Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

2022. aasta desinformatsiooni käsitlev tegevusjuhend

Peamised veebiplatvormid, kujunemisjärgus ja spetsialiseerunud platvormid, reklaamitööstuses osalejad, faktikontrollijad, teadus- ja kodanikuühiskonna organisatsioonid esitasid komisjoni 2021. aasta mai suuniste alusel tugevdatud desinformatsiooni käsitleva tegevusjuhendi.

© European Commission

Desinformatsiooni käsitleva tugevdatud tegevusjuhendi allkirjastasid ja esitasid 16. juunil 2022 34 allakirjutanut, kes on ühinenud 2018. aasta tegevusjuhendi läbivaatamise protsessiga. Pärast seda on liitunud veel kümme allakirjutanut. 

Uue tegevusjuhendi eesmärk on saavutada 2021. aasta mais esitatud komisjoni suuniste eesmärgid, kehtestades veebis leviva desinformatsiooni vastu võitlemiseks laiemad kohustused ja meetmed.

2022. aasta tegevusjuhend on allakirjutanute tehtud töö tulemus. Allakirjutanud peavad otsustama, milliste kohustustega nad nõustuvad, ning nende kohustus on tagada oma kohustuste täitmise tõhusus. Komisjon ei kiida juhendit heaks, samas kui komisjon esitas oma ootused suunistes ja leiab, et juhend tervikuna vastab neile ootustele.

Allakirjutanud kohustusid võtma meetmeid mitmes valdkonnas, näiteks: desinformatsiooni levitamise demonetiseerimine; tagada poliitreklaami läbipaistvus; kasutajate mõjuvõimu suurendamine; tõhustada koostööd faktikontrollijatega; ning teadlastele parema juurdepääsu tagamine andmetele.

Tunnistades tegevusjuhendi tulevikukindlaks muutmise tähtsust, leppisid allakirjutanud kokku luua raamistik edasiseks koostööks alalise rakkerühma kaudu. Tegevusjuhend sisaldab ka tugevdatud järelevalveraamistikku, mis põhineb kvalitatiivse aruandluse elementidel ja teenusetasandi näitajatel, millega mõõdetakse juhendi rakendamise tõhusust. Allakirjutanudon loonud läbipaistvuskeskuse, mis annab üldsusele selge ülevaate oma kohustuste täitmiseks kehtestatud poliitikast, ning ajakohastavad seda korrapäraselt asjakohaste andmetega.

Tugevdatud koodeks

Väärinfot käsitlev tegevusjuhend on esimene omalaadne vahend, mille kaudu sektori asjaomased osalejad leppisid esimest korda 2018. aastal kokku desinformatsiooni vastu võitlemise eneseregulatsiooni standardites.

Selle läbivaatamisprotsess algas 2021. aasta juunis ning pärast muudetud tegevusjuhendi allkirjastamist ja esitamist 16. juunil 2022 saab uuest tegevusjuhendist osa laiemast õigusraamistikust koos poliitilise reklaami läbipaistvust ja suunamist käsitlevate õigusaktide ning digiteenuste õigusaktiga. Allakirjutanute jaoks, kes on väga suured digiplatvormid, on tegevusjuhendi eesmärk saada leevendusmeetmeks ja tegevusjuhendiks, mida tunnustatakse digiteenuste õigusakti kaasreguleerimise raamistikus.

Tugevdatud tegevusjuhend sisaldab 44 kohustust ja 128 erimeedet järgmistes valdkondades.

 • Demonetiseerimine: desinformatsiooni levitajatele antavate rahaliste stiimulite vähendamine

  Tugevdatud tegevusjuhendi eesmärk on tagada, et desinformatsiooni levitajad ei saaks kasu reklaamituludest. Allakirjutanud kohustuvad võtma jõulisemaid meetmeid, et vältida reklaami paigutamist desinformatsiooni kõrvale ning desinformatsiooni sisaldava reklaami levitamist. Tegevusjuhendiga nähakse ette ka tõhusam koostöö reklaamisektori osalejate vahel, mis võimaldab jõulisemat ühistegevust.  

