Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Łącza szerokopasmowe w Słowenii

Cele Słowenii w zakresie dostępu szerokopasmowego są zgodne z celami społeczeństwa gigabitowego.

    flaga Słowenii

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych w Słowenii

Przygotowywany jest nowy krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych dla Słowenii, który będzie częścią strategii „Cyfrowa Słowenia 2030”. Słoweński plan rozwoju sieci szerokopasmowych nowej generacji do 2020 r. jest zgodny z celami społeczeństwa gigabitowego. Planuje się uruchomienie środków finansowych z europejskich funduszy strukturalnych na okres programowania 2014–2020 w celu wdrożenia infrastruktury szerokopasmowej na obszarach białych.

Krajowa strategia i polityka w zakresie łączności szerokopasmowej

Właściwe organy

  • Słoweńskie Ministerstwo Administracji Publicznej (Minstrstvoza javno upravo) jest odpowiedzialne za ramy polityczne krajowej strategii szerokopasmowej i działa jako Biuro Kompetencji Szerokopasmowych (BCO).
  • Agencja Sieci i Usług Komunikacyjnych (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, AKOS) działa jako krajowy regulator telekomunikacji promujący i monitorujący konkurencję, przejrzystość i dalszy rozwój sieci i rynków komunikacyjnych.
  • Instytut Sieci Technologii ICT (Zavod Tehnološka mreža ICT) rozwija i wzmacnia mechanizmy, know-how i narzędzia umożliwiające efektywne usługi związane z transferem technologii, innowacjami, zarządzaniem własnością intelektualną i ochroną.

Główne cele rozwoju sieci szerokopasmowych

Rząd Republiki Słowenii przyjął (marzec 2016 r.) strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego do 2020 r. – Cyfrowa Słowenia 2020. Niniejsza strategia ramowa określa kluczowe strategiczne cele Słowenii w tym obszarze i łączy plan rozwoju sieci szerokopasmowych nowej generacji do 2020 r. i strategię bezpieczeństwa cybernetycznego w ujednolicone ramy strategiczne. Słoweński plan rozwoju sieci szerokopasmowych nowej generacji do 2020 r. został zaktualizowany w 2018 r. Według zaktualizowanego planu cele Słowenii są zgodne z celami społeczeństwa gigabitowego.

Przygotowywany jest nowy krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych dla Słowenii, który będzie częścią strategii „Cyfrowa Słowenia 2030”, która określi nadrzędne ramy transformacji cyfrowej, integrując wszystkie strategie sektorowe. Posiada cztery filary: kompetencje i ekosystem integracji cyfrowej; (II) bezpieczna i zrównoważona infrastruktura cyfrowa, (iii) technologie cyfrowe i transformacja cyfrowa przedsiębiorstw; (IV) cyfryzacja usług publicznych. Plan dotyczący sieci szerokopasmowych na lata 2021–2025, przygotowywany i przyjęty w 2022 r., obejmuje konkretne cele zgodne z celami społeczeństwa gigabitowego na 2025 r.: Zasięg sieci 5G dla obszarów miejskich i głównych naziemnych tras transportowych, łączność gigabitowa dla szkół, węzłów transportowych, dostawców usług publicznych i przedsiębiorstw o dużej intensywności cyfrowej oraz co najmniej 100 Mb/s, z możliwością zwiększenia zasięgu do 1 Gbps dla wszystkich osób w kraju. Obejmuje on również cele w zakresie łączności określone w programie cyfrowej dekady 2030, który Słowenia planuje zrealizować do 2028 r. (łączność gigabitowa dla wszystkich gospodarstw domowych na obszarach wiejskich i miejskich, dla wszystkich przedsiębiorstw, innych czynników społeczno-gospodarczych oraz 100 % zasięgu 5G na obszarach zaludnionych).

