Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Słowenii

Słowenia opowiada się za neutralnością technologiczną i dynamiką rynku w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych, w szczególności konkurencji opartej na infrastrukturze i usługach.

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych w Słowenii

Plan rozwoju infrastruktury gigabitowej do 2030 r. wspiera cele społeczeństwa gigabitowego i cyfrowej dekady.

Krajowa strategia i polityka w zakresie sieci szerokopasmowych

Organy odpowiedzialne

Główne cele rozwoju sieci szerokopasmowych

Słoweńska strategia rozwoju 2030 opiera się na pięciu głównych filarach: (i) integracyjne, zdrowe, bezpieczne i odpowiedzialne społeczeństwo, (ii) uczenie się na rzecz życia i przez życie, (iii) wysoce wydajna gospodarka, która tworzy wartość dodaną dla wszystkich, (iv) dobrze zachowane środowisko naturalne, (v) wysoki poziom współpracy, kompetencji i skuteczności zarządzania.

Strategia transformacji cyfrowej gospodarki (styczeń 2022 r.) jest częścią środków w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności w ramach komponentu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Dotyczy on trzech głównych lub priorytetowych obszarów: (i) zaawansowane technologie cyfrowe umożliwiające transformację cyfrową gospodarki, (ii) skuteczny ekosystem konkurencyjnej gospodarki oraz (iii) otwarte i zrównoważone społeczeństwo jako podstawa wzrostu gospodarki cyfrowej.

Strategiczne cele planu rozwoju infrastruktury gigabitowej do 2030 r. są zgodne z celami społeczeństwa gigabitowego i cyfrowej dekady:

  • gigabitowa łączność dla wszystkich głównych czynników umożliwiających rozwój społeczno-gospodarczy, takich jak szkoły, instytucje kulturalne, węzły transportowe i główni dostawcy usług publicznych oraz przedsiębiorstwa intensywnie korzystające z internetu, do końca 2025 r.,
  • stały zasięg sieci 5G dla wszystkich obszarów miejskich i wszystkich głównych szlaków transportu naziemnego do końca 2025 r.,
  • dostęp do internetu o prędkości co najmniej 100 Mb/s dla użytkowników, który można zwiększyć do prędkości gigabitowej, dla wszystkich gospodarstw domowych na obszarach wiejskich i miejskich do końca 2025 r.,
  • łączność gigabitowa dla wszystkich gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i innych promotorów rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich i miejskich do końca 2030 r.,
  • objęcie wszystkich obszarów zaludnionych16 siecią 5G do końca 2030 r.

Główne środki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych

  • Środki regulacyjne: Wdrażane są środki ustawodawcze i regulacyjne w celu promowania i zapewnienia zarówno konkurencji, jak i terminowego osiągnięcia pożądanych celów dotyczących rozbudowy słoweńskich sieci szerokopasmowych. Ich celem jest poprawa przewidywalności regulacyjnej i usunięcie barier dla inwestycji, co zwiększy atrakcyjność Słowenii dla inwestorów. Dostępny jest publiczny widok danych operacyjnych.
  • Mapowanie sieci szerokopasmowych: Narzędzie do mapowania infrastruktury PROSTOR jest opracowywane przez Urząd Geodezji i Mapowania (Geodetska uprava Republike Slovenije). System mapowania przedstawia graficzną formę danych o kanałach, kablach, węzłach, stacjach bazowych itp. Obywatele mogą sprawdzić dostępność łączy szerokopasmowych udostępnianych przez operatorów.

Krajowe i regionalne instrumenty finansowe na rzecz sieci szerokopasmowych

  • Pomoc państwa (działania specjalne – EFRR i EFRR; EFRROW): Zgodnie z planem rozwoju sieci szerokopasmowych nowej generacji do 2020 r. całkowity szacunkowy koszt rozwoju sieci szerokopasmowych zgodnie z celami wynosi 365 mln EUR (środki publiczne i prywatne). Plany wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 przewidują ogólną alokację środków UE w wysokości 72,5 mln EUR na rozwój sieci szerokopasmowych.
  • W słoweńskim planie odbudowy i zwiększania odporności (RRP) przewidziano inwestycje w łączność (30 mln EUR) w celu zniwelowania przepaści cyfrowej. Plan obejmuje opracowanie planu działania dotyczącego zestawu narzędzi w zakresie łączności w celu wspierania rozwoju sieci 5G i sieci szerokopasmowych wraz z wprowadzeniem najlepszych praktyk.

