Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Balíček aktu o digitálních službách

Cílem aktu o digitálních službách a aktu o digitálních trzích je vytvořit bezpečnější digitální prostor, v němž jsou chráněna základní práva uživatelů, a vytvořit rovné podmínky pro podniky.

CC0 - Evropa připravená na digitální věk: Nová pravidla pro digitální platformy
fix-empty

Akt odigitálních službách a akto digitálnímtrhu tvoří jednotný soubor pravidel platných v celé EU. Mají dva hlavní cíle:

  1. vytvořit bezpečnější digitální prostor, v němž budou chráněna základní práva všech uživatelů digitálních služeb;
  2. vytvořit rovné podmínky na podporu inovací, růstu a konkurenceschopnosti jak v rámci jednotného evropského trhu, tak v celosvětovém měřítku.

Co jsou digitální služby?

Digitální služby zahrnují velkou kategorii on-line služeb, od jednoduchých internetových stránek až po služby internetové infrastruktury a on-line platformy.

Pravidla uvedená v aktu o digitálních službách se týkají především internetových zprostředkovatelů a platforem. Například on-line tržiště, sociální sítě, platformy pro sdílení obsahu, obchody s aplikacemi a online cestovní a ubytovací platformy.

Akt odigitálních trzích obsahuje pravidla, jimiž se řídí on-line platformy strážců. Platformy strážců jsou digitální platformy se systémovou úlohou na vnitřním trhu, které fungují jako úzká místa mezi podniky a spotřebiteli, pokud jde o důležité digitální služby. Na některé z těchto služeb se rovněž vztahuje akt o digitálních službách, ale z různých důvodů a s různými druhy ustanovení.

Proč jsou DSA a DMA nezbytné?

Digitální služby ovlivňují a usnadňují náš život mnoha různými způsoby. Používáme je k vzájemné komunikaci, nakupování, objednávání jídla, hledání informací, prohlížení filmů a poslech hudby prostřednictvím nových, neustále se vyvíjejících služeb. Digitální služby rovněž podnikům usnadnily přeshraniční obchod a přístup na nové trhy.  

I když digitální transformace přináší mnoho výhod, existují i problémy. Hlavním problémem je obchod a výměna nezákonného zboží, služeb a obsahu on-line. On-line služby jsou také zneužívány manipulativními algoritmickými systémy k zesílení šíření dezinformací a k jiným škodlivým účelům. Tyto výzvy a způsob, jakým je platformy řeší, mají významný dopad na základní práva online.

Navzdory řadě cílených odvětvových intervencí na úrovni EU stále existovaly značné mezery a právní zátěž, kterou je třeba řešit na začátku 20. let 20. století. Například některé velké platformy kontrolují důležité ekosystémy v digitální ekonomice. Objevili se jako strážci na digitálních trzích s mocí jednat jako soukromí tvůrci pravidel. Tato pravidla někdy vedou k nespravedlivým podmínkám pro podniky využívající tyto platformy a k menšímu výběru pro spotřebitele.

Evropská unie proto přijala moderní právní rámec, který zajišťuje bezpečnost uživatelů online, zavádí správu s ochranou základních práv v popředí a udržuje spravedlivé a otevřené prostředí on-line platforem.

Další kroky

Po přijetí balíčku týkajícího se digitálních služeb v prvním čtení Evropským parlamentem v červenci 2022 přijala Rada Evropské unie akt o digitálních službách i akt o digitálních trzích, které podepsali předsedové obou orgánů a zveřejnili v Úředním věstníku. 

Akt o digitálních službách byl zveřejněn v Úředním věstníku ode dne 27. října 2022 a vstoupil v platnost dne 16. listopadu 2022. Akt o digitálních službách bude přímo použitelný v celé EU a použije se patnáct měsíců nebo od 1. ledna 2024, podle toho, co nastane později, po vstupu v platnost.

U on-line platforem musí do 17. února 2023 zveřejnit svůj počet aktivních uživatelů. Pokud má platforma nebo vyhledávač více než 45 milionů uživatelů (10 % obyvatelstva v Evropě), Komise tuto službu určí jako velmi velkou online platformu nebo velmi velký internetový vyhledávač. Tyto služby budou mít čtyři měsíce na to, aby splnily povinnosti aktu o digitálních službách, což zahrnuje provádění a poskytování prvního ročního posouzení rizik Komisi. Členské státy EU budou muset jmenovat koordinátory digitálních služeb do 17. února 2024, přičemž i platformy s méně než 45 miliony aktivních uživatelů musí dodržovat všechna pravidla aktu o digitálních službách.

Vizuální zobrazení časové osy zákona o digitálních službách

Ode dne 12. října 2022 byl DMA zveřejněn v Úředním věstníku a vstoupil v platnost dne 1. listopadu 2022. Do 3. července 2023 musí společnosti poskytnout Komisi informace o svém počtu uživatelů, aby Komise mohla do 6. září jmenovat „strážce“. Strážci pak budou mít do března 2024, aby zajistili, že budou dodržovat povinnosti DMA.

Vizuální zobrazení časové osy aktu o digitálních trzích

Posouzení dopadů a veřejné konzultace

 

Nejnovější zprávy

Související obsah

Souvislosti

Online platformy a elektronické obchodování

Evropská unie chce podnikům a občanům zaručit, že budou moci online platformy a služby elektronického obchodování používat, ať se v EU nacházejí kdekoli.

Hlubší pohled

Viz také

pravidla elektronického obchodu v EU

Evropská komise odstraňuje on-line překážky, aby lidé mohli mít plný přístup ke všemu zboží a službám nabízeným on-line podniky v EU.

Online platformy

Cílem Evropské komise je podpořit prostředí, v němž se online platformám daří, spravedlivě zachází s uživateli a podniká kroky k omezení šíření nezákonného obsahu.