Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Законодателният пакет за цифровите услуги

Законодателният акт за цифровите услуги и Законодателният акт за цифровите пазари имат за цел да създадат по-безопасно цифрово пространство, в което основните права на ползвателите са защитени, и да създадат еднакви условия на конкуренция за предприятията.

CC0 - Европа, подготвена за цифровата ера: Нови правила за цифровите платформи
fix-empty

Европейската комисия предложи две законодателни инициативи за подобряване на правилата, уреждащи цифровите услуги в ЕС: законодателният акт за цифровите услуги (DSA) и Законодателният акт за цифровите пазари (DMA). Комисията направи предложенията през декември 2020 г. и на 25 март 2022 г. беше постигнато политическо споразумение относно законодателния акт за цифровите пазари, а на 23 април 2022 г. — относно законодателния акт за цифровите услуги.

Заедно те формират единен набор от нови правила, които ще бъдат приложими в целия ЕС, за да се създаде по-безопасно и по-отворено цифрово пространство.

DSA и DMA имат две основни цели:

  1. да се създаде по-безопасно цифрово пространство, в което са защитени основните права на всички ползватели на цифрови услуги;
  2. създаване на еднакви условия на конкуренция за насърчаване на иновациите, растежа и конкурентоспособността както на единния европейски пазар, така и в световен мащаб.

Какво представляват цифровите услуги?

Цифровите услуги включват голяма категория онлайн услуги — от обикновени уебсайтове до интернет инфраструктурни услуги и онлайн платформи.

Правилата, посочени в законодателния акт за цифровите услуги, засягат предимно онлайн посредниците и платформите. Например онлайн местата за търговия, социалните мрежи, платформите за споделяне на съдържание, магазините за приложения и онлайн платформите за пътуване и настаняване.

Законодателният акт за цифровите пазари включва правила, които уреждат онлайн платформите на пазачите на информационния вход. Платформите на пазачите на информационния вход са цифрови платформи със системна роля на вътрешния пазар, които функционират като пречки между предприятията и потребителите за важни цифрови услуги. Някои от тези услуги са обхванати и в законодателния акт за цифровите услуги, но по различни причини и с различни видове разпоредби.

Защо се нуждаем от нови правила?

Бързото и широко разпространено развитие на цифровите услуги е в основата на цифровите промени, които оказват влияние върху живота ни. Появиха се много нови начини за комуникация, пазаруване или достъп до информация онлайн и те непрекъснато се развиват. Трябва да гарантираме, че европейското законодателство се развива заедно с тях.

Онлайн платформите са създали значителни ползи за потребителите и иновациите и са помогнали на вътрешния пазар на Европейския съюз да стане по-ефективен. Те също така улесниха трансграничната търговия в рамките на Съюза и извън него. Това отвори нови възможности за различни европейски предприятия и търговци, като улесни тяхното разширяване и достъп до нови пазари.

Въпреки че има широк консенсус относно ползите от тази трансформация, възникващите проблеми имат многобройни последици за нашето общество и икономика. Основна грижа е търговията и обменът на незаконни стоки, услуги и съдържание онлайн. С онлайн услугите се злоупотребява и чрез манипулативни алгоритмични системи, за да се засили разпространението на дезинформация и за други вредни цели. Тези нови предизвикателства и начинът, по който платформите се справят с тях, оказват значително въздействие върху основните права онлайн.

Въпреки редица целенасочени, специфични за сектора интервенции на равнище ЕС, все още има значителни пропуски и правна тежест, които трябва да бъдат преодолени.

Ускоряването на цифровизацията на обществото и икономиката създаде ситуация, при която няколко големи платформи контролират важни екосистеми в цифровата икономика. Те се появиха като пазачи на информационния вход на цифровите пазари, с правомощия да действат като частни създатели на правила. Тези правила понякога водят до несправедливи условия за предприятията, които използват тези платформи, и до по-малък избор за потребителите.

Като се има предвид това развитие, Европа се нуждае от модерна правна рамка, която да гарантира безопасността на потребителите онлайн, да установява управление със защитата на основните права на челно място и да поддържа справедлива и отворена среда на онлайн платформите.

Какъв беше процесът до момента и как бяха включени заинтересованите страни?

Комисията проведе консултации с широк кръг заинтересовани страни при подготовката на този законодателен пакет. Тези заинтересовани страни включваха частния сектор, ползвателите на цифрови услуги, организациите на гражданското общество, националните органи, академичните среди, техническата общност, международните организации и широката общественост. Бяха осъществени и редица допълнителни стъпки за консултации, за да се обхванат напълно становищата на заинтересованите страни по въпроси, свързани с цифровите услуги и платформи.

Комисията проведе консултации със заинтересованите страни, за да подкрепи допълнително работата си в тази област през лятото на 2020 г. Доказателствата бяха използвани за идентифициране на конкретни въпроси, които може да изискват намеса на равнище ЕС в контекста на законодателния акт за цифровите услуги и законодателния акт за цифровите услуги. Европейски и неевропейски граждани и организации бяха добре дошли да участват в тази консултация.

Комисията направи предложенията през декември 2020 г. и на 25 март 2022 г. беше постигнато политическо споразумение относно законодателния акт за цифровите пазари, а на 23 април 2022 г. — относно законодателния акт за цифровите услуги.

Следващи стъпки

След приемането на пакета за цифровите услуги на първо четене от Европейския парламент през юли 2022 г., както Законодателният акт за цифровите услуги, така и Законодателният акт за цифровите пазари бяха приети от Съвета на Европейския съюз, подписан от председателите на двете институции и публикуван в Официален вестник. Законодателният акт за цифровите услуги влезе в сила на 1 ноември 2022 г., а законодателният акт за цифровите услуги ще влезе в сила на 16 ноември 2022 г.

Законодателният акт за цифровите услуги ще се прилага пряко в целия ЕС и ще се прилага петнадесет месеца или от 1 януари 2024 г., в зависимост от това коя от двете дати настъпи по-късно, след влизането в сила. Що се отнася до задълженията за много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки, законодателният акт за цифровите услуги ще се прилага от по-ранна дата, т.е. четири месеца след тяхното определяне.

Визуална графика на законодателния акт за цифровите услуги

Считано от 12 октомври 2022 г., DMA беше публикуван в Официален вестник. DMA влезе в сила и ще започне да се прилага шест месеца по-късно. Определените пазачи на информационния вход ще разполагат с максимум шест месеца след решението на Комисията за определяне, за да гарантират спазването на задълженията, предвидени в Закона за цифровите пазари.

Визуално показване на графика на законодателния акт за цифровите пазари

Оценки на въздействието и обществени консултации

 

Последни новини

PRESS RELEASE |
Digital Markets Act: Commission organises stakeholder workshops on messaging interoperability and app stores

The Commission has just opened registration for two Digital Markets Act (DMA) technical workshops in the coming weeks. This will give interested stakeholders the possibility to provide input and views on how designated gatekeepers, digital platforms that provide an important gateway between business users and consumers, should comply with certain specific obligations envisaged by the new rules.

Related Content

Big Picture

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Dig deeper

See Also

правила за електронна търговия в ЕС

Европейската комисия премахва онлайн бариерите, така че хората да могат да се възползват от пълен достъп до всички стоки и услуги, предлагани онлайн от предприятията в ЕС.

Онлайн платформи

Европейската комисия има за цел да насърчи среда, в която онлайн платформите процъфтяват, третират справедливо потребителите и предприемат действия за ограничаване на разпространението на незаконно съдържание.