Dane dotyczące rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii szerokopasmowych w Słowenii

Najnowsze dane dotyczące zasięgu sieci szerokopasmowych, abonamentów i penetracji sieci, zasięgu różnych technologii szerokopasmowych i kosztów można znaleźć w sprawozdaniach z tablicy wyników i sprawozdaniach krajowych dotyczących indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Przydziały widma dla bezprzewodowych usług szerokopasmowych

Szczegółowe informacje na temat zharmonizowanego przydziału widma można znaleźć w Europejskim Obserwatorium Sieci 5G.

Publikacje krajowe i unijne oraz dokumenty prasowe

angielski

słoweński

Dane kontaktowe

BCO Slovenia (krajowe biuro kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej): Ministerstwo Transformacji Cyfrowej (Ministrstvo za digitalno preobrazbo)

Adres: Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, Słowenia
Kontakt przez e-mail
Strona internetowa

Agencja ds. Sieci i Usług Komunikacyjnych Republiki Słowenii (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije)

Adres: Stegne 7, 1000 Lublana, Słowenia
Kontakt przez e-mail 
Telefon: +386 1 583 6300
Strona internetowa

Najnowsze wiadomości

Europejski Tydzień Regionów: Zmniejszanie przepaści cyfrowej poprzez wspieranie infrastruktury cyfrowej na rzecz inteligentnych i zrównoważonych regionów

Na temat „inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w regionach” warsztaty dotyczą kluczowej kwestii przepaści cyfrowej, analizując jej wpływ na spójność społeczną i ogólny wzrost w Unii Europejskiej.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Szwecji

Szwedzki krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych, przyjęty w 2016 r., ma wizję w pełni połączonej Szwecji i ma cele zarówno w zakresie zasięgu łączności ruchomej, jak i szybkich łączy szerokopasmowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Portugalii

Agenda Portugal Digital i krajowa strategia na rzecz łączności w sieciach łączności elektronicznej o bardzo dużej przepustowości na lata 2023–2030 kształtują rozwój infrastruktury cyfrowej w Portugalii.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Holandii

Wszystkie gospodarstwa domowe w Niderlandach powinny mieć możliwość dostępu do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zdecydowana większość powinna korzystać z przepustowości 1 Gb/s do 2023 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu na Łotwie

Łotwa popiera cele społeczeństwa gigabitowego i dąży do osiągnięcia prędkości 100 Mb/s, z możliwością rozbudowy do gigabitu, dla obszarów miejskich i wiejskich, a także zasięgu sieci 5G dla wszystkich dużych obszarów miejskich.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Grecji

Krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 promuje korzystanie ze stałych sieci o bardzo dużej przepustowości i sieci 5G. Grecka Biblia Transformacji Cyfrowej na lata 2020–2025 podkreśla łączność jako jedną z pięciu osi strategicznych i uznaje cele...

Szerokopasmowy dostęp do Internetu we Francji

W krajowym programie dotyczącym sieci szerokopasmowych France Très Haut Débit wyznaczono cel polegający na zapewnieniu wszystkim gospodarstwom domowym szybkiego dostępu szerokopasmowego do 2022 r. oraz dostępu światłowodowego dla wszystkich do 2025 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Finlandii

Władze fińskie opowiadają się za opartym na konkurencji rozwojem sieci światłowodowej wspieranym ze środków publicznych na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci oraz za udzielaniem lokalnym gminom porad na temat sposobu wdrażania sieci szerokopasmowych.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Danii

Szereg inicjatyw politycznych mających na celu ogólnokrajowy zasięg stacjonarnych i ruchomych łączy szerokopasmowych wspiera duńskie cele w zakresie łączy szerokopasmowych. Rząd dąży do tego, aby Dania stała się cyfrowym liderem, tworząc podstawy dla duńskich przedsiębiorstw do...

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Czechach

Krajowy plan rozwoju sieci o bardzo dużej przepustowości, zatwierdzony w marcu 2021 r., określa strategiczne podejście Republiki Czeskiej do budowy sieci o bardzo dużej przepustowości.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu na Cyprze

Cypryjski plan dotyczący sieci szerokopasmowych określa cele strategiczne na lata 2021–2025 i obejmuje interwencje ustawodawcze i regulacyjne, a także praktyczne wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Chorwacji

Chorwacki krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 stanowi odpowiedź na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego na 2025 r. oraz częściowo na cele cyfrowe na 2030 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Bułgarii

W sierpniu 2020 r. zaktualizowano i przyjęto krajowy plan infrastruktury szerokopasmowej na rzecz dostępu nowej generacji „Połączona Bułgaria” oraz politykę łączności elektronicznej.

Internet szerokopasmowy w Belgii

Belgijska strategia na rzecz sieci szerokopasmowych została włączona do szerszej strategii politycznej „Cyfrowa Belgia”. Celem krajowego planu na rzecz stacjonarnych i ruchomych usług szerokopasmowych jest wyeliminowanie pozostałych obszarów białych, na których usługi o wysokiej...