Skip to main content
Utváření digitální budoucnosti Evropy

Balíček aktu o digitálních službách

Cílem aktu o digitálních službách a aktu o digitálních trzích je vytvořit bezpečnější digitální prostor, v němž jsou chráněna základní práva uživatelů, a vytvořit rovné podmínky pro podniky.

CC0 - Evropa připravená na digitální věk: Nová pravidla pro digitální platformy
fix-empty

Evropská komise navrhla dvě legislativní iniciativy na modernizaci pravidel upravujících digitální služby v EU: akt o digitálních službách (DSA) a akt o digitálních trzích (DMA). Komise předložila návrhy v prosinci 2020 a dne 25. března 2022 bylo dosaženo politické dohody o aktu o digitálních trzích a dne 23. dubna 2022 o aktu o digitálních službách.

Společně tvoří jednotný soubor nových pravidel, která budou použitelná v celé EU s cílem vytvořit bezpečnější a otevřenější digitální prostor.

DSA a DMA mají dva hlavní cíle:

  1. vytvořit bezpečnější digitální prostor, v němž budou chráněna základní práva všech uživatelů digitálních služeb;
  2. vytvořit rovné podmínky na podporu inovací, růstu a konkurenceschopnosti jak v rámci jednotného evropského trhu, tak v celosvětovém měřítku.

Co jsou digitální služby?

Digitální služby zahrnují velkou kategorii on-line služeb, od jednoduchých internetových stránek až po služby internetové infrastruktury a on-line platformy.

Pravidla uvedená v aktu o digitálních službách se týkají především internetových zprostředkovatelů a platforem. Například on-line tržiště, sociální sítě, platformy pro sdílení obsahu, obchody s aplikacemi a online cestovní a ubytovací platformy.

Akt o digitálních trzích obsahuje pravidla, jimiž se řídí on-line platformy strážců. Platformy strážců jsou digitální platformy se systémovou úlohou na vnitřním trhu, které fungují jako úzká místa mezi podniky a spotřebiteli, pokud jde o důležité digitální služby. Na některé z těchto služeb se rovněž vztahuje akt o digitálních službách, ale z různých důvodů a s různými druhy ustanovení.

Proč potřebujeme nová pravidla?

Rychlý a rozsáhlý rozvoj digitálních služeb byl jádrem digitálních změn, které ovlivňují náš život. Objevilo se mnoho nových způsobů komunikace, nakupování nebo přístupu k informacím online a neustále se vyvíjejí. Musíme zajistit, aby se evropské právní předpisy vyvíjely s nimi.

On-line platformy přinesly významné výhody pro spotřebitele a inovace a pomohly zefektivnit vnitřní trh Evropské unie. Rovněž usnadnily přeshraniční obchodování v rámci Unie i mimo ni. To otevřelo řadu evropských podniků a obchodníků nové příležitosti tím, že usnadnilo jejich expanzi a přístup na nové trhy.

Ačkoli panuje široká shoda o výhodách této transformace, vzniklé problémy mají četné důsledky pro naši společnost a hospodářství. Hlavním problémem je obchod a výměna nezákonného zboží, služeb a obsahu on-line. On-line služby jsou také zneužívány manipulativními algoritmickými systémy k zesílení šíření dezinformací a k jiným škodlivým účelům. Tyto nové výzvy a způsob, jakým je platformy řeší, mají významný dopad na základní práva online.

Navzdory řadě cílených zásahů specifických pro jednotlivá odvětví na úrovni EU stále existují značné mezery a právní zátěž, kterou je třeba řešit.

Zrychlující se digitalizace společnosti a ekonomiky vytvořila situaci, kdy několik velkých platforem kontroluje důležité ekosystémy v digitální ekonomice. Objevili se jako strážci na digitálních trzích s mocí jednat jako soukromí tvůrci pravidel. Tato pravidla někdy vedou k nespravedlivým podmínkám pro podniky využívající tyto platformy a k menšímu výběru pro spotřebitele.

S ohledem na tento vývoj Evropa vyžaduje moderní právní rámec, který zajistí bezpečnost uživatelů on-line, stanoví správu s ochranou základních práv v popředí a udržuje spravedlivé a otevřené prostředí on-line platforem.

Jaký byl proces dosud a jak byly zapojeny zúčastněné strany?

Komise při přípravě tohoto legislativního balíčku konzultovala širokou škálu zúčastněných stran. Mezi tyto zúčastněné strany patřil soukromý sektor, uživatelé digitálních služeb, organizace občanské společnosti, vnitrostátní orgány, akademická obec, technická komunita, mezinárodní organizace a široká veřejnost. Byla rovněž provedena řada doplňujících konzultačních kroků s cílem plně zachytit názory zúčastněných stran na otázky související s digitálními službami a platformami.

Komise konzultovala zúčastněné strany s cílem dále podpořit její činnost v této oblasti v létě 2020. Důkazy byly použity k určení konkrétních otázek, které mohou vyžadovat zásah na úrovni EU v souvislosti s aktem o digitálních službách a aktem o digitálních službách. K této konzultaci byli vítáni evropští i mimoevropští občané a organizace.

Komise předložila návrhy v prosinci 2020 a dne 25. března 2022 bylo dosaženo politické dohody o aktu o digitálních trzích a dne 23. dubna 2022 o aktu o digitálních službách.

Další kroky

Po přijetí balíčku týkajícího se digitálních služeb v prvním čtení Evropským parlamentem v červenci 2022 přijala Rada Evropské unie akt o digitálních službách i akt o digitálních trzích, které podepsali předsedové obou orgánů a zveřejnili v Úředním věstníku. Akt o digitálních službách vstoupil v platnost dne 1. listopadu 2022 a akt o digitálních službách vstoupí v platnost dne 16. listopadu 2022.

Akt o digitálních službách bude přímo použitelný v celé EU a použije se patnáct měsíců nebo od 1. ledna 2024, podle toho, co nastane později, po vstupu v platnost. Pokud jde o povinnosti pro velmi velké online platformy a velmi velké internetové vyhledávače, akt o digitálních službách se použije od dřívějšího data, tj. čtyř měsíců od jejich určení.

Ode dne 12. října 2022 byl DMA zveřejněn v Úředním věstníku. DMA nyní vstoupila v platnost a vstoupí v platnost o šest měsíců později. Určení strážci budou mít nejvýše šest měsíců po rozhodnutí Komise o určení, aby zajistily dodržování povinností stanovených v aktu o digitálních trzích.

Vizuální zobrazení časové osy aktu o digitálních trzích

Posouzení dopadů a veřejné konzultace

 

Nejnovější zprávy

Související obsah

Souvislosti

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Viz také

Online platformy

Cílem Evropské komise je podpořit prostředí, v němž se online platformám daří, spravedlivě zachází s uživateli a podniká kroky k omezení šíření nezákonného obsahu.