Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Datalaki

Datasäädös on kattava aloite, jolla pyritään vastaamaan haasteisiin ja vapauttamaan datan tarjoamat mahdollisuudet Euroopan unionissa. Siinä korostetaan oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttäjien oikeuksia ja varmistetaan samalla henkilötietojen suoja.

  tietovirtojen mielleyhtymä

© Vadim_Ermak - iStock Getty Images Plus

Tausta ja kohokohdat

Datan oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskevista yhdenmukaistetuista säännöistä annettu asetus, joka tunnetaan myös nimellä datalaki, tuli voimaan 11. tammikuuta 2024. Säädös on Euroopan datastrategiankeskeinen pilari, ja sillä edistetään merkittävästi digitaalisen vuosikymmenentavoitetta edistää digitalisaatiota. Tarkemmat selitykset onselitetty datalaissa.

Uudet toimenpiteet täydentävät datahallintosäädöstä , jokaoli ensimmäinen eurooppalaisen datastrategian mukainen tuotos ja jota alettiin soveltaa syyskuussa 2023. Datahallintosäädöksessä säädellään datan vapaaehtoista jakamista helpottavia prosesseja ja rakenteita, kun taas datasäädöksessä selvennetään, kuka voi luoda datasta arvoa ja millä edellytyksillä. Yhdessä näillä kahdella säädöksellä helpotetaan tietojen luotettavaa ja turvallista saatavuutta ja edistetään sen käyttöä keskeisillä talouden aloilla ja yleistä etua koskevilla aloilla. Ne edistävät myös EU:n datan sisämarkkinoiden luomista, mikä hyödyttää viime kädessä sekä Euroopan taloutta että koko yhteiskuntaa.

Datasäädösmahdollistaa datan arvon oikeudenmukaisen jakamisen vahvistamalla selkeät ja oikeudenmukaiset säännöt dataan pääsylle ja käytölle Euroopan datataloudessa. Tätä välttämättömyyttä lisääesineiden internetin yleistyminen.  Tämän asetuksen ansiosta verkkoon liitetyt tuotteet on suunniteltava ja valmistettava siten, että käyttäjät (yritykset tai kuluttajat) voivat helposti ja turvallisesti saada, käyttää ja jakaa tuotettua dataa.

Datalakion monialainen säädös (eli siinä vahvistetaan kaikkia aloja koskevat periaatteet ja suuntaviivat). Sillä ei muuteta nykyisiä tietoihin pääsyä koskevia velvoitteita, mutta tulevassa lainsäädännössä olisi noudatettava sen periaatteita.

Mitkä ovat uudet toimenpiteet?

Datasäädöksellä tarjotaan enemmän tietoa yritysten, kansalaisten ja julkishallintojen hyödyksi muun muassa seuraavilla toimenpiteillä:

 • Lisätään datan tuottamiseen osallistuvien yritysten ja kuluttajien oikeusvarmuutta erityisesti Internet-yhteyksien puitteissa vahvistamalla selkeät säännöt datan sallitusta käytöstä ja siihen liittyvistä edellytyksistä samalla kun säilytetäändatan haltijoiden jatkuva investoiminen laadukkaaseen datan tuottamiseen. Uusilla säännöillä pyritään helpottamaan arvokkaan datan saumatonta siirtoa datan haltijoiden ja datan käyttäjien välillä säilyttäen samalla sen luottamuksellisuus. Tämä kannustaa yhä useampia toimijoita niiden koosta riippumatta osallistumaan datatalouteen. Komissio aikoo myös kehittää mallisopimuslausekkeita auttaakseen markkinaosapuolia laatimaan ja neuvottelemaan oikeudenmukaisia tietojen yhteiskäyttöä koskevia sopimuksia.
 • Lievennetään sopimusperusteisten epätasapainojen väärinkäyttöä, joka haittaa tietojen tasapuolista jakamista. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksiä suojellaan epäoikeudenmukaisilta sopimusehdoilta, joita määräävässä markkina-asemassa oleva osapuoli asettaa.
 • Säännöt, joiden nojalla julkisen sektorin elimet voivat saada ja käyttää yksityisen sektorin hallussa olevaa dataa erityisiin yleisen edun mukaisiin tarkoituksiin. Julkisen sektorin elimet voivat esimerkiksi pyytää tietoja, jotka ovat tarpeen, jotta ne voivat reagoida nopeasti ja turvallisesti julkiseen hätätilaan ja yrityksille koituu mahdollisimman vähän rasitetta.
 • Uudet säännöt, joiden mukaisesti asiakkaat voivat vaihtaa tehokkaasti tietojenkäsittelypalvelujen tarjoajien välillä EU:n pilvipalvelumarkkinoiden vapauttamiseksi. Tämä edistää myös datan tehokasta yhteentoimivuutta koskevien yleisten puitteiden luomista.
 • Tietokantadirektiivin tiettyjen näkökohtien uudelleentarkastelu, jossa keskitytään erityisesti sui generis-tietokannan aseman selvittämiseen. Tämä oikeus koskee tiettyjen tietokantojen sisällön turvaamista ja laajentaa sen soveltamista tietokantoihin, jotka on johdettu esineiden internetin (IoT) laitteiden kautta tuotetuista tai hankituista tiedoista. Näin varmistetaan, että datan haltijoiden ja käyttäjien etujen tasapaino on linjassa EU:n datapolitiikan laajempien tavoitteiden kanssa.