Główne środki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych

  • Środki regulacyjne: Wdrażane są środki ustawodawcze i regulacyjne w celu promowania i zapewnienia zarówno konkurencji, jak i terminowego osiągnięcia pożądanych celów w zakresie rozbudowy sieci szerokopasmowych Słowenii. Mają one na celu poprawę przewidywalności regulacyjnej i usunięcie barier dla inwestycji, dzięki czemu Słowenia będzie bardziej atrakcyjna dla inwestorów. Dostępny jest publiczny widok danych operacyjnych.
  • Pomoc państwa i inne środki: Słowenia uruchomiła środki finansowe z funduszy strukturalnych na okres programowania 2014–2020 i wspiera rozwój sieci szerokopasmowych poprzez wdrożenie metod redukcji kosztów, z których mogą korzystać wszyscy operatorzy. Obejmują one szczegółowe analizy map i zasięgu, otwarte przetargi i środki regulacyjne zapewniające otwarty dostęp do sieci i wykorzystanie istniejącej infrastruktury.
  • Mapowanie szerokopasmowe: Narzędzie do mapowania infrastruktury PROSTOR jest opracowywane przez Urząd Kontroli i mapowania (Geodetska uprava Republike Slovenije) w ramach Ministerstwa Środowiska i Planowania Przestrzennego. System mapowania przedstawia graficzną formę danych o kanałach, kablach, węzłach, stacjach bazowych itp. Obywatele mogą sprawdzić dostępność łączy szerokopasmowych zapewnianych przez operatorów.

Krajowe i regionalne instrumenty finansowe dotyczące łączy szerokopasmowych

  • Pomoc państwa (działania specjalne – EFRR i EFRROW): Zgodnie z planem rozwoju sieci szerokopasmowych nowej generacji do 2020 r. całkowity szacunkowy koszt rozwoju sieci szerokopasmowych zgodnie z celami wynosi 365 mln EUR (środki publiczne i prywatne). Plany wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 przewidują ogólną alokację środków UE w wysokości 72,5 mln EUR na rozwój łączy szerokopasmowych.
  • W planie odbudowy i zwiększania odporności Słowenii przewidziano inwestycje w łączność (30 mln EUR) w celu zniwelowania przepaści cyfrowej. Plan obejmuje opracowanie planu działania dotyczącego zestawu narzędzi w zakresie łączności w celu wspierania rozwoju sieci 5G i dostępu szerokopasmowego wraz z wprowadzeniem najlepszych praktyk.

Dane na temat rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii szerokopasmowych w Słowenii

W odniesieniu do najnowszych danych dotyczących zasięgu łączy szerokopasmowych, subskrypcji i penetracji, zasięg różnych technologii szerokopasmowych i kosztów należy sprawdzić w tabelach wyników i sprawozdaniach krajowych indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Przydziały widma dla bezprzewodowej łączności szerokopasmowej

Szczegółowe informacje na temat zharmonizowanych przydziałów widma można znaleźć w Europejskim Obserwatorium 5G.

Publikacje krajowe i unijne oraz dokumenty prasowe

Język angielski

Słoweński

Dane kontaktowe

BCO Słowenia (krajowy urząd ds. kompetencji w zakresie sieci szerokopasmowych): Ministerstwo Administracji Publicznej, Dyrekcja Społeczeństwa Informacyjnego (Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo)

Adres e-mail: Tržaška cesta 21, SI-1000 Lublana Kontakt przez e-mail Telefon: +386 (0)1 400 33 78 Strona internetowa

Agencja Sieci Komunikacyjnych i Usług Republiki Słowenii (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije)

Adres e-mail: Stegne 7, 1000 Lublana, Słowenia Kontakt przez e -mail Telefon: +386 1 583 6300 Strona internetowa

Instytut Sieci Technologii ICT (Zavod Tehnološka mreža ICT)

Adres e-mail: Dunajska cesta 159, 1000 Lublana, Słowenia Kontakt przez e-mail Telefon: +386 59 366 660 Strona internetowa

Najnowsze wiadomości

Zgłoś się do European Broadband Awards 2023

Transformacja cyfrowa Europy do 2030 r. zależy od zapewnienia obywatelom dostępu do łączności gigabitowej i usług 5G. Europejskie nagrody za internet szerokopasmowy w 2023 r. wyróżnią projekty, które doprowadzą nas do cyfrowej dekady Europy.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Internet szerokopasmowy w Szwecji

Przyjęty w 2016 r. krajowy plan dotyczący dostępu szerokopasmowego w Szwecji ma wizję całkowicie połączonej Szwecji i ma cele zarówno w zakresie zasięgu łączności ruchomej, jak i szybkich łączy szerokopasmowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Łącza szerokopasmowe na Słowacji

Słowacja wyznaczyła długoterminowy cel, jakim jest zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym dostępu do ultraszybkiego internetu do 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Rumunii

Plan Rumunii dotyczący dostępu szerokopasmowego koncentruje się na budowaniu krajowej sieci szerokopasmowej, co stanowi pierwszy krok w kierunku osiągnięcia celów UE w zakresie łączności.

