Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρυζωνική σύνδεση στη Σλοβενία

Οι ευρυζωνικοί στόχοι της Σλοβενίας συνάδουν με τους στόχους της κοινωνίας των gigabit.

    σημαία Σλοβενίας

Περίληψη της ανάπτυξης ευρυζωνικών συνδέσεων στη Σλοβενία

Το νέο εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας για τη Σλοβενία βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας και θα αποτελέσει μέρος της στρατηγικής «Ψηφιακή Σλοβενία 2030». Το σχέδιο ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων επόμενης γενιάς της Σλοβενίας έως το 2020 συνάδει με τους στόχους της κοινωνίας των gigabit. Προβλέπεται η κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε λευκές περιοχές.

Εθνική στρατηγική και πολιτική για την ευρυζωνικότητα

Αρμόδιες αρχές

  • Το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης της Σλοβενίας (Minstrstvo za javno upravo)είναι υπεύθυνο για το πολιτικό πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τις ευρυζωνικές συνδέσεις και ενεργεί ως υπηρεσία ευρυζωνικών ικανοτήτων (BCO).
  • Ο Οργανισμός Επικοινωνιακών Δικτύων και Υπηρεσιών (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, AKOS) ενεργεί ως εθνική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών για την προώθηση και την παρακολούθηση του ανταγωνισμού, της διαφάνειας και της περαιτέρω ανάπτυξης δικτύων και αγορών επικοινωνιών.
  • Το Ινστιτούτο Τεχνολογικού Δικτύου ΤΠΕ (Zavod Tehnološka mreža ICT) αναπτύσσει και ενισχύει τους μηχανισμούς, την τεχνογνωσία και τα εργαλεία που επιτρέπουν αποτελεσματικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μεταφορά τεχνολογιών, την καινοτομία, τη διαχείριση και την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Βασικοί στόχοι για την ευρυζωνική ανάπτυξη

Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας ενέκρινε (Μάρτιος 2016) την αναπτυξιακή στρατηγική για την κοινωνία της πληροφορίας έως το 2020 — Ψηφιακή Σλοβενία 2020. Η παρούσα στρατηγική-πλαίσιο καθορίζει τους βασικούς στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους της Σλοβενίας στον τομέα αυτό και συνδυάζει το σχέδιο ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων επόμενης γενιάς έως το 2020 και τη στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο. Το σχέδιο ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων επόμενης γενιάς της Σλοβενίας για το 2020 επικαιροποιήθηκε το 2018. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο σχέδιο, οι στόχοι της Σλοβενίας είναι σύμφωνοι με τους στόχους της κοινωνίας των Gigabit.

Το νέο εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας για τη Σλοβενία βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας και θα αποτελέσει μέρος της στρατηγικής για την ψηφιακή Σλοβενία με ορίζοντα το 2030, η οποία θα καθορίσει το γενικό πλαίσιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενσωματώνοντας όλες τις τομεακές στρατηγικές. Έχει τέσσερις πυλώνες: θ) τις ικανότητες και το οικοσύστημα της ψηφιακής ένταξης· τις ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές, iii) τις ψηφιακές τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων· IV) την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Το σχέδιο για την ευρυζωνικότητα 2021-2025, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της έγκρισης το 2022, περιλαμβάνει ειδικούς στόχους σύμφωνα με τους στόχους της κοινωνίας των gigabit για το 2025: Κάλυψη 5G για αστικές περιοχές και κύριες επίγειες διαδρομές μεταφορών, συνδεσιμότητα gigabit για σχολεία, συγκοινωνιακούς κόμβους, παρόχους δημόσιων υπηρεσιών και ψηφιακά εντατικές επιχειρήσεις και τουλάχιστον 100 Mbps που μπορούν να αναβαθμιστούν σε 1 Gbps για όλους τους ανθρώπους της χώρας. Περιλαμβάνει επίσης τους στόχους συνδεσιμότητας του προγράμματος «Ψηφιακή δεκαετία» για το 2030, τους οποίους η Σλοβενία σχεδιάζει να επιτύχει έως το 2028 (συνδεσιμότητα για όλα τα νοικοκυριά σε αγροτικές και αστικές περιοχές, για όλες τις επιχειρήσεις, άλλους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και 100 % κάλυψη 5G των κατοικημένων περιοχών).

