Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Dataloven

Dataloven er et omfattende initiativ til at tackle udfordringerne og frigøre de muligheder, som data i Den Europæiske Union giver, idet der lægges vægt på fair adgang og brugerrettigheder, samtidig med at beskyttelsen af personoplysninger sikres.

  antydning af datastrømme

© Vadim_Ermak - iStock Getty Images Plus

Baggrund og højdepunkter

Forordningen om harmoniserede regler om rimelig adgang til og anvendelse af data — også kendt som dataloven trådte i kraft den 11. januar 2024. Retsakten er en central søjle i den europæiske datastrategi , og den vil yde et væsentligt bidrag tilmålet omat fremme dendigitale omstilling i detdigitale årti .

De nye foranstaltninger supplerer forordningen om datastyring, som var det første resultat under den europæiske datastrategi og trådte i kraft i september 2023. Mens datastyringsloven regulerer processer og strukturer, der letter frivillig datadeling, præcisererdataloven, hvem der kan skabe værdi ud af data, og på hvilke betingelser. Tilsammen vil disse to retsakter lette pålidelig og sikker adgang til data og fremme brugen heraf i vigtige økonomiske sektorer og områder af offentlig interesse. De vil også bidrage til oprettelsen af et indre marked for data i EU, som i sidste ende gavner både den europæiske økonomi og samfundet som helhed.

Datalovenvil muliggøre en retfærdig fordeling af værdien af data ved atfastsætte klare og retfærdige regler for adgang til og anvendelse af data inden for den europæiske dataøkonomi, hvilket eren nødvendighed, der forstærkesaf den stigende udbredelse af tingenes internet (IoT)Takket være denne forordning skal forbundne produkter udformes og fremstilles på en måde, der sætter brugere (virksomheder eller forbrugere) istand til nemt og sikkert at få adgang til, bruge og dele de genererede data.

Dataloven er entværsektoriel retsakt (dvs. den fastlægger principper og retningslinjer, der gælder for alle sektorer). Den ændrerikke eksisterende dataadgangsforpligtelser,men enhver kommendelovgivning bør være ioverensstemmelse med dens principper.

Hvad er de nye foranstaltninger?

Dataloven gørflere data tilgængelige til gavn for virksomheder, borgere og offentlige forvaltninger gennem en række foranstaltninger som f.eks.:

 • Øge retssikkerheden for virksomheder og forbrugere,der er involveret i datagenerering,navnlig inden for rammerneaf tingenes internet, ved at fastsætte klare reglerforden tilladte anvendelse af data og de dermed forbundne betingelser, samtidig med at dataindehaverne fortsat kan investere i dataproduktion af høj kvalitet. De nye regler har til formål at lette en problemfri overførsel af værdifulde data mellem dataindehavere og databrugere, samtidig medat fortroligheden opretholdes. Dette vil tilskynde flere aktører, uanset deres størrelse, til at deltage i dataøkonomien. Kommissionen vil også udvikle standardkontraktbestemmelser for at hjælpe markedsdeltagerne med at udarbejde og forhandle fair datadelingskontrakter.
 • Mindskelse af misbruget af kontraktmæssige ubalancer, der hindrer en retfærdig datadeling. Dette indebærer, at virksomhederne beskyttes mod urimelige kontraktvilkår, som pålægges af en part ,og som har en betydeligt stærkere markedsposition.
 • Regler,der gør det muligt for offentlige myndigheder at få adgang til og anvende data, som den private sektor ligger inde med, til specifikke formål af almen interesse. For eksempel vil offentlige myndigheder kunne anmode om data, der er nødvendige for at hjælpe dem med at reagere hurtigt og sikkert på en offentlig nødsituation med minimal byrde for virksomhederne.
 • Nye regler, der fastlægger rammerne for, at kunderne effektivt kan skifte mellem forskellige udbydere af databehandlingstjenester for at åbne op for EU's cloudmarked. Dette vil også bidrage til en overordnet ramme for effektiv datainteroperabilitet.
 • En gennemgang af visse aspekter af databasedirektivet , navnligmed fokus på at belyse den rolle, som sui generis- databaseretten spiller. Denne ret vedrører beskyttelse af indholdet af specifikke databaser og udvider sin anvendelse til databaser,der stammer fra data genereret eller erhvervet viaIoT-enheder (Internet of Things). Dette vil sikre, at balancen mellem dataindehavernes og brugernes interesser er i overensstemmelse med de bredere mål for EU's datapolitik.

