Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Δέσμη μέτρων για τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές αποσκοπούν στη δημιουργία ασφαλέστερου ψηφιακού χώρου όπου προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών και στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.

CC0 - Η Ευρώπη είναι έτοιμη για την ψηφιακή εποχή: Νέοι κανόνες για τις ψηφιακές πλατφόρμες
fix-empty

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση των κανόνων που διέπουν τις ψηφιακές υπηρεσίες στην ΕΕ: ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές (DMA). Η Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις τον Δεκέμβριο του 2020 και στις 25 Μαρτίου 2022 επετεύχθη πολιτική συμφωνία σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές, και στις 23 Απριλίου 2022 σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Μαζί αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο νέων κανόνων που θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο ανοικτού ψηφιακού χώρου.

Η DSA και η DMA έχουν δύο κύριους στόχους:

  1. να δημιουργηθεί ένας ασφαλέστερος ψηφιακός χώρος στον οποίο θα προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών·
  2. δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την προώθηση της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, τόσο στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά όσο και παγκοσμίως.

Τι είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες;

Οι ψηφιακές υπηρεσίες περιλαμβάνουν μια μεγάλη κατηγορία επιγραμμικών υπηρεσιών, από απλούς δικτυακούς τόπους έως υπηρεσίες υποδομής διαδικτύου και επιγραμμικές πλατφόρμες.

Οι κανόνες που καθορίζονται στον DSA αφορούν κυρίως επιγραμμικούς διαμεσολαβητές και πλατφόρμες. Για παράδειγμα, επιγραμμικές αγορές, κοινωνικά δίκτυα, πλατφόρμες ανταλλαγής περιεχομένου, καταστήματα εφαρμογών και διαδικτυακές πλατφόρμες ταξιδιών και διαμονής.

Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές περιλαμβάνει κανόνες που διέπουν τις επιγραμμικές πλατφόρμες ρυθμιστή της πρόσβασης. Οι πλατφόρμες ρυθμιστών της πρόσβασης είναι ψηφιακές πλατφόρμες με συστημικό ρόλο στην εσωτερική αγορά που λειτουργούν ως σημεία συμφόρησης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών για σημαντικές ψηφιακές υπηρεσίες. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες καλύπτονται επίσης από τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά για διάφορους λόγους και με διαφορετικά είδη διατάξεων.

Γιατί χρειαζόμαστε νέους κανόνες;

Η ταχεία και ευρεία ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών βρίσκεται στο επίκεντρο των ψηφιακών αλλαγών που επηρεάζουν τη ζωή μας. Πολλοί νέοι τρόποι επικοινωνίας, αγοράς ή πρόσβασης σε πληροφορίες έχουν εμφανιστεί και συνεχώς εξελίσσονται. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα εξελιχθεί μαζί τους.

Οι επιγραμμικές πλατφόρμες έχουν δημιουργήσει σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές και την καινοτομία και έχουν βοηθήσει την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστεί αποτελεσματικότερη. Διευκόλυναν επίσης τις διασυνοριακές συναλλαγές εντός και εκτός της Ένωσης. Αυτό άνοιξε νέες ευκαιρίες σε διάφορες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και εμπόρους διευκολύνοντας την επέκτασή τους και την πρόσβασή τους σε νέες αγορές.

Ενώ υπάρχει ευρεία συναίνεση σχετικά με τα οφέλη αυτού του μετασχηματισμού, τα προβλήματα που προκύπτουν έχουν πολυάριθμες συνέπειες για την κοινωνία και την οικονομία μας. Βασικό μέλημα είναι το εμπόριο και η ανταλλαγή παράνομων αγαθών, υπηρεσιών και περιεχομένου στο διαδίκτυο. Οι επιγραμμικές υπηρεσίες καταχρώνται επίσης από συστήματα χειραγώγησης αλγοριθμικών συστημάτων για την ενίσχυση της διάδοσης της παραπληροφόρησης και για άλλους επιβλαβείς σκοπούς. Αυτές οι νέες προκλήσεις και ο τρόπος αντιμετώπισής τους από τις πλατφόρμες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα στο διαδίκτυο.

Παρά μια σειρά στοχευμένων, τομεακών παρεμβάσεων σε επίπεδο ΕΕ, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά και νομικά βάρη που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της κοινωνίας και της οικονομίας έχει δημιουργήσει μια κατάσταση όπου λίγες μεγάλες πλατφόρμες ελέγχουν σημαντικά οικοσυστήματα στην ψηφιακή οικονομία. Έχουν αναδειχθεί ως ρυθμιστές της πρόσβασης στις ψηφιακές αγορές, με την εξουσία να ενεργούν ως ιδιωτικοί φορείς χάραξης κανόνων. Οι κανόνες αυτοί οδηγούν μερικές φορές σε αθέμιτες συνθήκες για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες και σε λιγότερες επιλογές για τους καταναλωτές.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις εξελίξεις, η Ευρώπη απαιτεί ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο που διασφαλίζει την ασφάλεια των χρηστών στο διαδίκτυο, καθιερώνει διακυβέρνηση με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο προσκήνιο και διατηρεί δίκαιο και ανοικτό περιβάλλον επιγραμμικών πλατφορμών.