Κύρια μέτρα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων

  • Μέτρα κανονισμού: Εφαρμόζονται νομοθετικά και ρυθμιστικά μέτρα για την προώθηση και τη διασφάλιση τόσο του ανταγωνισμού όσο και της έγκαιρης επίτευξης των επιθυμητών στόχων όσον αφορά την επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων της Σλοβενίας. Αποσκοπούν στη βελτίωση της κανονιστικής προβλεψιμότητας και στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, καθιστώντας τη Σλοβενία πιο ελκυστική για τους επενδυτές. Είναι διαθέσιμη μια δημόσια εικόνα των επιχειρησιακών δεδομένων.
  • Κρατικές ενισχύσεις και άλλα μέτρα: Η Σλοβενία κινητοποίησε χρηματοδοτικούς πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και υποστηρίζει την επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων εφαρμόζοντας μεθόδους μείωσης του κόστους από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται λεπτομερείς αναλύσεις χαρτογράφησης και κάλυψης, ανοιχτοί διαγωνισμοί και ρυθμιστικά μέτρα που διασφαλίζουν δίκτυα ανοικτής πρόσβασης και τη χρήση των υφιστάμενων υποδομών.
  • Ευρυζωνική χαρτογράφηση: Ένα εργαλείο χαρτογράφησης υποδομών PROSTOR αναπτύσσεται από την Αρχή Τοπογραφίας και Χαρτογράφησης (Geodetska uprava Republike Slovenije) υπό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Το σύστημα χαρτογράφησης παρουσιάζει τη γραφική μορφή των δεδομένων σχετικά με τους αγωγούς, τα καλώδια, τους κόμβους, τους σταθμούς βάσης κ.λπ. Το σύστημα συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με τις εγκαταστάσεις των φορέων εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κυρίως τη θέση και το είδος των χρησιμοποιούμενων δικτύων. Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τη διαθεσιμότητα ευρυζωνικών υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης.

Εθνικά και περιφερειακά χρηματοδοτικά μέσα για ευρυζωνικά δίκτυα

  • Κρατικές ενισχύσεις (ειδικές δραστηριότητες — ΕΤΠΑ & ΕΓΤΑΑ): Σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων επόμενης γενιάς έως το 2020, το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής σύνδεσης σύμφωνα με τους στόχους ανέρχεται σε 365 εκατ. ευρώ (δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια). Τα σχέδια για τη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την περίοδο 2014-2020 προβλέπουν συνολική διάθεση πόρων της ΕΕ ύψους 72,5 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων.
  • Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Σλοβενίας (ΣΑΑ) προβλέπει επενδύσεις στη συνδεσιμότητα (30 εκατ. EUR) για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη του χάρτη πορείας για την εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας για την προώθηση της ανάπτυξης δικτύων 5G και ευρυζωνικών συνδέσεων με την εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών.

Δεδομένα για την ανάπτυξη και τις τεχνολογίες ευρυζωνικών συνδέσεων στη Σλοβενία

Για τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την ευρυζωνική κάλυψη, τις συνδρομές και τις διεισδύσεις, την κάλυψη των διαφόρων ευρυζωνικών τεχνολογιών και δαπανών, ελέγξτε τις εκθέσεις του πίνακα αποτελεσμάτων και τις εκθέσεις ανά χώρα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI).

Εκχωρήσεις ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εναρμονισμένες εκχωρήσεις ραδιοφάσματος, συμβουλευτείτε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 5G.

Εθνικές και ενωσιακές εκδόσεις και έγγραφα Τύπου

Ελληνικά

Σλοβενικά

Στοιχεία επικοινωνίας

BCO Σλοβενίας (εθνικό γραφείο ευρυζωνικών ικανοτήτων): Ministry of Public Administration, Directorate for Information Society (Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Tržaška cesta 21, SI-1000 Λιουμπλιάνα Επικοινωνία μέσω email Τηλέφωνο: + 386 (0)1 400 33 78 Ιστοσελίδα

Agency for Communication Networks and Services of the Republic of Slovenia (Οργανισμός Επικοινωνιακών Δικτύων και Υπηρεσιών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Stegne 7, 1000 Λιουμπλιάνα, Σλοβενία Επικοινωνία μέσω email Τηλέφωνο: + 386 1 583 6300 Δικτυακός τόπος

Ινστιτούτο Τεχνολογικού Δικτύου ΤΠΕ (Zavod Tehnološka mreža ICT)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Dunajska cesta 159, 1000 Λιουμπλιάνα, Σλοβενία Επικοινωνία μέσω email Τηλέφωνο: + 386 59 366 660 Ιστοσελίδα

Τελευταια ΝΕΑ

Πράσινο φως για τα IRIS²: δορυφορικές ευρυζωνικές συνδέσεις για αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε το IRIS² (υποδομή για ανθεκτικότητα, διασυνδεσιμότητα και ασφάλεια μέσω δορυφόρου) στις 7 Μαρτίου 2023 και έδωσε το τελικό πράσινο φως για τη νέα δορυφορική συστοιχία της ΕΕ.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή παρουσιάζει νέες πρωτοβουλίες, με την πρόταση για την υποδομή Gigabit

Στις 23 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή παρουσίασε σειρά δράσεων με στόχο να καταστεί η συνδεσιμότητα Gigabit διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2030.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ευρυζωνική σύνδεση στις χώρες της ΕΕ

Βρείτε τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων σε κάθε χώρα, καθώς και τις εθνικές στρατηγικές και πολιτικές για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων.

