Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Het pakket Digital Services Act

De wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten hebben tot doel een veiligere digitale ruimte te creëren waar de grondrechten van gebruikers worden beschermd en een gelijk speelveld voor bedrijven tot stand te brengen.

CC0 - Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: Nieuwe regels voor digitale platforms
fix-empty

De wet inzake digitale diensten (DSA) en de wet inzake de digitale markt (DMA) vormen één geheel van regels die in de hele EU van toepassing zijn. Ze hebben twee hoofddoelstellingen:

  1. een veiligere digitale ruimte te creëren waarin de grondrechten van alle gebruikers van digitale diensten worden beschermd;
  2. een gelijk speelveld tot stand brengen om innovatie, groei en concurrentievermogen te bevorderen, zowel op de Europese eengemaakte markt als wereldwijd.

Wat zijn digitale diensten?

Digitale diensten omvatten een grote categorie onlinediensten, van eenvoudige websites tot internetinfrastructuurdiensten en onlineplatforms.

De in de DSA gespecificeerde regels hebben in de eerste plaats betrekking op onlinetussenpersonen en platforms. Bijvoorbeeld online marktplaatsen, sociale netwerken, platforms voor het delen van content, appstores en online reis- en accommodatieplatforms.

De wet inzake digitale markten bevat regels die van toepassing zijn op online platforms voor poortwachters. Poortwachtersplatforms zijn digitale platforms met een systemische rol op de interne markt die fungeren als knelpunten tussen bedrijven en consumenten voor belangrijke digitale diensten. Sommige van deze diensten vallen ook onder de wet inzake digitale diensten, maar om verschillende redenen en met verschillende soorten bepalingen.

Waarom zijn DSA en DMA nodig?

Digitale diensten beïnvloeden en maken ons leven op veel verschillende manieren gemakkelijker. We gebruiken ze om met elkaar te communiceren, te winkelen, eten te bestellen, informatie te vinden, films te bekijken en naar muziek te luisteren via nieuwe, voortdurend evoluerende diensten. Digitale diensten hebben het ook gemakkelijker gemaakt voor bedrijven om grensoverschrijdend te handelen en toegang te krijgen tot nieuwe markten.  

Hoewel er veel voordelen zijn van de digitale transformatie, zijn er ook problemen. Een belangrijk punt van zorg is de handel en uitwisseling van illegale goederen, diensten en inhoud online. Online diensten worden ook misbruikt door manipulatieve algoritmische systemen om de verspreiding van desinformatie te versterken, en voor andere schadelijke doeleinden. Deze uitdagingen en de manier waarop platforms deze aanpakken, hebben een aanzienlijke impact op de grondrechten online.

Ondanks een reeks gerichte, sectorspecifieke interventies op EU-niveau waren er nog steeds aanzienlijke lacunes en juridische lasten die begin 2020 moesten worden aangepakt. Zo beheersen sommige grote platforms belangrijke ecosystemen in de digitale economie. Ze zijn naar voren gekomen als poortwachters in digitale markten, met de macht om op te treden als particuliere regelgevers. Deze regels leiden soms tot oneerlijke voorwaarden voor bedrijven die deze platforms gebruiken en tot minder keuze voor consumenten.

Daarom heeft de Europese Unie een modern rechtskader vastgesteld dat de veiligheid van gebruikers online waarborgt, governance met de bescherming van de grondrechten in haar voorhoede creëert en een eerlijke en open onlineplatformomgeving handhaaft.

Volgende stappen

Na de goedkeuring van het pakket digitale diensten in eerste lezing door het Europees Parlement in juli 2022 zijn zowel de wet inzake digitale diensten als de wet inzake digitale markten vastgesteld door de Raad van de Europese Unie, ondertekend door de voorzitters van beide instellingen en bekendgemaakt in het Publicatieblad. 

De DSA is op 27 oktober 2022 in het Publicatieblad bekendgemaakt en is op 16 november 2022 in werking getreden. De DSA zal rechtstreeks van toepassing zijn in de hele EU en zal vijftien maanden van toepassing zijn, of vanaf 1 januari 2024, als dat later is, na de inwerkingtreding.

Voor onlineplatforms moeten zij hun aantal actieve gebruikers uiterlijk op 17 februari 2023 publiceren. Als het platform of een zoekmachine meer dan 45 miljoen gebruikers heeft (10 % van de bevolking in Europa), zal de Commissie de dienst aanwijzen als een zeer groot onlineplatform of een zeer grote onlinezoekmachine. Deze diensten hebben vier maanden de tijd om aan de verplichtingen van de DSA te voldoen, waaronder het uitvoeren en verstrekken van hun eerste jaarlijkse risicobeoordeling aan de Commissie. De EU-lidstaten moeten uiterlijk op 17 februari 2024 coördinatoren voor digitale diensten aanwijzen, wanneer ook platforms met minder dan 45 miljoen actieve gebruikers aan alle DSA-regels moeten voldoen.

Visuele weergave van de tijdlijn van Digital Service Act

Met ingang van 12 oktober 2022 is de DMA bekendgemaakt in het Publicatieblad en op 1 november 2022 in werking getredenVóór 3 juli 2023 moeten bedrijven de Commissie informatie verstrekken over hun aantal gebruikers, zodat de Commissie vóór 6 september „poortwachters” kan aanwijzen. Poortwachters hebben dan tot maart 2024 de tijd om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de verplichtingen van de DMA.

Visuele weergave van de tijdlijn van Digital Markets Act

Effectbeoordelingen en openbare raadplegingen

 

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie stuurt verzoek om informatie naar Amazon in het kader van wet inzake digitale diensten

Vandaag heeft de Europese Commissie Amazon formeel een verzoek om informatie gestuurd in het kader van de wet inzake digitale diensten. De Commissie verzoekt Amazon meer informatie te verstrekken over de maatregelen die zij heeft genomen om te voldoen aan de verplichtingen in verband met risicobeoordelingen en risicobeperkende maatregelen om consumenten online te beschermen, met name met betrekking tot de verspreiding van illegale producten en de bescherming van de grondrechten, alsook over de overeenstemming van aanbevelingssystemen met de relevante bepalingen van de wet inzake digitale

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Onlineplatforms en e-commerce

De EU wil dat bedrijven en burgers overal in de EU van onlineplatforms en e-commercediensten gebruik kunnen maken.

Zoek verder

Zie ook

regels voor e-handel in de EU

De Europese Commissie haalt onlinebarrières weg, zodat mensen volledige toegang hebben tot alle goederen en diensten die online worden aangeboden door bedrijven in de EU.

Online platformen

De Europese Commissie wil een omgeving bevorderen waarin onlineplatforms gedijen, gebruikers eerlijk behandelen en actie ondernemen om de verspreiding van illegale inhoud te beperken.