Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρυζωνικότητα στη Σλοβενία

Η Σλοβενία επιλέγει την τεχνολογική ουδετερότητα και τη δυναμική της αγοράς για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, ιδίως όσον αφορά τον ανταγωνισμό με βάση τις υποδομές και τις υπηρεσίες.

  Σημαία της Σλοβενίας

Σύνοψη της ευρυζωνικής ανάπτυξης στη Σλοβενία

Το σχέδιο ανάπτυξης υποδομών Gigabit για το 2030 στηρίζει τους στόχους της κοινωνίας των gigabit και της ψηφιακής δεκαετίας.

Εθνική στρατηγική και πολιτική για την ευρυζωνικότητα

Αρμόδιες αρχές

 • Το Υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Σλοβενίας (Ministrstvo za digitalno preobrazbo) είναι αρμόδιο για το πολιτικό πλαίσιο της εθνικής ευρυζωνικής στρατηγικής και ενεργεί ως Γραφείο Αρμοδιότητας για την Ευρυζωνικότητα (BCO).
 • Ο Οργανισμός Επικοινωνιακών Δικτύων και Υπηρεσιών (Agencijaza komunikacijska omrežja in storitve,AKOS) ενεργεί ως εθνική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών για την προώθηση και την παρακολούθηση του ανταγωνισμού, της διαφάνειας και της περαιτέρω ανάπτυξης των δικτύων και των αγορών επικοινωνιών.

Κύριοι στόχοι για την ευρυζωνική ανάπτυξη

Η αναπτυξιακή στρατηγική της Σλοβενίας για το 2030 έχει πέντε βασικούς πυλώνες: i) μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, υγιή, ασφαλή και υπεύθυνη, ii) μάθηση για τη ζωή και μέσω αυτής, iii) μια οικονομία υψηλής παραγωγικότητας που δημιουργεί προστιθέμενη αξία για όλους, iv) καλά διατηρημένο φυσικό περιβάλλον, v) υψηλό επίπεδο συνεργασίας, επάρκειας και αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης.

Η στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας (Ιανουάριος 2022) αποτελεί μέρος των μέτρων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της συνιστώσας του ψηφιακού μετασχηματισμού των εταιρειών. Καλύπτει τρεις κύριους τομείς ή τομείς προτεραιότητας: i) προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες που καθιστούν δυνατό τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, ii) αποτελεσματικό οικοσύστημα για μια ανταγωνιστική οικονομία και iii) ανοικτή και βιώσιμη κοινωνία ως βάση για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Οι στρατηγικοί στόχοι του σχεδίου ανάπτυξης υποδομών Gigabit έως το 2030 συνάδουν με τους στόχους της κοινωνίας των gigabit και της ψηφιακής δεκαετίας:

 • συνδεσιμότητα gigabit για όλους τους βασικούς παράγοντες διευκόλυνσης της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, όπως τα σχολεία, τα πολιτιστικά ιδρύματα, οι συγκοινωνιακοί κόμβοι και οι κύριοι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών και οι εταιρείες ψηφιακής έντασης, έως το τέλος του 2025,
 • συνεχή κάλυψη με δίκτυα 5G για όλες τις αστικές περιοχές και όλες τις κύριες οδούς επίγειων μεταφορών έως το τέλος του 2025,
 • πρόσβαση στο διαδίκτυο με ταχύτητα τουλάχιστον 100 Mbps για τον χρήστη, η οποία μπορεί να αναβαθμιστεί σε ταχύτητα gigabit, για όλα τα αγροτικά και αστικά νοικοκυριά έως το τέλος του 2025,
 • συνδεσιμότητα gigabit για όλα τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και άλλους φορείς προώθησης της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης σε αγροτικές και αστικές περιοχές έως το τέλος του 2030,
 • κάλυψη όλων των κατοικημένων περιοχών16 με το δίκτυο 5G έως το τέλος του 2030.

