Skip to main content
De digitale toekomst van Europa vormgeven

Het pakket van de wet inzake digitale diensten

De wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten hebben tot doel een veiligere digitale ruimte te creëren waar de grondrechten van gebruikers worden beschermd en een gelijk speelveld voor bedrijven tot stand te brengen.

CC0 - Europa dat geschikt is voor het digitale tijdperk: Nieuwe regels voor digitale platforms
fix-empty

De Europese Commissie heeft twee wetgevingsinitiatieven voorgesteld om de regels voor digitale diensten in de EU te verbeteren: de Digital Services Act (DSA) en de Digital Markets Act (DMA). De Commissie heeft de voorstellen in december 2020 ingediend en op 25 maart 2022 is een politiek akkoord bereikt over de wet inzake digitale markten, en op 23 april 2022 over de wet inzake digitale diensten.

Samen vormen ze één reeks nieuwe regels die in de hele EU van toepassing zullen zijn om een veiligere en meer open digitale ruimte te creëren.

De DSA en DMA hebben twee hoofddoelen:

  1. een veiligere digitale ruimte te creëren waarin de grondrechten van alle gebruikers van digitale diensten worden beschermd;
  2. een gelijk speelveld tot stand brengen om innovatie, groei en concurrentievermogen te bevorderen, zowel op de Europese eengemaakte markt als wereldwijd.

Wat zijn digitale diensten?

Digitale diensten omvatten een grote categorie onlinediensten, van eenvoudige websites tot internetinfrastructuurdiensten en onlineplatforms.

De in de DSA gespecificeerde regels hebben voornamelijk betrekking op onlinetussenpersonen en -platforms. Bijvoorbeeld online marktplaatsen, sociale netwerken, platforms voor het delen van content, app stores en online reis- en accommodatieplatforms.

De wet inzake digitale markten bevat regels die van toepassing zijn op onlineplatforms voor poortwachters. Poortwachtersplatforms zijn digitale platforms met een systemische rol in de interne markt die fungeren als knelpunten tussen bedrijven en consumenten voor belangrijke digitale diensten. Sommige van deze diensten vallen ook onder de wet inzake digitale diensten, maar om verschillende redenen en met verschillende soorten bepalingen.

Waarom hebben we nieuwe regels nodig?

De snelle en wijdverbreide ontwikkeling van digitale diensten vormt de kern van de digitale veranderingen die ons leven beïnvloeden. Veel nieuwe manieren om te communiceren, winkelen of toegang tot informatie online zijn verschenen, en ze zijn voortdurend in ontwikkeling. We moeten ervoor zorgen dat de Europese wetgeving mee evolueert.

Onlineplatforms hebben aanzienlijke voordelen voor consumenten en innovatie opgeleverd en hebben de interne markt van de Europese Unie efficiënter gemaakt. Zij hebben ook de grensoverschrijdende handel binnen en buiten de Unie vergemakkelijkt. Dit heeft nieuwe kansen gecreëerd voor een verscheidenheid aan Europese bedrijven en handelaren door hun uitbreiding en toegang tot nieuwe markten te vergemakkelijken.

Hoewel er een brede consensus bestaat over de voordelen van deze transformatie, hebben de problemen die zich voordoen talrijke gevolgen voor onze samenleving en economie. Een belangrijk punt van zorg is de handel en uitwisseling van illegale goederen, diensten en online-inhoud. Onlinediensten worden ook misbruikt door manipulatieve algoritmische systemen om de verspreiding van desinformatie te versterken en voor andere schadelijke doeleinden. Deze nieuwe uitdagingen en de manier waarop platforms deze aanpakken, hebben een aanzienlijke impact op de grondrechten online.

Ondanks een reeks gerichte, sectorspecifieke interventies op EU-niveau zijn er nog steeds aanzienlijke lacunes en juridische lasten om aan te pakken.

De versnelde digitalisering van de samenleving en de economie heeft geleid tot een situatie waarin een paar grote platforms belangrijke ecosystemen in de digitale economie beheersen. Ze zijn naar voren gekomen als poortwachters op digitale markten, met de macht om op te treden als particuliere regelmakers. Deze regels leiden soms tot oneerlijke voorwaarden voor bedrijven die deze platforms gebruiken en minder keuze voor consumenten.

Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd vereist Europa een modern rechtskader dat de veiligheid van gebruikers online waarborgt, bestuur creëert met de bescherming van de grondrechten in zijn voorhoede, en een eerlijke en open platformomgeving handhaaft.

Wat was het proces tot nu toe en hoe werden belanghebbenden betrokken?

De Commissie heeft bij de voorbereiding van dit wetgevingspakket een breed scala van belanghebbenden geraadpleegd. Deze belanghebbenden omvatten de particuliere sector, gebruikers van digitale diensten, maatschappelijke organisaties, nationale autoriteiten, de academische wereld, de technische gemeenschap, internationale organisaties en het grote publiek. Er is ook een reeks aanvullende raadplegingsstappen uitgevoerd om de standpunten van belanghebbenden over kwesties in verband met digitale diensten en platforms volledig in kaart te brengen.

De Commissie heeft belanghebbenden geraadpleegd om haar werkzaamheden op dit gebied in de zomer van 2020 verder te ondersteunen. Het bewijsmateriaal werd gebruikt om specifieke kwesties vast te stellen waarvoor op EU-niveau interventie in het kader van de DSA en de DMA nodig kan zijn. Europese en niet-Europese burgers en organisaties waren welkom om bij te dragen aan deze raadpleging.

De Commissie heeft de voorstellen in december 2020 ingediend en op 25 maart 2022 is een politiek akkoord bereikt over de wet inzake digitale markten, en op 23 april 2022 over de wet inzake digitale diensten.

Volgende stappen

Na de goedkeuring van het pakket digitale diensten in eerste lezing door het Europees Parlement in juli 2022, zijn zowel de wet inzake digitale diensten als de wet inzake digitale markten vastgesteld door de Raad van de Europese Unie, ondertekend door de voorzitters van beide instellingen en bekendgemaakt in het Publicatieblad. De DMA is op 1 november 2022 in werking getreden en de DSA zal op 16 november 2022 in werking treden.

De DSA zal rechtstreeks van toepassing zijn in de hele EU en zal van toepassing zijn op vijftien maanden of vanaf 1 januari 2024, indien dit later valt, na de inwerkingtreding. Wat betreft de verplichtingen voor zeer grote onlineplatforms en zeer grote onlinezoekmachines, zal de DSA van toepassing zijn vanaf een eerdere datum, dat wil zeggen vier maanden na hun aanwijzing.

Met ingang van 12 oktober 2022 is de DMA in het Publicatieblad bekendgemaakt. De DMA is nu in werking getreden en zal zes maanden later van toepassing worden. De aangewezen poortwachters hebben ten hoogste zes maanden na het aanwijzingsbesluit van de Commissie om ervoor te zorgen dat de in de wet inzake digitale markten vastgestelde verplichtingen worden nagekomen.

Visuele weergave van de tijdlijn van de Digital Markets Act

Effectbeoordelingen en openbare raadplegingen

 

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Zie ook

regels voor e-handel in de EU

De Europese Commissie haalt onlinebarrières weg, zodat mensen volledige toegang hebben tot alle goederen en diensten die online worden aangeboden door bedrijven in de EU.

Online platformen

De Europese Commissie wil een omgeving bevorderen waarin onlineplatforms gedijen, gebruikers eerlijk behandelen en actie ondernemen om de verspreiding van illegale inhoud te beperken.