Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

A dezinformáció visszaszorítását célzó 2022. évi gyakorlati kódex

A főbb online platformok, a kialakulóban lévő és szakosodott platformok, a reklámipar szereplői, a tényellenőrzők, a kutatás és a civil társadalmi szervezetek a Bizottság 2021. májusi iránymutatását követően megerősítették a dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódexet

© European Commission

A dezinformáció visszaszorítását célzó megerősített gyakorlati kódexet 2022. június 16-án 34 aláíró írta alá és terjesztette elő, akik csatlakoztak a 2018. évi kódex felülvizsgálati folyamatához. Azóta további tíz aláíró csatlakozott. 

Az új kódex célja a 2021 májusában előterjesztett bizottsági iránymutatás célkitűzéseinek elérése azáltal, hogy a kötelezettségvállalások és intézkedések szélesebb körét határozza meg az online félretájékoztatás elleni küzdelem érdekében.

A 2022. évi gyakorlati kódex az aláírók által végzett munka eredménye. Az aláírók feladata annak eldöntése, hogy mely kötelezettségvállalásokat írják alá, és az ő felelősségük, hogy biztosítsák kötelezettségvállalásaik végrehajtásának hatékonyságát. A kódexet a Bizottság nem hagyta jóvá, míg a Bizottság az iránymutatásban megfogalmazta elvárásait, és úgy véli, hogy a kódex összességében megfelel ezeknek az elvárásoknak.

Az aláírók kötelezettséget vállaltak arra, hogy több területen is lépéseket tesznek, például: a dezinformáció terjesztésének demonetizálása; a politikai reklám átláthatóságának biztosítása; a felhasználók szerepvállalásának növelése; a tényellenőrzőkkel való együttműködés fokozása; valamint az adatokhoz való jobb hozzáférés biztosítása a kutatók számára.

Felismerve annak fontosságát, hogy a kódex időtálló legyen, az aláírók megállapodtak abban, hogy egy állandó munkacsoporton keresztül létrehozzák a további együttműködés keretét. A kódex megerősített nyomonkövetési keretet is tartalmaz, amely minőségi jelentéstételi elemeken és a végrehajtás hatékonyságát mérő szolgáltatási szintű mutatókon alapul. Az aláírók átláthatósági központothoztak létre, amely egyértelmű áttekintést nyújt a nyilvánosság számára a kötelezettségvállalásaik végrehajtása érdekében bevezetett szakpolitikákról, és azt rendszeresen frissítik a vonatkozó adatokkal.

Megerősített kód

A dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex a maga nemében első olyan eszköz, amelyen keresztül az ágazat érintett szereplői – 2018-ban első alkalommal – önszabályozási normákról állapodtak meg a dezinformáció elleni küzdelem érdekében.

Felülvizsgálati folyamata 2021 júniusában kezdődött, és a felülvizsgált kódex 2022. június 16-i aláírását és előterjesztését követően az új kódex egy szélesebb szabályozási keret részévé válik, a politikai reklám átláthatóságáról és targetálásáról szóló jogszabályokkal és a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabállyal együtt. Az online óriásplatformnak minősülő aláírók számára a kódex enyhítő intézkedéssé és a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály társszabályozási keretében elismert magatartási kódexzé kíván válni.

A megerősített gyakorlati kódex 44 kötelezettségvállalást és 128 konkrét intézkedést tartalmaz a következő területeken.

 • Demonetizáció: a dezinformáció terjesztőit célzó pénzügyi ösztönzők csökkentése

  A megerősített kódex célja annak biztosítása, hogy a dezinformáció terjesztői ne részesüljenek reklámbevételekből. Az aláírók kötelezettséget vállalnak arra, hogy szigorúbb intézkedéseket hoznak annak elkerülése érdekében, hogy a reklámok a dezinformáció mellett helyezkedjenek el, valamint hogy a dezinformációt tartalmazó reklámokat terjesszék. A kódex emellett hatékonyabb együttműködést hoz létre a reklámágazat szereplői között, ami erősebb közös fellépést tesz lehetővé.  