Hvordan fungerer det i praksis?

Dataloveneren stærk drivkraft for innovation og nye job. Det vil gøre det muligt for EU at sikre, at det er på forkant med den seneste bølge af datadrevne fremskridt. Nedenfor er nogle eksempler på virkningen af de nye regler på adgang til og brug af data genereret af Internet-of-Things-enheder.

 • Når du køber et "traditionelt" produkt,modtagerdu alle dets komponenter og tilbehør. I tilfælde af tilsluttede enheder (især inden for tingenes internet (IoT))genereres der imidlertid nye data under normal brug. Dette tilføjer til produktet, bliver en af ​​dets væsentlige komponenter. Dataloven giverenkeltpersoner og virksomheder ret til at fåadgang til de data ,der produceres gennem deres brug af intelligente objekter, maskiner og enheder.
 • Brugere af forbundne produkter kan vælge at dele disse data med tredjeparter. Dette vil gøre det muligt for eftermarkedet (f.eks. reparations-)tjenesteydere at forbedre og innovere deres tjenesterogfremme fair konkurrence med lignende tjenester,der leveres af fabrikanter. Brugere af forbundne produkter, herunder forbrugere, landbrugere, luftfartsselskaber, byggevirksomheder eller bygningsejere, vil derforhave mulighed for at vælge mere omkostningseffektive reparations- og vedligeholdelsesleverandører ( eller selv udføre disse opgaver), hvilket kan føre til potentielt lavere priser på markedet. Dette kan også forlænge levetiden for forbundne produkter og dermed bidrage til målene i dengrønne pagt.
 • Tilgængeligheden af data vedrørende industrieltudstyrsydeevne åbner mulighed for at øge effektiviteten. Industrier som fremstilling, landbrug og byggeri kan optimere driftscyklusser, produktionslinjer og styring af forsyningskæden, udnytte maskinlæringsteknologier.
 • Inden forpræcisionslandbruggiver anvendelsen af IoT-analyser til data fra sammenkoblet udstyr landbrugerne mulighedfor at analysereoplysninger i realtid, herunder vejrforhold , temperatur, fugtniveauer, markedspriser og GPS-signaler. Denne analyse giver værdifuld indsigt i optimering og forøgelse af høstudbyttet. Den forbedrede forståelse af realtidsdata understøtter en mere effektiv planlægningafbedrifterne og hjælper landbrugerne medat træffe informerede beslutninger om ressourceallokering.

Anvendelse

Dataloven trådte i kraft den 11. januar 2024 og træder i kraft i september 2025.

Åben høring

Den åbne offentlige høring om dataloven løb fra den 3. juni til den 3. september 2021. I den sammenfattende rapport gøres der status over bidragene og indeholder interessenternes synspunkter, der har bidraget til udformningen af forslaget, idet der fokuseres på kvantitative aspekter.

Forslaget til dataretsakt var åbent for feedback fra interessenter fra den 14. marts til den 11. maj 2022. Denne feedback blev forelagt Europa-Parlamentet og Rådet og indgik i den lovgivningsmæssige debat.

Se også

Det store billede

En europæisk strategi for data

Strategien for data fokuserer på at sætte mennesker først i udviklingen af teknologi og forsvare og fremme europæiske værdier og rettigheder i den digitale verden.

Se også

Fri udveksling af ikke-personlige data

EU ønsker at sikre fri udveksling af data i Europa, så virksomheder og offentlige myndigheder kan lagre og behandle andre data end personoplysninger, uanset hvor de ønsker det.

Retsakt om europæisk datastyring

En europæisk datastyringslov, som er i fuld overensstemmelse med EU's værdier og principper, vil medføre betydelige fordele for EU's borgere og virksomheder.

Store data

Data er blevet et vigtigt aktiv for økonomien og vores samfund, og behovet for at give mening med "big data" fører til innovation inden for teknologi.