Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

2022 års uppförandekod för desinformation

Större onlineplattformar, framväxande och specialiserade plattformar, aktörer inom reklambranschen, faktagranskare, forskning och organisationer i det civila samhället levererade en förstärkt uppförandekod för desinformation i enlighet med kommissionens riktlinjer från maj 2021.

© European Commission

Den förstärkta uppförandekoden för desinformation undertecknades och presenterades den 16 juni 2022 av 34 undertecknare som har anslutit sig till revideringsprocessen av 2018 års uppförandekod.

Den nya uppförandekoden syftar till att uppnå målen i kommissionens vägledning som lades fram i maj 2021 genom att fastställa ett bredare spektrum av åtaganden och åtgärder för att motverka desinformation på nätet.

2022års uppförandekod är resultatet av det arbete som signatärerna utfört. Det är upp till undertecknarna att bestämma vilka åtaganden de undertecknar och det är deras ansvar att se till att deras åtaganden genomförs på ett effektivt sätt. Uppförandekoden godkänns inte av kommissionen, medan kommissionen anger sina förväntningar i vägledningen och anser att koden som helhet uppfyller dessa förväntningar.

Undertecknarna åtog sig att vidta åtgärder på flera områden, t.ex. demonetisera spridningen av desinformation, säkerställa insyn i den politiska reklamen, stärka användarna, förbättra samarbetet med faktagranskare, och ge forskare bättre tillgång till data.

Med tanke på vikten av att göra koden framtidssäkrad enades undertecknarna om att inrätta en ram för ytterligare samarbete genom en permanent arbetsgrupp. Koden kommer också med en förstärkt övervakningsram baserad på kvalitativa rapporteringselement och indikatorer på servicenivå som mäter effektiviteten i genomförandet. Undertecknarna kommer att inrätta ett öppenhetscentrum som ger allmänheten en tydlig översikt över den politik som de har infört för att genomföra sina åtaganden, och kommer regelbundet att uppdatera det med relevanta uppgifter.

Den förstärkta koden

Uppförandekoden för desinformation är ett första i sitt slag verktyg genom vilket relevanta aktörer i branschen – för första gången 2018 – enades om självreglerande standarder för att bekämpa desinformation.

Översynen inleddes i juni 2021 och efter undertecknandet och presentationen av den reviderade koden den 16 juni 2022 kommer den nya koden att bli en del av ett bredare regelverk, i kombination med lagstiftningen om öppenhet och inriktning på politisk reklam och rättsakten om digitala tjänster. För signatärer som är mycket stora onlineplattformar syftar koden till att bli en begränsningsåtgärd och en uppförandekod som erkänns inom ramen för den gemensamma regleringsramen för digitala tjänster.

Den förstärkta uppförandekoden innehåller 44 åtaganden och 128 särskilda åtgärder på följande områden.

 • Demonetisering: minska de ekonomiska incitamenten för leverantörer av desinformation

  Den förstärkta koden syftar till att säkerställa att desinformationslämnare inte drar nytta av reklamintäkter. Undertecknarna åtar sig att vidta kraftfullare åtgärder för att undvika reklam bredvid desinformation och spridning av reklam som innehåller desinformation. Genom uppförandekoden inrättas också ett effektivare samarbete mellan aktörerna inom reklamsektorn, vilket möjliggör kraftfullare gemensamma åtgärder.  

 • Insyn i den politiska reklamen

  Den förstärkta uppförandekoden erkänner vikten av politisk reklam för att forma det offentliga livet och åtar sig att införa kraftfullare öppenhetsåtgärder, så att användarna lätt kan känna igen politiska annonser genom att tillhandahålla effektivare märkning och åta sig att avslöja sponsor-, annons- och visningsperioder.  Undertecknarna åtar sig dessutom att inrätta effektiva och sökbara annonsbibliotek för politisk reklam.

 • Säkerställande av tjänsternas integritet

  Koden kommer att stärka de åtgärder för att minska manipulativt beteende som används för att sprida desinformation (t.ex. falska konton, botstyrd förstärkning, impersonation, skadliga djupa förfalskningar) och ett starkare samarbete mellan undertecknarna för att bekämpa utmaningarna i samband med sådan teknik. Undertecknarna kommer att enas om en övergripande förståelse av otillåtna manipulativa beteenden och metoder för att sprida desinformation. De kommer också att vara skyldiga att regelbundet se över förteckningen över taktiker, tekniker och förfaranden (TTP) som används av skadliga aktörer, och kommer att genomföra tydliga riktlinjer som omfattar de olika beteenden och metoder som identifierats.

 • Stärka användarna

  Användarna kommer att skyddas bättre mot desinformation genom förbättrade verktyg för att känna igen, förstå och flagga desinformation, få tillgång till auktoritativa källor och genom initiativ för mediekompetens. Koden kommer särskilt att säkerställa att säkra konstruktionsmetoder införs för att begränsa spridningen av desinformation och säkerställa större insyn i deras rekommendationssystem och anpassa dem för att begränsa spridningen av desinformation.