Internet szerokopasmowy w Portugalii

Agenda Portugal Digital ma na celu rozwój infrastruktury cyfrowej, która umożliwi obywatelom korzystanie z nowych możliwości oferowanych przez technologie.

Broadband - Polska

Polski Narodowy Plan Szerokopasmowy przewiduje, że do 2020 r. 100% gospodarstw domowych powinno mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mbps. Również do 2020 r. 50% gospodarstw domowych powinno korzystać z internetu o przepustowości 100 Mbps.

Internet szerokopasmowy w Holandii

Wszystkie gospodarstwa domowe w Niderlandach powinny mieć możliwość dostępu do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zdecydowana większość powinna korzystać z 1 Gbps do 2023 r.

Internet szerokopasmowy na Malcie

Polityka Malty w zakresie dostępu szerokopasmowego jest neutralna pod względem technologicznym i sprzyja konkurencyjnemu otoczeniu rynkowemu.

Internet szerokopasmowy w Luksemburgu

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej z celem gigabitowego dostępu szerokopasmowego w całym kraju jest jednym z priorytetów programu rządowego Luksemburga.

Internet szerokopasmowy w Irlandii

W krajowym planie dostępu szerokopasmowego dla Irlandii przewidziano, że do 2026 r. wszystkie obiekty w Irlandii będą miały dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy na Węgrzech

Węgierski projekt krajowej strategii cyfryzacji na lata 2021–2030 ma na celu osiągnięcie do 2030 r. docelowego poziomu 95 % gospodarstw domowych objętych sieciami gigabitowymi.

Internet szerokopasmowy w Grecji

Grecka Biblia Cyfrowej Transformacji 2020-2025 podkreśla łączność jako jedną z pięciu osi strategicznych i uznaje cele Gigabit Society 2025.

Internet szerokopasmowy w Niemczech

W umowie koalicyjnej z 2021 r., strategii cyfrowej i strategii gigabitowej na 2022 r. niemieckiego rządu federalnego priorytetowo traktuje się ogólnokrajową dostawę sieci FTTH i 5G.

Internet szerokopasmowy we Francji

Krajowy program łączności szerokopasmowej France Très Haut Débit wyznacza cel dotyczący szybkiego dostępu szerokopasmowego dla wszystkich gospodarstw domowych do 2022 r., a światłowodów dla wszystkich do 2025 r.

Internet szerokopasmowy w Finlandii

Władze fińskie opowiadają się za rozwojem sieci światłowodowej napędzanej konkurencją, wspieranej przez fundusze publiczne dla obszarów o niedostatecznym dostępie oraz doradztwo dla lokalnych gmin na temat sposobu wdrażania sieci szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy w Estonii

Estonia ustanowiła podstawowy zasięg dostępu szerokopasmowego w całym kraju. Estońska agenda cyfrowa wyznacza ambitne cele na 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Danii

Szereg inicjatyw politycznych mających na celu ogólnokrajowy zasięg stacjonarnych i mobilnych łączy szerokopasmowych wspiera duńskie cele w zakresie dostępu szerokopasmowego. Rząd dąży do tego, aby Dania stała się liderem cyfrowym, tworząc podstawę dla duńskich przedsiębiorstw do...

Internet szerokopasmowy na Cyprze

Plan Cypru dotyczący dostępu szerokopasmowego określa cele strategiczne na lata 2021–2025 i obejmuje interwencje legislacyjne i regulacyjne, a także praktyczne wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Łącza szerokopasmowe w Chorwacji

Chorwacki krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 stanowi odpowiedź na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego do 2025 r., a częściowo na cele cyfrowe na 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Bułgarii

Krajowy plan infrastruktury szerokopasmowej na rzecz dostępu nowej generacji „połączona Bułgaria” oraz polityka łączności elektronicznej zostały zaktualizowane i przyjęte w sierpniu 2020 r.

Internet szerokopasmowy w Belgii

Belgijska strategia szerokopasmowa została włączona do szerszej strategii politycznej Digital Belgium. Celem krajowego planu dotyczącego stacjonarnych i ruchomych łączy szerokopasmowych jest wyeliminowanie pozostałych obszarów białych, na których usługi dużych prędkości są...

Internet szerokopasmowy w Austrii

Austriacka strategia łączy szerokopasmowych koncentruje się na ogólnokrajowej podaży połączeń gigabitowych (stałych i mobilnych) do 2030 r.