 • A politikai reklám átláthatósága

  Felismerve a politikai reklámok fontosságát a közélet alakításában, a megerősített kódex arra kötelezi az aláírókat, hogy szigorúbb átláthatósági intézkedéseket vezessenek be, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy könnyebben felismerjék a politikai hirdetéseket azáltal, hogy hatékonyabb címkézést biztosítanak, és kötelezettséget vállalnak a szponzor, a hirdetési kiadások és a megjelenítési időszak felfedésére.  Ezen túlmenően az aláírók kötelezettséget vállalnak arra, hogy hatékony és kereshető hirdetési könyvtárakat hoznak létre a politikai hirdetések számára.

 • A szolgáltatások integritásának biztosítása

  A kódex meg fogja erősíteni a dezinformáció terjesztésére használt manipulatív magatartás (pl. hamis felhasználói fiókok, botvezérelt felerősítés, megszemélyesítés, rosszindulatú deepfake-ek) csökkentésére irányuló intézkedéseket, és szorosabb együttműködést hoz létre az aláírók között az ilyen technikákkal kapcsolatos kihívások leküzdése érdekében. Az aláírók meg fognak állapodni a félretájékoztatás terjesztésére irányuló, nem engedélyezett manipulatív magatartások és gyakorlatok szolgálatok közötti értelmezéséről. Emellett rendszeresen felül kell vizsgálniuk a rosszindulatú szereplők által alkalmazott taktikák, technikák és eljárások (TTP-k) listáját, és egyértelmű politikákat kell végrehajtaniuk, amelyek kiterjednek az azonosított magatartásformák és gyakorlatok körére.

 • A felhasználók felhatalmazása

  A felhasználók jobb védelemben fognak részesülni a dezinformációval szemben a dezinformáció felismerésére, megértésére és megjelölésére, a hiteles forrásokhoz való hozzáférésre, valamint a médiatudatosságra irányuló kezdeményezések révén. A kódex különösen azt fogja biztosítani, hogy biztonságos tervezési gyakorlatokat vezessenek be a dezinformáció terjedésének korlátozása és ajánlórendszereik nagyobb átláthatóságának biztosítása érdekében, kiigazítva azokat a dezinformáció terjedésének korlátozása érdekében.

 • A kutatók szerepvállalásának növelése

  A kódex előirányozza, hogy az online platformok jobban támogassák a dezinformációval kapcsolatos kutatást. A kutatók jobb és szélesebb körű hozzáféréssel rendelkeznek majd a platformok adataihoz. Ez azt jelenti, hogy automatizált hozzáférést kell biztosítani a nem személyes, anonimizált, összesített vagy nyilvánvalóan nyilvános adatokhoz, és törekedni kell egy olyan irányítási struktúra létrehozására, amely egyszerűsíti a további ellenőrzést igénylő adatokhoz való hozzáférést.

 • A tényellenőrző közösség megerősítése

  Az új kódex valamennyi uniós tagállamra és nyelvre kiterjeszti a tényellenőrzés hatókörét, és biztosítja, hogy a platformok következetesebben alkalmazzák szolgáltatásaik tényellenőrzését. Ezen túlmenően a kódex arra törekszik, hogy méltányos pénzügyi hozzájárulást biztosítson a tényellenőrzők munkájához, és javítsa a tényellenőrzők hozzáférését a mindennapi munkájukat megkönnyítő információkhoz.

 • Átláthatósági központ és munkacsoport

  Az átláthatósági központ, amely minden polgár számára hozzáférhető, egyszerű áttekintést nyújt a kódex intézkedéseinek végrehajtásáról, biztosítva az átláthatóságot és a releváns adatok rendszeres frissítését. Az állandó munkacsoport időtállóvá és a célnak megfelelővé fogja tenni a kódexet azáltal, hogy – többek között – fórumot hoz létre a kötelezettségvállalásoknak a technológiai, társadalmi, piaci és jogalkotási fejlemények fényében történő felülvizsgálatára és kiigazítására. A munkacsoport az aláírók képviselőiből, az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportjából, a Digitális Média Európai Megfigyelőközpontjából és az Európai Külügyi Szolgálatból áll, elnöke pedig a Bizottság.