Miten se toimii käytännössä?

Datalaki on tehokas innovaation ja uusien työpaikkojen moottori. Sen avulla EU voi varmistaa, että se on viimeisimpien datavetoisten edistysaskelten eturintamassa. Seuraavassa on esimerkkejä uusien sääntöjen vaikutuksesta Internet-of-Things-laitteiden tuottaman datan saatavuuteen ja käyttöön.

 • Kun ostat ”perinteisen” tuotteen, saat kaikki sen komponentit ja tarvikkeet. Verkkoon liitetyistä laitteista (erityisesti esineiden internetistä (IoT))saadaankuitenkin uutta tietoa normaalin käytön aikana. Tämä lisää tuotetta, josta tulee yksi sen keskeisistä komponenteista. Datalaki antaa yksityishenkilöille ja yrityksille oikeuden käyttää älyesineitä, koneita ja laitteita hyödyntämällä tuotettua dataa.
 • Verkkoon liitettyjen tuotteiden käyttäjät voivat halutessaan jakaa näitä tietoja kolmansien osapuolten kanssa. Näin jälkimarkkinapalvelujen tarjoajat (esim. korjauspalvelut) voivat parantaa ja innovoida palvelujaan ja edistää reilua kilpailua valmistajien samankaltaisten palvelujen kanssa. Näin ollen verkkoon liitettyjen tuotteiden käyttäjillä, kuten kuluttajilla, maanviljelijöillä, lentoyhtiöillä, rakennusyrityksillä tai rakennusten omistajilla, on mahdollisuus valita kustannustehokkaampia korjaus- ja huoltopalvelujen tarjoajia (tai suorittaa nämä tehtävät itse), mikä johtaa mahdollisesti alhaisempiin hintoihin markkinoilla. Tämä voisi myös pidentää verkkoon liitettyjen tuotteiden käyttöikää ja siten edistää vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamista.
 • Teollisuuslaitteiden suorituskykyä koskevien tietojen saatavuus avaa mahdollisuuksia tehokkuuden lisäämiseen. Teollisuuden, maatalouden ja rakentamisen kaltaiset teollisuudenalat voivat optimoida toimintasyklit, tuotantolinjat ja toimitusketjun hallinnan sekä hyödyntää koneoppimisteknologioita.
 • Täsmäviljelyssä IoT-analytiikansoveltaminenyhteenliitetyistä laitteista saatuun dataan antaa viljelijöille mahdollisuuden analysoida reaaliaikaista tietoa, mukaan lukien sääolosuhteet, lämpötila, kosteustasot, markkinahinnat ja GPS-signaalit. Tämä analyysi tarjoaa arvokasta tietoa sadon optimoimiseksi ja lisäämiseksi. Reaaliaikaisten tietojen parempi ymmärtäminen tukee maatilojen suunnittelun tehostamista ja auttaa viljelijöitä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä resurssien kohdentamisesta.

Soveltamisen aloittaminen

Datalaki tuli voimaan 11.1.2024 ja sitä aletaan soveltaa syyskuussa 2025.

Avoin kuuleminen

Datalakia koskeva avoin julkinen kuuleminen järjestettiin 3. kesäkuuta – 3. syyskuuta 2021. Yhteenvetoraportissa arvioitiin kannanottoja ja esitetään sidosryhmien näkemyksiä, jotka auttoivat valmistelemaan ehdotusta ja keskityttiin kvantitatiivisiin näkökohtiin.

Ehdotus datasäädökseksi oli avoinna sidosryhmien palautteelle 14.3.-11.5.2022. Palaute esitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja sitä hyödynnettiin lainsäädäntökeskustelussa.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Eurooppalainen datastrategia

Datastrategiassa keskitytään asettamaan ihmiset etusijalle teknologian kehittämisessä sekä puolustamaan ja edistämään eurooppalaisia arvoja ja oikeuksia digitaalisessa maailmassa.

Syventävää tietoa

Datalaki selitetty

Kattava katsaus datalakiin, sen tavoitteisiin ja käytännön toimintaan.

Katso myös

Eurooppalainen datahallintosäädös

Eurooppalaista datahallintoa koskeva säädös, joka on täysin EU:n arvojen ja periaatteiden mukainen, tuo merkittäviä etuja EU:n kansalaisille ja yrityksille.

Iso data

Datasta on tullut talouden ja yhteiskuntien keskeinen voimavara, ja tarve järkeistää ”isoa dataa” johtaa teknologian innovaatioihin.