Ποια ήταν η μέχρι τώρα διαδικασία και πώς συμμετείχαν τα ενδιαφερόμενα μέρη;

Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων μερών κατά την προετοιμασία αυτής της νομοθετικής δέσμης. Στα εν λόγω ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβάνονταν ο ιδιωτικός τομέας, οι χρήστες ψηφιακών υπηρεσιών, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι εθνικές αρχές, η ακαδημαϊκή κοινότητα, η τεχνική κοινότητα, οι διεθνείς οργανισμοί και το ευρύ κοινό. Πραγματοποιήθηκαν επίσης μια σειρά συμπληρωματικών βημάτων διαβούλευσης για την πλήρη καταγραφή των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές υπηρεσίες και πλατφόρμες.

Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών για να στηρίξει περαιτέρω το έργο της στον τομέα αυτό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2020. Τα αποδεικτικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό συγκεκριμένων ζητημάτων που ενδέχεται να απαιτούν παρέμβαση σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο της DSA και της DMA. Ευρωπαίοι και μη ευρωπαίοι πολίτες και οργανώσεις ήταν ευπρόσδεκτοι να συμβάλουν στη διαβούλευση αυτή.

Η Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις τον Δεκέμβριο του 2020 και στις 25 Μαρτίου 2022 επετεύχθη πολιτική συμφωνία σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές, και στις 23 Απριλίου 2022 σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Τα επόμενα βήματα

Μετά την έγκριση της δέσμης μέτρων για τις ψηφιακές υπηρεσίες σε πρώτη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2022, τόσο ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες όσο και ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράφηκαν από τους προέδρους αμφότερων των θεσμικών οργάνων και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα. Η DMA τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2022 και ο DSA θα τεθεί σε ισχύ στις 16 Νοεμβρίου 2022.

Ο DSA θα εφαρμόζεται άμεσα σε ολόκληρη την ΕΕ και θα εφαρμόζεται δεκαπέντε μήνες ή από την 1η Ιανουαρίου 2024, ανάλογα με το ποια ημερομηνία θα επέλθει αργότερα, μετά την έναρξη ισχύος. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις για τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, η DSA θα εφαρμοστεί από προγενέστερη ημερομηνία, δηλαδή τέσσερις μήνες μετά την καταχώρισή τους.

Οπτική παρουσίαση χρονοδιαγράμματος του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Από τις 12 Οκτωβρίου 2022, η DMA δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα. Η DMA έχει πλέον τεθεί σε ισχύ και θα τεθεί σε ισχύ έξι μήνες αργότερα. Οι οριζόμενοι ρυθμιστές της πρόσβασης θα έχουν στη διάθεσή τους έξι μήνες κατ’ ανώτατο όριο μετά την απόφαση ορισμού από την Επιτροπή για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον νόμο για τις ψηφιακές αγορές.

Εικονική παρουσίαση του νόμου για τις ψηφιακές αγορές

Εκτιμήσεις επιπτώσεων και δημόσιες διαβουλεύσεις

 

Τελευταια ΝΕΑ

EVENT |
Η πράξη για τις ψηφιακές αγορές και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων

Το εργαστήριο αυτό θα εξετάσει ζητήματα όπως η διατερματική κρυπτογράφηση, η ασφάλεια ή η ταυτοποίηση των χρηστών σε διάφορες υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων.

PRESS RELEASE |
Πράξη για τις ψηφιακές αγορές: Η Επιτροπή διοργανώνει εργαστήρια με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη διαλειτουργικότητα μηνυμάτων και τα καταστήματα εφαρμογών

Σήμερα, η Επιτροπή ξεκίνησε την καταχώριση δύο τεχνικών εργαστηρίων για την πράξη για τις ψηφιακές αγορές (DMA) τις προσεχείς εβδομάδες. Αυτό θα δώσει στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να παρέχουν παρατηρήσεις και απόψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ορισθέντες ρυθμιστές της πρόσβασης και οι ψηφιακές πλατφόρμες που παρέχουν σημαντική πύλη μεταξύ επιχειρηματικών χρηστών και καταναλωτών θα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένες ειδικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους νέους κανόνες.

PRESS RELEASE |
Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες για τον υπολογισμό του εποπτικού τέλους

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο κειμένου για την υποβολή παρατηρήσεων από το κοινό σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες υπολογισμού του εποπτικού τέλους βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Related Content

Big Picture

Διαδικτυακές πλατφόρμες και ηλεκτρονικό εμπόριο

Η ΕΕ επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις και οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες και υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται στην ΕΕ.

Dig deeper

See Also

κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρρίπτει τους διαδικτυακούς φραγμούς, ώστε οι πολίτες να μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο διαδίκτυο από τις επιχειρήσεις στην ΕΕ.

Online Πλατφόρμες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως στόχο να προωθήσει ένα περιβάλλον όπου οι επιγραμμικές πλατφόρμες ευδοκιμούν, αντιμετωπίζουν δίκαια τους χρήστες και λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης παράνομου περιεχομένου.