Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Sloveenias

Sloveenia lairibaühenduse eesmärgid on kooskõlas gigabitiühiskonna eesmärkidega.

    Sloveenia lipp

Kokkuvõte lairibaühenduse arengust Sloveenias

Sloveenia uus riiklik lairibaühenduse kava on ettevalmistamisel ja see on osa strateegiast „Digitaalne Sloveenia 2030“. Sloveenia järgmise põlvkonna lairibavõrgu arengukava aastani 2020 on kooskõlas gigabitiühiskonna eesmärkidega. Programmiperioodiks 2014–2020 on kavas võtta Euroopa struktuurifondidest kasutusele rahalised vahendid lairibataristu kasutuselevõtuks valgetes piirkondades.

Riiklik lairibastrateegia ja -poliitika

Vastutavad asutused

  • Sloveenia avaliku halduse ministeerium(ministrstvo zajavno upravo) vastutab riikliku lairibastrateegia poliitilise raamistiku eest ja tegutseb lairibaühenduse pädevusametina.
  • Sidevõrkude ja -teenuste amet (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, AKOS) tegutseb riikliku telekommunikatsiooni reguleeriva asutusena, mis edendab ja jälgib konkurentsi, läbipaistvust ning sidevõrkude ja -turgude edasist arengut.
  • IKT Tehnoloogia Võrguinstituut (Zavod Tehnološka mreža ICT) arendab ja tugevdab mehhanisme, oskusteavet ja vahendeid, mis võimaldavad tõhusaid teenuseid, mis on seotud tehnoloogiasiirde, innovatsiooni, intellektuaalomandi haldamise ja kaitsega.

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid

Sloveenia Vabariigi valitsus võttis (märts 2016) vastu infoühiskonna arengustrateegia aastani 2020 – digitaalne Sloveenia 2020. Selles raamstrateegias sätestatakse Sloveenia peamised strateegilised arengueesmärgid selles valdkonnas ning ühendatakse järgmise põlvkonna lairibavõrgu arengukava aastani 2020 ja küberjulgeoleku strateegia ühtseks strateegiliseks raamistikuks. 2018. aastal ajakohastati Sloveenia järgmise põlvkonna lairibavõrgu arengukava aastani 2020. Ajakohastatud kava kohaselt on Sloveenia eesmärgid kooskõlas gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Sloveenia uut riiklikku lairibaühenduse kava valmistatakse ette ja see on osa strateegiast „Digitaalne Sloveenia 2030“, millega kehtestatakse digiülemineku üldine raamistik, mis hõlmab kõiki valdkondlikke strateegiaid. Sellel on neli sammast: (i) pädevused ja digitaalse kaasamise ökosüsteem; (II) turvalised ja kestlikud digitaristud, iii) digitehnoloogiad ja ettevõtete digiüleminek; IV) avalike teenuste digiteerimine. Lairibaühenduse kava (2021–2025) ettevalmistamisel ja vastuvõtmine 2022. aastal sisaldab konkreetseid eesmärke, mis on kooskõlas gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidega: 5G leviala linnapiirkondades ja peamistel maapealsetel transporditeedel, gigabitiühendus koolides, transpordisõlmedes, avalike teenuste osutajates ja digimahukates ettevõtetes ning vähemalt 100 Mbit/s, mida saab suurendada 1 Gbit/s-ni kõigi riigi elanike jaoks. See hõlmab ka digikümnendi programmi 2030 ühenduvuse eesmärke, mille Sloveenia kavatseb saavutada 2028. aastaks (gigabitiühenduvus kõigile maa- ja linnapiirkondade kodumajapidamistele, kõigile ettevõtetele, muudele sotsiaal-majanduslikele keskustele ja 100 % 5G-le asustatud aladele).

Lairibaühenduse arendamise peamised meetmed

  • Reguleerimismeetmed: Rakendatakse seadusandlikke ja reguleerivaid meetmeid, et edendada ja tagada nii konkurentsi kui ka soovitud eesmärkide õigeaegset saavutamist seoses Sloveenia lairibavõrkude laiendamisega. Nende eesmärk on parandada regulatiivset prognoositavust ja kõrvaldada investeerimistõkked, muutes Sloveenia investoritele atraktiivsemaks. Avalik ülevaade operatiivandmetest on kättesaadav.
  • Riigiabi ja muud meetmed: Sloveenia võttis programmitöö perioodiks 2014–2020 kasutusele struktuurifondide rahalised vahendid ja toetab lairibavõrkude laiendamist, rakendades kulude vähendamise meetodeid, millest võivad kasu saada kõik operaatorid. Need hõlmavad üksikasjalikku kaardistamist ja katvuse analüüsi, avatud hankemenetlusi ja reguleerivaid meetmeid, millega tagatakse avatud juurdepääsuvõrgud ja olemasoleva taristu kasutamine.
  • Lairibaühenduse kaardistamine: Infrastruktuuri kaardistamise vahendi PROSTOR töötab välja Keskkonna- ja ruumiplaneerimise ministeeriumi alluvuses asuv seire- ja kaardistamisasutus ( Geodetska uprava Republike Slovenije). Kaardistamissüsteemis esitatakse kaablikanalisatsiooni, kaablite, sõlmede, tugijaamade jne andmete graafiline vorm. Süsteem kogub andmeid elektroonilise side operaatorite vahendite, peamiselt kasutatavate võrkude asukoha ja tüübi kohta. Kodanikud saavad kontrollida operaatorite pakutava lairibaühenduse kättesaadavust.

