Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

2022. aasta väärinfot käsitlev tegevusjuhend

Peamised veebiplatvormid, kujunemisjärgus ja spetsialiseerunud platvormid, reklaamitööstuses osalejad, faktikontrollijad, teadusasutused ja kodanikuühiskonna organisatsioonid tugevdasid väärinfot käsitlevat tegevusjuhendit, järgides komisjoni 2021. aasta mai suuniseid.

© European Commission

Tugevdatud väärinfot käsitlevale tegevusjuhendile kirjutasid 16. juunil 2022 alla 34 allakirjutanut, kes on ühinenud 2018. aasta tegevusjuhendi läbivaatamise protsessiga.

Uue tegevusjuhendi eesmärk on saavutada 2021. aasta mais esitatud komisjoni suuniste eesmärgid, kehtestades veebis leviva väärinfo vastu võitlemiseks laiema hulga kohustusi ja meetmeid.

2022.aasta tegevusjuhend on allakirjutanute töö tulemus. Allakirjutanute ülesanne on otsustada, millistele kohustustele nad alla kirjutavad, ning nende ülesanne on tagada kohustuste täitmise tõhusus. Komisjon ei ole tegevusjuhendit heaks kiitnud, samas kui komisjon esitas oma ootused suunistes ja leiab, et tegevusjuhend tervikuna vastab nendele ootustele.

Allakirjutanud kohustusid võtma meetmeid mitmes valdkonnas, näiteks: väärinfo levitamise demonetiseerimine; poliitilise reklaami läbipaistvuse tagamine; kasutajate võimestamine; koostöö tõhustamine faktikontrollijatega; ning tagada teadlastele parem juurdepääs andmetele.

Tunnistades tegevusjuhendi tulevikukindlaks muutmise tähtsust, leppisid allakirjutanud kokku, et luuakse raamistik edasiseks koostööks alalise rakkerühma kaudu. Tegevusjuhend sisaldab ka tugevdatud järelevalveraamistikku, mis põhineb kvalitatiivsetel aruandluselementidel ja teenusetaseme näitajatel, millega mõõdetakse selle rakendamise tõhusust. Allakirjutanud asutavad läbipaistvuskeskuse, mis annab üldsusele selge ülevaate oma kohustuste täitmiseks kehtestatud poliitikast, ning ajakohastavad seda korrapäraselt asjakohaste andmetega.

Tugevnenud kood

Väärinfot käsitlev tegevusjuhend on esimene omalaadne vahend, mille kaudu tööstusharu asjaomased osalejad leppisid esimest korda 2018. aastal kokku eneseregulatsiooni standardites väärinfo vastu võitlemiseks.

Selle läbivaatamise protsess käivitati 2021. aasta juunis ning pärast muudetud tegevusjuhendi allkirjastamist ja esitamist 16. juunil 2022 muutub uus tegevusjuhend laiema õigusraamistiku osaks koos läbipaistvust ja poliitilise reklaami suunamist käsitlevate õigusaktidega ning digiteenuste õigusaktiga. Allakirjutanute puhul, kes on väga suured veebiplatvormid, on tegevusjuhendi eesmärk saada leevendusmeetmeks ja tegevusjuhendiks, mida tunnustatakse digiteenuste õigusakti kaasreguleerimise raamistikus.

Tugevdatud tegevusjuhend sisaldab 44 kohustust ja 128 erimeedet järgmistes valdkondades.

 • Demonetiseerumine: rahaliste stiimulite vähendamine väärinfo levitajatele

  Tugevdatud tegevusjuhendi eesmärk on tagada, et väärinfo esitajad ei saaks reklaamituludest kasu. Allakirjutanud kohustuvad võtma jõulisemaid meetmeid, et vältida reklaami paigutamist väärinfo kõrvale ja väärinfot sisaldava reklaami levitamist. Tegevusjuhendiga luuakse ka tõhusam koostöö reklaamisektori osaliste vahel, mis võimaldab tugevamaid ühismeetmeid.  

 • Poliitilise reklaami läbipaistvus

  Tunnistades poliitilise reklaami tähtsust avaliku elu kujundamisel, kohustab tugevdatud tegevusjuhend allakirjutanuid kehtestama rangemad läbipaistvusmeetmed, mis võimaldavad kasutajatel hõlpsasti ära tunda poliitilisi reklaame, pakkudes tõhusamat märgistust, kohustudes avalikustama sponsori, reklaami kulutamise ja kuvamisperioodi.  Lisaks kohustuvad allakirjutanud looma poliitilise reklaami jaoks tõhusad ja otsitavad reklaamiraamatukogud.

 • Teenuste terviklikkuse tagamine

  Tegevusjuhendiga tugevdatakse meetmeid väärinfo levitamiseks kasutatava manipuleeriva käitumise vähendamiseks (nt libakontod, botipõhine võimendamine, kujutamine, kuritahtlikud sügavad võltsingud) ning luuakse allakirjutanute tihedam koostöö, et võidelda selliste meetoditega seotud probleemide vastu. Allakirjutanud lepivad kokku talitustevahelises arusaamas lubamatust manipuleerivast käitumisest ja väärinfo levitamise tavadest. Samuti peavad nad korrapäraselt läbi vaatama pahatahtlike osalejate kasutatavate taktikate, tehnikate ja menetluste loetelu ning rakendama selget poliitikat, mis hõlmab kindlakstehtud käitumist ja tavasid.