Βλ. επίσης

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ισπανία

Η ψηφιακή συνδεσιμότητα και η ανάπτυξη 5G συγκαταλέγονται στις δέκα στρατηγικές προτεραιότητες του θεματολογίου της Ισπανίας για το ψηφιακό 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Ρουμανία

Το σχέδιο ευρυζωνικής σύνδεσης της Ρουμανίας επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός εθνικού ευρυζωνικού δικτύου ως πρώτο βήμα προς την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας της ΕΕ.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Πορτογαλία

Η Ατζέντα Πορτογαλίας Ψηφιακή στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ψηφιακής υποδομής που επιτρέπει στους πολίτες να επωφεληθούν από τις νέες ευκαιρίες που προσφέρουν οι τεχνολογίες.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ολλανδία

Όλα τα νοικοκυριά στις Κάτω Χώρες θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα τουλάχιστον 100 Mbps και η συντριπτική πλειονότητα θα πρέπει να επωφεληθεί από 1 Gbps έως το 2023.

Ευρυζωνική σύνδεση στο Λουξεμβούργο

Η ανάπτυξη επικοινωνιακής υποδομής με στόχο την ευρυζωνική πρόσβαση των gigabit σε ολόκληρη τη χώρα αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος του Λουξεμβούργου.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Λιθουανία

Η Λιθουανία έχει ως στόχο να παράσχει 100 Mbps έως το 2027 στις αγροτικές περιοχές, υποστηρίζοντας επίσης τους στόχους της κοινωνίας των Gigabit για το 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ιταλία

Η ιταλική στρατηγική για την υπερευρυζωνική προς την κοινωνία των Gigabit στοχεύει στην παροχή συνδεσιμότητας gigabit σε όλους έως το 2026.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ιρλανδία

Το εθνικό ευρυζωνικό σχέδιο για την Ιρλανδία προβλέπει ότι έως το 2026 όλες οι εγκαταστάσεις στην Ιρλανδία θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ουγγαρία

Το σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την ψηφιοποίηση 2021-2030 της Ουγγαρίας αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου του 95 % των νοικοκυριών που καλύπτονται από δίκτυα gigabit έως το 2030.

Broadband - Ελλάδα

Το Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 αναδεικνύει τη συνδεσιμότητα ως έναν από τους πέντε στρατηγικούς άξονες και αναγνωρίζει τους στόχους του Gigabit Society 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Γερμανία

Η συμφωνία συνασπισμού του 2021, η ψηφιακή στρατηγική και η στρατηγική Gigabit 2022 της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης δίνουν προτεραιότητα στην πανεθνική προμήθεια δικτύων FTTH και 5G.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Γαλλία

Το εθνικό ευρυζωνικό πρόγραμμα France Très Haut Débit θέτει ως στόχο ταχείας ευρυζωνικής πρόσβασης για όλα τα νοικοκυριά έως το 2022 και οπτικών ινών για όλους έως το 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Φινλανδία

Οι φινλανδικές αρχές τάσσονται υπέρ της ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών με γνώμονα τον ανταγωνισμό, επικουρούμενη από δημόσιους πόρους για υποεξυπηρετούμενες περιοχές και συμβουλές για τους τοπικούς δήμους σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Εσθονία

Η Εσθονία έχει καθιερώσει βασική ευρυζωνική κάλυψη σε ολόκληρη τη χώρα. Το ψηφιακό θεματολόγιο της Εσθονίας θέτει φιλόδοξους στόχους για το 2030.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Τσεχική Δημοκρατία

Το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2021, καθορίζει τη στρατηγική προσέγγιση της Τσεχικής Δημοκρατίας όσον αφορά την κατασκευή του VHCN.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Κύπρο

Το σχέδιο ευρυζωνικής σύνδεσης της Κύπρου θέτει στρατηγικούς στόχους για την περίοδο 2021-2025 και περιλαμβάνει νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις, καθώς και πρακτική υποστήριξη για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Κροατία

Το κροατικό εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων 2021-2027 ανταποκρίνεται στους στόχους της ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit για το 2025 και εν μέρει στους ψηφιακούς στόχους για το 2030.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Βουλγαρία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικών υποδομών για την πρόσβαση νέας γενιάς «Συνδεδεμένη Βουλγαρία» και η πολιτική για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες επικαιροποιήθηκαν και εγκρίθηκαν τον Αύγουστο του 2020.

Ευρυζωνική σύνδεση στο Βέλγιο

Η ευρυζωνική στρατηγική του Βελγίου ενσωματώνεται σε μια ευρύτερη στρατηγική πολιτικής «Ψηφιακό Βέλγιο». Στόχος του εθνικού σχεδίου για σταθερές και κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις είναι η εξάλειψη των υπόλοιπων λευκών περιοχών όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες υψηλής...

Ευρυζωνική σύνδεση στην Αυστρία

Η ευρυζωνική στρατηγική της Αυστρίας επικεντρώνεται στην παροχή συνδέσεων Gigabit (σταθερών και κινητών) σε εθνικό επίπεδο έως το 2030.