Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

2022 års uppförandekod om desinformation

Stora onlineplattformar, framväxande och specialiserade plattformar, aktörer inom reklambranschen, faktagranskare, forskningsorganisationer och organisationer i det civila samhället har lagt fram en förstärkt uppförandekod om desinformation till följd av kommissionens vägledning från maj 2021.

© European Commission

Den förstärkta uppförandekoden om desinformation undertecknades och lades fram den 16 juni 2022 av 34 undertecknare som har anslutit sig till översynen av 2018 års uppförandekod. Sedan dess har ytterligare tio länder anslutit sig. 

Den nya uppförandekoden syftar till att uppnå målen i kommissionens vägledning som lades fram i maj 2021 genom att fastställa ett bredare spektrum av åtaganden och åtgärder för att motverka desinformation online.

2022 års uppförandekod är resultatet av det arbete som utförts av undertecknarna. Det är signatärerna som bestämmer vilka åtaganden de undertecknar och det är deras ansvar att se till att deras åtaganden genomförs på ett effektivt sätt. Uppförandekoden godkänns inte av kommissionen, medan kommissionen redogör för sina förväntningar i vägledningen och anser att koden som helhet uppfyller dessa förväntningar.

Undertecknarna åtog sig att vidta åtgärder på flera områden, t.ex. demonetarisera spridningen av desinformation, säkerställa insyn i politisk reklam, ge användarna egenmakt, förbättra samarbetet med faktagranskare, och ge forskare bättre tillgång till data.

Med tanke på vikten av att göra koden framtidssäkrad enades undertecknarna om att inrätta en ram för ytterligare samarbete genom en permanent arbetsgrupp. Koden kommer också med en förstärkt övervakningsram som bygger på kvalitativa rapporteringselement och servicenivåindikatorer som mäter effektiviteten i dess genomförande. Undertecknarnaharinrättat ett öppenhetscentrum, som ger allmänheten en tydlig översikt över den politik som de inför för att genomföra sina åtaganden, och uppdaterar det regelbundet med relevanta uppgifter.

Den förstärkta koden

Uppförandekoden om desinformation är ett första verktyg av sitt slag genom vilket berörda aktörer i branschen – för första gången 2018 – enades om självreglerande standarder för att bekämpa desinformation.

Översynsprocessen inleddes i juni 2021 och efter undertecknandet och presentationen av den reviderade kodexen den 16 juni 2022 kommer den nya kodexen att bli en del av ett bredare regelverk, i kombination med lagstiftningen om transparens och inriktning på politisk reklam och rättsakten om digitala tjänster. För undertecknare som är mycket stora onlineplattformar syftar uppförandekoden till att bli en begränsningsåtgärd och en uppförandekod som erkänns inom samregleringsramen för rättsakten om digitala tjänster.

Den förstärkta uppförandekoden innehåller 44 åtaganden och 128 särskilda åtgärder på följande områden:

 • Demonetarisering: minska de ekonomiska incitamenten för leverantörer av desinformation

  Den förstärkta uppförandekoden syftar till att säkerställa att leverantörer av desinformation inte gynnas av reklamintäkter. Undertecknarna åtar sig att vidta kraftfullare åtgärder för att undvika placering av reklam bredvid desinformation samt spridning av reklam som innehåller desinformation. Genom uppförandekoden inrättas också ett effektivare samarbete mellan aktörerna inom reklamsektorn, vilket möjliggör kraftfullare gemensamma åtgärder.  

 • Insyn i politisk reklam

  Med tanke på den politiska reklamens betydelse för att forma det offentliga livet åtar sig undertecknarna i den förstärkta uppförandekoden att införa kraftfullare transparensåtgärder som gör det möjligt för användarna att enkelt känna igen politiska annonser genom att tillhandahålla effektivare märkning, åta sig att avslöja sponsorn, annonsutgifterna och visningsperioden.  Dessutom åtar sig undertecknarna att inrätta effektiva och sökbara annonsbibliotek för politisk reklam.

 • Säkerställa tjänsternas integritet

  Koden kommer att stärka åtgärderna för att minska manipulativt beteende som används för att sprida desinformation (t.ex. falska konton, botdriven förstärkning, imitering, illvilliga deepfakes) och upprätta ett starkare samarbete mellan undertecknarna för att bekämpa utmaningarna i samband med sådan teknik. Undertecknarna kommer att enas om en övergripande förståelse av otillåtna manipulativa beteenden och metoder för att sprida desinformation. De kommer också att vara skyldiga att regelbundet se över förteckningen över taktiker, tekniker och förfaranden som används av illasinnade aktörer, och kommer att genomföra tydliga strategier som omfattar de olika beteenden och metoder som identifierats.

 • Ökad egenmakt för användarna

  Användarna kommer att skyddas bättre mot desinformation genom förbättrade verktyg för att känna igen, förstå och flagga desinformation, få tillgång till tillförlitliga källor och genom initiativ för mediekompetens. Koden kommer särskilt att säkerställa att säkra utformningsmetoder införs för att begränsa spridningen av desinformation och säkerställa större transparens i deras rekommendationssystem, genom att anpassa dem för att begränsa spridningen av desinformation.

 • Ökad egenmakt för forskare

  Enligt uppförandekoden ska onlineplattformar ge bättre stöd till forskning om desinformation. Forskare kommer att få bättre och bredare tillgång till plattformarnas data. Detta innebär att säkerställa automatisk tillgång till icke-personliga, anonymiserade, aggregerade eller uppenbart offentliggjorda uppgifter och arbeta för att inrätta en styrningsstruktur för att förenkla tillgången till uppgifter som kräver ytterligare granskning.

