagaisnéis trí uirlisí feabhsaithe chun bréagaisnéis a aithint, a thuiscint agus a mharcáil, chun rochtain a fháil ar fhoinsí údarásacha, agus trí thionscnaimh litearthachta sna meáin. Go háirithe, cinnteofar leis an gCód go gcuirfear cleachtais dhearaidh shábháilte i bhfeidhm chun teorainn a chur le leathadh na bréagaisnéise agus chun níos mó trédhearcachta a áirithiú maidir lena gcórais mholtóra, agus iad á n-oiriúnú chun leathadh na bréagaisnéise a theorannú.

 • Taighdeoirí a chumhachtú

  Foráiltear sa Chód go gcuirfidh ardáin ar líne tacaíocht níos fearr ar fáil don taighde ar an mbréagaisnéis. Beidh rochtain níos fearr agus níos leithne ag taighdeoirí ar shonraí na n-ardán. Ciallaíonn sé sin rochtain uathoibrithe ar shonraí neamhphearsanta, anaithnidithe, comhiomlánaithe nó ar shonraí ar follasach gur sonraí poiblí iad a áirithiú, agus oibriú i dtreo struchtúr rialachais a chur i bhfeidhm chun rochtain ar shonraí a bhfuil grinnscrúdú breise ag teastáil ina leith a shimpliú.

 • An pobal seiceála fíricí a chumhachtú

  Leis an gCód nua, leathnófar an cumhdach seiceála fíricí ar fud Bhallstáit agus theangacha uile an Aontais agus cinnteofar go mbainfidh ardáin úsáid níos comhsheasmhaí as seiceáil fíricí ar a gcuid seirbhísí. Thairis sin, oibríonn an Cód chun ranníocaíochtaí cothroma airgeadais a áirithiú d’obair seiceálaithe fíricí agus chun rochtain níos fearr a thabhairt do sheiceálaithe fíricí ar fhaisnéis lena n-éascaítear a gcuid oibre laethúla.

 • An Lárionad Trédhearcachta agus an Tascfhórsa

  Leis an Lárionad Trédhearcachta, a bhfuil rochtain ag gach saoránach air, beifear in ann forléargas éasca a fháil ar chur chun feidhme bhearta an Chóid, lena soláthrófar trédhearcacht agus nuashonruithe rialta ar shonraí ábhartha. Coimeádfaidh an Tascfhórsa buan an Cód slán i bhfad na haimsire agus oiriúnach dá fheidhm, trí fhóram a bhunú – inter alia – chun na gealltanais a athbhreithniú agus a oiriúnú i bhfianaise forbairtí teicneolaíocha, sochaíocha, margaidh agus reachtacha. Ionadaithe sínitheoirí, Grúpa na Rialálaithe Eorpacha um Sheirbhísí na Meán Closamhairc, an Fhaireachlann Eorpach um na Meáin Dhigiteacha agus an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí atá sa Tascfhórsa, agus is é an Coimisiún atá ina chathaoirleach air.

 • Creat Faireacháin Neartaithe

  Tá creat láidir faireacháin ag gabháil leisan gCód, lena n-áirítear Táscairí Leibhéal Seirbhíse chun cur chun feidhme an Chóid a thomhas ar fud an Aontais agus ar leibhéal na mBallstát. I mí Eanáir 2023, cuireann sínitheoirína chéad tuarascálacha bonnlíne maidir le cur chun feidhme an Chóid ar fáildon Choimisiún. Ina dhiaidh sin, thuairiscigh Ardáin An-Mhór ar Líne, mar a shainmhínítear san Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha (DSA),arís tar éis 6 mhí agus tuairiscíonn Sínitheoirí eile ar bhonn bliantúil. Tá gealltanas soiléir sa Chód neartaithe freisin oibriú i dtreo táscairí struchtúracha a bhunú, lena bhféadfar tionchar foriomlán an Chóid maidir le Bréagaisnéis a thomhas. Tá an chéad chnuasach filíochta dá chuid foilsithe cheana féin. 

