Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pacáiste an Ghnímh um Sheirbhísí Digiteacha

Is é is aidhm don Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha agus don Ghníomh um Margaí Digiteacha spás digiteach níos sábháilte a chruthú ina gcosnaítear cearta bunúsacha úsáideoirí agus cothrom iomaíochta a bhunú do ghnólachtaí.

CC0 - An Eoraip atá oiriúnach don Aois Dhigiteach: Rialacha nua maidir le hardáin dhigiteacha
fix-empty

Is éard atá sa Ghníomh um Sheirbhísí Digiteacha (DSA) agus sa Ghníomh um an Margadh Digiteach (DMA)tacar aonair rialacha a bhfuil feidhm acu ar fud an Aontais ar fad. Tá 2 phríomhsprioc acu:

  1. Spás digiteach níos sábháilte a chruthú ina gcosnaítear cearta bunúsacha úsáideoirí uile na seirbhísí digiteacha
  2. Cothrom iomaíochta a bhunú chun nuálaíocht, fás agus iomaíochas a chothú, sa Mhargadh Aonair Eorpach agus ar fud an domhain araon.

Cad is seirbhísí digiteacha ann?

I measc naseirbhísí digiteacha tá catagóir mhór seirbhísí ar líne, ó shuíomhanna gréasáin simplí go seirbhísí bonneagair idirlín agus ardáin ar líne.

Baineannna rialacha a shonraítear in DSA go príomha le hidirghabhálaithe agus ardáin ar líne. Mar shampla, margaí ar líne, líonraí sóisialta, ardáin comhroinnte inneachair, siopaí aipeanna, agus ardáin taistil agus cóiríochta ar líne.

Áirítear inDSA rialacha sonracha d’ ardáin an-mhór ar líne agus d’innill chuardaigh an-mhór ar líne. Is ardáin agus idirghabhálaithe ar líne iad sin a bhfuil níos mó ná 45 mhilliún úsáideoir acu in aghaidh na míosa san Aontas. Ní mór dóibh cloí leis na hoibleagáidí is déine atá ar an Acht.

Áirítear sa Ghníomh um MargaíDigiteacha rialacha lena rialaítear ardáin ar líne an gheatóra. Is ardáin dhigiteacha iad ardáin gheatóra a bhfuil ról sistéamach acu sa mhargadh inmheánach a fheidhmíonn mar scrogaill idir gnólachtaí agus tomhaltóirí le haghaidh seirbhísí digiteacha tábhachtacha. Cumhdaítear cuid de na seirbhísí sin freisin sa Ghníomh um Sheirbhísí Digiteacha, ach ar chúiseanna éagsúla agus le cineálacha éagsúla forálacha.

Cén fáth a bhfuil gá le DSA agus DMA?

Bíonn tionchar ag seirbhísí digiteacha ar ár saol ar go leor bealaí éagsúla. Úsáidimid iad chun cumarsáid a dhéanamh lena chéile, siopadóireacht, bia a ordú, eolas a fháil, féachaint ar scannáin, éisteacht le ceol agus níos mó.

Fágann seirbhísí digiteacha freisin gur fusa do chuideachtaí trádáil thar theorainneacha agus rochtain a fháil ar mhargaí nua.  

Cé gur samplaí iad sin den iliomad buntáistí a bhaineann leis an gclaochlú digiteach, tá fadhbanna ann freisin.

D’ainneoin raon idirghabhálacha spriocdhírithe earnáilsonracha ar leibhéal an Aontais, tá bearnaí suntasacha agus ualaí dlíthiúla fós ann le haghaidh a thabhairt orthu ag tús Dheich mBliana Digiteacha 2030.

Mar shampla, rialaíonn roinnt ardán mór éiceachórais thábhachtacha sa gheilleagar digiteach. Tá siad tagtha chun cinn mar gheatóirí i margaí digiteacha, agus an chumhacht acu gníomhú mar dhéantóirí príobháideacha rialacha. Is é an toradh a bhíonn ar a rialacha uaireanta go mbíonn dálaí éagóracha ann do ghnólachtaí a úsáideann na hardáin sin agus go mbíonn níos lú roghanna ag tomhaltóirí.