 • Kasutajate võimestamine

  Kasutajaid kaitstakse väärinfo eest paremini, kasutades selleks tõhusamaid vahendeid väärinfo tuvastamiseks, mõistmiseks ja märgistamiseks, autoriteetsetele allikatele juurdepääsuks ning meediapädevuse algatuste kaudu. Eelkõige tagatakse tegevusjuhendiga ohutute kujundustavade kehtestamine, et piirata desinformatsiooni levikut ja tagada nende soovitussüsteemide suurem läbipaistvus, kohandades neid väärinfo leviku piiramiseks.

 • Teadlaste võimestamine

  Tegevusjuhendiga nähakse ette, et veebiplatvormid toetavad paremini väärinfot käsitlevaid teadusuuringuid. Teadlastel on parem ja laiem juurdepääs platvormide andmetele. See tähendab automatiseeritud juurdepääsu tagamist isikustamata, anonüümseks muudetud, koondatud või ilmselgelt avalikustatud andmetele ning töötamist juhtimisstruktuuri loomise nimel, et lihtsustada juurdepääsu andmetele, mis vajavad täiendavat kontrolli.

 • Faktikontrolli kogukonna võimestamine

  Uue tegevusjuhendiga laiendatakse faktikontrolli ulatust kõigis ELi liikmesriikides ja keeltes ning tagatakse, et platvormid kasutavad järjepidevalt oma teenuste faktikontrolli. Lisaks töötab tegevusjuhend selle nimel, et tagada õiglane rahaline panus faktikontrollijate töösse ja parem juurdepääs faktikontrollijatele nende igapäevast tööd hõlbustavale teabele.

 • Läbipaistvuskeskus ja rakkerühm

  Läbipaistvuskeskus, mis on kättesaadav kõigile kodanikele, võimaldab lihtsat ülevaadet toimimisjuhendi meetmete rakendamisest, tagades läbipaistvuse ja ajakohastades korrapäraselt asjakohaseid andmeid. Alaline rakkerühm hoiab tegevusjuhendi tulevikukindlana ja eesmärgipärasena, luues muu hulgas foorumi kohustuste läbivaatamiseks ja kohandamiseks, pidades silmas tehnoloogilisi, ühiskondlikke, turu- ja seadusandlikke arenguid. Rakkerühm koosneb allakirjutanute, Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste töörühma, Euroopa digitaalse meedia vaatluskeskuse ja Euroopa välisteenistuse esindajatest ning seda juhib komisjon.

 • Tugevdatud järelevalveraamistik

  Tegevusjuhendiga on kaasas tugev järelevalveraamistik, sealhulgas teenustaseme näitajad, et mõõta tegevusjuhendi rakendamist kogu ELis ja liikmesriikide tasandil. 2023. aasta alguseks esitavad allakirjutanud komisjonile esimesed lähteolukorra aruanded tegevusjuhendi rakendamise kohta. Seejärel esitavad digiteenuste õigusaktis määratletud väga suured veebiplatvormid iga kuue kuu tagant aruande, samal ajal kui teised allakirjutanud annavad igal aastal aru. Tugevdatud tegevusjuhend sisaldab ka selget kohustust töötada välja struktuurinäitajad, mis võimaldavad mõõta väärinfot käsitleva tegevusjuhendi üldist mõju.

Sammud edasi

Allakirjutanutel on kuus kuud aega nende kohustuste ja meetmete rakendamiseks, millele nad on alla kirjutanud.

Komisjon hindab koos Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste töörühma (ERGA) ja Euroopa digitaalmeedia vaatluskeskusega (EDMO) korrapäraselt tegevusjuhendi rakendamisel tehtud edusamme, tuginedes allakirjutanutelt oodatavatele üksikasjalikele kvalitatiivsetele ja kvantitatiivsetele aruannetele.

Loodud rakkerühm, mis tuleb kokku vastavalt vajadusele ja vähemalt iga kuue kuu tagant, jälgib ja kohandab kohustusi, pidades silmas tehnoloogia, ühiskonna, turu ja õigusloome arengut.

Tee, mis viis 2022. aasta tugevdatud koodeksini

2018. aasta väärinfot käsitlev tegevusjuhend tõi esimest korda kokku ülemaailmsed ettevõtjad, et võidelda väärinfo vastu. ELi desinformatsioonivastase strateegiakeskmes ontoimimisjuhend osutunud tõhusaks vahendiks, et piirata veebis leviva väärinfo levikut, sealhulgas valimisperioodidel, ning reageerida kiiresti kriisidele, nagu koroonaviiruse pandeemia ja sõda Ukrainas.

Pärast komisjoni hinnangut selle esimese rakendusperioodi kohta avaldas komisjon 2021. aasta mais üksikasjalikud suunised 2018. aasta tegevusjuhendi puuduste kõrvaldamiseks, pakkudes välja lahendusi selle tõhusamaks muutmiseks. 2018. aasta tegevusjuhendile allakirjutanud, kellega ühines suur hulk võimalikke allakirjutanuid, osalesid läbivaatamisprotsessis, mille tulemusel tugevdati toimimisjuhendit, mis esitati komisjonile 16. juunil 2022.

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Internetis leviva väärinfo vastu võitlemine

Komisjon võitleb internetis leviva väärinfo ja väärinfo leviku vastu, et tagada Euroopa väärtuste ja demokraatlike süsteemide kaitse.

Vaata lisaks

COVID-19 väärinfo seire programm

Väärinfot käsitlevale tegevusjuhendile allakirjutanud rakendavad COVID-19 väärinfo seireprogrammi, et hoida inimesi viirusest ja vaktsiinidest kursis.