 • Táscairí Struchtúracha

Tá gealltanas soiléir sa Chód neartaithe freisin oibriú i dtreo táscairí struchtúracha a bhunú, lena bhféadfar tionchar foriomlán an Chóid maidir le Bréagaisnéis a thomhas. Tá an chéad sraith deTháscairí Struchtúracha foilsithe cheana féin.

 • Comhar le linn toghchán

Gheall sínitheoirían Chóid go gcomhoibreoidís agus go gcomhordóidís a gcuid oibre le linn toghchán, nuair a bhíonn bagairt na bhfeachtas bréagaisnéise an-ard. Mar a fhoráiltear sa Chód, tácóras mearfhreagarthabunaithe ag Sínitheoirí chun comhar tapa agus éifeachtach a áirithiú idir ardáin, eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus seiceálaithe fíricí le linn tréimhsí toghcháin - ag feidhmiú do thoghcháin Pharlaimint na hEorpa i mí an Mheithimh 2024.

Céimeanna amach romhainn

In éineacht leGrúpa naRialálaithe Eorpacha um Sheirbhísí Meán Closamhairc (ERGA) agus leis anbhFaireachlann Eorpach um naMeáin Dhigiteacha (EDMO),déanann an Coimisiún measúnú rialta aran dul chun cinn atá déanta i gcur chun feidhme an Chóid, bunaithe ar an tuairisciú gráinneach cáilíochtúil agus cainníochtúil a bhfuiltear ag súil leis ó shínitheoirí. 

Déanann an Tascfhórsa bunaithe, a thagann le chéile de réir maris gá agus gach sé mhí ar a laghad, faireachán ar na gealltanaisagus déanann sé iad aoiriúnúi bhfianaise forbairtí teicneolaíochta, sochaíocha, margaidh agus reachtacha. 

Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún an nós imeachta a sheoladh go pras maidir leis an gCód Cleachtais a aithint mar Chód Iompair faoinnGníomh um Sheirbhísí Digiteacha. 

An bóthar as ar eascair Cód Neartaithe 2022

Tar éismheasúnú anChoimisiúin ar a chéad tréimhse cur chun feidhme, d’fhoilsigh an CoimisiúnTreoirmhionsonraithe i mí na Bealtaine 2021  chun aghaidh a thabhairt ar easnaimh Chód 2018, inar moladh réitigh chun é a dhéanamh níos éifeachtaí. Sínitheoirí Chód 2018, in éineacht le raon leathan sínitheoirí ionchasacha, a bhí rannpháirteach sa phróiseas athbhreithnithe as ar eascair an Cód Neartaithe a cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin an 16 Meitheamh 2022.

An Nuacht is Déanaí

NEWS ARTICLE |
Is díol sásaimh don Choimisiún gur fhormheas an Chomhairle an creat treorach chun na Foirne Mearfhreagartha Hibrideacha a bhunú go praiticiúil

Réitíonn sé sin an bealach d’fhoirne den sórt sin a imscaradh arna iarraidh sin, chun ullmhú i gcoinne bagairtí agus feachtais hibrideacha agus iad a chomhrac i dtimpeallacht slándála an lae inniu atá ag dul in olcas, le bréagaisnéis, cibirionsaithe, ionsaithe ar bhonneagar criticiúil, imirce ionstraimithe, agus cur isteach ó ghníomhaithe mailíseacha ar thoghcháin.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Dul i ngleic leis an mbréagaisnéis ar líne

Tá an Coimisiún ag dul i ngleic le scaipeadh na bréagaisnéise agus na mífhaisnéise ar líne chun a chinntiú go gcosnófar luachanna agus córais dhaonlathacha na hEorpa.

Féach freisin

Clár faireacháin bréagaisnéise COVID-19

Tá clár faireacháin bréagaisnéise faoi COVID-19 á chur i gcrích ag sínitheoirí an Chóid Cleachtais maidir leis an mBréagaisnéis chun daoine a choinneáil ar an eolas faoin víreas agus faoi vacsaíní.