 • Stärka forskare

  I uppförandekoden föreskrivs att onlineplattformar ger bättre stöd till forskning om desinformation. Forskare kommer att få bättre och bredare tillgång till plattformarnas data. Detta innebär att säkerställa automatisk tillgång till icke-personliga, anonymiserade, aggregerade eller uppenbart offentliggjorda uppgifter och arbeta för att inrätta en styrningsstruktur för att förenkla tillgången till uppgifter som kräver ytterligare granskning.

 • Stärka den faktakontrollerande gemenskapen

  Den nya koden kommer att utvidga faktakontrollens täckning i alla EU:s medlemsstater och språk och säkerställa att plattformarna kommer att använda sig av faktakontroll på sina tjänster på ett mer konsekvent sätt. Dessutom arbetar uppförandekoden för att säkerställa rättvisa ekonomiska bidrag för faktagranskares arbete och bättre tillgång till faktagranskare till information som underlättar deras dagliga arbete.

 • Öppenhetscentrum och arbetsgrupp

  Öppenhetscentrumet, som är tillgängligt för alla medborgare, kommer att möjliggöra en enkel överblick över genomförandet av uppförandekodens åtgärder, vilket ger insyn och regelbundna uppdateringar av relevanta uppgifter. Den permanenta arbetsgruppen kommer att hålla koden framtidssäkrad och ändamålsenlig genom att inrätta ett forum – bland annat – för att se över och anpassa åtagandena med hänsyn till den tekniska, samhälleliga, marknadsmässiga och rättsliga utvecklingen. Arbetsgruppen består av företrädare för undertecknarna, Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för audiovisuella medietjänster, Europeiska observatoriet för digitala medier och Europeiska utrikestjänsten, och leds av kommissionen.

 • Förstärkt övervakningsram

  Koden kommer med en stark övervakningsram, inklusive indikatorer på servicenivå för att mäta kodens genomförande i hela EU och på medlemsstatsnivå. I början av 2023 kommer undertecknarna att till kommissionen överlämna de första referensrapporterna om genomförandet av koden. Därefter kommer Very Large Online Platforms, enligt definitionen i lagen om digitala tjänster (DSA), att rapportera var sjätte månad medan andra signatärer kommer att rapportera årligen. Den förstärkta uppförandekoden innehåller också ett tydligt åtagande att arbeta för att fastställa strukturella indikatorer som gör det möjligt att mäta kodens övergripande inverkan på desinformation.

Steg framåt

Undertecknarna kommer att ha sex månader på sig att genomföra de åtaganden och åtgärder som de har undertecknat.

Tillsammans med Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för audiovisuella medietjänster (Erga) och Europeiska observatoriet för digitala medier (EDMO) kommer kommissionen regelbundet att bedöma de framsteg som gjorts i genomförandet av uppförandekoden, på grundval av den detaljerade kvalitativa och kvantitativa rapportering som förväntas av undertecknarna.

Den inrättade arbetsgruppen, som kommer att sammanträda vid behov och minst var sjätte månad, kommer att övervaka och anpassa åtagandena med hänsyn till den tekniska, samhälleliga, marknadsmässiga och rättsliga utvecklingen.

Vägen som ledde till 2022-förstärkta koden

2018 års uppförandekod för desinformationsammanförde för första gången världsomfattande branschaktörer för att åta sig att motverka desinformation. Koden är kärnan i EU:s strategi mot desinformationochhar visat sig vara ett effektivt verktyg för att begränsa spridningen av desinformation på nätet, även under valperioder och för att snabbt reagera på kriser, såsom coronapandemin och kriget i Ukraina.

Efter kommissionens bedömning av den första genomförandeperioden offentliggjorde kommissionen i maj 2021 detaljerade riktlinjer för att åtgärda bristerna i 2018 års uppförandekod och föreslog lösningar för att göra den mer effektiv. Undertecknarna av 2018 års uppförandekod, tillsammans med ett brett spektrum av potentiella undertecknare, deltog i den översynsprocess som ledde till den förstärkta kod som lades fram för kommissionen den 16 juni 2022.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Kommissionen skickar en begäran om information till TikTok enligt rättsakten om digitala tjänster

I dag skickade EU-kommissionen formellt en begäran om information till TikTok enligt rättsakten om digitala tjänster. Kommissionen uppmanar TikTok att lämna mer information om de åtgärder som vidtagits för att uppfylla skyldigheterna i samband med riskbedömningar och begränsningsåtgärder mot spridning av olagligt innehåll, särskilt spridning av terrorisminnehåll och våldsamt innehåll och hatpropaganda, samt den påstådda spridningen av desinformation.

PRESS RELEASE |
Kommissionen skickar en begäran om information till Meta enligt rättsakten om digitala tjänster

EU-kommissionen har formellt skickat en begäran om information till Meta enligt rättsakten om digitala tjänster. Kommissionen uppmanar Meta att lämna mer information om de åtgärder som landet har vidtagit för att fullgöra sina skyldigheter i fråga om riskbedömningar och begränsningsåtgärder för att skydda integriteten i valen och efter Hamas terroristattacker i Israel, särskilt när det gäller spridning och förstärkning av olagligt innehåll och olaglig desinformation.

Läs mer

Översikt

Hantering av desinformation på nätet

Kommissionen tar itu med spridningen av desinformation och desinformation på nätet för att säkerställa skyddet av europeiska värderingar och demokratiska system.

Se också