Κύρια μέτρα για την ευρυζωνική ανάπτυξη

 • Μέτρα ρύθμισης: Εφαρμόζονται νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα για την προώθηση και τη διασφάλιση τόσο του ανταγωνισμού όσο και της έγκαιρης επίτευξης των επιθυμητών στόχων όσον αφορά την επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων της Σλοβενίας. Αποσκοπούν στη βελτίωση της κανονιστικής προβλεψιμότητας και στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, καθιστώντας τη Σλοβενία ελκυστικότερη για τους επενδυτές. Διατίθεται δημόσια εικόνα των επιχειρησιακών δεδομένων.
 • Ευρυζωνική χαρτογράφηση: Ένα εργαλείο χαρτογράφησης υποδομών PROSTOR αναπτύσσεται από την Αρχή Τοπογραφίας και Χαρτογράφησης (Geodetska uprava Republike Slovenije). Το σύστημα χαρτογράφησης παρουσιάζει τη γραφική μορφή των δεδομένων σχετικά με τους αγωγούς, τα καλώδια, τους κόμβους, τους σταθμούς βάσης κ.λπ. Το σύστημα συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με τις εγκαταστάσεις των φορέων εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κυρίως τη θέση και το είδος των χρησιμοποιούμενων δικτύων. Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τη διαθεσιμότητα ευρυζωνικών συνδέσεων που παρέχονται από τους φορείς εκμετάλλευσης.

Εθνικά και περιφερειακά ευρυζωνικά χρηματοδοτικά μέσα

 • Κρατικές ενισχύσεις (ειδικές δραστηριότητες – ΕΤΠΑ &amp, ΕΓΤΑΑ): Σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων επόμενης γενιάς έως το 2020, το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σύμφωνα με τους στόχους ανέρχεται σε 365 εκατ. EUR (δημόσια και ιδιωτικά κονδύλια). Τα σχέδια για τη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων κατά την περίοδο 2014-2020 προβλέπουν συνολική διάθεση πόρων της ΕΕ ύψους 72,5 εκατ. EUR για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων.
 • Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Σλοβενίας προβλέπει επενδύσεις στη συνδεσιμότητα (30 εκατ. EUR) για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη του χάρτη πορείας της εργαλειοθήκης συνδεσιμότητας για την προώθηση της ανάπτυξης δικτύων 5G και ευρυζωνικών συνδέσεων με την εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών.

Δεδομένα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και τεχνολογιών στη Σλοβενία

Για τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την ευρυζωνική κάλυψη, τις συνδρομές και τις διεισδύσεις, την κάλυψη των διαφόρων ευρυζωνικών τεχνολογιών και το κόστος, ελέγξτε τις εκθέσεις του πίνακα αποτελεσμάτων και τις εκθέσεις ανά χώρα του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και καινοτομίας (DESI).

Εκχωρήσεις ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εναρμονισμένες εκχωρήσεις ραδιοφάσματος, συμβουλευτείτε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 5G.

Εκδόσεις και έγγραφα Τύπου σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο

αγγλικά

σλοβενικά

Στοιχεία επικοινωνίας

BCO Slovenia (Εθνικό Γραφείο Ευρυζωνικών Αρμοδιοτήτων): Υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Ministrstvo za digitalno preobrazbo)

Διεύθυνση: Davčna ulica 1, 1000 Λιουμπλιάνα, Σλοβενία
Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Ιστοσελίδα

Οργανισμός Επικοινωνιακών Δικτύων και Υπηρεσιών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije)

Διεύθυνση: Stegne 7, 1000 Λιουμπλιάνα, Σλοβενία
Επικοινωνία μέσω email 
Τηλέφωνο: +386 1 583 6300
Δικτυακός τόπος

Τελευταία νέα

Πανεπιστήμιο CONNECT - Εγχειρίδιο ευρυζωνικών επενδύσεων

Εισαγωγική συνεδρία αφιερωμένη στο πρόσφατα δημοσιευμένο «Εγχειρίδιο για τις Ευρυζωνικές Επενδύσεις».

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

REPORT / STUDY |
Επικαιροποιημένη μελέτη σχετικά με τα εθνικά σχέδια ευρυζωνικότητας στην ΕΕ των 27

Η επικαιροποιημένη μελέτη σχετικά με τα εθνικά σχέδια ευρυζωνικότητας συνοψίζει τα μέτρα συνδεσιμότητας στα κράτη μέλη ενόψει των στόχων της κοινωνίας των Gigabit για το 2025 και της ψηφιακής δεκαετίας για το 2030.