 • Bemyndigande för faktagranskarsamhället

  Den nya uppförandekoden kommer att utvidga faktagranskningens täckning till alla EU:s medlemsstater och språk och säkerställa att plattformarna mer konsekvent använder faktagranskning på sina tjänster. Kodexen syftar dessutom till att säkerställa rättvisa ekonomiska bidrag till faktagranskarnas arbete och bättre tillgång till faktagranskare till information som underlättar deras dagliga arbete.

 • Öppenhetscentrum och arbetsgrupp

  Öppenhetscentrumet, som är tillgängligt för alla medborgare, kommer att möjliggöra en enkel översikt över genomförandet av uppförandekodens åtgärder och tillhandahålla transparens och regelbundna uppdateringar av relevanta uppgifter. Den permanenta arbetsgruppen kommer att se till att uppförandekoden är framtidssäkrad och ändamålsenlig genom att inrätta ett forum – bland annat – för att se över och anpassa åtagandena mot bakgrund av den tekniska, samhälleliga, marknadsmässiga och lagstiftningsmässiga utvecklingen. Arbetsgruppen består av företrädare för undertecknarna, Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för audiovisuella medietjänster, Europeiska observatoriet för digitala medier och Europeiska utrikestjänsten och leds av kommissionen.

 • Förstärkt övervakningsram

  Koden har en stark övervakningsram, inklusive tjänstenivåindikatorer för att mäta kodens genomförande i hela EU och på medlemsstatsnivå. I januari 2023 lämnar undertecknarnadeförsta statusrapporterna om sitt genomförande av uppförandekoden till kommissionen. Därefter rapporterar mycket stora onlineplattformar, enligt definitionen i rättsakten om digitala tjänster, på nytt eftersex månader, medan andra signatärer rapporterar på årsbasis. Den förstärkta uppförandekoden innehåller också ett tydligt åtagande om att arbeta för att fastställa strukturella indikatorer som gör det möjligt att mäta uppförandekodens övergripande inverkan på desinformation. En första uppsättning har redan publicerats. 

 • Strukturella indikatorer

Den förstärkta uppförandekoden innehåller också ett tydligt åtagande om att arbeta för att fastställa strukturella indikatorer som gör det möjligt att mäta uppförandekodens övergripande inverkan på desinformation. En första uppsättning strukturella indikatorer har redan offentliggjorts.

 • Samarbete under val

Kodens undertecknare åtog sig att samarbeta och samordna sitt arbete under val, när hotet från desinformationskampanjer är särskilt stort. I enlighet med uppförandekoden har signatärerna inrättat ettsystem för snabba insatserför att säkerställa ett snabbt och effektivt samarbete mellan plattformar, organisationer i det civila samhället och faktagranskare under valperioderna – operativt för valet till Europaparlamentet i juni 2024.

Framåtskridande åtgärder

Tillsammans med deneuropeiska gruppen avregleringsmyndigheter för audiovisuella medietjänster (Erga) och det europeiska observatoriet fördigitala medier (Edmo) utvärderarkommissionen regelbundet de framsteg som gjorts i genomförandet av uppförandekoden, på grundval av den detaljerade kvalitativa och kvantitativa rapportering som förväntas av undertecknarna. 

Den inrättade arbetsgruppen, som sammanträder vid behov och minst var sjätte månad, övervakaroch anpassar åtagandenamot bakgrund av den tekniska, samhälleliga, marknadsmässiga och lagstiftningsmässiga utvecklingen. 

Kommissionen planerar att snabbt inleda förfarandet för erkännande av uppförandekoden som en uppförandekod enligträttsakten om digitalatjänster.  

Den väg som ledde fram till 2022 års förstärkta kod

2018 års uppförandekod om desinformationsammanförde för första gången globala branschaktörer för att förbinda sig att motverka desinformation. Kodenär kärnan i EU:s strategi mot desinformationochharvisat sig vara  ett effektivt verktyg för att begränsa spridningen av desinformation på nätet, även under valperioder, och för att snabbt reagera på kriser, såsom covid-19-pandemin och kriget i Ukraina. 

Efter kommissionens bedömning av den första genomförandeperioden offentliggjorde kommissionen i maj 2021 en detaljeradvägledning för att åtgärda bristerna i 2018 års uppförandekod och föreslog lösningar för att göra den mer effektiv. Undertecknarna av 2018 års uppförandekod, tillsammans med ett brett spektrum av potentiella undertecknare, deltog i den översynsprocess som ledde till den förstärkta uppförandekod som lades fram för kommissionen den 16 juni 2022.

Senaste nytt

NEWS ARTICLE |
Kommissionen välkomnar rådets godkännande av den vägledande ramen för det praktiska inrättandet av snabbinsatsgrupperna för hybridhot

Detta banar väg för att sådana grupper kan sättas in på begäran för att förbereda sig mot och motverka hybridhot och hybridkampanjer i dagens försämrade säkerhetsmiljö, med ökande desinformation, cyberattacker, attacker mot kritisk infrastruktur, instrumentaliserad migration och valinblandning från illasinnade aktörer.

Läs mer

Översikt

Bekämpning av desinformation på nätet

Kommissionen tar itu med spridningen av desinformation och felaktig information på nätet för att säkerställa skyddet av europeiska värden och demokratiska system.

Se också