 • Poliitreklaami läbipaistvus

  Tunnistades poliitreklaami tähtsust avaliku elu kujundamisel, kohustab tugevdatud tegevusjuhend allakirjutanuid kehtestama tugevamad läbipaistvusmeetmed, mis võimaldavad kasutajatel poliitilisi reklaame hõlpsasti ära tunda, pakkudes tõhusamat märgistamist, kohustudes avalikustama sponsori, reklaamikulu ja kuvamisperioodi.  Lisaks kohustuvad allakirjutanud looma poliitreklaami jaoks tõhusad ja otsitavad reklaamiteegid.

 • Teenuste terviklikkuse tagamine

  Tegevusjuhendiga tugevdatakse meetmeid desinformatsiooni levitamiseks kasutatava manipuleeriva käitumise (nt libakontod, robotipõhine võimendamine, kehastamine, pahatahtlikud süvavõltsingud) vähendamiseks ning luuakse allakirjutanute vahel tihedam koostöö selliste tehnikatega seotud probleemide lahendamiseks. Allakirjutanud lepivad kokku teenuseüleses arusaamas lubamatust manipuleerivast käitumisest ja desinformatsiooni levitamise tavadest. Samuti peavad nad korrapäraselt läbi vaatama pahatahtlike osalejate kasutatavate taktikate, tehnikate ja menetluste loetelu ning rakendama selget poliitikat, mis hõlmab kindlakstehtud käitumisviise ja tavasid.

 • Kasutajate võimestamine

  Kasutajad on desinformatsiooni eest paremini kaitstud, kasutades tõhustatud vahendeid desinformatsiooni äratundmiseks, mõistmiseks ja märgistamiseks, juurdepääsuks usaldusväärsetele allikatele ning meediapädevuse algatuste kaudu. Eelkõige tagatakse tegevusjuhendiga, et desinformatsiooni leviku piiramiseks kehtestatakse ohutud kavandamistavad ja tagatakse nende soovitussüsteemide suurem läbipaistvus, kohandades neid desinformatsiooni leviku piiramiseks.

 • Teadlaste mõjuvõimu suurendamine

  Tegevusjuhendiga nähakse ette, et veebiplatvormid toetavad paremini desinformatsiooni uurimist. Teadlastel on parem ja ulatuslikum juurdepääs platvormide andmetele. See tähendab automaatse juurdepääsu tagamist isikustamata, anonüümitud, koondatud või ilmselgelt avalikustatud andmetele ning tööd juhtimisstruktuuri loomiseks, et lihtsustada juurdepääsu täiendavat kontrolli vajavatele andmetele.

 • Faktikontrollijate kogukonna mõjuvõimu suurendamine

  Uue tegevusjuhendiga laiendatakse faktikontrolli ulatust kõigis ELi liikmesriikides ja keeltes ning tagatakse, et platvormid kasutavad oma teenuste puhul faktikontrolli järjepidevamalt. Lisaks on juhendi eesmärk tagada õiglane rahaline panus faktikontrollijate töösse ja faktikontrollijate parem juurdepääs teabele, mis hõlbustab nende igapäevast tööd.

 • Läbipaistvuskeskus ja rakkerühm

  Läbipaistvuskeskus, mis on kättesaadav kõigile kodanikele, võimaldab saada hõlpsa ülevaate käitumisjuhendi meetmete rakendamisest, tagades läbipaistvuse ja ajakohastades korrapäraselt asjakohaseid andmeid. Alaline rakkerühm hoiab tegevusjuhendi tulevikukindla ja eesmärgipärasena, luues muu hulgas foorumi kohustuste läbivaatamiseks ja kohandamiseks, pidades silmas tehnoloogia, ühiskonna, turu ja õigusaktide arengut. Rakkerühm koosneb allakirjutanute esindajatest, audiovisuaalmeedia teenuste Euroopa regulaatorasutuste rühmast, Euroopa digitaalmeedia vaatluskeskusest ja Euroopa välisteenistusest ning seda juhib komisjon.