NEWS ARTICLE |
Η ΕΕ39 καλύπτει το 70 % των FTTH/B σύμφωνα με το Συμβούλιο FTTH Europe

Σύμφωνα με το πανόραμα της αγοράς «Finbre to the Home/B» (FTTTH/B), η ΕΕ39 (27 κράτη μέλη της ΕΕ, Ηνωμένο Βασίλειο, 4 χώρες της ΚΑΚ, Ισλανδία, Ισραήλ, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία) έφθασε το 70 % του ποσοστού κάλυψης FTTH/B, 244 εκατομμύρια σπίτια πέρασαν και 121 εκατομμύρια συνδρομητές FTTH/B από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ευρυζωνική σύνδεση στις χώρες της ΕΕ

Βρείτε τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων σε κάθε χώρα, καθώς και τις εθνικές στρατηγικές και πολιτικές για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων.

Βλ. επίσης

Ευρυζωνικότητα στη Σουηδία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας της Σουηδίας, που εγκρίθηκε το 2016, έχει το όραμα μιας πλήρως συνδεδεμένης Σουηδίας και έχει στόχους τόσο για την κινητή κάλυψη όσο και για ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ευρυζωνικότητα στην Ισπανία

Η ψηφιακή συνδεσιμότητα και η ανάπτυξη του 5G συγκαταλέγονται στις δέκα στρατηγικές προτεραιότητες του Ψηφιακού Θεματολογίου 2025 της Ισπανίας.

Ευρυζωνικότητα στη Σλοβακία

Η Σλοβακία έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο την παροχή σε όλα τα νοικοκυριά πρόσβασης σε υπερταχύ διαδίκτυο έως το 2030.

Ευρυζωνικότητα στη Ρουμανία

Η Ρουμανία επικεντρώνεται στη δημιουργία εθνικού ευρυζωνικού δικτύου ως βήμα προς την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας της ΕΕ.

Ευρυζωνικότητα στην Πορτογαλία

Το θεματολόγιο για την Πορτογαλία στον ψηφιακό τομέα και η εθνική στρατηγική για τη συνδεσιμότητα σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών πολύ υψηλής χωρητικότητας για την περίοδο 2023-2030 διαμορφώνουν την ανάπτυξη ψηφιακής υποδομής στην Πορτογαλία.

Ευρυζωνικότητα στην Πολωνία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας της Πολωνίας για το 2025 συνάδει με τους στόχους της ΕΕ για την κοινωνία των Gigabit.

Ευρυζωνικότητα στην Ολλανδία

Όλα τα νοικοκυριά στις Κάτω Χώρες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα τουλάχιστον 100 Mbps και η συντριπτική πλειονότητα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το 1 Gbps έως το 2023.

Ευρυζωνικότητα στη Μάλτα

Η ευρυζωνική πολιτική της Μάλτας είναι τεχνολογικά ουδέτερη και ευνοεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς.

Ευρυζωνικότητα στο Λουξεμβούργο

Η ανάπτυξη επικοινωνιακής υποδομής με στόχο την ευρυζωνική πρόσβαση gigabit σε ολόκληρη τη χώρα αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος του Λουξεμβούργου.

Ευρυζωνικότητα στη Λιθουανία

Η Λιθουανία αποσκοπεί στην παροχή 100 Mbps έως το 2027 σε αγροτικές περιοχές, καθώς και στη στήριξη των στόχων της κοινωνίας των Gigabit για το 2025.

Ευρυζωνικότητα στη Λετονία

Η Λετονία υποστηρίζει τους στόχους της κοινωνίας των Gigabit και στοχεύει σε 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε gigabit, για αστικές και αγροτικές περιοχές, καθώς και σε κάλυψη 5G για όλες τις μεγάλες αστικές περιοχές.

Ευρυζωνικότητα στην Ιταλία

Η ιταλική στρατηγική για την υπερευρυζωνικότητα προς την κοινωνία των Gigabit αποσκοπεί στην παροχή συνδεσιμότητας gigabit σε όλους έως το 2026.