Riiklikud ja piirkondlikud lairibaühenduse rahastamisvahendid

  • Riigiabi (eritegevus – ERF ja EAFRD): Järgmise põlvkonna lairibavõrgu arengukava kohaselt aastani 2020 on lairibaühenduse arendamise hinnanguline kogumaksumus vastavalt eesmärkidele 365 miljonit eurot (avaliku ja erasektori vahendid). Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise kavades aastateks 2014–2020 nähakse ette ELi vahendite üldine eraldamine 72,5 miljoni euro ulatuses lairibaühenduse kasutuselevõtuks.
  • Sloveenia taaste- ja vastupidavuskavas on ette nähtud investeeringud ühenduvusse (30 miljonit eurot), et ületada digitaalne lõhe. Kava hõlmab ühenduvuse töövahendite tegevuskava väljatöötamist, et edendada 5G ja lairibaühenduse kasutuselevõttu parimate tavade kasutuselevõtmisega.

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Sloveenias

Uusimate andmete saamiseks lairibaühenduse katvuse, abonementide ja levialade, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta vaadake tulemustabeli aruandeid ja digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) riikide aruandeid.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Ühtlustatud spektri eraldamise üksikasjad leiate Euroopa 5G vaatluskeskusest.

Riiklikud ja ELi väljaanded ja pressidokumendid

Inglise keel

Sloveenia

Kontaktinfo

BCO Sloveenia (riiklik lairibaühenduse pädevusamet): Avaliku halduse ministeerium, infoühiskonna direktoraat (Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo)

Aadress: Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana Kontakt e-postiteel Telefon: + 386 (0)1 400 33 78 Veebileht

Sloveenia Vabariigi sidevõrkude ja -teenuste amet (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije)

Aadress: Stegne 7, 1000 Ljubljana, Sloveenia Kontakt e-posti teel Telefon: + 386 1 583 6300 veebisaiti

IKT Tehnoloogia Võrgu Instituut (Zavod Tehnološka mreža ICT)

Aadress: Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, Sloveenia Kontakt e-postiteel Telefon: + 386 59 366 660 veebisait

Viimased uudised

Loa andmine IRIS²-le: satelliitside lairibaühendus maapiirkondadele ja äärepoolsetele piirkondadele

ELi nõukogu võttis 7. märtsil 2023 vastu IRIS² (vastupidavusvõime, omavahelise ühendatuse ja satelliitturbe taristu) ning andis lõpliku loa ELi uuele satelliitsüsteemile.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklik lairibaühenduse kava sisaldab nägemust täielikult ühendatud Rootsist ning sellel on eesmärgid nii mobiilside kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtete kiire lairibaühenduse osas.

Lairibaühendus Hispaanias

Digital connectivity and 5G rollout are among the ten strategic priorities of the Spain Digital 2025 Agenda.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia lairibaühenduse kava keskendub riikliku lairibavõrgu loomisele, mis on esimene samm ELi ühenduvuse eesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Tegevuskava „Portugal Digital“ eesmärk on arendada digitaalset taristut, mis võimaldab kodanikel kasutada ära tehnoloogia pakutavaid uusi võimalusi.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema võimalus pääseda juurde lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamus peaks 2023. aastaks kasutama 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Sideinfrastruktuuri arendamine, mille eesmärk on juurdepääs gigabitile kogu riigis, on Luksemburgi valitsuse programmi üks prioriteete.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on pakkuda maapiirkondadele 2027. aastaks 100 Mbit/s ning toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia ultralairibastrateegia gigabitiühiskonna suunas on eesmärk pakkuda kõigile 2026. aastaks gigabitiühendust.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas on ette nähtud, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaal asuvatel hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eelnõu eesmärk on saavutada 2030. aastaks eesmärk, et 95 % leibkondadest oleksid gigabitivõrkudega kaetud.

Lairibaühendus Kreekas

Kreeka digitaalse ümberkujundamise Piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust kui ühte viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse esikohale FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline tarnimine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riikliku lairibaprogrammi France Très Haut Débit eesmärk on tagada kõigile majapidamistele kiire lairibajuurdepääs 2022. aastaks ja kõigile 2025. aastaks kiudoptika kättesaadavus.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetavad avaliku sektori vahendid alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamine lairibavõrkude kasutuselevõtu osas.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on loonud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskava seab 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on tagada üleriigiline püsi- ja mobiilne lairibaühendus, toetavad Taani lairibaühenduse eesmärke. Valitsus töötab selle nimel, et muuta Taani digitaalseks liidriks, luues aluse Taani ettevõtetele digitehnoloogia kasutamiseks.

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

2021. aasta märtsis heaks kiidetud riiklikus kavas väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamiseks on määratletud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis VHCNi ehitamisele.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas seatakse aastateks 2021–2025 strateegilised eesmärgid ning see hõlmab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on integreeritud laiemasse poliitikastrateegiasse Digital Belgium. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud valged piirkonnad, kus kiirteenused ei ole kättesaadavad. Kulude vähendamise ja halduskoormuse...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibastrateegia keskendub gigabitiühenduste (fikseeritud ja mobiilsed) üleriigilisele pakkumisele 2030. aastaks.