 • Tugevdatud järelevalveraamistik

  Tegevusjuhendiga kaasneb tugev järelevalveraamistik, sealhulgas teenustaseme näitajad, et mõõta tegevusjuhendi rakendamist kogu ELis ja liikmesriikide tasandil. 2023. aastajaanuarisesitavad allakirjutanud komisjonile esimesed lähteolukorra aruanded tegevusjuhendi rakendamise kohta. Seejärel esitavad digiteenuste õigusaktis määratletud väga suured digiplatvormidkuue kuupärast uue aruande, samal ajal kui teised allakirjutanud esitavad aruande igal aastal. Tugevdatud tegevusjuhend sisaldab ka selget kohustust töötada struktuurinäitajate kehtestamise nimel, mis võimaldab mõõta väärinfot käsitleva tegevusjuhendi üldist mõju. Esimene esialgne komplekt on juba avaldatud. 

 • Struktuurinäitajad

Tugevdatud tegevusjuhend sisaldab ka selget kohustust töötada struktuurinäitajate kehtestamise nimel, mis võimaldab mõõta väärinfot käsitleva tegevusjuhendi üldist mõju. Esimesed esialgsed struktuurinäitajad on juba avaldatud.

 • Koostöö valimiste ajal

Tegevusjuhendile allakirjutanud kohustusid tegema koostööd ja koordineerima oma tööd valimiste ajal, kui desinformatsioonikampaaniate oht on eriti suur. Nagu tegevusjuhendis ette nähtud, on allakirjutanud loonud kiirreageerimissüsteemi, et tagada kiire ja tõhus koostöö platvormide, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja faktikontrollijate vahel valimisperioodil – see toimib 2024. aasta juunis toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste ajal.

Edasised sammud

Loodud rakkerühm, mis tuleb kokku vastavalt vajaduseleja vähemalt iga kuue kuu tagant, jälgib kohustuste täitmistja kohandabneid vastavalt tehnoloogia, ühiskonna, turu ja õigusaktide arengule. 

Komisjon kavatseb kiiresti algatada menetluse seoses tegevusjuhendi tunnustamisegadigiteenuste õigusaktikohase tegevusjuhendina.  

Tee, mis viis 2022. aasta tugevdatud koodeksini

2018.aasta desinformatsiooni käsitlev tegevusjuhendtõiesimest korda kokkuülemaailmsed tööstusharu osalejad, et võtta kohustus võidelda desinformatsiooni vastu. ELi desinformatsioonivastase strateegia keskmeson tegevusjuhend osutunud tõhusaks vahendiksveebislevivadesinformatsiooni leviku piiramisel, sealhulgas valimiste ajal, ning kiirel reageerimisel kriisidele, nagu koroonaviiruse pandeemia ja sõda Ukrainas. 

Pärast komisjoni hinnangut selle esimese rakendusperioodi kohta avaldas komisjon 2021. aasta mais üksikasjalikud suunised2018. aasta tegevusjuhendi puuduste kõrvaldamiseks, pakkudes välja lahendusi selle tõhustamiseks. 2018. aasta tegevusjuhendile allakirjutanud, kellega ühines suur hulk võimalikke allakirjutanuid, osalesid läbivaatamisprotsessis, mille tulemusel esitati komisjonile 16. juunil 2022 tugevdatud juhend.

Viimased uudised

NEWS ARTICLE |
Komisjon väljendab heameelt selle üle, et nõukogu kiitis heaks hübriidohtudega tegelevate kiirreageerimisrühmade praktilise loomise juhtraamistiku

See sillutab teed selliste rühmade lähetamisele taotluse korral, et valmistuda hübriidohtudeks ja -kampaaniateks ning võidelda nende vastu tänapäeva halvenevas julgeolekukeskkonnas, suurendades desinformatsiooni, küberründeid, rünnakuid elutähtsa taristu vastu, ärakasutatud rännet ja pahatahtlike osalejate sekkumist valimistesse.

Seotud sisu

Üldpilt

Võitlus veebis leviva väärinfoga

Komisjon võitleb internetis leviva desinformatsiooni ja väärinfo vastu, et tagada Euroopa väärtuste ja demokraatlike süsteemide kaitse.

Vaata lisaks

COVID-19 väärinfo seire programm

Väärinfot käsitlevale tegevusjuhendile allakirjutanud rakendavad COVID-19 väärinfo seireprogrammi, et hoida inimesi viirusest ja vaktsiinidest kursis.