Ευρυζωνικότητα στην Ιρλανδία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας για την Ιρλανδία προβλέπει ότι έως το 2026 όλες οι εγκαταστάσεις στην Ιρλανδία θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

Ευρυζωνικότητα στην Ουγγαρία

Η εθνική στρατηγική της Ουγγαρίας για την ψηφιοποίηση 2021-2030 αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου του 95 % των νοικοκυριών που καλύπτονται από δίκτυα gigabit έως το 2030.

Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα

Το εθνικό ευρυζωνικό σχέδιο 2021-2027 προωθεί τη χρήση σταθερών δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και δικτύων 5G. Η Ελληνική Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 αναδεικνύει τη συνδεσιμότητα ως έναν από τους πέντε στρατηγικούς άξονες και αναγνωρίζει τους στόχους της Gigabit...

Ευρυζωνικότητα στη Γερμανία

Η συμφωνία συνασπισμού του 2021, η ψηφιακή στρατηγική και η στρατηγική Gigabit 2022 της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης δίνουν προτεραιότητα στην προμήθεια δικτύων FTTH και 5G σε εθνικό επίπεδο.

Ευρυζωνικότητα στη Γαλλία

Το εθνικό ευρυζωνικό πρόγραμμα France Très Haut Débit θέτει ως στόχο την ταχεία ευρυζωνική πρόσβαση για όλα τα νοικοκυριά έως το 2022 και τις οπτικές ίνες για όλους έως το 2025.

Ευρυζωνικότητα στη Φινλανδία

Οι φινλανδικές αρχές τάσσονται υπέρ της ανάπτυξης ενός δικτύου που θα βασίζεται στον ανταγωνισμό και θα υποστηρίζεται από δημόσιους πόρους για υποεξυπηρετούμενες περιοχές, καθώς και υπέρ της παροχής συμβουλών στους τοπικούς δήμους σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ευρυζωνικών...

Ευρυζωνικότητα στην Εσθονία

Η Εσθονία έχει καθιερώσει βασική ευρυζωνική κάλυψη σε ολόκληρη τη χώρα. Το ψηφιακό θεματολόγιο της Εσθονίας θέτει φιλόδοξους στόχους για το 2030.

Ευρυζωνικότητα στη Δανία

Ορισμένες πολιτικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην κάλυψη σταθερών και κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων σε εθνικό επίπεδο στηρίζουν τους στόχους ευρυζωνικότητας της Δανίας. Η κυβέρνηση εργάζεται για να καταστήσει τη Δανία πρωτοπόρο στον ψηφιακό τομέα, δημιουργώντας ένα θεμέλιο για...

Ευρυζωνικότητα στην Τσεχική Δημοκρατία

Το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, το οποίο εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2021, καθορίζει τη στρατηγική προσέγγιση της Τσεχικής Δημοκρατίας για την κατασκευή VHCN.

Ευρυζωνικότητα στην Κύπρο

Το ευρυζωνικό σχέδιο της Κύπρου θέτει στρατηγικούς στόχους για την περίοδο 2021-2025 και περιλαμβάνει νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις, καθώς και πρακτική στήριξη για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών.

Ευρυζωνικότητα στην Κροατία

Το κροατικό εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας 2021-2027 ανταποκρίνεται στους στόχους της ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit για το 2025 και εν μέρει στους ψηφιακούς στόχους για το 2030.

Ευρυζωνικότητα στη Βουλγαρία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικών υποδομών για πρόσβαση νέας γενιάς «Συνδεδεμένη Βουλγαρία» και η πολιτική για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες επικαιροποιήθηκαν και εγκρίθηκαν τον Αύγουστο του 2020.

Ευρυζωνικότητα στο Βέλγιο

Η στρατηγική του Βελγίου για την ευρυζωνικότητα ενσωματώνεται σε μια ευρύτερη στρατηγική πολιτικής. Στόχος του εθνικού σχεδίου για σταθερές και κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες είναι η εξάλειψη των υπόλοιπων λευκών περιοχών όπου δεν είναι διαθέσιμες υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας. Με τη...

Ευρυζωνικότητα στην Αυστρία

Η ευρυζωνική στρατηγική της Αυστρίας επικεντρώνεται στην παροχή συνδέσεων Gigabit (σταθερών και κινητών) σε εθνικό επίπεδο έως το 2030.