Ábhar imní eile is ea trádáil agus malartú earraí, seirbhísí agus ábhair neamhdhleathacha ar líne. Agus, tá mí-úsáid á baint as seirbhísí ar líne ag córais algartamacha chúblála chun leathadh na bréagaisnéise a mhéadú, agus chun críoch díobhálach eile.

Bíonn tionchar suntasach ag na dúshláin sin agus ag an gcaoi a dtugann ardáin aghaidh orthu ar chearta bunúsacha ar líne.

Dá bhrí sin, ghlac an tAontas Eorpach creat dlíthiúil nua-aimseartha lena gcinntítear sábháilteacht úsáideoirí ar líne, lena mbunaítear rialachas le cosaint na gceart bunúsach ar thús cadhnaíochta, agus lena gcothaítear timpeallacht ardán ar líne atá cothrom agus oscailte.

Measúnuithe Tionchair agus Comhairliúcháin Phoiblí

 

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
Cuireann an Coimisiún iallach ar Microsoft faisnéis a chur ar fáil faoin nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha maidir le rioscaí giniúnacha IS ar Bing

Inniu, tá dlús á chur ag an gCoimisiún lena ghníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin i gcoinne Microsoft: tar éis di gan freagra a fháil ar a hiarraidh ar fhaisnéis ón 14 Márta maidir le rioscaí sonracha a eascraíonn as gnéithe giniúnacha IS Bing, go háirithe ‘Copilot in Bing’ agus ‘Image Creator by Designer’, tá go dtí an 27 Bealtaine ag an gcuideachta anois an fhaisnéis a iarradh a chur ar fáil don Choimisiún.

PRESS RELEASE |
Ainmníonn an Coimisiún Booking mar gheatóir agus osclaíonn sé imscrúdú margaidh ar X

Tá Booking ainmnithe ag an gCoimisiún Eorpach mar gheatóir faoin nGníomh um Margaí Digiteacha dá sheirbhís idirghabhála ar líne Booking.com agus chinn sé gan X Ads agus TikTok Ads a ainmniú. Ag an am céanna, d’oscail an Coimisiún imscrúdú margaidh chun measúnú breise a dhéanamh ar an bhfrisnéis a cuireadh isteach i ndáil leis an tseirbhís líonraithe shóisialta ar líne X.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Léargas níos doimhne

An Bord Eorpach um Sheirbhísí Digiteacha

Is grúpa comhairleach neamhspleách é an Bord Eorpach um Sheirbhísí Digiteacha a bunaíodh leis an nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha, le héifeacht ón 17 Feabhra 2024.

Uirlis sceithire DSA

Leis an uirlis sceithire DSA (an Gníomh um Sheirbhísí Digiteacha), is féidir le fostaithe agus daoine eile ar an taobh istigh cleachtais dhíobhálacha na nArdán an-Mhór ar Líne agus na nInneall Cuardaigh (VLOPanna/VLOSEnna) a thuairisciú

Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha

Cuidíonn Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha leis an gCoimisiún faireachán a dhéanamh ar oibleagáidí sa Ghníomh um Sheirbhísí Digiteacha (DSA) agus iad a fhorfheidhmiú.

DSA: Ardáin an-mhór ar líne agus innill chuardaigh

Is iad ardáin an-mhór ar líne agus innill chuardaigh iad siúd a bhfuil níos mó ná 45 mhilliún úsáideoir acu san Aontas. Ní mór dóibh na rialacha is déine den Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha a chomhlíonadh.

Féach freisin

Naisc go dtí suíomhanna eile

Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún Eorpach timpeallacht a chothú ina n-éireoidh le hardáin ar líne, caitheamh go cothrom le húsáideoirí agus beart a dhéanamh chun srian a chur le scaipeadh ábhair neamhdhleathaigh.