 • Megerősített nyomonkövetési keret

  A kódex erős nyomonkövetési kerettel rendelkezik, amely szolgáltatási szintre vonatkozó mutatókat is tartalmaz a kódex uniós és tagállami szintű végrehajtásának mérésére. 2023januárjábanaz aláírók benyújtják a Bizottságnak a kódex általuk történő végrehajtásáról szóló első alapjelentéseket. Ezt követően a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályban meghatározott online óriásplatformokhat hónapelteltévelismét jelentést tesznek, míg a többi aláíró fél évente tesz jelentést. A megerősített kódex egyértelmű kötelezettségvállalást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy olyan strukturális mutatókat kell kidolgozni, amelyek lehetővé teszik a kódex dezinformációra gyakorolt általános hatásának mérését. Az első sorozatot már közzétették. 

 • Strukturális mutatók

A megerősített kódex egyértelmű kötelezettségvállalást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy olyan strukturális mutatókat kell kidolgozni, amelyek lehetővé teszik a kódex dezinformációra gyakorolt általános hatásának mérését. A strukturális mutatók első csoportját már közzétették.

 • Együttműködés a választások során

A kódex aláírói elkötelezték magukat amellett, hogy együttműködnek és összehangolják munkájukat a választások során, amikor különösen nagy a dezinformációs kampányok veszélye. A kódexben előírtaknak megfelelően az aláírók gyorsreagálási rendszerthoztak létre a platformok, a civil társadalmi szervezetek és a tényellenőrzők közötti gyors és hatékony együttműködés biztosítása érdekében a választási időszakokban, amely a 2024. júniusi európai parlamenti választásokra működőképes.

Lépések előre

AzAudiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportjával (ERGA) és a Digitális Média Európai Megfigyelőközpontjával (EDMO)együtt a Bizottság az aláíróktól elvárt részletes minőségi és mennyiségi jelentések alapján rendszeresen értékelia kódex végrehajtásaterén elért eredményeket. 

A létrehozott munkacsoport, amely szükség szerint, de legalább hathavontaülésezik,figyelemmel kísériés a technológiai,társadalmi, piaci és jogalkotási fejleményekhez igazítjaa kötelezettségvállalásokat. 

A Bizottság azt tervezi, hogy mihamarabb elindítja a gyakorlati kódexnek adigitális szolgáltatásokról szóló jogszabályszerinti magatartási kódexként való elismerésére irányuló eljárást.  

A 2022. évi megerősített kódexhez vezető út

A dezinformáció visszaszorítását célzó 2018. évi gyakorlati kódexelső alkalommalhívta össze a világ iparágainak szereplőit, hogy elkötelezzék magukat a dezinformáció elleni küzdelem mellett. Adezinformáció elleni uniós stratégiaközéppontjában álló kódex hatékony eszköznek bizonyultazonline dezinformáció terjedésének korlátozásában, többek között a választási időszakokban, valamint az olyan válságokra való gyors reagálásban, mint a koronavírus-világjárvány és az ukrajnai háború. 

A végrehajtás első időszakánakbizottsági értékelésétkövetően a Bizottság 2021 májusában részletesiránymutatásttett közzé a 2018. évi kódex hiányosságainak kezelésére, amelyben megoldásokat javasolt a kódex hatékonyabbá tételére. A 2018. évi kódex aláírói, akikhez a leendő aláírók széles köre csatlakozott, részt vettek a megerősített kódexhez vezető felülvizsgálati folyamatban, amelyet 2022. június 16-án terjesztettek a Bizottság elé.

Legfrissebb hírek

NEWS ARTICLE |
A Bizottság üdvözli, hogy a Tanács jóváhagyta a hibrid fenyegetésekkel foglalkozó gyorsreagálású csoportok gyakorlati létrehozására vonatkozó irányadó keretet

Ez megnyitja az utat az ilyen csapatok kérésre történő bevetése előtt a hibrid fenyegetésekkel és kampányokkal szembeni felkészülés és az ellenük való küzdelem terén napjaink romló biztonsági környezetében, a növekvő dezinformációval, kibertámadásokkal, a kritikus infrastruktúrák elleni támadásokkal, az instrumentalizált migrációval és a rosszindulatú szereplők választási beavatkozásával.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Az online félretájékoztatás kezelése

A Bizottság az európai értékek és demokratikus rendszerek védelmének biztosítása érdekében küzd az online félretájékoztatás és félretájékoztatás terjedése ellen.

Lásd még